Ρεπορτάζ

Και νέα παρέμβαση για την άμεση αποκατάσταση των ρεμάτων από τον κ. Ν. Φαρμακίδη

Και νέα παρέμβαση για την αποκατάσταση των ρεμάτων, που έχουν καταληφθεί αυθαίρετα, σε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να θρηνήσουμε νεκρούς και να σημειωθούν τεράστιες ζημιές σε ιδιωτικές και δημόσιες περιουσίες, σημειώθηκε προχθές από τον προϊστάμενο του ΠΕΧΩ Δωδεκανήσου κ. Νικόλαο Φαρμακίδη.
Σε έγγραφο που απέστειλε συγκεκριμένα στο Δήμο Ρόδου, στη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου και στην Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου και κοινοποίησε στον Εισαγγελέα αναφέρει τα εξής:
“ΘΕΜΑ: Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού
ΣΧΕΤ: Το με αριθ. 77467/3551/13.12.13 έγγραφο της Δ/νσης Δασών
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι κατά τον Ν. 3010/02, άρθρο 5, «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού», ο έλεγχος τήρησης των κειμένων διατάξεων για τα υδατορέματα στα διοικητικά όρια κάθε νομού ασκείται από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις διευκρινίζεται ότι: Διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα ελέγχου και άλλων οργάνων διατηρούνται σε ισχύ.
Η αρμοδιότητα αυτή στη συνέχεια πέρασε με τον «Καλλικράτη», στις Περιφέρειες (άρθρο 186 του ν. 3852/2010). Με τον N. 4071/ όμως, περί «Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», ΦΕΚ 2271/Α/11.4.2012, άρθρο 4 (Ορεινοί Δήμοι. Αρμοδιότητες), το άρθρο 209 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 209 Αρμοδιότητες ορεινών δήμων», Οι ορεινοί – μειονεκτικοί δήμοι ασκούν επιπλέον, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία περιφέρεια, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: …θ) Καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων.
Επειδή με το σχετικό έγγραφο φαίνονται να γίνονται ενέργειες, που δεν απορρέουν από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις, σας επισημαίνουμε την εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ Δ7α/οικ.3147/ΕΓΚ.33/12-10-98, η οποία διευκρινίζει ποια είναι η σημασία της αστυνόμευσης και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Με βάση λοιπόν την εγκύκλιο αυτή «η αστυνόμευση όλων των ρεμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 910/77, άρθρο 79 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Εκτελέσεως Έργων. Θα πρέπει συνεπώς, ο Νομάρχης να ορίσει αρμόδιους υπαλλήλους για την αστυνόμευση των ρεμάτων, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για:
−Τον εντοπισμό καταλήψεων, επιχώσεων (μπαζώματα), ανεξέλεγκτες αμμοληψίες, απόρριψη στερεών αποβλήτων (σκουπίδια) και γενικώς όλων των παράνομων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορεμάτων.
−Την λήψη των προβλεπομένων, από τη νομοθεσία, διοικητικών και άλλων μέτρων στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παράνομες ενέργειες στις κοίτες των υδατορεμάτων.
−Τον έλεγχο της κατάστασης που βρίσκεται η φυσική κοίτη των υδατορεμάτων.
Η διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται για την αστυνόμευση των ρεμάτων καθορίζεται στο Π.Δ. 18/21/1924 (ΦΕΚ Α΄ 61) «περί κωδικοποιήσεως του Ν. 2853» και του από 10.12.1923 Ν.Δ/τος «περί τροποποιήσεως και προσθήκης διατάξεων των εις τον Νομ. 2853 κλπ» στο άρθρο 17. Συμπληρωματικά στο παραπάνω άρθρο έχουν εφαρμογή τα άρθρα 20, 21 του ιδίου Π.Δ. και αφορούν τα θέματα κατεδάφισης.
Επίσης στο Π.Δ./24.2.1932, «Περί του τρόπου βεβαιώσεώς των, περί την αστυνομίας των δημοσίων υδάτων, παραβάσεων» (ΦΕΚ 51 Α’/25.2.1932) καθορίζεται ο τρόπος βεβαιώσεως των παραβάσεων στα ρέματα.
Έτσι τον Μάρτιο και Σεπτέμβριο κάθε έτους θα συντάσσεται δελτίο με τις αυτοψίες που διενεργήθηκαν, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν και τις ενέργειες που έγιναν για την αποκατάσταση των παραβάσεων όπως:
− Ενέργειες για ανάκληση αδειών αμμοληψίας.
− Κοινοποίηση των πρωτοκόλλων παρανόμων καταλήψεων, επιχώσεων, απόρριψης στερεών αποβλήτων, κλπ, στον παρανομούντα, στον εισαγγελέα και στις αστυνομικές αρχές, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
− Ενημέρωση των υπηρεσιών συντήρησης (Δ.Τ.Υ., Δ.Ε.Κ.Ε. και τα Δασαρχεία που απαιτείται) για τη λήψη μέτρων στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκε κίνδυνος καταστροφής διαφόρων τεχνικών έργων (αναχώματα, τεχνικά, γέφυρες, κλπ) και καθαρισμός κοίτης από φερτά υλικά στην περίπτωση που οι διατομές των χειμάρρων και ποταμών δεν επαρκούν για τη διέλευση των συνήθων παροχών.
Το ως άνω δελτίο θα υποβάλλεται στον Νομάρχη, στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες συντηρήσεως (Δ.Τ.Υ. & Δ.Ε.Κ.Ε. και τα Δασαρχεία όπου απαιτείται)».
Μέχρι σήμερα βέβαια, η Νομαρχία και αργότερα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων, δεν έκανε τίποτε από όλα αυτά. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντίθετα, με την ΑΔΑ 4ΑΗΠ7ΛΗ-0Ζ, Α.Π. 14128/502/30.3.2011 απόφασή της, όρισε κατά τις διατάξεις την επιτροπή αυτή. Ως εκ τούτου η πρώτη ενέργεια θα πρέπει να είναι ο ορισμός αρμοδίως της επιτροπής αυτής και η κατά τις διατάξεις αναφορά της, έστω και εκ των υστέρων. Οι μέχρι σήμερα παραλείψεις, που δεν θα πρέπει να αγνοηθούν, είναι θέμα της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης.
Επιπλέον, επειδή στην Ρόδο τα ρέματα είναι και δημόσιες εκτάσεις, θα πρέπει η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, όπως ορίζει και ο νόμος 3010/02, να επιληφθούν άμεσα, πράγμα που παραδόξως δεν έγινε μέχρι σήμερα, παρόλο που οι καταστάσεις αυτές χρονολογούνται εδώ και είκοσι τουλάχιστον χρόνια.
Ως εκ τούτου στη Δημοτική Ενότητα Ιαλυσού, που όπως προκύπτει από τα κτηματολογικά διαγράμματα, υπάρχουν 6 τουλάχιστον ρέματα, εκ των οποίων λειτουργούν μόνο τα δύο, που και σε αυτά έχουν γίνει παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι επαρκής η διατομή της κοίτης που απέμεινε για την απορροή των ομβρίων, θα πρέπει ο Δήμος άμεσα να ενεργήσει στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων. Ελέγχοντας κανείς τον λεγόμενο Τριαντενό ποταμό, θα δει ότι ενώ το κτηματολογικό ρέμα είναι 40 μέτρα, τώρα έχει απομείνει μόνο 5 μέτρα, καθιστώντας αδύνατη την απορροή των ομβρίων. Οι κτηματολογικές διατομές των ρεμάτων δείχνουν, πως τα γεγονότα αυτά δεν είναι πρωτοφανή, αφού η φύση είχε καθορίσει τις πραγματικές διατομές.
Από τα ρέματα αυτά μόνο ένα έχει οριοθετηθεί από την Υπηρεσία μας, αλλά και αυτό έχει πλήρως καταληφθεί από τους περίοικους, πράγμα που γνώριζε η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία θεώρησε και έλεγξε την σχετική υδραυλική μελέτη, αλλά δεν έκαμε καμιά ενέργεια για την αποκατάστασή του”.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου