Τοπικές Ειδήσεις

Ισχυρές κοινές πανελλήνιες παρεμβάσεις και διαβήματα προς τα υπουργεία ετοιμάζει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

ΧΤΙΖΕΙ ΙΣΧΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Ιδιαίτερα αποτελεσματικές ήταν οι στρατηγικές συνεργασίες που είχε στην Αθήνα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου. Οι συναντήσεις ήταν σε ιδιαίτερα ψηλό επίπεδο με:

· Τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) κ Γιώργο Στασινό,

· Τον Πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ κ Κωνσταντίνο Μακέδο,

· Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πα-νελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ) κ Δημήτρη Ξυνομιλάκη.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ ΣΤΑΣΙΝΟ:

· Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αρχιτέκτονες Πανελληνίως λόγω των απαιτήσεων του Αρχαιολογικού Νόμου:

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε άμεση συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού κ Ζορμπά. Σκοπός είναι να είναι λιγότερες οι απαιτήσεις από πλευράς Υπουργείου προς του Αρχιτέ-κτονες, καθώς και να συνεδριάζουν συχνότερα τα Αρχαιολογικά συμβούλια (μία φορά την εβδομάδα ή ανά δύο εβδομάδες).

Οι αντιδράσεις από πλευράς συναδέλφων είναι έντονες λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στον ρυθμό συνεδριάσεων των Συμβουλίων (οι συνεδριάσεις πραγματοποι-ούνται μία φορά τον μήνα ή ανά δύο μήνες), καθώς και για την πληθώρα των απαιτήσεων από πλευράς Υπουργείου, γεγονός που καθυστερεί ιδιαίτερα τον γραφειοκρατικό χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

· Έναρξη θεσμικών και επιστημονικών συνεργασιών για το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονι-κής και Τουρισμού.

Ελήφθη η κοινή απόφαση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ να σχηματιστεί κοινή επιτροπή με-ταξύ ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ, με την στήριξη του ΣΑΔ και του ΤΕΕ τμήματος Δωδ/σου. Η Επιτροπή θα λάβει, θα εξετάσει και κατόπιν θα προκρίνει εισηγήσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν στο 4Ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού που επιμελείται ο ΣΑΔ για το 2020. Δικαίωμα απο-

στολής εισηγήσεων (εκτεταμένων περιλήψεων) θα έχουν όλοι οι διπλωματούχοι Αρχιτέκτο-νες της Ελλάδας.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΕΔΕ Κ ΜΑΚΕΔΟ:

Ιδιαίτερα εκτενής και ενδιαφέρουσα ήταν η συνάντηση με τον κ Μακέδο. Ο κ Μακέδος ανέλυσε διάφορες κατηγορίες εισφορών που καλούνται να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγ-γελματίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι παρόλο που μειώθηκαν οι συντελεστές εισφο-ρών (για παράδειγμα από το 20% μειώθηκαν στο 13,33%), εν τέλει ο Αρχιτέκτονας που βρίσκεται στην χαμηλότερη στάθμη του βασικού μισθού ή ένας νέος επιστήμονας που μό-λις έχει ανοίξει τα βιβλία του, καλείται να πληρώσει τελικά περισσότερα χρήματα τον μή-να. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μηνιαίως πλήρωνε 157,5 ευρώ, τώρα καλείται να πληρώσει 274,5 ευρώ (για ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ). Ουσιαστικά λοιπόν, ναι μεν θεσμοθετήθηκαν μειώσεις εισφορών, παρόλα αυτά λόγω καθυστέρησης επιβολής εισφορών από το ΕΤΕΑΕΠ, στην πράξη ο ενεργός Αρχιτέκτονας που οι απολαβές του είναι είτε στο ελάχιστο, είτε κάτω από το ελάχιστο, σε απόλυτα μεγέθη καλείται να πληρώσει περισσότερα.

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Κ ΞΥΝΟΜΙΛΑΚΗ:

Πολύωρη ήταν η συνάντηση με τον κ Ξυνομιλάκη. Είναι πλέον γεγονός ότι οι θεσμικές σχέσεις μεταξύ ΣΑΔ και ΣΑΔΑΣ αναβαθμίζονται, ενώ πέρα από την εξέλιξη των επιστημονι-κών τους συνεργασιών, θα πραγματοποιηθούν ηχηρές παρεμβάσεις σε Υπουργεία και Πα-νελλήνιους φορείς. Πρόκειται για την 2η συνεργασία που πραγματοποιείται από τις αρχές του έτους μεταξύ του κ Σκιαδόπουλου και κ του κ Ξυνομιλάκη στην Αθήνα.

· Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αρχιτέκτονες Πανελληνίως λόγω των απαιτήσεων του Αρχαιολογικού Νόμου:

Κοινή επιστολή προς την Υπουργό Πολιτισμού κ Ζορμπά θα αποστείλει άμεσα ο ΣΑΔΑΣ και ο ΣΑΔ. Σκοπός είναι να είναι λιγότερες οι απαιτήσεις από πλευράς Υπουργείου προς του Αρχιτέκτονες, καθώς και να συνεδριάζουν συχνότερα τα Αρχαιολογικά συμβούλια.

Οι αντιδράσεις από πλευράς συναδέλφων είναι έντονες λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται στον ρυθμό συνεδριάσεων των Συμβουλίων (οι συνεδριάσεις πραγματοποι-ούνται μία φορά τον μήνα ή ανά δύο μήνες), καθώς και για την πληθώρα των απαιτήσεων από πλευράς Υπουργείου, γεγονός που καθυστερεί ιδιαίτερα τον γραφειοκρατικό χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

· Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αρχιτέκτονες στα νησιά της Δωδεκανή-σου, λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών.

Κοινή επιστολή προς 1. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2. τη Γενική Γραμματέα κ Χλαπατσέα, 3. τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και 4. τον Υπουργό Εσωτερικών θα αποστείλει άμεσα ο ΣΑΔΑΣ και ο ΣΑΔ. Σκοπός είναι η άμεση πρόσληψη Αρχιτεκτόνων σε Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως Πολεοδομίες, Διευθύνσεις Τεχνι-

κών Έργων, κλπ., στα νησιά που παρατηρούνται τεράστια προβλήματα από την υποστελέ-χωση των υπηρεσιών τους από Αρχιτέκτονες.

· Για την υποχρέωση προσκόμισης σε επεξεργάσιμη μορφή των διαγραμμάτων δό-μησης για την έκδοση αδειών :

Ο κ Ξυνομιλάκης ξεκαθάρισε πως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επισυνάπτεται το Διάγραμμα Δόμησης από τους μηχανικούς, ούτε σε επεξεργάσιμη, ούτε σε ανεπεξέργαστη μορφή, καθότι αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του μηχανικού, ενώ υπάρχει ξεκάθαρο θέμα υποκλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας των Αρχιτεκτόνων όλης της χώρας.

· Έναρξη θεσμικών και επιστημονικών συνεργασιών για το 4ο Συνέδριο Αρχιτεκτονι-κής και Τουρισμού.

Ελήφθη η κοινή απόφαση με τον Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ να σχηματιστεί κοινή επιτροπή μεταξύ ΣΑΔΑΣ και ΤΕΕ, με την στήριξη του ΣΑΔ και του ΤΕΕ τμήματος Δωδ/σου. Η Επιτροπή θα λάβει, θα εξετάσει και κατόπιν θα προκρίνει εισηγήσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν στο 4Ο Συνέδριο Αρχιτεκτονικής και Τουρισμού που επιμελείται ο ΣΑΔ για το 2020. Δικαίω-μα αποστολής εισηγήσεων (εκτεταμένων περιλήψεων) θα έχουν όλοι οι διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν επίσης:

· Η αναθέρμανση την συνεργασίας με την UMAR, καθώς και για τα πολλαπλά οφέλη που θα έχει η κίνηση αυτή, καθώς η Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό της στέλεχος.

· Η αναβολή που έλαβε η δικάσιμος για τα επαγγελματικά δικαιώματα.

· Το γεγονός ότι συνεχώς παρακάμπτεται η νομοθεσία των Αρχιτεκτονικών Διαγωνι-σμών.

· Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση από την πολιτεία για τα Δια-τηρητέα κτίσματα. Για παράδειγμα δεν υπάρχει κάποια είδους επιδότηση προς τους ιδιο-κτήτες ούτε κάποια εναλλακτική πρόταση.

· Το Ασφαλιστικό και γενικότερα οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών που έ-χουν ισοπεδώσει τον πιο παραγωγικό κλάδο της χώρας

Γιώργος Σκιαδόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιώργος Περνάρης Αντιπρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Νίκος Ζαρίφης Γ. Γραμματέας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Γιάννης Ματσαμάς Ταμίας Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Ανθούλα Τσιώκα Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου