Τελευταία ευκαιρία για χιλιάδες επίδοξους συνταξιούχους να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να λάβουν τη σύνταξή τους από ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Αναλυτικά τι προβλέπεται για κάθε ταμείο και ποιους αφορά. Παραδείγματα υπολογισμού των δόσεων.

Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η δυνατότητα που έχουν οι οφειλέτες – ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ, να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης σύνταξης, με συμψηφισμό των αναδρομικά δικαιούμενων συντάξεων.

Πρόκειται για δυνατότητα που δόθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 4331/2015 που ορίζει ρητά ότι ο συμψηφισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο ασφαλισμένος δεν οφείλει εισφορές πάνω από 55 μηνιαίες συντάξεις, όπως αυτές προκύπτουν από τα κατώτατα όρια ανά κατηγορία σύνταξης.

Μαζί με τα πρόσθετα τέλη και τις τυχόν επιβαρύνσεις, η οφειλή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ για να γίνει ο συμψηφισμός με τις αναδρομικές συντάξεις. Εφόσον υπάρχει και υπόλοιπο οφειλής, το ποσό αυτό μπορεί να παρακρατηθεί σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (5 έτη).

Η πρώτη δόση παρακρατείται αναδρομικά από τη σύνταξη του πρώτου μήνα, μετά το συμψηφισμό. Συνολικά, το ποσό της οφειλής που συμψηφίζεται με αναδρομικές συντάξεις καθώς και εκείνο που παρακρατείται σε δόσεις από την καταβαλλόμενη σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Για τους ασφαλισμένους που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, η συνταξιοδοτική απόφαση δεν εκδίδεται πριν από την πάροδο τουλάχιστον 18 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Οι δικαιούχοι σύνταξης, που υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, μέχρι να λάβουν το σύνολο της σύνταξής τους, δικαιούνται μηνιαίο ποσό 360 ευρώ, χωρίς όμως δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης. Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις. Με δήλωσή τους, οι συνταξιούχοι, μπορούν να παραιτηθούν του δικαιώματος λήψης του ανωτέρω ποσού κατά την περίοδο αναμονής έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης.

Η διάταξη έχει εφαρμογή σε αιτήματα συνταξιοδότησης:

-που υποβάλλονται από τις 2/7/2015 και μετά (ημερομηνία έναρξης του νόμου)
-που υποβλήθηκαν πριν τις 2/7/2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί οφειλή
-που υποβλήθηκαν πριν την έναρξη του νόμου, γνωστοποιήθηκε η οφειλή στους υποψήφιους συνταξιούχους αλλά δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των δύο μηνών για την εξόφλησή της, μέχρι τις 2/7/2015.

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχη δυνατότητα έχουν και οι οφειλέτες του ΕΤΑΑ, οι οποίοι μπορούν εφόσον υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 30/9/2015, να συμψηφίσουν το σύνολο ή μέρος της οφειλής τους (κεφάλαιο, πρόσθετα τέλη, τόκους, επιβαρύνσεις, οφειλές από αναγνώριση χρόνων ασφάλισης) και μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ με τις αναδρομικά δικαιούμενες συντάξεις τουλάχιστον 18 μηνών.

Τυχόν επιπλέον ποσό οφειλής, που υπερβαίνει δηλαδή τα 50.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ εντός διμήνου από τη γνωστοποίηση της οφειλής. Αν το ποσό της οφειλής δεν καλύπτεται από τις 18 αναδρομικές συντάξεις, το υπόλοιπο παρακρατείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις -μέχρι και 60- από τις συντάξεις.

Στο 18μηνο οι ασφαλισμένοι μπορούν -αν θέλουν- να λαμβάνουν μηνιαίως 360 ευρώ, χωρίς να έχουν δικαίωμα σε προσωρινή σύνταξη, ενώ δικαιούνται παροχών ασθένειας, καταβάλλοντας εισφορά.

Παράδειγμα Α): Ασφαλισμένος που χρωστά 70.000 ευρώ και δικαιούται σύνταξη 1.500 ευρώ, υποβάλλει αίτηση στις 15/9/2015 για συνταξιοδότηση και εντάσσεται στην ειδική αυτή ρύθμιση. Οι συντάξεις του για 18 μήνες ανέρχονται σε 27.000 ευρώ (1.500 X 18), αλλά ο ασφαλισμένος λαμβάνει κατά τη διάρκεια του 18μηνου 360 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή έχει εισπράξει συνολικά 6.480 ευρώ. Αρα το συνολικό ποσό αναδρομικών συντάξεων που μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλές είναι 20.520 ευρώ.

Για την εξόφληση της οφειλής παρακρατείται όλο αυτό το ποσό, ενώ 29.480 ευρώ παρακρατούνται σε 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις συντάξεις (μετά το 18μηνο). Το επιπλέον των 50.000 ποσό στο οποίο προστίθενται το υπόλοιπο των εισφορών για ασθένεια (συνολικά το 18μηνο έχει παρακρατηθεί εισφορά 259 ευρώ, ενώ βάσει του ποσού της δικαιούμενης σύνταξης ο ασφαλισμένος όφειλε να καταβάλει εισφορά 1.080 ευρώ, άρα μένουν οφειλές 821 ευρώ), δηλαδή 20.821 ευρώ, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ.

Παράδειγμα Β): Έστω υποψήφιος συνταξιούχος λόγω γήρατος από το πρώην ΤΣΑ, στον οποίο θα τύχουν εφαρμογής για τον υπολογισμό της σύνταξης οι διατάξεις του ΟΑΕΕ και ο οποίος έχει: οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές 18.000 ευρώ, οφειλή από αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου 6.000 ευρώ και οφειλή από πρόσθετα τέλη 2.000 ευρώ, ήτοι συνολική οφειλή της τάξης των 26.000 ευρώ.

Δεδομένου ότι το κατώτατο όριο λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ ανέρχεται σε 473,4 ευρώ, το ανώτατο όριο παρακράτησης διαμορφώνεται στα 55 Χ 473,4 = 26.037 ευρώ πλην όμως, περιορίζεται στις 25.000 ευρώ. Κατά συνέπεια ο υποψήφιος συνταξιούχος θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 1.000 ευρώ (26.000-25.000).

euro2day.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ