Ρεπορτάζ

Επιδοτήσεις έως 20.000 ευρώ σε 8.000 νέους αγρότες 18-40 ετών

Από τις 18 Μαρτίου του 2014 θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα των «Νέων Αγροτών» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το Μέτρο 112 «Εγκατάστασης Νέων Γεωργών», το οποίο θα αφορά περισσότερους από 8.000 νέους αγρότες, ηλικίας από 18-40 ετών. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους έως τις 16 Μαΐου του 2014, ενώ θα λάβουν πριμ επιδότησης από 15.000 έως 20.000 ανάλογα με την περιοχή όπου θα δραστηριοποιηθούν, για να αναπτύξουν αγροτική παραγωγή. Στόχος του μέτρου είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου με την εγκατάσταση νέων γεωργών μέσω της παροχής κινήτρων προκειμένου να διευκολυνθούν η αρχική τους εγκατάσταση και η διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους με την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.
Επιχορηγήσεις
Το σύνολο των επιδοτήσεων που θα χορηγηθούν θα φτάνει τα 140 εκατ. ευρώ, ενώ το ανώτατο ύψος της χρηματοδότησης θα κυμαίνεται κλιμακωτά ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου. Ετσι, θα διαμορφώνεται για τις ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ, για τις μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ και για τις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ. Ομως, το τελικό ποσό της επιδότησης θα καθορίζεται πέρα από τη μόνιμη κατοικία και από άλλα δύο κριτήρια: Τον προσανατολισμό παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (η κτηνοτροφική θα επιδοτείται με 7.500 ευρώ, η φυτική με 7.500 ευρώ και η μικτή-μελισσοκομία με 5.000 ευρώ) και το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς επιδότηση 5.000 ευρώ και 80%-120% του εισοδήματος αναφοράς επιδότηση 2.500 ευρώ).
Αναλυτικότερα, η κατανομή των επιχορηγήσεων ανά περιφέρεια έχει ως εξής:
• Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 12.600 εκατ. ευρώ.
• Κεντρικής Μακεδονίας 32.400 εκατ. ευρώ.
• Δυτικής Μακεδονίας 6.300 εκατ. ευρώ.
• Θεσσαλίας 13.600 εκατ. ευρώ.
• Ηπείρου 5.100 εκατ. ευρώ.
• Ιονίων Νήσων 1.400 εκατ. ευρώ.
• Δυτικής Ελλάδος 15.500 εκατ. ευρώ.
• Στερεάς Ελλάδος 5.900 εκατ. ευρώ.
• Πελοποννήσου 14.700 εκατ. ευρώ
• Αττικής 700.000 ευρώ.
• Βορείου Αιγαίου 7.400 εκατ. ευρώ.
• Νοτίου Αιγαίου 1.600 εκατ. ευρώ.
• Κρήτης 22.800 εκατ. ευρώ.
Τρόπος χορήγησης
Στους ωφελούμενους θα χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση σε τρεις δόσεις. Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση ανέρχεται στο 70% της εγκεκριμένης επιδότησης ανά δικαιούχο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο έτος, ενώ η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.
Δικαιούχοι
Στη συγκεκριμένη δράση μπορούν να ενταχθούν όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Είναι φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.
• Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ό έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για επιδότηση και της ημερομηνίας γέννησης.
• Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής και συγκεκριμένα α) ορεινού ή μειονεκτικού δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος και οικισμού ή β) δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
• Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).
• Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
• Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.
• Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Τρόπος επιλογής
Οσον αφορά στην επιλογή των δικαιούχων, αναμένεται να ισχύσουν και ορισμένοι περιορισμοί που αφορούν στη γεωργική εκμετάλλευση. Ειδικότερα, θα πρέπει:
• Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ.
• Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι: α) ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους, β) μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των 1.000 τ.μ. (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας), στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια.
• Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
• Το σύνολο της εκμετάλλευσης (εκτός των καλλιεργειών και εκτροφών για τις οποίες δεν προβλέπεται η δήλωσή τους στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης) πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.
Τέλος, για την ένταξη λαμβάνονται επιπλέον υπόψη και κάποια κριτήρια που έχουν να κάνουν με τις οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις:
• Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων.
• Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
• Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχουν υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/ της.
Στοιχεία επικοινωνίας
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους από 18-3-2014 έως 16-5-2014. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών ή στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου