Ενώ στο πρώτο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ οι δράσεις για την τουριστική ανάπτυξη έλαμψαν… δια της απουσίας τους, προκαλώντας και δικαιολογημένα τη μεγάλη δυσαρέσκεια των επιχειρηματιών του τουρισμού, λόγω και της συνεισφοράς του κλάδου στην οικονομία, στο νέο πρόγραμμα τελικά ο τουρισμός βρήκε μια θέση.

Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν πρέπει να αποτελέσει όχημα, για μια διαδικασία “τουριστικοποίησης” του ΑΕΠ και μετατροπή της χώρας σε τουριστική αποικία, όπου ένα μεγάλο μέρος των τουριστών θα διαμένουν σε αποκλεισμένα από τον τοπικό πληθυσμό “τουριστικά χωριά” και το μεγαλύτερο σχεδόν μέρος των συστατικών στοιχείων του τουριστικού προϊόντος θα εισάγονται σε βάρος της εγχώριας παραγωγής μετατρέποντας τον “προορισμό Ελλάδα” σε χώρο εναπόθεσης και διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων παραγόμενων σε άλλες χώρες.

Όπως αναφέρεται, για να αποφευχθεί μια τέτοιου είδους διαδικασία και αντ’ αυτής να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με κοινωνική ανταποδοτικότητα η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύσει τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών σύνδεσης της ετήσιας τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Με αυτό το βασικό σκοπό, το στρατηγικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ θα θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την αναγκαιότητα διατήρησης, ανάπτυξης και περαιτέρω βελτίωσης του μέχρι σήμερα τουριστικού προτύπου με κορμό τη μικρή και μεσαία τουριστική επιχείρηση στην κατεύθυνση όμως του εκσυγχρονισμού και της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης από αυτή των υποχρεώσεών της απέναντι στο κράτος, στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα εξής:
• Στην οργανική ένταξη της τουριστικής ανάπτυξης σε ένα Εθνικό Χωροταξικό και Συνολικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας.
• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σταθερού, δίκαιου, κοινωνικά αναδιανεμητικού και προοδευτικού φορολογικού συστήματος, με ταυτόχρονη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της διαφθοράς, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
• Στην ανάπτυξη, περεταίρω διεύρυνση και θέσπιση ενιαίου πλαισίου διενέργειας όλων των προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού με έμφαση σε κοινωνικά στρώματα που έχουν ιδιαίτερα πληγεί στην παρούσα κρίση.
• Στην εφαρμογή συνεπούς και αξιόπιστου προγράμματος αξιοποίησης των μέχρι σήμερα εγκαταλελειμμένων και απαξιωμένων δημόσιων τουριστικών ακινήτων.
• Στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων.
• Στην Ίδρυση Τουριστικού Επιμελητηρίου ως ΝΠΔΔ (ή μετατροπή του υπάρχοντος Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου σε Τουριστικό) και τη θεσμική του συνεργασία με όλα τα επίπεδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συναφείς με την τουριστική πολιτική φορείς και αρχές.
• Στην επανεξέταση λειτουργική και χωρική των συντελεστών Φ.Π.Α. στις άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενες με τον τουρισμό επιχειρήσεις.
• Στην ίδρυση μιας αναπτυξιακής τράπεζας υπό δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο, με μετασχηματισμό μιας υπάρχουσας ή δημιουργία μιας νέας.
• Στον επανασχεδιασμό του συστήματος επαγγελματικής τουριστικής εκπαίδευσης.
• Στην αναγνώριση της σημαντικής θεσμικής και αναπτυξιακής αλλά και διοικητικής οντότητας του Τομέα Τουρισμού στο πλαίσιο του εκάστοτε Υπουργείου Οικονομίας, με εποπτευόμενους φορείς: α) έναν αναδιαρθρωμένο, ισχυρό και με ουσιαστικές λειτουργίες για την προώθηση του τουρισμού δημόσιο Οργανισμό, τον ΕΟΤ και με ταυτόχρονη κατά το δυνατόν άρση των αλληλεπικαλύψεων και συναρμοδιοτήτων του με το ΥΠΟΤ. β) το Τουριστικό Επιμελητήριο ως αυτόνομο ή μετά από μετεξέλιξη του ΞΕΕ, συνεργαζόμενο με το ΥπΤ και ενισχυμένο για την αξιόπιστη εποπτεία της ποιότητας της τουριστικής παραγωγής.
• Στην στελέχωση των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού με τακτικούς υπαλλήλους αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, κατόπιν γραπτής εξέτασης και ανοικτής αξιοκρατικής διαδικασίας που θα διενεργείται με συμμετοχή του ΕΟΤ και του Υπουργείου υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ.
• Στην αναμόρφωση και ουσιαστική κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας.
• Στην ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού για την αξιόπιστη πλέον μέτρηση του ετήσιου μεγέθους του και των πραγματικών επιπτώσεων του τουρισμού στην οικονομία και κοινωνία.

capital.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ