ΠΡΟΣ:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Κύριε Πρόεδρε,
σας στέλνουμε συνημμένα τις προκηρύξεις αγώνων Α, B, Γ κατηγορίας, Κυπέλλου Δωδεκανήσου, Νέων, Εφηβικού, Παίδων, 2016-2017.
Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής με την υποχρέωση να μας επιστραφεί συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας καθώς και τα άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη:
• για την Α’ Κατηγορία, έως τις 12 Αυγούστου 2016, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
• για τη Β Κατηγορία Όμιλος Ρόδου και Όμιλο Νήσων, έως τις 19 Αυγούστου 2016, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
• για τη Γ κατηγορία και το Κύπελλο Όμιλος Ρόδου και Νήσων, έως τις 09 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
• για τη δήλωση συμμετοχής υποδομών (Νέων- Εφηβικό- Παιδικό) μέχρι τις 09 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Επίσης μαζί με την Δήλωση σας, θα μας αποστείλετε στην Ε.Π.Σ.Δ:
1. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.
2. Βεβαίωση της ΕΠΣΔ περί μη οφειλής τους, (Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 7 του ΚΑΠ και 29 του Π.Κ.),
3. Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και τυχόν τροποποίηση
ως προς τους εκπροσώπους που δεσμεύουν το σωματείο, θεωρημένα από την περιφέρεια γραφείο τμήμα αθλητισμού εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο σε θέματα αθλητισμού, (Απόφαση της Ε.Ε., 54/21.06.2016)
4. Παραχωρητήριο για τη χρήση γηπέδου (τακτικού και εναλλακτικού)
άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών.

Μετά την επιθεώρηση των γηπέδων από την αρμόδια επιτροπή θα ενημερωθεί έγκαιρα ο Δήμος και τα Σωματεία για τυχόν ατέλειες, προκειμένου να δοθεί η άδεια καταλληλότητας. Τα αιτήματα σας για την κλήρωση σε περίπτωση που έχετε κοινή έδρα με άλλα Σωματεία, θα τα υποβάλετε στην Επιτροπή πρωταθλήματος πριν την κλήρωση.

ΕΝΑΡΞΗ :
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 17 και 18 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος & 2ος όμιλος Ρόδου: 15 & 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3Ος όμιλος Νήσων: 22 & 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 22 & 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 08 & 09 Οκτωβρίου 2016
και τα Πρωταθλήματα υποδομών (Νέων, Εφηβικού & Παίδων), 01 & 02 Οκτωβρίου 2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΨΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Για την Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση ΕΠΟ. Σωματεία Α΄, Β΄, και Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία της δύναμης μας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
4. ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
5. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
6. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
7. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017

ΑΡΘΡΟ 1
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έχοντας υπόψη
1) Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
2) Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ.
3) Τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας
4) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
5) Τον Πειθαρχικό Κώδικα
6) Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο
7) Την απόφαση της Ε.Ε., αριθ. Πρωτ: 54/21.06.2016 της ΕΠΣΔ
8)Αποφάσεις Ε.Ε, της Ε.Π.Σ.Δ. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τα πρωταθλήματα Α, Β, Γ, Κύπελλο Δωδ/σου, Νέων, Εφηβικό Παιδικό, για την ποδ/κή περίοδο 2016-2017

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της ΦΙΦΑ.

1)Τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας
2)Τις διατάξεις του ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα .
3)Τον Πειθαρχικό Κώδικα, όπως ισχύει έως σήμερα.
4)Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ.
5)Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6) Αποφάσεις Ε.Ε, της Ε.Π.Σ.Δ. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ.Δ. ως Διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α, Β, Γ Κατηγορίας, Κυπέλλου Δωδεκανήσου, Υποδομών (Νέων-εφηβικό – παιδικό). Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις του αρθ.7 παρ. 3 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:
α. Ομάδες που μετέχουν σε αγώνες στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.Δ
β. Οποιοδήποτε πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτές, ή που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, επιλύονται, αποκλειστικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και της ΕΠΣΔ, από τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, που καθορίζονται στο Καταστατικό Ε.Π.Ο. και της ΕΠΣΔ και στους Κανονισμούς της ΕΠΟ.
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια. Σε περίπτωση που, κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες ποινές από την διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο.:
α) Ομάδα που ασκεί προσφυγή τιμωρείται αρχικά με προειδοποίηση και ποινή απαγόρευσης μετεγγραφών για την αμέσως επόμενη μεταγραφική περίοδο. Εάν παρά την προειδοποίηση επιμένει στην προσφυγή της, αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες τους πρωταθλήματος που μετέχει ή θα μετάσχει, με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας από την ημέρα άσκησης της προσφυγής και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η παράβαση.
β) Εφ’ όσον προσφεύγει φυσικό πρόσωπο (μέλη Δ.Σ. ομάδων, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, γιατροί, διερμηνείς, φροντιστές, ποδοσφαιριστές κ.λπ.), με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας επιβάλλονται σωρευτικά: i) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, ii) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και iii) εφ’ όσον αποδεικνύεται συμμετοχή της ομάδας του, η κατά τα ως άνω περ. α’ ποινή.

ΑΡΘΡΟ 4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση των Πρωταθλημάτων.
ΕΝΑΡΞΗ :
• ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 17 και 18 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ 2016.
• ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος & 2ος όμιλος Ρόδου: 15 και 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.
• ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3ος όμιλος Νήσων: 22 και 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.
• ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 22 και 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016.
• ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 08 και 09 Οκτωβρίου 2016.
• ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Νέων, Εφηβικό, Παιδικό: 01 και 02 Οκτωβρίου 2016.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής με την υποχρέωση να μας επιστραφεί συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας καθώς και τα άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη:
• για την Α Κατηγορία, έως τις 12 Αυγούστου 2016, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
• για τη Β Κατηγορία Όμιλος Ρόδου και Όμιλο Νήσων, έως τις 19 Αυγούστου 2016, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
• για τη Γ κατηγορία και το Κύπελλο Όμιλος Ρόδου και Νήσων, έως τις 09 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
• για τη δήλωση συμμετοχής υποδομών (Νέων – Εφηβικό- Παιδικό) μέχρι τις 09 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν στο site της ΕΠΣΔ.
Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που ορίζεται:
Για το πρωτάθλημα Α κατηγορίας 80,00 E
Για το πρωτάθλημα Β κατηγορίας 60,00 E
Για το πρωτάθλημα Γ κατηγορίας 30.00 E
Για το Κύπελλο Δωδεκανήσου 40,00 E
Για το πρωτάθλημα Νέων 15,00 Ε
Για εφηβικό πρωτάθλημα 15,00 E
Για παιδικό πρωτάθλημα 15,00 E
Τα ανωτέρω χρηματικά παράβολα, μπορούν να κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ., είτε με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Δ. και αποστολή της σχετικής απόδειξης κατάθεσης.

Με τις παραπάνω Δηλώσεις Συμμετοχής τα Σωματεία αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ.Δ. τις διατάξεις του ΚΑΠ., του πειθαρχικού κώδικα, τους όρους των ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ, η αποδοχή της με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ΚΑΠ δηλαδή η ομάδα αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με απόφαση του Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πινάκα και δικαιούται συμμέτοχη στο πρωτάθλημα της κατώτερης κατηγορίας της ίδιας αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων, Ε.Π.Σ.Δ. Επίσης συμφωνούν και αποδέχονται, ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση των αναφυομένων διαφορών, που απορρέουν από την μεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ.Δ. προβλεπόμενα διοικητικά και δικαιοδοτικά – πειθαρχικά όργανα (Συμβούλια, Επιτροπές κλπ.), τα οποία λειτουργούν ως διαιτητικά όργανα, παραιτούμενα του δικαιώματος προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
Δήλωση Συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο αριθμός ΦΑΞ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Εκπροσώπου του Σωματείου ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
Επίσης μαζί με την Δήλωση σας, θα μας αποστείλετε στην Ε.Π.Σ.Δ:
1. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.
2. Βεβαίωση της ΕΠΣΔ περί μη οφειλής τους, (Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 7 του ΚΑΠ και 29 του Π.Κ.),
3. Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και τυχόν τροποποίηση
ως προς τους εκπροσώπους που δεσμεύουν το σωματείο, θεωρημένα από την περιφέρεια γραφείο τμήμα αθλητισμού εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο σε θέματα αθλητισμού, (Απόφαση της Ε.Ε., 54/21.06.2016)
4. Παραχωρητήριο για τη χρήση γηπέδου (τακτικού και εναλλακτικού)
άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΓΗΠΕΔΑ
Α. Υπόχρεη για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι η γηπεδούχος ομάδα και θα πρέπει έγκαιρα να τακτοποιηθούν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων, ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες.

Β. Όλοι οι αγώνες της Α & Β Κατηγορίας (1ου και 2ου Ομίλου Ρόδου) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα διεξάγονται σε γήπεδα, με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο Α & Β (1ου και 2ου Ομίλου Ρόδου) κατηγορίας δεν διαθέτει γήπεδο με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.

Γ. Σε περίπτωση που το γήπεδο – έδρα κάποιου σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, (που θα διαπιστώνεται από την διοργανώτρια) η Επιτροπή πρωταθλήματος θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του στο εναλλακτικό γήπεδο που θα αναφέρεται στη Δήλωση Συμμετοχής. Σε περίπτωση προβλήματος και του εναλλακτικού γηπέδου, ή δεν έχει δηλώσει εναλλακτικό γήπεδο, έχει την υποχρέωση να δεχθεί ως έδρα το γήπεδο που θα ορίζεται από την Επιτροπή πρωταθλήματος.

Δ. Για την δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφαση του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.
Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα. (ΆΡΘΡΟ 10 του ΚΑΠ).

Ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η αναβολή του αγώνα λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγο ανωτέρας βίας, μετά από απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

ΣΤ. Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδο τους, για τους αγώνες πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαράδεκτου της δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας. (ΑΡΘΡΟ 8 παρ, 5 του ΚΑΠ).
Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή χρηματικής ποινής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις, και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο το όποιο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Β. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των δημοσιογράφων, των φωτορεπόρτερ (που έχουν πιστοποιηθεί από την Ένωση) και την τήρηση της τάξης.

Γ. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδόσφαιρου και ευθύνονται σε περίπτωση δυσφήμισης του, ως αντικειμενικά υπαίτιες.

Δ. Δυσφήμιση του ποδόσφαιρου είναι κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή γνώμη, αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα.

Ε. Η ευθύνη μιας ομάδας, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει τους αγώνες που διεξάγονται και σε ουδέτερο γήπεδο, ιδιαίτερα δε σε τελικούς διοργανώσεων.

Ζ. Η ευθύνη της ομάδας, ισχύει και πέρα των ως άνω αναγραφόμενων ορίων, αν υπάρχει σύνδεση των επεισοδίων με τον αγώνα, κατά την κρίση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.Δ.

Η. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 25 και 26 του πειθαρχικού κώδικα, κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Α. Τα Σωματεία της Α΄, Β΄, Γ’ & Υποδομών (Νέων-εφηβικό -παιδικό) κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή ή βοηθό προπονητή με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ (Απόφαση της Ε.Ε., 54/21.06.2016).

Β. Από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία, ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ – ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ-ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΒΑΘΥ – ΑΕ ΛΕΡΟΥ – ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ – ΤΗΛΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Γ. Υποχρέωση πρόσληψης Προπονητή με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο σε ισχύ τουλάχιστον ένας (Απόφαση της Ε.Ε., 54/21.06.2016) και όχι ο ίδιος προπονητής της Ανδρικής Ομάδας (εφόσον συμμετέχουν με παραπάνω του ενός τμήματα). Όλα τα σωματεία τα οποία λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα Υποδομών έχουν την υποχρέωση πρόσληψης Προπονητή (με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο σε ισχύ).

Δ. Από την πιο πάνω υποχρέωση εξαιρούνται οι εξής ομάδες: ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ- -ΑΟ ΛΕΙΨΩΝ-ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ , ΑΟ ΒΑΘΥ, ΑΕ ΛΕΡΟΥ,ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ,ΤΗΛΟΣ , ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Ε. Προπονητές, ή βοηθοί προπονητές (με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ) για όλες τις κατηγορίες Α, Β, Γ & Υποδομών (Νέων-εφηβικό – παιδικό) πρέπει να παραλάβουν από την ΕΠΣΔ, ειδικό Δελτίο εισόδου για τον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή), πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, προσκομίζοντας στην γραμματεία της Ένωσης τα εξής :
1) Βεβαίωση μέλους του Πανδωδεκανησιακού Σ.Π.Π. καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου τριετίας, όπως προβλέπεται.
2) Φ/Α της κάρτας προπονητή τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ.
3) Το Ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του Σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο δε αυτού κατατίθεται στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
4) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ για Α, Β, Γ και (25)ευρώ για το Υποδομών (Νέων-εφηβικό – παιδικό) το οποίο πληρώνεται, είτε στην γραμματεία της ΕΠΣΔ, είτε στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ένωσης.

Ζ. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή, τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.Δ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τον τελευταίο αγώνα που δηλώθηκε στο Φύλλο Αγώνα Προπονητής με ταυτότητα τριετίας από την Ε.Π.Ο. σε ισχύ διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις. (θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 150 – 1000 Ευρώ).

ΑΡΘΡΟ 9
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Οι αγώνες είναι διπλοί, διάρκειας 90΄ λεπτών της ώρας σε δύο 45΄ λεπτά ημίχρονα. Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα 15’ λεπτά (ΑΡΘΡΟ 11 παρ. 1 του ΚΑΠ) Απαγορεύεται η έναρξη των αγώνων του 2ου γύρου στα Πρωταθλήματα, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες του 1ου γύρου, (ΑΡΘΡΟ 8 παρ. 8γ του ΚΑΠ)

Β. Ώρα προσέλευσης ομάδας, καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
1. Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα, πριν από την καθορισμένη έναρξη του, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
2. Να παραδίδουν στο διαιτητή τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών, τις καταστάσεις υγείας διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών και την ταυτότητα προπονητή (ή προπονητών) που πρέπει να παραδοθούν στο διαιτητή μίση ώρα, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη του αγώνα.

Γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η διοργανώτρια, δύναται κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. Κατά την κρίση της η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα ή το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεωμένη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

Δ. Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και άλλες ήμερες, για ειδικούς λογούς και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

Ε. Για λόγους συγκοινωνιακούς, για τα μετακινούμενα σωματεία που δεν έχει αυθημερόν επιστροφή Σάββατο ή Κυριακή, η επιτροπή δύναται να ορίζει και καθημερινή, σε ώρες που να επιτρέπουν την αυθημερόν επιστροφή των μετακινούμενων σωματείων και μόνο.

Ζ. Η επιτροπή πρωταθλήματος, δύναται να ορίζει αγώνες καθημερινή (Παρασκευή και Δευτέρα ) εφόσον υπάρχει πρόβλημα με τον αριθμό των διαιτητών.

Η. Αποκλειστικά υπεύθυνη του ορισμού της ώρας και της ημέρας, είναι η διοργανώτρια αρχή . ΑΡΘΡΟ 11 παρ, 3 του ΚΑΠ.

Θ. Τα αιτήματα των σωματείων πρέπει να κατατίθενται στην επιτροπή πρωταθλήματος μέχρι της 14:00 εκάστης Τρίτης στα γραφεία της ΕΠΣΔ πριν τον αγώνα του σαββατοκύριακου, προκειμένου η επιτροπή να τα κρίνει βάσιμα ή όχι.

Ι. Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά-Δημοτικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 1 του ΚΑΠ το γηπεδούχο σωματείο το όποιο προσκόμισε παραχωρητήριο από τον Δήμο που ανήκει το γήπεδο (με την δήλωση συμμετοχής του) και το χρησιμοποιεί σαν έδρα του, είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των αγώνων που ορίζονται από τη διοργανώτρια ακόμη δε και για το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου καθώς και όλων των υποχρεώσεων που το καθιστούν κατάλληλο. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω το γηπεδούχο σωματείο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις.

Κ. Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ .
Α. Επιτρέπεται η ενοικίαση μεταφορικού μέσου για τα μετακινούμενα σωματεία, στις κάτωθι περιπτώσεις.
Από ΛΕΡΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΠΑΤΜΟ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΚΑΛΥΜΝΟ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΚΩΣ και αντίστροφα
Από ΠΑΤΜΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΠΑΤΜΟ προς ΚΑΛΥΜΝΟ και αντίστροφα
Από ΚΑΛΥΜΝΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΚΩ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΚΩ προς ΠΑΤΜΟ και αντίστροφα
Από ΤΗΛΟ προς Σύμη και αντίστροφα
Από ΡΟΔΟ προς ΤΗΛΟ και αντίστροφα

Β. Στις περιπτώσεις αυτές τα μετακινούμενα Σωματεία υποχρεούνται να ενημερώσουν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ μέχρι εκάστη ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 με έγγραφο τους, στο οποίο θα αναφέρεται:
1. το μεταφορικό μέσο,
2. βεβαίωση πρακτορείου ή Ιδιώτη (ενοικιαστήριο), στο οποίο να αναγράφονται η ώρα και η ημέρα αναχώρησης και επιστροφής.
Εφ’ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (πλοίο) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα το όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής, τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ.

Γ. Την υποχρέωση εγγράφου ενημέρωσης μέχρι εκάστη ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 έχουν όλα τα μετακινούμενα σωματεία Α΄, Β΄ και Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ διότι, σε περίπτωση μη αναχώρησης του συγκεκριμένου δηλωθέντος μεταφορικού μέσου (ακτοπλοϊκός) και αναχώρησης άλλου μεταφορικού μέσου (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το μετακινούμενο σωματείο θα είναι δικαιολογημένο σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα. Εφ’ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω, και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ.

Δ. Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία νοείτε, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.τ.λ.) από οποιαδήποτε αίτια, από την όποια είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο.

Ε. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της ΕΠΣΔ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από το διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.

ΑΡΘΡΟ 10
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η΄ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Α. Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση αποφάσεως .

Β. Για τα μετακινούμενα σωματεία (από νησί σε νησί) εφόσον το μετακινούμενο σωματείο διευκολύνεται συγκοινωνιακά μετά από εντολή της διοργανώτριας:
Ο αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών Συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται την επομένη μέρα, στο ίδιο γήπεδο και ίδια ώρα (Η ώρα ενδέχεται να αλλάξει για συγκοινωνιακούς λόγους)
Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο σε αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου Μετακινουμένων σωματείων (από νησί σε νησί).

Γ. Σε περίπτωση που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών συνθηκών αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ο αγώνας θα διεξάγεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την επόμενη ημέρα και την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο. Χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων οι οποίες υποχρεούνται να εμφανιστούν για την διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα, η διάταξη αυτή ισχύει σε διαγωνιζόμενες ομάδες του ιδίου νησιού .

Δ. Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επομένη ημέρα ,παραπέμπεται για τον πειθαρχικό έλεγχο ,κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ε. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή (π.χ. αριθμός τερμάτων ,αριθμός ποδοσφαιριστών).

ΣΤ. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια των αγώνων και χρηματική ποινή πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε αγώνα. Αφαιρούνται επίσης δύο (2) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα. Η αφαίρεση των δύο (2) βαθμών ισχύει για μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα. (ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ 2 του ΚΑΠ)

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Α. Για κάθε αγώνα θα ορίζεται ένας παρατηρητής (εκπρόσωπος της Ε.Π.Σ.Δ) σύμφωνα με τον ΚΑΠ., ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Παρατηρητών Αγώνων και τον ΚΑΠ και τις αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ.

Β. Αν για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει ο παρατηρητής που όρισε η διοργανώτρια, τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν από ένα πρόσωπο η καθεμιά (που να μην κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση αξιωματούχου στον συγκεκριμένο αγώνα) και ο διαιτητής διενεργεί κλήρωση για να αναδειχθεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α.

Γ. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον χώρο των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο.

Δ. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνο τα εξής πρόσωπα:

1. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ο οποίος θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά την κάρτα εκπροσώπου 2016-2017 που εκδίδει η ΕΠΣΔ.
2. Ο προπονητής της κάθε ομάδας και ο τυχόν βοηθός του. Οι προπονητές των σωματείων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι δελτίου πιστοποίησης προπονητή, που εκδίδει η Ε.Π.Σ.Δ. Χωρίς την επίδειξη του προαναφερόμενου δελτίου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός του αγωνιστικού χώρου (τεχνική περιοχή) έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα.
3. Ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής της κάθε ομάδας (αν υπάρχει), ο οποίος για να έχει δικαίωμα παραμονής στον πάγκο της ομάδας θα πρέπει να έχει μαζί του αποδεικτικό της επαγγελματικής του Ιδιότητας.
4. Δυο (2) τραυματιοφορείς με διακριτικά μπλουζάκια να προσκομίζουν ταυτότητες και να κατατίθενται στα αποδυτήρια των διαιτητών μέχρι το τέλος του αγώνα.

Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών, του προπονητή και τυχόν βοηθού του, που δεν παρέδωσαν το δελτίο πιστοποίησης.
Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης διεύθυνσης αγώνων για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
Ο προπονητής υποχρεούται να φοράει σε εμφανές σημείο την κάρτα που εκδίδει ο σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ε. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και όλα τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή.

Ζ. Οι αρμοδιότητες του παρατηρητή καθορίζονται από τον κανονισμό παρατηρητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και το άρθρο 13 του ΚΑΠ και οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή επιβάλλεται χρηματική ποινή εκατό (100) Ευρώ εφόσον αναγραφεί στην έκθεση του.

Η. Την αμοιβή του παρατηρητή που ορίζεται στα 20 ευρώ για κάθε αγώνα, θα επιβαρύνεται το γηπεδούχο σωματείο και θα εξοφλείται μαζί με το εξοδολόγιο διαιτησίας την ημέρα του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Α. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:
1. Το δελτίο Ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδ/στών.
2. Κατάσταση Υγείας με ετήσια διάρκεια.
3. Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών ομάδων.
4. Ταυτότητα εκπροσώπου

Β. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. Α (1 και 2) του παρόντος. Ο διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν, παρά ταύτα, ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική και η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης ή καταγγελίας, υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. (ΑΡΘΡΟ 18 ΠΑΡ 7α του ΚΑΠ ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων).

Γ. Στον αγώνα των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδ/στών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές, Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες (άρθρου 19 παρ. 3γ του ΚΑΠ).

Δ. Συμμετοχή Αλλοδαπών & Κοινοτικών ποδοσφαιριστών
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες βάσει του άρθρου 19 παρ. 3γ του ΚΑΠ, (δηλαδή τέσσερις (4) αλλοδαποί ή τέσσερις (4) κοινοτικοί, ή δύο αλλοδαποί και δύο κοινοτικοί, ή τρεις αλλοδαποί και ένας κοινοτικός και αντίστροφα). Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

Ε. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές κατατάσσονται, ανάλογα με την υπηκοότητα τους, στην κατηγορία είτε των κοινοτικών, είτε των αλλοδαπών.(άρθρο 1 παρ. γ του Κ.Ι.Μ.)

Ζ. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτιο ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρείς (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.

Η. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (νέων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωταθλήματα και κύπελλα ανδρών, δεν εκτίονται στο πρωτάθλημα υποδομών (νέων κτλ).

ΑΡΘΡΟ 13
Α. Απαγορεύεται η συμμέτοχη σε αγώνα ή αγώνες του πρωταθλήματος και κυπέλου της Γ κατηγορίας, περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των τριάντα έξι (36) ετών (Άρθρο 37 παρ. 5, ΚΑΠ). Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2016-2017 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01/01/1980.

Β. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ. κυρώσεις, εφόσον όμως η ιδία παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του ΚΑΠ. κύρωση. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με συμμετοχή περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές για την Γ κατηγορία άνω των Τριάντα έξι (36) ετών, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Γ. Δικαίωμα συμμετοχής να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 14 ετών, ως ημερομηνία γέννησης όλων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους (άρθρο 19 παρ.11 του ΚΑΠ). Επομένως στις ανδρικές ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2001 και από 01/01/2017 ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2002.

ΑΡΘΡΟ 14
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Α. Επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις Διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΚΑΠ και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.
Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.1 εδ. γ, δ, ε, ζ, & η, αποστέλλονται στην ΕΠΣΔ με συστημένη επιστολή η με Κούριερ μέσα σε δύο /2/ εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας ,η οποία και δεν υπολογίζεται, διαβιβάζονται και προς αυτήν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ΜΕΣΩ ΦΑΞ εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Β. Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α’ β’ και στ’ του άρθρου 23 της παρ. 1. του ΚΑΠ καταχωρούνται στην οικεία στήλη του Φ.Α από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν από την έναρξη του αγώνα, με εξαίρεση την ένταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, η όποια υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά –μέσα στον αγωνιστικό χώρο- από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη της διάρκειας του αγώνα και τυχόν παράτασης του στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να δόση εντολή στον ποδοσφαιριστή ή στους ποδοσφαιριστές, κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση, να μην φύγει από το γήπεδο,μέχρι ότου συγκεντρώσει και καταχωρίσει στο Φ.Α. τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο στην εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρώμα μαλλιών και ματιών, αλλά εμφανή σημεία δείγμα υπογραφής κ.τ.λ.) επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την κατάσταση υγείας και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών κατά των όποιων στρέφεται η ένσταση και να τα παράδοση στην διοργανώτρια μαζί με το Φ.Α.

Γ. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλουν στο Φ.Α. Τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιούμενης ύστερα από αίτησης του αρχηγού της οικείας ομάδας από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών. Στην ιδία ποινή υπόκειται και ο διαιτητής του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα.

Δ. Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στην Διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ. 8 του ΚΑΠ προθεσμίες, και να διαβιβάζονται προς αυτή υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ τόσο η καταγγελία όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Ε. Παράβολα: Α, Β, Γ κατηγορίας και ΚΥΠΕΛΛΟΥ 200 Ευρώ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 50 Ευρώ.
Σε περίπτωση δικαίωσης του προσφεύγοντος σωματείου, επιστρέφεται το χρηματικό παράβολο.

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας Τ.Ο.Δ. της Ε.Π.Σ.Δ.

Β. Η διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Δ. δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στις διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά ορίζονται από το αρμόδιο όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες.

Γ. Επίσημοι Διαιτητές για όλα τα πρωταθλήματα θεωρούνται όσοι υπέβαλλαν στην οικεία επιτροπή διαιτησίας Ε.Π.Σ.Δ. αίτηση διορισμού τους και έγινε δεκτή με την υπογραφή του σχετικού διοριστηρίου του κανονισμού διαιτησίας.

Δ. Απαγορεύεται αυστηρά κατά την διάρκεια της περιόδου, Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσουν την εξαίρεση Σωματείου ή διαιτητή αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων με σχετική δήλωση του διαιτητή και μόνο.

Ε. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης σωματείου, όπως και κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα, πλην του αρχηγού της ομάδος, η είσοδος του οποίου επιτρέπεται μόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις. (ΑΡΘ 12 ΠΑΡ 5 του ΚΑΠ)

ΣΤ. Διαιτητής ο οποίος δεν θα παραλάβει τα αποσταλμένα από την Ε.Π.Ο. σήματα (εθνικών ή τοπικών κατηγοριών) για την ποδοσφαιρική περίοδο 2016-2017 δεν θα χρησιμοποιείται στους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.

Ζ. Διαιτητής ο οποίος δεν θα καταβάλει το ποσοστό διαιτησίας όπως αυτό αναγράφεται στο εξοδολόγιο και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από αυτό, μέχρι εξοφλήσεως του ποσού, δεν θα ορίζεται σε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.

Η. Τυχόν ορισμός τους στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αποτελεί αντικανονικό ορισμό.

Θ. Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη πρωτ/τος του αγώνα που θα διευθύνει. Σε περίπτωση όπου επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδ/στών υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και εφ όσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την ομάδα τους.

Ι. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.

Κ. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή έως Δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.

Λ. Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε οι αναπληρωτές του, τότε οι δυο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή από εκείνους που τυχόν παρευρίσκονται στο γήπεδο για να διευθύνει τον αγώνα. Αν οι δυο ομάδες δεν συμφωνήσουν στην υπόδειξη διαιτητή, τότε διαιτητής του αγώνα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των τυχόν δυο τουλάχιστον παρευρισκομένων στο γήπεδο διαιτητών. Σε περίπτωση που η μία ομάδα δεν θελήσει να υποδείξει ένα διαιτητή κατά την προηγούμενη διαδικασία, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος που υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα.

Μ. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά του ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε συμφώνα με την παραπάνω διάταξη.

Ν. Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσημος διαιτητής ή παραβρίσκεται μόνο ένας, αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φ.Α. ένσταση πριν από την έναρξή του.

Ξ. Οι αγώνες Α, Β, Γ κατηγορίας, Κυπέλλου διεξάγονται εφ όσον δεν προσέλθουν οι διαιτητές με φιλάθλους που ορίζονται από τα διαγωνιζόμενα Σωματεία ως κοινής αποδοχής, διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται και αν τυχόν διεξαχθεί θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται εφόσον διατυπωθεί ένσταση πριν τον αγώνα.

Ο. Εάν το γηπεδούχο Σωματείο δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο της δαπάνης Διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών και παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται ως ακολούθως: με χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας.(ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ 16 του ΚΑΠ).

Π. Εφ’ όσον ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα του διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του διαιτητή είναι υποχρεωτική για το βοηθό διαιτητή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα.
Εάν πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή αδυνατεί να αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού του ή ασκήσεως σωματικής βίας, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, αποτελεί λόγο μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει το άρθρο 21 παρ. 2α του Κ.Α.Π.

Ρ. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ: αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να το στείλει έως την επόμενη ημέρα που έγινε ο αγώνας στην διοργανώτρια το αργότερο μέχρι της 14:30. Την ιδία υποχρέωση, έχουν και οι ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ των νήσων, ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση να το στείλει έως την επόμενη μέρα το αργότερο μέχρι της 14:30 μέσω FAX.

Σ. Σε περίπτωση παράβασης του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν υποχρεώσεις από την παραπάνω διάταξη, συνεπάγεται την παραπομπή του από το Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρμόδια επιτροπή και τιμωριέται με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

ΑΡΘΡΟ 16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η οικονομική οργάνωση επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 35 του ΚΑΠ. Το εισιτήριο κάθε αγώνα ορίζεται στα πέντε /5/Ευρώ. Όσον αφορά τον Τελικό Κυπέλλου μετά την εκκαθάριση του αγώνα (γήπεδο, Ιατρός, Διαιτητής κλπ.). Τα έσοδα διανέμονται 40% στην Ένωση και από 30% σε κάθε Σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 17
ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ
Στη πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδ/στές και το προπονητή της.
Απαγορεύεται εκτός από τη διοργανώτρια και τον χορηγό του εκάστου Πρωταθλήματος, η αθλοθέτηση επάθλων σε αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων από φυσικά η Νομικά πρόσωπα.
Στην ομάδα ή ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που συμπίπτει στις διατάξεις του ΚΑΠ με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές, στα Σωματεία, τους ποδ/στές, παράγοντες κλπ. στη διάρκεια της περιόδου 2016-2017 θα απονεμηθεί κύπελλο.

ΑΡΘΡΟ 18
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ΚΑΠ.
Β. Η ιδιότητα του γιατρού θα αποδεικνύεται με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας στον Παρατηρητή και τον Διαιτητή.

Γ. Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να διαθέτουν στον γιατρό το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό, μάσκα οξυγόνου, και φορείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους στην Α, Β, Γ, κυπέλλου και υποδομών 300 Ευρώ .

Δ. Την εφαρμογή της παρ. Γ αναλαμβάνει ο παρατηρητής αγώνα οποίος και αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη στην έκθεση του.

ΑΡΘΡΟ 19
ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
Α. Η αρίθμηση στην εμφάνιση (φανέλα – παντελονάκι) των ποδοσφαιριστών στα πρωταθλήματα του παρόντα κανονισμού υποχρεωτικά είναι από ένα (1) έως δεκαοκτώ (18).

Β. Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο ομάδα να αλλάξει στολή, όταν τα χρώματα των δυο αγωνιζομένων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή και ματαιώνει την ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδα αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξη του. Η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα, τιμωρείται συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2α .

Γ. Ομάδες, που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδ/στών διάφορα προϊόντα, πρέπει να τύχουν της σχετικής έγκρισης της Ε.Π.Σ.Δ. τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για την διαφήμιση στις στολές των διαιτητών. Η άδεια για τα τοπικά πρωταθλήματα δίνεται από την Ε.Π.Σ.Δ. Για τις διαφημίσεις στα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για την τοποθέτηση 3 πινακίδων σε κάθε γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 20
ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απαγορεύεται η συμμετοχή του αυτού προσώπου σε δύο /2/διαφορετικά Δ.Σ. Σωματείων της ΕΠΣΔ. Σε περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης αυτής, κάθε αγώνας των ομάδων θα κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου, σύμφωνα με το Άρθρο 30 του ΚΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 21
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕOΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων – Μ.Μ.Ε.
Α. Η Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εκμεταλλεύεται όλα τα δικαιώματα τα οποία κατέχει ή μοιράζεται με τρίτους, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας οιασδήποτε μορφής, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα για οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις διαμέσου εικόνας ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, μετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση και αναμετάδοση εικόνων, ήχου ή φορείς δεδομένων οιουδήποτε τύπου από την Ε.Π.Σ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. μόνη ή με τρίτους.

Β. Οπτικοακουστικές και Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις.
Η Ε.Π.Σ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης οιασδήποτε μορφής ήχου, εικόνας και δεδομένων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου και των εκδηλώσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να εκχωρεί με οιασδήποτε φύσεως αντάλλαγμα ή με την μορφή της συνεκμετάλλευσης με τρίτους, είτε σε ζωντανή μετάδοση, είτε σε μαγνητοσκοπημένη, είτε σε συνολική, είτε αποσπασματική,

Γ. Απαγορεύεται η ραδιοτηλεοπτική και η διαδικτυακή μετάδοση αγώνα Α, Β, Γ κατηγορίας και κυπέλλου εφ όσον δεν έχει παραχωρηθεί σχετική άδεια από την ΕΠΣΔ μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης στους Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθμούς ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, με ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).

Δ. Εάν παρά ταύτα ο αγώνας μεταδοθεί χωρίς έγγραφη άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως 1000 Ευρώ.

Ε. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών συνεργειών επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια της διοργανώτριας.

ΑΡΘΡΟ 22
Α-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2016-2017
Α-κατηγορία περιόδου 2016-2017
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δεκαέξι ομάδες(16).
Το πρωτάθλημα της Α Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2016-2017, θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των δεκαέξι (16) ομάδων.
Μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24-08-2016.
A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
1. ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ
2. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
3. Α.Ε.Ρ.Α.
4. ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
5. ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ
7. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ
8. ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ
10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ
11. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ
12. ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ
13. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ
14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
15. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
16. ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων και την επικύρωση της βαθμολογίας από την Ε.Ε., της ΕΠΣΔ η 1η ομάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια της Α Ερασιτεχνικής κατηγορίας Δωδεκανήσου και ανέρχεται στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία.

Υποβιβασμός: Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων οι τρεις τελευταίες ομάδες που θα καταλάβουν την 14η-15η-16η θέση υποβιβάζονται στην Β’ κατηγορία Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση που υποβιβαστεί ένας από τους δύο εκπρόσωπους μας στην Γ’ εθνική (Ιάλυσος – Ρόδος) τότε θα υποβιβαστεί και τέταρτη ομάδα (δηλαδή η 13η). Σε περίπτωση υποβιβασμού και των δύο εκπροσώπων μας (Ιάλυσος – Ρόδος) και ο Κυπελλούχος Δωδεκανήσου δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας, για να ανέλθει στη Γ’ Εθνική, τότε και μόνο τότε το Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Περιόδου 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί με 17 Ομάδες. H Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων, σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή λιγότερες ομάδες (πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος) από αυτές που δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου και να μειωθούν οι ομάδες που υποβιβάζονται. (Απόφαση της Ε.Ε.- 54/21.06.2016).

Το πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2017-2018 θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των 16 ομάδων και σε περίπτωση υποβιβασμού και των δύο εκπροσώπων μας (Ιάλυσος – Ρόδος) και ο Κυπελλούχος Δωδεκανήσου δεν κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας για να ανέλθει στη Γ’ Εθνική, τότε και μόνο τότε, το Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Περιόδου 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί με 17.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η έναρξη του Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου 2017-2018 δεν μπορεί να γίνει με τον προκαθορισμένο αριθμό Ομάδων (16) ο αριθμός τους συμπληρώνεται από τον αμέσως επόμενο σε βαθμολογική κατάταξη των αγώνων Μπαράζ της Β’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου, Περιόδου 2016-2017, που δεν έχει κερδίσει την άνοδο βάση της προκήρυξης. (Αρ. απόφασης Ε.Ε. 54/21.06.2016)

Μπάλα πρωταθλήματος
Α. Για το πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 η Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ. θα ορίσει επίσημη μπάλα.

B. Όλοι οι αγώνες της Α’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 υποχρεωτικά θα διεξάγονται με την επίσημη μπάλα που θα ορίσει η ΕΠΣΔ.
Διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. (θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 50€ από την πειθαρχική επιτροπή). Υπεύθυνη είναι πάντα η γηπεδούχος ομάδα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α. και ο παρατηρητής αγώνα να το αναφέρει στην Έκθεσή του.

B’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τριάντα επτά (37) ομάδες.
Δικαίωμα συμμετοχής στον όμιλο Ρόδου έχουν είκοσι τέσσερις (24) ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε δύο ομίλους των δώδεκα (12) ομάδων, μετά από δημόσια κλήρωση και διαχωρισμό των ομίλων που θα πραγματοποιηθεί στις 24/8/2016 ημέρα Τετάρτη, και έναν όμιλο των δεκατριών (13) ομάδων που θα αποτελούν τον όμιλο νήσων.

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017:
1. ΚΥΠΡΟΣ
2. ΟΡΦΕΑΣ
3. ΕΥΚΛΗΣ
4. Α.Ε.ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ
5. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ
6. Α.Σ.ΤΗΛΟΣ
7. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
8. ΧΑΛΚΗ
9. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ
10. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
11. ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ
12. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
13. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ
14. ΙΠΠΟΤΕΣ Μ.Π.ΡΟ
15. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑΣ
16. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
17. ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ
18. ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
19. ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
20. ΑΣΠΙΣ ΑΠΟΛΛΑΚΙΑΣ
21. ΝΗΡΕΑΣ
22. ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΡΟΔΟΥ
23. ΣΥΜΗ
24. ΕΥΑΓΟΡΑΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017
1. ΑΝΤΑΓΟΡΑΣ ΚΩ
2. ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ
3. Α.Ε.ΛΕΡΟΥ
4. ΔΙΚΑΙΟ
5. ΑΕ ΚΩΣ
6. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕNΔΙΟΥ
7. ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ
8. ΠΑΟΚ ΚΩ
9. ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
10. ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
11. ΑΟ ΛΕΙΨΟΙ
12. ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
13. ΑΙΓΕΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία ανώτερων κατηγοριών εφόσον δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές.
Για την άνοδο στην Α’ Κατηγορία, μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, ανέρχονται τέσσερα Σωματεία, που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα δηλαδή:
Ο πρώτος του (Α) πρώτου ομίλου.
Ο πρώτος του (Β) δευτέρου ομίλου.
Ο πρώτος του (Γ) τρίτου ομίλου. (όμιλος Νήσων)
Για την άνοδο του 4ου Σωματείου δημιουργείται ένας όμιλος των τριών ομάδων που τερμάτισαν στην 2η θέση, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας και αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες (έξι παιχνίδια) εντός και εκτός έδρας. Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, ανέρχεται στην Α Κατηγορία.
Σε περίπτωση που δεν υποβιβαστούν και οι δύο Ομάδες από την Γ’ Εθνική Κατηγορία (Ιάλυσος- Ρόδος) και ο Κυπελλούχος Δωδεκανήσου κατακτήσει το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδας και ανέλθει στη Γ’ Εθνική Κατηγορία, τότε και ο δεύτερος του Ομίλου αυτού ανέρχεται στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία.

Υποβιβασμός:
Α. Σε κάθε περίπτωση από την Β’ Κατηγορία 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ Ομίλου Ρόδου υποβιβάζονται οι ομάδες που θα καταλάβουν την τελευταία θέση στον όμιλό τους (12ος).
Β. Σε περίπτωση υποβιβασμού από την Α’ Κατηγορία τριών ομάδων που θα συμμετέχουν στον όμιλο Ρόδου, υποβιβάζεται και τρίτη ομάδα που θα προκύψει από αγώνα Μπαράζ μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν την προτελευταία θέση (11ος).
Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή περισσότερες ομάδες από αυτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (24) στον 1ο και 2ο Όμιλο Ρόδου, λόγω αδυναμίας τους συμμετοχής στην Α’ Κατηγορία, η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει (πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος) ανάλογα, το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων και να αυξηθούν οι ομάδες που υποβιβάζονται. Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή λιγότερες ομάδες από αυτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ Κατηγορία στον 1ο και 2ο Όμιλο Ρόδου, τότε η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει (πριν την κλήρωση του πρωταθλήματος) τον τρόπο υποβιβασμού των ομάδων.

Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018 θα διεξαχθεί σε τρείς (3) ομίλους δύο Ρόδου (από δώδεκα Ομάδες) και έναν Νήσων, όσες ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την Περίοδο 2017-2018. Απόφαση της Ε.Ε. 54/21.06.2016.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την ποδ/κή περίοδο 2016-2017, στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας.

1. ΡΟΔΙΑΚΟΣ
2. ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ
3. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ
4. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ
5. ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ
6. ΔΩΡΙΕΑΣ Δ.Α.Ν.Σ
7. ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία ανώτερων κατηγοριών εφόσον δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία που δεν δήλωσαν συμμέτοχη την περίοδο 2015-2016 στη Γ’ Κατηγορία ενώ είχαν δικαίωμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσα σωματεία εγγραφούν στην δύναμη της Ε.Π.Σ.Δ. και αναγνωρισθούν (λάβουν Αριθμό Μητρώου από την Ε.Π.Ο.) μέχρι την ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής.

Α-Προβιβασμός: Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, οι δύο (2) πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα ανέρχονται στην Β’ κατηγορία για την περίοδο 2016-2017 (Απόφαση της Ε.Ε., 54/21.06.2016).

ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
1. Στο Κύπελλο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Α΄ Τοπικής κατηγορίας.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ για τα σωματεία Β’ & Γ΄ Τοπικών Ερασιτεχνικών Κατηγοριών και ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ΚΑΠ., οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν γήπεδο για το Κύπελλο διαφορετικό από αυτό που δήλωσαν για τους αγώνες πρωταθλήματος.

3. Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή -και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα – εφ’ όσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων .

4. Οι αγώνες θα διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ.
Όλοι οι αγώνες ορίζονται μετά από δημοσιά κλήρωση .

5. Το Κύπελλο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη παρ. 2 του Άρθρου 42 του ΚΑΠ σε δύο Ομίλους.

Α. Τον Όμιλο Ρόδου, που θα περιλαμβάνει τις ομάδες της Νήσου Ρόδου, τον ΑΣ ΤΗΛΟΥ, τον ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠ. και τον ΠΟΛΥΒΩΤΗ ΝΙΣΥΡΟΥ.

Β. Τον Όμιλο ΝΗΣΩΝ που θα αποτελείται από τον Όμιλο Βορείου Συγκροτήματος νήσων.

6. Στην πρώτη φάση του Κυπέλλου θα συμμετέχουν οι ομάδες της Γ΄ και Β΄ κατηγορίας. Γηπεδούχο σωματείο θα είναι εκείνο που αγωνίζεται στην κατώτερη κατηγορία, σε περίπτωση που τα σωματεία αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, ομάδα που κληρώνεται πρώτη, είναι το γηπεδούχο σωματείο.

Οι ομάδες της Α΄ Τοπικής Κατηγορίας θα εισέλθουν στους αγώνες στη Β΄ Φάση.

Στην δεύτερη φάση θα συμμετέχουν τα σωματεία που προκρίθηκαν από την Α Φάση συν οι ομάδες της Α΄ Κατηγορίας. Γηπεδούχο σωματείο θα είναι εκείνο που αγωνίζεται στην κατώτερη κατηγορία, σε περίπτωση που τα σωματεία αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, ομάδα που κληρώνεται πρώτη, είναι το γηπεδούχο σωματείο. Όλοι οι αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα διεξάγονται σε γήπεδα, με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα από την δεύτερη φάση και μετέπειτα.

Στην Τρίτη (Γ) φάση και μετέπειτα το σωματείο που κληρώνεται πρώτο θα είναι γηπεδούχος.

7. Οι /6/ ομάδες του Ομίλου της ΡΟΔΟΥ που θα προκύψουν μετά από τις σχετικές φάσεις, και οι νικητές των δύο τελευταίων ζευγαριών του Βορείου συγκροτήματος νήσων, θα αποτελέσουν μαζί με τις έξι ομάδες της ΡΟΔΟΥ τις Οκτώ /8/ ομάδες.
Το γήπεδο του τελικού θα οριστεί με απόφαση της διοργανώτριας αρχής.

8. Έπαθλα Κυπέλλου, στην κυπελλούχο ομάδα απονέμεται Κύπελλο και τριάντα (30) μετάλλια όπως επίσης και στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη. Στους προπονητές των δύο φιναλίστ ομάδων απονέμεται ένα μετάλλιο. Στον διαιτητή, βοηθούς Διαιτητές, στον Τέταρτο Διαιτητή του αγώνα, παρατηρητή διαιτησίας, παρατηρητή αγώνα απονέμεται από ένα μετάλλιο.

Επιτροπή πρωταθλήματος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής και εγκρίσεις των τουρνουά (camp) των σωματείων της δύναμης μας. Για να εγκριθεί ένα τουρνουά – camp από το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, απαιτούνται τα παρακάτω:

Επίσης θα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως τα παρακάτω, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή του τουρνουά – camp.

1.Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου, του σωματείου, που διεξάγει το τουρνουά – camp, επικυρωμένη, όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω: Α. Καθ΄ όλη την διάρκεια του τουρνουά – camp θα παρίσταται Γιατρός, κανένας αγώνας δεν θα ξεκινάει χωρίς την παρουσία του, σε περίπτωση αποχώρησής του, διακόπτεται ο αγώνας. Β. Επίσης θα αναγράφεται ότι το γήπεδο είναι κατάλληλο για να διεξαχθεί το τουρνουά – camp και ότι πληροί τους όρους ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και των λοιπών εγκαταστάσεων του. Γ. Όλη την ευθύνη του τουρνουά – camp την φέρει το σωματείο.

2.Κατηγορίες Τουρνουά – camp , κατάσταση των ομάδων που θα συμμετέχουν στο τουρνουά – camp, το πρόγραμμα των αγώνων (ημερομηνία και ώρα).

3.Στις κατηγορίες των Τζούνιορ, Προτζούνιορ και Παμπαίδων δεν θα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, πρόκριση, ανακοίνωση σκορ.

4.Βεβαίωση από το διοργανωτή ότι οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά θα δηλώσουν από έναν υπεύθυνο Προπονητή με κάρτα τριετίας ΕΠΟ σε ισχύ.

Παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης θα επισύρει στο ΥΠΑΙΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του πειθαρχικού κώδικα Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, μετά από έγγραφη κλήση σε απολογία

Ποινές:
Α. Σωματείο που παραβιάζει τους συμφωνηθέντες και προαναφερόμενους όρους τιμωρείται με την απαγόρευση διεξαγωγής τουρνουά για το χρονικό διάστημα των δύο (2)ετών.

Β. Σωματείο που διοργανώνει τουρνουά – camp παρακάμπτοντας τις παραπάνω διαδικασίες τιμωρείται με την απαγόρευση διεξαγωγής τουρνουά – camp για το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών και τις προβλεπόμενες ποινές που αναγράφονται στον Κ.Α.Π. και στον Πειθαρχικό Κώδικα για δυσφήμιση του αθλήματος.

Γ. Αν ο διοργανωτής του τουρνουά – camp είναι ιδιώτης και συμμετέχουν σωματεία της δύναμής μας τότε θα έχει (ιδιώτης) τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εάν ο διοργανωτής – ιδιώτης έχει και αθλητική ιδιότητα (Προπονητής, Ποδοσφαιριστής κ.λ.π.) τότε θα παραπέμπεται στα πειθαρχικά όργανα για την αφαίρεση της ιδιότητας του.

Δ. Αυστηρά δικαίωμα να διεξάγουν τουρνουά – camp έχουν μόνο τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμή μας.
Επιτροπή πρωταθλήματος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ
Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/1998-2000 (υποχρεωτικά εφτά ή περισσότεροι ποδοσφαιριστές που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες σε Ελληνικές εθνικές ομάδες). Στο φύλλο αγώνα δύναται να αναγράφονται στην δεκαοκτάδα (18άδα ) μέχρι τέσσερις (4) ) αλλοδαποί ή κοινοτικοί, και να αγωνίζονται. (Απόφαση της Ε.Ε.Θ, 11/19.07.2016).
Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Ε.Π.Σ.Δ. και μόνο, οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Νέων, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. (Απόφαση της Ε.Ε.Θ, 11/19.07.2016)
Α. Το πρωτάθλημα ΝΕΩΝ θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους νήσων μετά το πέρας των δηλώσεων.
Σε περίπτωση δύο ομίλων τότε θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη.

Β. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ΚΑΠ.

Γ. Στην κατηγορία ΝΕΩΝ όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας και θα περιλαμβάνονται στην κατάσταση υγείας που έχει προσκομισθεί στην γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό και γιατρό γενικής ιατρικής) και την Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ.

Δ. Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Άρθρου 21 του ΚΑΠ.

Ε. Ημέρα τέλεσης των αγώνων του Πρωταθλήματος Νέων ορίζεται η Τετάρτη. Η αρμόδια Επιτροπή της Ένωσης έχει δικαίωμα να ορίσει και άλλη ημέρα εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

ΣΤ. Διάρκεια Αγώνα: κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια ενενήντα λεπτά (90΄), σαράντα πέντε λεπτά ανά ημίχρονο, με υποχρεωτική ανάπαυλα έως δεκαπέντε λεπτά (15΄).

Ζ. Οι ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Νέων, εφηβικό, παίδων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στo πρωτάθλημα και κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα υποδομών (Νέων, εφηβικό και παίδων) .

Η. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της ΕΠΣΔ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από το διαδίκτυο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.

Επιτροπή πρωταθλήματος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟ
Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΙΚΟΥ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2001-2002 (υποχρεωτικά εφτά ή περισσότεροι ποδοσφαιριστές που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της Μικτής Δωδεκανήσου). Στο φύλλο αγώνα δύναται να αναγράφονται στην δεκαοκτάδα (18άδα ) μέχρι τέσσερις (4) ) αλλοδαποί ή κοινοτικοί, και να αγωνίζονται. (Απόφαση της Ε.Ε.Θ. 11/19.07.2016)
Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Ε.Π.Σ.Δ. και μόνο, οι οποίες δεν συμμετέχουν στο ΕΦΗΒΙΚΟ πρωτάθλημα. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το ΕΦΗΒΙΚΟ πρωτάθλημα, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. (Απόφαση της Ε.Ε.Θ. 11/19.07.2016)

Α. Το πρωτάθλημα εφηβικού θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους νήσων μετά το πέρας των δηλώσεων.
Σε περίπτωση δύο ομίλων τότε θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη.

Β. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης, αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ΚΑΠ.

Γ. Στην κατηγορία εφηβικού όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας και θα περιλαμβάνονται στην κατάσταση υγείας που έχει προσκομισθεί στην γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό και γιατρό γενικής ιατρικής) και την Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ.

Δ. Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ΚΑΠ.

Ε. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί εκ των οποίων και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή. (Απόφαση της Ε.Ε.Θ. 11/19.07.2016)

ΣΤ. Διάρκεια Αγώνα: κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια ενενήντα λεπτά (90΄), σαράντα πέντε λεπτά ανά ημίχρονο, με υποχρεωτική ανάπαυλα έως δεκαπέντε λεπτά (15΄).

Ζ. Οι ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (Εφηβικό, Νέων και παίδων) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα και κύπελλο υποδομών (εφηβικό παίδων κτλ) .

Η. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της ΕΠΣΔ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από το διαδίκτυο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
Μέγεθος μπάλας Νο 5
Επιτροπή Πρωταθλήματος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
Στο πρωτάθλημα Παίδων συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2003-2004 και νεότεροι. Σε όσα Σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Ε.Π.Σ.Δ. και μόνο, οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους Διαιτητές των αγώνων. (Απόφαση της Ε.Ε.Θ. 11/19.07.2016)
Το πρωτάθλημα παίδων θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους νήσων. Σε περίπτωση δύο ομίλων τότε θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης, αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες της παραγράφου 11 του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (εφηβικού παίδων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα υποδομών (εφηβικού παίδων κτλ) .
Στην κατηγορία παίδων όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας.
Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό και γιατρό γενικής ιατρικής) και την Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ.
Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του Άρθρου 21 του ΚΑΠ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Παίδων θα είναι 80΄ λεπτά (δυο ημίχρονα των 40΄ λεπτών έκαστο) με υποχρεωτική ανάπαυλα δέκα λεπτών (10΄).
Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί οι οποίοι και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή.
Επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι (4) αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα.
Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τους ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της ΕΠΣΔ το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από το διαδίκτυο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
Μέγεθος μπάλας Νο 5

Για την Επιτροπή Πρωτ/τος

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

ΨΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΟΜΟΣ ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε., ΤΗΣ Ε.Π.Σ.Δ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΚΟΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση ΕΠΟ. Προς έγκριση της παρούσης προκήρυξης. Σωματεία της δύναμης μας Α΄, Β΄, Γ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και Υποδομών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ