Ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου συζητήθηκε χθες το πρωί η αίτηση του Δήμου Ρόδου για χορήγηση προσωρινής διαταγής με την οποία θα αναστέλλονται κάθε είδους καταδιωκτικά μέτρα ως και η απαγόρευση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μετά και την νέα απόφαση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, διαδόχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, να κινήσει διαδικασίες για την είσπραξη 7.028.252,28 ευρώ για οφειλές, κυρίως εισφορών και πρόσθετων τελών των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων ΑΔΕΚΑΜ του πρ. Δήμου Πεταλουδών, συνολικού ποσού 2.917.290,20 ευρώ και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. του πρ. Δήμου Ρόδου, συνολικού ποσού 4.110.962,08 ευρώ!!!
Τα προβλήματα που ελλοχεύουν στην λειτουργία του Δήμου Ρόδου, όπως περιγράφονται γλαφυρά στο οικείο δικόγραφο, είναι ανυπολόγιστα.
Ουσιαστικά ο Δήμος Ρόδου κινδυνεύει με… κατάρρευση!!
Πιο συγκεκριμένα στην Ατομική Ειδοποίηση που απεστάλη στο Δήμο Ρόδου αναφέρονται τα εξής:
«Παρακαλούμε να προσέλθετε στην Υπηρεσία μας για ρύθμιση ή εξόφληση της οφειλής εντός 20 ημερών από την παραλαβή της παρούσας. Σε αντίθετη περίπτωση και μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα υποχρεωθούμε να λάβουμε τα προβλεπόμενα από το ν.δ. 356/1947 (ΚΕΔΕ) αναγκαστικά μέτρα (κατάσχεση, πλειστηριασμό, κατάσχεση εις χείρας τρίτων κ.λ.π.) κατά του οφειλέτη καθώς και των κατά νόμο υπευθύνων αυτού (άρθρο 69 ν. 2676/1999 και άρθρο 31 ν. 4321/2015), προκειμένου να εισπραχθεί η απαίτηση του Φορέα».
Επικείμενης, σύμφωνα με τα παραπάνω, της εκτέλεσης των ταμειακών βεβαιώσεων ύψους 7.028.252,28 ευρώ,  ο Δήμος Ρόδου θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη – ολοκληρωτική στέρηση παροχής των υπέρ του δημοσίου συμφέροντος υπηρεσιών και λειτουργιών του, που απορρέουν από τις υπέρ του κοινωνικού συνόλου αρμοδιότητες  του στη διοικητική περιφέρεια, ένατου σε εύρος στην ελληνική επικράτεια και επιπλέον του πλέον τουριστικού όλης της χώρας (με όποιον δυσμενέστατο αντίκτυπο και παρενέργειες όχι μόνο στη συνοχή του κοινωνικοοικονομικού ιστού του νησιού της Ρόδου αλλά ακόμη και στην εθνική οικονομία αυτό σημαίνει).
Ειδικότερα σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Ε.Π. 10/8-3-2017  έγγραφο – βεβαίωση της Δ/ντριας Οικονομικών του Δήμου Ρόδου, πιστοποιείται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου έτους 2017, έχει εγκριθεί από το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ για την ισοσκέλισή του, όσον αφορά τα αναμενόμενα έσοδα, όσο και στα αναμενόμενα έξοδα, όπως επιτάσσουν οι οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου.
Το αποθεματικό το οποίο προβλέπεται  για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, ανέρχεται στο ύψος του 1.069.580 ευρώ  και ήδη με τις υπάρχουσες τροποποιήσεις θα μειωθεί στα 546.503 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω η εγγραφή ποσού 7.000.000 ευρώ στον προϋπολογισμό έτους 2017, θα τον καταστήσει ελλειμματικό και θα έχει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, καθώς τα στοιχεία αντλούνται άμεσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.
Συγκεκριμένα για τους  Δήμους  που βρίσκονται στο «κόκκινο» και δεν έχουν ισοσκελισμένους  προϋπολογισμούς, προβλέπεται υποχρεωτική υπαγωγή  σε «πρόγραμμα εξυγίανσης», με περιορισμό στην λειτουργία τους.
Επίσης προβλέπονται μέτρα, όπως  επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων, απολύσεις προσωπικού, πραγματοποίηση μόνο πλήρως ανελαστικών δαπανών κ.τ.λ.
Συνέπεια θα είναι να προκληθεί  ανεπανόρθωτη ζημία στο Δήμο καθώς θα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες του, όπως  πληρωμή μισθοδοσιών, δάνεια, καύσιμα, γραφική ύλη κ.τ.λ. αλλά και να εκτελέσει  το τεχνικό του πρόγραμμα για έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.
Πέραν των ανωτέρω η μη χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Δήμου από το Ι.Κ.Α, θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλων συγχρηματοδοτούμενων ειδικώς ονοματιζομένων Προγραμμάτων από Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους για εκτέλεση έργων, λειτουργία Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων και Δομών Πρόνοιας.
Η δέσμευση του ΑΦΜ του Δήμου, θα οδηγήσει στη μη χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας και ως εκ τούτου, στην απώλεια της πιστοληπτικής δυνατότητάς του, καθώς και στην απώλεια χρηματοδοτήσεων από φορείς του Ιδιωτικού τομέα.
Η επίδοση κατασχετηρίων στα χέρια όλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, θα αποκλείσει κάθε οικονομική συναλλαγή του Δήμου, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής μισθοδοσιών, καθ’ ότι τα ποσά που διεκδικούνται από το Ι.Κ.Α είναι μεγαλύτερα από την πραγματική ταμειακή διαθεσιμότητα του Δήμου.
Επίσης η  επίδοση κατασχετηρίου στα χέρια φορέων της Κεντρικής και της μη Κεντρικής Κυβέρνησης θα δεσμεύσουν ποσά που αιμοδοτούν τη λειτουργία του Δήμου, όπως π.χ. τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τον αναλογούντα Φόρο Εισοδήματος, ποσά Προνοιακών Επιδομάτων, λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών, ποσά Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) που προσδιορίζονται για εκτέλεση έργων, κ.α.
Ακόμη η επίδοση κατασχετηρίων στα χέρια των οφειλετών του Δήμου, θα δεσμεύσουν κάθε πηγή ιδίων εσόδων, όπως π.χ. μισθώματα, τέλη παρεπιδημούντων, τέλη ακαθαρίστων εσόδων, Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού κ.α.
Η έναρξη, τέλος της διαδικασίας δέσμευσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, θα αποκλείσει κάθε προσπάθεια αξιοποίησής της.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου υποστηρίζει ότι για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία λυθεισών δημοτικών επιχειρήσεων με μορφή ανωνύμων εταιρειών, δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτική η συνυπευθυνότητα του Δήμου που ανήκουν, αλλά είναι στη δυνητική ευχέρεια του Δήμου να τις αποδεχθεί με δύο προϋποθέσεις: αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αιτία που αποδέχεται την οφειλή και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου θεωρεί ότι ακύρως εκδόθηκαν τόσο η πράξη συνυπευθυνότητας του Δήμου Ρόδου, όσο και η πράξη ατομικής ειδοποίησης, διότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει με την ως άνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναλάβει την πληρωμή των οφειλών της ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και της Α.Δ.Ε.Κ.Τ. Α.Ε. προς το Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ και ήδη ΕΦΚΑ.
Επί πλέον υφίστανται και ζητήματα παραγραφής, καθώς μέχρι της ισχύος της διάταξης του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 που ανέστειλε τον χρόνο παραγραφής, έχουν περάσει 5 χρόνια, που ισχύει για το Δημόσιο και αναλογικά για τους Δήμους  από τότε που παρασχέθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες, άλλως έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που παρασχέθηκαν οι ασφαλιστικές εργασίες.
Επί πλέον ακόμη και αν θεωρούνταν αμιγείς ή κοινωφελείς επιχειρήσεις οι συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες ΑΔΕΚΑΜ Α.Ε. και ΑΔΕΚΤ Α.Ε. και πάλι οι σχετικές διατάξεις, επιβάλλουν την πληρωμή μέσω της κυρίας εισφοράς χωρίς πρόσθετα τέλη εκτός αν προσφύγει στο Δικαστήριο οπότε δεν απαλλάσσεται, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η μεν πράξη συνυπευθυνότητας δεν ορίζει αόριστα και παρανόμως τίποτα σχετικό, η δε υπ’αρ. 1777/26-01-2016 ατομική ειδοποίηση του Δ/ντή του ΕΦΚΑ Δωδ/σου, παρανόμως καταλόγισε στο Δήμο Ρόδου, και πρόσθετα τέλη συνολικού ύψους 2.744.833,04 τα οποία παρανόμως συνάθροισε στο ποσό των 7.028.252,28 ευρώ.
Ο Δήμος Ρόδου έχει ασκήσει προσφυγή για το θέμα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.
Επί πλέον έχει ασκήσει δύο φορές αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για να ανασταλεί η εκτέλεση της συνυπευθυνότητας, που απορρίφθηκαν με τις υπ’αρ. 73/2015 και 75/2016 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου για το λόγο ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Δήμος Ρόδου δεν προκύπτει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν πληρώσει την οφειλή.
Η νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου εισηγήθηκε μάλιστα στην Οικονομική Επιτροπή την υποβολή αναφοράς προς την Εισαγγελία Ρόδου προς έρευνα, αν διαπράχθηκαν και συνεχίζουν να διαπράττονται ή όχι τα αδικήματα της ψευδούς βεβαίωσης, της παράβασης καθήκοντος και της εκβίασης από τα όργανα που εξέδωσαν την υπ’αρ. 21109/18-11-2013 πράξη συνυπευθυνότητας της Δ/ντριας του Περιφ. Υποκ/τος Ι.Κ.Α – ΕΤΑΜ Ρόδου και της υπ’αρ. πρωτ. 1777/26-01-2017 ατομικής ειδοποίησης του Δ/ντή του Περιφ. Υποκ. ΕΦΚΑ Μισθωτών Δωδεκανήσου!!
Την υπόθεση χειρίζεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θ. Παπαγεωργίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ