Τοπικές Ειδήσεις

Δεκτή έγινε η αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών εκμετάλλευσης βιοαερίου του Δήμου Ρόδου

Με την υπ΄ αρίθμ. 780/2019 απόφαση του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας έγινε δεκτή η από 5-11-2018 αίτηση της εταιρείας “ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών” για την ακύρωση της με αριθμό 04/2018 απόφασης της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), της με αριθμό 446/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, της παράλειψης απόρριψης της προσφοράς της ένωσης εταιρειών “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.” και κάθε άλλης συναφούς πράξης, σχετικά με τη διεξαγωγή και αξιολόγηση του διαγωνισμού “Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Ρόδου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.316.955,00 ευρώ.
Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, με την με αριθμό 04/2018 απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), απορρίφθηκε η από 27-08-2018 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας “ΗΛΕΚΤΩΡ” κατά της με αριθμό 446/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, με αιτιάσεις της προδικαστικής προσφυγής, όπως σε αυτήν εκτενώς περιγράφονται, αφενός μεν ότι έπρεπε να απορριφθεί η προσφορά της ένωσης εταιρειών “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.” και όχι να ζητηθεί η υποβολή διευκρινιστικής δήλωσης, αφετέρου δε ότι κακώς αποκλείσθηκε και υπήρξε μερική οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σε βάρος της προσφεύγουσας και υπέρ της πιο πάνω εταιρείας, καθώς πλημμελώς έγιναν βαθμολογήσεις κάτω από τη βάση κριτηρίων επί της Τεχνικής Προσφοράς της προσφεύγουσας και αντιθέτως έπρεπε να βαθμολογηθούν κάτω από τη βάση κριτήρια επί των Τεχνικών Προσφορών των λοιπών διαγωνιζομένων εταιρειών που έγιναν κατ’ αρχήν δεκτές, δηλαδή της πιο πάνω εταιρείας “ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT Α.Ε.” και της εταιρείας “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Με την πιο πάνω 88σέλιδη με αριθμό 04/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., κατ’ αρχήν κρίθηκε ότι η προσφεύγουσα δεν έχει έννομο συμφέρον λόγω του αποκλεισμού της να προβάλει και να εξετασθούν για τη βασιμότητά τους οι λόγοι της προσφυγής κατά των άλλων υποψηφίων, ενώ ως προς το ζήτημα της διευκρινιστικής δήλωσης έγινε δεκτό ότι δεν υφίσταται ακόμη προσβλητέα πράξη διότι η Επιτροπή του Διαγωνισμού επιφυλάχθηκε για την τελική κρίση της.
Με την ίδια απόφαση της Α.Ε.Π.Π. όλοι οι άλλοι λόγοι της προδικαστικής προσφυγής απορρίφθηκαν, πλην ενός, που αναφέρεται στο 6° κριτήριο της Τεχνικής Προσφοράς της προσφεύγουσας εταιρείας που έγινε μεν δεκτός ωστόσο κρίθηκε ότι δεν έχει επίπτωση στο κύρος της προσβαλλόμενης πράξης λόγω της απόρριψης όλων των άλλων.
Ωστόσο σύμφωνα με την υπ. αρ. 395/2018 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ (Δ’ Τμήμα) έγινε δεκτή η από 05-11-2018 αίτηση αναστολής της ίδιας ως άνω αιτούσας εταιρείας κατά των αυτών πράξεων, διότι κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας δεν της χορηγήθηκε αντίγραφο των προς την Α.Ε.Π.Π. Απόψεων της Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) και επιβλήθηκε συμμέτρως στη ΑΕΠΠ και στον Δήμο Ρόδου δικαστική δαπάνη 700 ευρώ.
Το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αρίθμ. 780/2019 απόφαση του κάνει δεκτή οριστικά την αίτηση της “ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμος Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών” και ακυρώνει την 4/2018 απόφαση της Αρχής υπ. αρ. 395/2018 Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Αναπέμπει την υπόθεση στην ΑΕΠΠ και απορρίπτει την παρέμβαση της ενωσης εταιρειών με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ W.A.T.T. A.E. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ENACT A.E., που εδρεύει στη Ρόδο (Ιωάννη Δενδρινού 54), Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Και τον διακριτικό τίτλο “W.A.T.T. A.E.”, Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία .ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. και Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία .ΕΝ.ACT. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.. και τον διακριτικό τίτλο “ΕΝ.ACT.A.E.”.
Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη της ΑΕΠΠ είναι παράνομη, ως εκδοθείσα κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, διότι, καίτοι ερείδεται για την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας και στην συμπληρωματική αιτιολογία που παρέθεσε η αναθέτουσα αρχή με το έγγραφο των απόψεών της προς την ΑΕΠΠ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 365 του ν. 4412/2016, δεν χορηγήθηκε στην αιτούσα από την αναθέτουσα αρχή ή την ΑΕΠΠ δυνατότητα να λάβει γνώση του εγγράφου αυτού. Κατά την αιτούσα, η οποία με την κρινόμενη αίτηση πλήττει την απόφαση της ΑΕΠΠ, όπως διαμορφώθηκε ενόψει και των διαλαμβανομένων στο έγγραφο των απόψεων του αναθέτοντος φορέα, η αποδοχή του αιτήματός της για χορήγηση αντιγράφου του εγγράφου των απόψεων ήταν αναγκαία, προκειμένου να λάβει γνώση της περιλαμβανόμενης στον εν λόγω έγγραφο συμπληρωματικής αιτιολογίας και να την αντιμετωπίσει. Ενόψει όσων έγιναν δεκτά ανωτέρω, ο λόγος αυτός είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου