Με απόφαση που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου με την ειδική διαδικασία έγινε δεκτή η ανακοπή που άσκησε ετερόρρυθμη εταιρεία της Ρόδου για την ακύρωση διαταγής πληρωμής της Eurobank.

To δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε την αρχή της διαφάνειας καθώς εξέδωσε την διαταγή πληρωμής υπολογίζοντας την οφειλή με τόκους έτους 360 ημερών αντί 365 ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν στην σύμβαση.
Πιο συγκεκριμένα οι ανακόπτοντες ζήτησαν την ακύρωση διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλουν 145.510,36 ευρώ, πλέον των νόμιμων τόκων υπερημερίας από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας της οριστικού κλεισίματος του αλληλόχρεου λογαριασμού, ήτοι την 21-09.2017, οι οποίοι – σύμφωνα με το διατακτικό της διαταγής πληρωμής- κεφαλαιοποιούνται και ανατοκίζονται ανά εξάμηνο πλέον εισφοράς του Ν 128/1975, μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και το ποσό των ευρώ χιλίων εξακοσίων (€ 1.600) για τη δικαστική δαπάνη της καθ’ης για την έκδοση της διαταγής πληρωμής.
Οι ανακόπτοντες ισχυρίστηκαν μεταξύ άλλων ότι η απαίτηση είναι παράνομη διότι επιδικάστηκε ενώ υπολογίσθηκε με βάση υπολογισμό τόκων βάσει έτους 360 αντί 365 ημερών, όπως αυτό διαλαμβάνεται στην προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής, χωρίς ωστόσο ο σχετικός όρος να έχει αποτελέσει συμφωνηθέντα όρο στις μεταξύ των διαδίκων συμβάσεις.
Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε περιληφθεί κανένας όρος περί υπολογισμού των τόκων του ποσού του δανείου με βάση το έτος των 360 ημερών αντί των 365. Συνεπώς, η πρώτη ανακόπτουσα δανειολήπτρια και οι β’ και γ’ ανακόπτοντες εγγυητές υποχρεώθηκαν με την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής να καταβάλουν την επίδικη απαίτηση, η οποία διαμορφώθηκε κατά παράβαση της αρχής της διαφάνειας, ήτοι χωρίς ενημέρωσή τους για την υποχρέωσή τους και την χρέωση που καταλογιζόταν σε βάρος τους με τοκισμό βάσει έτους 360 ημερών αντί 365, και άρα η απαίτηση σε βάρος τους προέκυψε ενσωματώνοντας τόκους παράνομους και καταχρηστικά γεγενημένους, μετά από ουσιώδη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων τους, χωρίς να γνωρίζουν και να δύνανται να αντιταχθούν στον τρόπο και την αιτία διαμόρφωσής των χρεώσεών τους.
Συνεπώς, δεδομένου, ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση που διαμορφώθηκε κατά πλήρη παράβαση της αρχής της διαφάνειας, πάσχει και ακυρώθηκε!

Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Αικατερίνη Νοτοπούλου, συνεργάτης της δικηγορικής εταιρείας Μηνά Τσέρκη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ