Τοπικές Ειδήσεις

Πώς θα διεξαχθούν οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

-«Κλείδωσε» η Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021.
-Ποιοι φέρονται ως υποψήφιοι.

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 θα διενεργηθούν, όπως έγραψε η «δημοκρατική» οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία.
Χθες απεστάλη από τον γραμματέα Οργανωτικού – Αν. Γραμμ. Π.Ε. κ Στέλιο Κονταδάκη η βασική εγκύκλιος για τη διενέργεια των εκλογών.
Η Νέα Δημοκρατία κινείται σε τοπικό επίπεδο ήδη σε ρυθμούς εσωκομματικών εκλογών και σύμφωνα με τις πληροφορίες μέχρι στιγμής υποψήφια είναι μόνο η σημερινή προσωρινή πρόεδρος της ΔΕΕΠ κα Έφη Χαραλαμποπούλου.
Ο διατελέσας πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. Μηνάς Νικολάου δεν θα είναι υποψήφιος καθώς θεωρεί ότι η υποψηφιότητα του θα προκαλέσει εσωστρέφεια στο κόμμα και δεν επιθυμεί την αντιπαράθεση αλλά την σύγκληση των δυνάμεων της οργάνωσης σε ένα πρόσωπο.
Οι προσεχείς εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή των προέδρων των Δ.Ε.Ε.Π., των μελών των Δ.Ε.Ε.Π., των προέδρων των ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών των ΔΗΜ.Τ.Ε., θα διεξαχθούν την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021, από την 10:00 έως την 19:00 ώρα.
Στην Δημοτική Τοπική Οργάνωση, ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που θα οριστεί με σχετική απόφαση της Γραμματείας Οργανωτικού, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη:
– Του προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγεται η Δημοτική Τοπική Οργάνωση.
– Των μελών της Δ.Ε.Ε.Π. στην οποία υπάγεται η Δημοτική Τοπική Οργάνωση.
– Του προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο.
– Των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε.
Οι τέσσερις (4) παραπάνω εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα, τις ίδιες ώρες και υπό την εποπτεία της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. και της ΕΦ.Ε.Ε.Π.


Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. υποβάλλεται στην αρμόδια ΕΦ.Ε.Ε.Π., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 29 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη του κόμματος που είναι εγγεγραμμένα στις ΔΗΜ.Τ.Ο. της οικείας εκλογικής περιφέρειας και είναι ταμειακώς ενήμερα με ανανεωμένη Κάρτα Μέλους 3ετούς διάρκειας.
Τα ίδια ισχύουν και για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο..
Εφόσον ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. δεν έλαβε σταυρούς προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το 40% των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στους δύο επικρατέστερους υποψηφίους.
2. Η επαναληπτική ψηφοφορία θα διεξαχθεί, εφόσον χρειαστεί, την Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2021.
3. Κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, ως πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. εκλέγεται ο υποψήφιος που πλειοψήφησε. Εφ’ όσον ο υποψήφιος που δεν εκλέχθηκε, κατά την επαναληπτική ψηφοφορία, έλαβε σταυρό προτίμησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται ως τακτικό μέλος της Δ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Πανελλαδικής Οργάνωσης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο κατά τις προσεχείς εσωκομματικές εκλογές, δικαίωμα εκλέγειν για την εκλογή του προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π., των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., του προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε., έχουν με βάση το Καταστατικό του Κόμματος και τον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης, τα μέλη του Κόμματος που έχουν καταβάλει την καθορισμένη ετήσια οικονομική συνδρομή για το έτος 2021, ύψους δώδεκα ευρώ (12,00 €).
Όσοι δεν έχουν καταβάλει την οικονομική συνδρομή του έτους 2021, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγειν, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση κάρτας μέλους έως την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 είτε ηλεκτρονικά είτε στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος είτε μέσω Τραπέζης.
Κώλυμα εκλογιμότητας για το αξίωμα του προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π., των μελών της Δ.Ε.Ε.Π., του προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο. και των μελών της ΔΗΜ.Τ.Ε. έχουν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τα μονοπρόσωπα όργανα των Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, καθώς και μέλη του κόμματος που κατέχουν θέσεις ή αξιώματα με εκτελεστικές αρμοδιότητες σε αυτοδιοικητικούς φορείς α΄ και β΄ βαθμού, όπως αντιπεριφερειάρχες, αντιδήμαρχοι, και πρόεδροι Νομικών Προσώπων, οι εν ενεργεία αιρετοί/ές εκπρόσωποι της Ο.Ν.ΝΕ.Δ., οι αποσπασμένοι/ες και μετακλητοί/ές υπάλληλοι πολιτικών γραφείων, οι υπάλληλοι καθώς και οι αποσπασμένοι/ες υπάλληλοι στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, οι γραμματείς, οι αναπληρωτές/τριες γραμματείς ή άλλα στελέχη του κόμματος, που έχουν οριστεί στα καθήκοντά τους με απόφαση του προέδρου του κόμματος.
Ειδική μνεία γίνεται στην εκλογική διαδικασία στην ηλεκτρονική ψήφο που υλοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» (εφεξής, «Σύστημα ΖΕΥΣ») της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.», η πρόσβαση στο οποίο πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://zeus.grnet.gr.
Το Σύστημα ΖΕΥΣ βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.
Τονίζεται εξάλλου ότι οι εσωκομματικές εκλογές 2021 διεξάγονται με τη λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας όλων όσων συμμετέχουν σε αυτές.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 24/10/2021

Έως Παρασκευή, 17/9/2021
Ορισμός ΕΦ.Ε.Ε.Π. από Γ.Ο.
Έως Παρασκευή, 24/9/2021
Συγκρότηση ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. από ΕΦ.Ε.Ε.Π.
Δευτέρα, 27/9/2021
Απόφαση Γ.Ο. για τον χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας
Τετάρτη, 29/9/2021
Έναρξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων (ώρα 10.00)
Παρασκευή, 1/10/2021
– Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων (ώρα 19.00)
– Ανάρτηση πίνακα υποψηφίων (ώρα 20.00)
– Έναρξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων
Σάββατο, 2/10/2021
– Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων (ώρα 19.00)
– Αποφάσεις ΔΗΜΕΦΕ/ΈΦΕΕΠ επί ενστάσεων (ώρα 20.00)
Κυριακή, 3/10/2021
– Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφυγών (ώρα 19.00)
Δευτέρα, 4/10/2021
– Αποφάσεις επί προσφυγών (ώρα 11.00)
– Ανάρτηση οριστικών πινάκων υποψηφίων (ώρα 19.00)
Παρασκευή, 15/10/2021
– Λήξη προθεσμίας εξόφλησης συνδρομής μελών, ως προϋπόθεση δικαιώματος εκλέγειν
– Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης μετεγγραφής
– Λήξη προθεσμίας υποβολής αίτησης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Δευτέρα, 18/10/2021
– Ανάρτηση οριστικών εκλογικών καταλόγων
– Αποστολή πρώτου (ενημερωτικού) e-mail σε όσους εκλογείς επέλεξαν ηλεκτρονική ψηφοφορία
Έως Παρασκευή, 22/10/2021
– Αποστολή των ψηφοδελτίων σε κάθε ΔΗΜΕΦ.Ε. από ΕΦ.Ε.Ε.Π. (ώρα 18.00)
– Αιτιολογημένη απόφαση της ΕΦ.Ε.Ε.Π. για τροποποίηση ωρών έναρξης και λήξης ψηφοφορίας
-Έγκριση των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων από την ΚΈΦ.Ε.
– Αποστολή e-mail σε όσους εκλογείς επέλεξαν ηλεκτρονική ψηφοφορία με τα URL της ψηφοφορίας
Κυριακή, 24/10/2021
Διεξαγωγή ψηφοφορίας για την εκλογή προέδρων ΔΕ.Ε.Π. και ΔΗΜΤ.Ο. και Μελών Δ.Ε.Ε.Π. και ΔΗΜ.Τ.Ε. (ώρες 10.00 -19.00)

Δεύτερα 25/10/2021
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΗΜΤ.Ε
Παράδοση ή αποστολή όλου του πρωτότυπου υλικού της ψηφοφορίας από τον πρόεδρο της ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. στον πρόεδρο της ΕΦ.Ε.ΕIL (το αργότερο έοκ τις 12.00)
Λήξη προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον ΕΦ.Ε.Ε.Π κατά αποφάσεως ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. επί ενστάσεως (ώρα 18.00)
– Απόφαση ΕΦ.Ε.Ε.Π επί προσφυγής (copq 21.00)
Επικύρωση αποτελεσμάτων για εκλογή Προέδρου ΔΗΜΤ.Ο. και Μελών ΔΗΜ.Τ.Ε. από ΕΦ.Ε.Ε.Π. (ώρα 22.00)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΔΕ.Ε.Π
– Υποβολή ένστασης ενώπιον της ΕΦ.Ε.Ε.Π. κατά των αποτελεσμάτων (ώρα 13.00)
– Απόφαση ΕΦ.Ε.Ε.Π επί ενστάσεως (ώρα 14.00)
Ασκηση προσφυγής κατά αποφάσεως της ΕΦ.Ε.Ε.Π. ενώπιον της Κ.ΕΦ.Ε. (ώρα 16.00 -18.00)
– Απόφαση της Κ.ΕΦ.Ε. επί της προσφυγής (ώρα 20.00)
– Επικύρωση αποτελεσμάτων για εκλογή Προέδρου Δ.Ε.Ε.Π. και μελών Δ.Ε.Ε.Ι1 από Κ.ΕΦ.Ε. (ώρα 22.00)

Κυριακή, 31/10/2021
Διεξαγωγή τυχόν επαναληπτικών εκλογών

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου