Σε μαζική αφαίρεση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβάσεις των όρων λειτουργίας τους προχωρεί η ΕΛΑΣ στη Ρόδο, στα πρότυπα των διοικητικών – αστυνομικών μέτρων που ελήφθησαν στη Μύκονο.
Το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση μεταξύ των ιδιοκτητών καταστημάτων, κυρίως νυχτερικών κέντρων, στη Μεσαιωνική Πόλη.
Το Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου έχει ήδη αποστείλει σε ιδιοκτήτες καταστημάτων επιστολές προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την σφράγιση των καταστημάτων τους.
Ενδεικτική της στάσεως της ΕΛΑΣ είναι και η ακόλουθη επιστολή:
ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση παραβάσεων που αποτελούν λόγο επιβολής της διοικητικής κύρωσης σφράγισης καταστήματος.»
1. Σας γνωρίζουμε ότι από Αστυνομικούς του Α Τ Ρόδου βεβαιώθηκαν, εντός έτους, τρεις (3) παραβάσεις σε βάρος σας (ή του υπεύθυνου του καταστήματος σας) και συγκεκριμένα:
a)Tηv 18/05/2014 και ώρα 02:20′ διαπιστώθηκε να έχετε θέσει σε λειτουργία τη μουσική του καταστήματος με τη χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος άνευ αδείας μουσικής και 2) πέραν του επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΜΠΑΡ» με την επωνυμία (…) , που βρίσκεται στη Ρόδο και επί της (…), του οποίου είσθε ιδιοκτήτης, κατά παράβαση των διατάξεων άρθρου 3 παρ. 1 & 3 της 3/96 ΑΣΤ.Δ/ΞΗΣ.
β) Την 20/06/2014 και ώρα 00:20′(όμοια ως ανωτέρω) και
γ) Την 20/06/2014 και ώρα 01:50′(όμοια ως ανωτέρω).
2. Επειδή οι ως άνω παραβάσεις αποτελούν λόγο επιβολής διοικητικής κύρωσης της σφράγισης του ως άνω καταστήματος σας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2. περ. α’, του Π.Δ. 180/1979 (Α’ 46), ως ισχύει και η Υπηρεσία μας θα προβεί άμεσα στην έκδοση Απόφασης σφράγισης του, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7Α του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014 (Α’ 73), παρακαλείσθε όπως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημέρα επίδοσης του παρόντος. καταθέσετε εγγράφως τυχόν αντιρρήσεις σας, σχετικά με το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης σφράγισης του καταστήματος σας.
Το παρόν να επιδοθεί με αποδεικτικό, άμεσα, στον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του εν λόγω καταστήματος».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ