Για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένα ακαδημαϊκό πεδίο με πολυετή πορεία στα ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού, ένα «λεξικό» κατανόησης και επιχειρηματολογίας της επιστήμης, προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (έναρξη μαθημάτων τον Φεβρουάριο 2021).

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επικοινωνία της Επιστήμης» απευθύνεται σε επαγγελματίες (επι-στήμονες, δημοσιογράφους, επιμελητές μουσείων, εκπαιδευτικούς) στους οποίους και προσφέρει «εργαλεία» και μεθόδους που θα τους επιτρέψουν να διευρύνουν τις γνώσεις και ικανότητές τους.

 

Έτσι, σε περίοδο κατά την οποία η πανδημία που πλήττει τον πλανήτη οδηγεί σε υπέρ-κατανά-λωση από το κοινό επιστημονικών ειδήσεων, στον ακόλουθο εθισμό του και στην συνέχεια σε αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, το ΕΑΠ φέρνει «κοντά» την ακαδημαϊκή γνώση και την επικοινωνία, σε ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών.

 

Η ορθή κατανόηση της επιστήμης άλλωστε και η υπεύθυνη ανάπτυξη κριτικού αναστοχασμού, συμβάλλουν στην ενεργητική συμμετοχή μεγαλύτερων τμημάτων της κοινωνίας στη λήψη επι-στημονικών αποφάσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

Πολλές από τις επιστημονικές διαμάχες, που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, δεν περιορίζο-νται στον «κλειστό» χώρο της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας αλλά, μέσω των πολιτι-κών αποφάσεων και των κοινωνικών διεργασιών, έχουν μεταφερθεί στη δημόσια σφαίρα. Από τα εμβόλια έως την κλιματική αλλαγή, από τις ιατρικές διαμάχες σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες έως τις επενδύσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα πολιτικά και

τεχνοεπιστημονικά κριτήρια έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρκούς και ευρείας διαπραγμάτευ-σης, με τους πολίτες να αναλαμβάνουν όλο και πιο ενεργό ρόλο στον διάλογο.

 

Η «Επικοινωνία της Επιστήμης», αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την αποτελεσματική διεξαγωγή και την επιτυχή έκβαση αυτού του δημόσιου διαλόγου. Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην αποδυνάμωση ψευδοεπιστημονικών απόψεων και επιτρέπει την καταπολέμηση σύγχρονων μορ-φών αμάθειας και δεισιδαιμονίας.

 

Το πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται αφορά:

 

· τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται σε κέντρα επιστημονικής και τεχνολο-γικής καινοτομίας

· τη λήψη αποφάσεων για σύνθετα τεχνοεπιστημονικά ζητήματα και τη διαμόρφωση επιστημο-νικής και τεχνολογικής πολιτικής

· την αναπλαισίωση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στα Μέσα Μαζικής Επικοινω-νίας με έμφαση στις σύγχρονες μορφές τους όπως είναι το Διαδίκτυο.

· τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία επιστήμης και τεχνολογίας και την παραγωγή του σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.

 

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ «Επικοινωνία της Επιστήμης»

 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, που περιλαμβάνουν εννιά Θεμα-τικές Ενότητες και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο τελευταίο εξάμηνο. Ο ελάχιστος χρό-νος φοίτησης είναι δύο έτη και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS), που αποτελούν προ-ϋπόθεση για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, είναι εκατόν είκοσι (120 ECTS), ενώ σ αυτό γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προνομιακό ενδιαφέρον δε παρουσιάζει για τις εξής κατηγο-ρίες:

 

· Πτυχιούχους Τμημάτων Φυσικής ή Χημείας ή Βιολογίας ή Μαθηματικών ή Ιατρικής ή Πλη-ροφορικής ή ΜΜΕ ή Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης ή Φιλοσοφίας ή Ιστορίας ή Παι-δαγωγικών Τμημάτων ή Μουσειολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινω-νικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Πολιτικών Επιστημών.

· Επιστήμονες και ερευνητές που επιθυμούν να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες στην επι-κοινωνία της επιστήμης.

· Δημοσιογράφους και υπεύθυνους δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας σε φορείς επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού.

· Επαγγελματίες σε μουσεία επιστημών και τεχνολογίας, τεχνολογικά πάρκα, αρχεία, πολιτι-στικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα επιστημών και σε χώρους που ασχολούνται, γενικότερα, με τη διάχυση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας.

· Πτυχιούχους των προπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΑΠ «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», «Πληροφορική», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτι-σμό» και «Σπουδές στον Ισπανικό Πολιτισμό».

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να αναζητήσετε στην επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΑΠ( www.eap.gr )

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ