Τοπικές Ειδήσεις

Κατάθεση Ερώτησης για τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Ερώτηση για την υποστελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως το ΚΠΕ Σύρου και ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Νεκτάριος Σαντορινιός.

Όπως σημειώνεται στο κείμενο της ερώτησης βασικός στόχος της ύπαρξης των ΚΠΕ είναι η στήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η ευαισθητοποίηση των σημερινών μαθητών και αυριανών πολιτών, σε θέματα περιβάλλοντος. Παρά τη σπουδαιότητα ύπαρξης των ΚΠΕ και παρά τις προσπάθειες της προηγούμενης Κυβέρνησης για στήριξή τους, ενώ μετά τις εκλογές η διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών για την στελέχωσή των Κέντρων είχε φτάσει σε τελικό στάδιο, αιφνιδίως η Κυβέρνηση της ΝΔ εξέδωσε εγκύκλιο που ανέστειλε την διαδικασία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως τονίζεται, τα κέντρα τα οποία αναπτύσσουν αξιόλογη εκπαιδευτική δραστηριότητα, να υπολειτουργούν ή ακόμη χειρότερα να μην λειτουργούν καθόλου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται υπαρκτό πρόβλημα στην τόσο σημαντική συνέχιση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται  η σχετική ερώτηση:

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Υποστελεχωμένα και ανενεργά τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Νησιωτικότητα και Κλιματική Αλλαγή επιτάσσουν την παρέμβαση της Πολιτείας σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελούν αποκεντρωμένες εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και υπάγονται διοικητικά στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η δημιουργία τους θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 1892/90/ΦΕΚ 101/τ.Α’/31.7.1990 Άρθρο 111 §13, νόμος σταθμός για την εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

Βασικός στόχος των Κ.Π.Ε. είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ευαισθητοποιώντας τους/τις μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων σε θέματα περιβάλλοντος ώστε να γίνουν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ικανοί να συγκροτήσουν κοινωνίες με ήθος και υπευθυνότητα απέναντι στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τα υφιστάμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) με βάση νέο νομικό πλαίσιο (Ν. 45/47 Ιούνιος 2018) μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.).

Τα Κ.Ε.Α. σε σχέση με τα υφιστάμενα Κ.Π.Ε. είναι προσανατολισμένα στην Εκπαίδευση για την Αειφορία (Ε.Α.), δηλαδή στην ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων και προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση των κοινωνιών.

Μετά τις εκλογές, και ενώ οι διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικών για τα ΚΕΑ είχαν ήδη φθάσει λίγο πριν το τελικό στάδιο της συνέντευξης, η νέα ηγεσία του Υπουργείου μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, αιφνιδίως εξέδωσε εγκύκλιο (Α.Π. 123632/Δ7/1-8-2019) με θέμα: “Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ”. Στη συνέχεια, με διάταξη του Ν. 4623/19 άρθρο 67, ΦΕΚ134/Α/9-8-19, κατήργησε την Υ.Α. “Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων”, όρισε τη συνέχεια λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τις διατάξεις που ισχύουν, για το σχολικό έτος 2019-20, ενώ η λειτουργία των ΚΠΕ μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενο διδακτικό έτος.

Αποτέλεσμα αυτής της επιλογής της κυβέρνησης είναι να μην έχει στελεχωθεί το ΚΠΕ/ΚΕΑ Σύρου και να ανασταλεί πλήρως η λειτουργία του.

Αναφορικά με το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου, το οποίο ιδρύθηκε το 2004 και επαναλειτούργησε το 2016, μετά από μια 5ετία αναστολής εξ αιτίας των μνημονιακών περικοπών, σήμερα υπηρετεί μόνο ο Υπεύθυνος Λειτουργίας χωρίς Παιδαγωγική Ομάδα και χωρίς αναπληρωτή υπεύθυνο! Κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η άμεση απόσπαση δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικών για τη στοιχειώδη λειτουργία του το τρέχον σχολικό έτος.

Επειδή

1. Εξακολουθεί να ισχύει χωρίς να εφαρμόζεται η σχετική παράγραφος της Υ.Α. παρ. 5Αριθμ. 83691/Γ7 (ΦΕΚ, τ. Β’ 27192, αρ. 1981/7/9/2011, «Διαδικασίες Στελέχωσης και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)»

2. Δεν υλοποιείται η δέσμευση της Γ. Γραμματέα Πρωτ/θμιας-Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ κας Αναστασίας Γκίκα σε συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ.) στην οποία τέθηκαν για αντιμετώπιση αιτήματα άμεσης προτεραιότητας για την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το τρέχον σχολικό έτος,-η οποία δεσμεύθηκε πως “.τα Κ.Π.Ε. θα συμπληρωθούν μερικώς με 1-2 εκπαιδευτικούς οι κενές/κενούμενες θέσεις των παραπάνω δομών (με προτεραιότητα σε αυτές με τις μεγαλύτερες ελλείψεις) κατόπιν απλής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (πιθανόν χωρίς κριτήρια ή προκήρυξη επιλογής..” («Ενημερωτικό κείμενο της Ένωσης προς τα μέλη της», Αθήνα Αρ. Πρ.: 17 25/10/2019).

3. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Κυκλάδες κρίνεται αναντίστοιχη των προκλήσεων που οι Κυκλάδες, αλλά και όλη η χώρα αντιμετωπίζουν. Το ΚΠΕ Κορθίου, αν και έχει προσφέρει εξαιρετικά θετικό έργο, είναι γεωγραφικά απομακρυσμένο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πιεστικές απαιτήσεις της εποχής. Παραμένοντας και αυτό σε λειτουργία, και με όρους νησιωτικότητας, είναι απόλυτα θεμιτό η λειτουργία του ιδρυμένου Κέντρου στη Σύρο να λειτουργήσει και να ενισχύσει την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών σχεδίων δράσης με ενσωμάτωση των αρχών της αειφορία με έδρα το διοικητικό κέντρο των Κυκλάδων. Σε αυτό συνάδει και η γεωγραφική θέση της Σύρου τόσο στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων, όσο και στο Νότιο Αιγαίο.

4. Η Σύρος διαθέτει αφενός αξιόλογο φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και αφετέρου σημαντικούς φορείς (κυβερνητικούς και μη) με τους οποίους το Κ.Ε.Α. μπορεί και πρέπει να συνεργαστεί στο πνεύμα της Αειφορίας, επιδιώκοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της κυκλαδίτικης κοινωνίας.

5. Στα τρία και πλέον χρόνια επαναλειτουργίας του, το ΚΠΕ Πεταλούδων κατάφερε να γίνει αναγνωρίσιμος και καταξιωμένος εκπαιδευτικός και περιβαλλοντικός φορέας όχι μόνο από την εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού μας, αλλά και από την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Το Κέντρο αναπτύσσει αξιόλογη εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πολυνησιακά Δωδεκάνησα και όχι μόνο. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες στοιχειώδους λειτουργίας για την περιοχή εμβέλειάς του, αλλά και χωρίς την δυνατότητα χρηματοδότησης από το

ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σήμερα η πολύπλευρη δραστηριότητα του Κέντρου έχει ανακοπεί και απειλείται με κλείσιμο.

Ερωτάται η κα Υπουργός Παιδείας:

1. Γιατί δεν προχωρά στην ολοκλήρωση των σχετικών υπηρεσιακών διαδικασιών για την λειτουργία του ιδρυμένου Κ.Ε.Α. Σύρου- Ερμούπολης, καθώς εκκρεμούν θέματα σχετικά με τη λειτουργία του (υπογραφή της Σύμβασης από το Υπουργείο Παιδείας, ενεργοποίηση των σχετικών υπηρεσιακών διαδικασιών για τη στελέχωσή του κ.λπ.);

2. Πότε πρόκειται να στελεχώσει το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου με την απόσπαση εκπαιδευτικών για τη συγκρότηση Παιδαγωγικής Ομάδας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις;

3. Με ποιο τρόπο θα στοιχιστεί η δημόσια εκπαίδευση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με τις αποφάσεις των Διεθνών Συσκέψεων για το Περιβάλλον καθώς και με την “Ατζέντα του 2030 του ΟΗΕ που επικεντρώνεται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Συρμαλένιος Νίκος

Σαντορινιός Νεκτάριος

Φίλης Νίκος

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου