Με απόφαση, που εξέδωσε χθες, ο συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, καθορίστηκε η αποζημίωση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου.
Της αποφάσεως προηγήθηκε η από 35/26.01.2018 απόφαση (εισήγηση- πρόταση) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου.
Στην απόφαση αναφέρονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
«…Το γεγονός ότι η αντιμισθία του Δημάρχου Ρόδου ανέρχεται στο ποσό των 4.275,00 ευρώ μεικτά μηνιαίως (Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων).
Την 687/30.01.2018 βεβαίωση για την ύπαρξη πίστωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου.
Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου κ. Μανωλάκη Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 946067 και Α.φ.Μ. 064327650, στο πρόσωπο του οποίου δε συντρέχει η ιδιότητα του Δημάρχου, το ποσό των 2137,50 ευρώ ανά μήνα μεικτά και για όσο χρονικό διάστημα ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου. Το ποσό αυτό που αντιστοιχεί στο 50% της αντιμισθίας του Δημάρχου Ρόδου αποδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες, από αυτόν στην επιχείρηση, υπηρεσίες.
Για την παραπάνω αποζημίωση βεβαιώνεται ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του έτους 2018 της Δ.Ε.Υ.Α Ρόδου, στον Κ.Α.Ε 61.01.00.00, και ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. για τα επόμενα οικονομικά έτη.
Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά καθορισμό αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ