Αθλητικά

ΕΠΣΔ: Η προκήρυξη των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΣΔ η προκήρυξη των τοπικών μας πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Δωδεκανήσου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020.
Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ της «δσπορ», που αποκάλυψε ότι οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Δωδεκανήσου θα είναι διπλοί.
Αναλυτικά:
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
Αρ. Πρωτ.: 768
Κύριε Πρόεδρε,
σας στέλνουμε συνημμένα τις προκηρύξεις αγώνων Α’, B’, Γ’ κατηγορίας, Κυπέλλου Δωδεκανήσου και Κ-16, Κ-14 αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.
Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής με την υποχρέωση να μας επιστραφεί συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας, καθώς και τα άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη:
Για την Α’ Κατηγορία, έως τις 02 Αυγούστου 2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
για τη Β’ Κατηγορία Όμιλος Ρόδου και Όμιλο Νήσων, έως τις 09 Αυγούστου 2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Για τη Γ’ κατηγορία και το Κύπελλο Όμιλος Ρόδου και Νήσων, έως τις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Για τη δήλωση συμμετοχής υποδομών (Κ-16, Κ-14) μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Επίσης μαζί με την Δήλωση σας, θα αποστείλετε στην Ε.Π.Σ.Δ:
Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.
Βεβαίωση της ΕΠΣΔ περί μη οφειλής τους (Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 2α του ΚΑΠ και 23 του Π.Κ.).
Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και τυχόν τροποποίηση
ως προς τους εκπροσώπους που δεσμεύουν το σωματείο, το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής συνέλευσης, θεωρημένα από την περιφέρεια γραφείο τμήμα αθλητισμού (Απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ ).
Την Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί)
Ονοματεπώνυμο Διπλωματούχου Προπονητή και φωτοαντίγραφο της κάρτας τριετίας ΕΠΟ σε ισχύ. (Απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ ).
Παραχωρητήριο για τη χρήση γηπέδου (τακτικού και εναλλακτικού) ή την αίτηση προς τον αρμόδιο φορέα έχοντας λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
άλλως οι Δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές χωρίς την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών.
Μετά την επιθεώρηση των γηπέδων από την αρμόδια επιτροπή θα ενημερωθεί έγκαιρα ο Δήμος και τα Σωματεία για τυχόν ατέλειες, προκειμένου να δοθεί η άδεια καταλληλότητας. Τα αιτήματα σας για την κλήρωση σε περίπτωση που έχετε κοινή έδρα με άλλα Σωματεία, θα τα υποβάλετε στην Επιτροπή πρωταθλήματος πριν την κλήρωση.
ΕΝΑΡΞΗ :
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 14 και 15 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος & 2ος όμιλος Ρόδου: 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3ος όμιλος Νήσων: 02 & 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 12 & 13 Οκτωβρίου 2019
και τα Πρωταθλήματα υποδομών (Κ-16, Κ-14), από 05 και 06 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ & ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ K-16 2019-2020
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ K-14 2019-2020
ΑΡΘΡΟ 1
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ έχοντας υπόψη
1) Το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.
2) Το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Δ.
3) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
4) Τον Πειθαρχικό Κώδικα
5) Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο
6) Την απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ 18/12.07.2019.
7) Αποφάσεις Ε.Ε, της Ε.Π.Σ.Δ. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τα πρωταθλήματα Α’, Β’, Γ’, Κύπελλο Δωδ/σου και K-16 K-14 για την ποδ/κή περίοδο 2019-2020
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου διέπονται και διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανόνων παιχνιδιού που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της ΦΙΦΑ.
1)Τις διατάξεις του ΚΑΠ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
2)Τον Πειθαρχικό Κώδικα, όπως ισχύει έως σήμερα.
3)Των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΠΟ.
4)Τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Αποφάσεις Ε.Ε, της Ε.Π.Σ.Δ. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 2
ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ.Δ. ως Διοργανώτριας και των ομάδων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας, Κυπέλλου Δωδεκανήσου, Υποδομών (Κ-16, Κ-14). Με την αποδοχή της προκήρυξης συντελείται η σύμβαση. Η αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται για κανένα λόγο δεκτή και έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις του Άρθρου7 παρ. 3 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:
α. Ομάδες που μετέχουν σε αγώνες στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ.Δ
β. Οποιοδήποτε πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα με αυτές, ή που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο και ιδιότητα στον χώρο του ποδοσφαίρου, επιλύονται, αποκλειστικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και της ΕΠΣΔ, από τα αρμόδια θεσμοθετημένα ποδοσφαιρικά όργανα, που καθορίζονται στο Καταστατικό Ε.Π.Ο. και της Ε.Π.Σ.Δ. και στους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο.
Απαγορεύεται, σε κάθε περίπτωση, η προσφυγή στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια. Σε περίπτωση που, κατά παράβαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσφύγει σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο επιβάλλονται σε βάρος του οι ακόλουθες ποινές από την διοργανώτρια ή την Ε.Π.Ο.:
α) Ομάδα που ασκεί προσφυγή τιμωρείται, με απόφαση της E.E. της διοργανώτριας αρχικά με προειδοποίηση και ποινή απαγόρευσης μετεγγραφών για την αμέσως επόμενη μεταγραφική περίοδο. Εφόσον τριάντα (30) ημέρες μετά την επιβολή της πρώτης ποινής, παρά την προειδοποίηση επιμένει στην προσφυγή της, αποκλείεται, με νέα απόφαση της E.E. της διοργανώτριας από τους υπόλοιπους αγώνες τους πρωταθλήματος που μετέχει ή θα μετάσχει και για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζεται η παράβαση.
β) Εφ’ όσον προσφεύγει φυσικό πρόσωπο (μέλη Δ.Σ. ομάδων, προπονητές, φυσικοθεραπευτές, γιατροί, διερμηνείς, φροντιστές, ποδοσφαιριστές κ.λπ.), με απόφαση της Ε.Ε. της διοργανώτριας επιβάλλονται σωρευτικά: i) απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, ii) απαγόρευση συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο και iii) εφ’ όσον αποδεικνύεται συμμετοχή της ομάδας του, η κατά τα ως άνω περ. α’ ποινή.
ΑΡΘΡΟ 4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση των Πρωταθλημάτων.
ΕΝΑΡΞΗ :
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 14 και 15 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος & 2ος όμιλος Ρόδου: 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3ος όμιλος Νήσων: 02 & 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 12 & 13 Οκτωβρίου 2019
και τα Πρωταθλήματα υποδομών (Κ-16, Κ-14), από 05 & 06 Οκτωβρίου 2019
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ένα υπόδειγμα Δήλωσης Συμμετοχής με την υποχρέωση να μας επιστραφεί συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου σας καθώς και τα άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη:
για την Α’ Κατηγορία, έως τις 02 Αυγούστου 2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
για τη Β’ Κατηγορία Όμιλος Ρόδου και Όμιλο Νήσων, έως τις 09 Αυγούστου 2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
για τη Γ’ κατηγορία και το Κύπελλο Όμιλος Ρόδου και Νήσων, έως τις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
για τη δήλωση συμμετοχής υποδομών (Κ-16, Κ-14) μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν στο site της Ε.Π.Σ.Δ. (www.epsdod.gr)
Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που ορίζεται:
Για το Πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας 100,00 €
Για το Πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας 70,00 €
Για το Πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας 30,00 €
Για το Κύπελλο Δωδεκανήσου 50,00 €
Για Κ-16 Πρωτάθλημα 15,00 €
Για Κ-14 Πρωτάθλημα 15,00 €
Τα ανωτέρω χρηματικά παράβολα, μπορούν να κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ., είτε με κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ.Δ. και αποστολή της σχετικής απόδειξης κατάθεσης.
Με τις παραπάνω Δηλώσεις Συμμετοχής τα Σωματεία αποδέχονται χωρίς επιφύλαξη το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Ε.Π.Σ.Δ. τις διατάξεις του ΚΑΠ., του Πειθαρχικού Κώδικα, τους όρους των ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ, τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., η αποδοχή της με επιφύλαξη έχει σαν συνέπεια τις κυρώσεις της παρ.3 του άρθρου 7 του ΚΑΠ δηλαδή η ομάδα αποκλείεται στην περίπτωση αυτή, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με απόφαση του Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ. και καταλαμβάνει την τελευταία θέση του οικείου βαθμολογικού πινάκα και δικαιούται συμμέτοχη στο πρωτάθλημα της κατώτερης κατηγορίας της ίδιας αγωνιστικής περιόδου των πρωταθλημάτων, Ε.Π.Σ.Δ. Επίσης συμφωνούν και αποδέχονται, ότι καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια, για την επίλυση των αναφυομένων διαφορών, που απορρέουν από την μεταξύ τους αγωνιστική σχέση, τα από το καταστατικό της Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ.Δ. προβλεπόμενα διοικητικά και δικαιοδοτικά – πειθαρχικά όργανα (Συμβούλια, Επιτροπές κλπ.), τα οποία λειτουργούν ως διαιτητικά όργανα, παραιτούμενα του δικαιώματος προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
Δήλωση Συμμετοχής στην οποία δεν θα δηλώνεται ο αριθμός ΦΑΞ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Εκπροσώπου του Σωματείου ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ.
Επίσης μαζί με την Δήλωση σας, θα μας αποστείλετε στην Ε.Π.Σ.Δ:
Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Σωματείου/Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. (Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ. ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένη.
Βεβαίωση της Ε.Π.Σ.Δ. περί μη οφειλής τους, (Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του ΚΑΠ και 23 του Π.Κ.).
Το πρακτικό συγκρότησης σε σώμα και τυχόν τροποποίηση
ως προς τους εκπροσώπους που δεσμεύουν το σωματείο, το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής συνέλευσης, θεωρημένα από την περιφέρεια γραφείο τμήμα αθλητισμού (Απόφαση 18/12.07.2019).
Την Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί)
Ονοματεπώνυμο Διπλωματούχου Προπονητή και φωτοαντίγραφο της κάρτας τριετίας Ε.Π.Ο. σε ισχύ. (Απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ)
Παραχωρητήριο για τη χρήση γηπέδου (τακτικού και εναλλακτικού) ή την αίτηση προς τον αρμόδιο φορέα έχοντας λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΓΗΠΕΔΑ
Α. Υπόχρεοι για την άδεια λειτουργίας του γηπέδου είναι οι ιδιοκτήτες του γηπέδου και η γηπεδούχος ομάδα και θα πρέπει έγκαιρα να ταχτοποιήσουν τυχόν ελλείψεις των γηπέδων, ώστε σε συνεργασία με τον Δήμο να φροντίσετε να εξασφαλισθεί η άδεια λειτουργίας των γηπέδων σας, αλλά και να τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες.
Β. Όλοι οι αγώνες της Α’ & Β’ Κατηγορίας (1ου και 2ου Ομίλου Ρόδου) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα διεξάγονται σε γήπεδα, με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο Α’ & Β’ (1ου και 2ου Ομίλου Ρόδου) Κατηγορίας δεν διαθέτει γήπεδο με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.
Γ. Για την δυνατότητα της διεξαγωγής ή της συνέχισης ενός αγώνα από την άποψη καταλληλότητας ή όχι του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, οι δε ομάδες που αγωνίζονται έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται σε οποιαδήποτε απόφαση του χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση.
Ένα γήπεδο επιτρέπεται να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα. (Άρθρο 10 του ΚΑΠ).
Δ. Όταν έχουν ορισθεί στο ίδιο γήπεδο, την ίδια ημέρα, από την ίδια διοργανώτρια, δύο αγώνες πρωταθλήματος, από τους οποίους ο δεύτερος αφορά πρωτάθλημα ανώτερης κατηγορίας και στην περίπτωση που είναι ενδεχόμενο από τη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα να καταστεί ακατάλληλο το γήπεδο, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, ο πρώτος αγώνας θα ματαιώνεται από το διαιτητή που έχει ορισθεί να τον διευθύνει, προκειμένου να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας.
Ε. Όσες φορές ορίζεται να διεξαχθούν στο ίδιο γήπεδο δύο αγώνες πρωταθλήματος, η ώρα έναρξης του δεύτερου απ’ αυτούς πρέπει να καθορίζεται τριάντα (30) λεπτά, τουλάχιστον, μετά την ώρα που κανονικά θα έληγε ο πρώτος αγώνας. Αν, όμως, η ώρα έναρξης που έχει ορισθεί να διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί, λόγω παράτασης, για οποιοδήποτε λόγο, της διάρκειας του πρώτου αγώνα, οι ομάδες που θα αγωνισθούν έχουν υποχρέωση να περιμένουν τη λήξη του.
ΣΤ. Τα γήπεδα των αγώνων για τα γηπεδούχα σωματεία ορίζονται με την προκήρυξη ή με έγγραφο από την Ε.Ε. της διοργανώτριας, αμέσως μόλις καταρτίζεται το πρόγραμμα των αγώνων. Επιτρέπεται αλλαγή έδρας μόνο λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του γηπέδου. (Άρθρο 8 παρ. 11γ΄ του ΚΑΠ).
Ζ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέπεται η αναβολή του αγώνα λόγο δυσμενών καιρικών συνθηκών ή λόγο ανωτέρας βίας, μετά από απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Ειδικά για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη, πλην της ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου (Απόφαση Ε.Ε. της ΕΠΣΔ 18/12.07.2019).
Η. Όλες ανεξαρτήτως οι ομάδες που διαθέτουν το γήπεδο τους, για τους αγώνες πρωταθλημάτων, είτε των ιδίων είτε άλλων ομάδων, οφείλουν επί ποινή απαράδεκτου της δήλωσης συμμετοχής, να επιτρέπουν την χρησιμοποίηση των γηπέδων αυτών και των εγκαταστάσεων για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας. (Άρθρο 8 παρ. 5 του ΚΑΠ).
Σε αντίθετη περίπτωση, πέρα από την επιβολή χρηματικής ποινής που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Κ.Α.Π., η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του γηπέδου και μη ορισμού αγώνων σ’ αυτό, ακόμη και για το ίδιο το γηπεδούχο σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΑΔΩΝ
Α. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις επιβαλλόμενες σε αυτές υπό των αρμοδίων οργάνων υποχρεώσεις, και να υλοποιούν τους επιτασσόμενους σε αυτές όρους και να λαμβάνουν κάθε προληπτικό μέτρο το όποιο από τις συνθήκες απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.
Β. Η γηπεδούχος ομάδα οφείλει να διασφαλίσει στον εν γένει χώρο του γηπέδου την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των αξιωματούχων της φιλοξενούμενης ομάδας, των δημοσιογράφων, των φωτορεπόρτερ (που έχουν πιστοποιηθεί από την Ένωση) και την τήρηση της τάξης.
Γ. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το κύρος και την αξιοπιστία του αθλήματος του ποδόσφαιρου και ευθύνονται σε περίπτωση δυσφήμισης του, ως αντικειμενικά υπαίτιες.
Δ. Δυσφήμιση του ποδόσφαιρου είναι κάθε πράξη ή ενέργεια ατομική ή συλλογική, φυσικών ή νομικών προσώπων με την οποία δημιουργείται στο φίλαθλο κοινό και στην εν γένει κοινή γνώμη, αίσθημα απαξίωσης και αποστροφής προς το ποδόσφαιρο, με συνέπεια την άρνηση μέρους του κοινού, παρακολούθησης των αγώνων ποδοσφαίρου και προσέλευσης στα γήπεδα.
Ε. Η ευθύνη μιας ομάδας, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβάνει τους αγώνες που διεξάγονται και σε ουδέτερο γήπεδο, ιδιαίτερα δε σε τελικούς διοργανώσεων.
Ζ. Η ευθύνη της ομάδας, ισχύει και πέρα των ως άνω αναγραφόμενων ορίων, αν υπάρχει σύνδεση των επεισοδίων με τον αγώνα, κατά την κρίση της διοργανώτριας Ε.Π.Σ.Δ.
Η. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 20Α του πειθαρχικού κώδικα, κυρώσεις.
Θ. Οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή στα Πρωταθλήματα Δωδεκανήσου για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν στην Ε.Π.Σ.Δ. τις πράξεις συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένες και θεωρημένες ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία, (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί).
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Α. Τα Σωματεία της Α΄, Β΄, Γ’ & Υποδομών (Κ-16, Κ-14) Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή, βοηθό προπονητή ή προπονητή τερματοφυλάκων με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ.(Όπως προβλέπει ο κανονισμός προπονητών 2019-2020 και απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ.)
Β. Από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία στα νησιά ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ- ΚΑΛΥΜΝΟΣ – ΛΕΡΟΣ – ΝΙΣΥΡΟΣ – ΤΗΛΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ.
Γ. Προπονητές, βοηθοί προπονητές ή προπονητές τερματοφυλάκων (με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ) για όλες τις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ & Υποδομών (Κ-16, Κ-14) πρέπει να παραλάβουν από την Ε.Π.Σ.Δ., ειδικό Δελτίο εισόδου για τον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή), πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, προσκομίζοντας στην γραμματεία της Ένωσης τα εξής :
1) Βεβαίωση μέλους του Πανδωδεκανησιακού Σ.Π.Π.
2) Φ/Α της κάρτας προπονητή τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ.
3) Το Ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του Σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο δε αυτού κατατίθεται στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
4) Την Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί).
5) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ για Α’, Β’, Γ’ και είκοσι πέντε (25) ευρώ για το Υποδομών (Κ-16, Κ-14) το οποίο πληρώνεται, είτε στην γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ., είτε στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ένωσης.
Δ. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή, τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.Δ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τον τελευταίο αγώνα που δηλώθηκε στο Φύλλο Αγώνα Προπονητής με ταυτότητα τριετίας από την Ε.Π.Ο. σε ισχύ διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις. (θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 150 – 800 Ευρώ), μετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Η διάρκεια όλων των αγώνων πρωταθλημάτων είναι ενενήντα (90΄) λεπτά της ώρας, σε δύο ημίχρονα, από σαράντα πέντε (45΄) λεπτά το καθένα. Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15΄) λεπτά. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη εμφάνισης ομάδας κατά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα ή της συνέχισης αυτού μετά το ημίχρονο, θα της επιβάλλεται από την αρμόδια πειθαρχική επιτροπή χρηματική ποινή από 100,00 έως 800,00 Ευρώ, πέραν των πιθανώς προβλεπομένων από τους Κανόνες του Παιχνιδιού. Σε διαφορετική περίπτωση ο διαιτητής παραπέμπεται για πλημμελή σύνταξη του Φ.Α. και του επιβάλλονται οι αντίστοιχες πειθαρχικές ποινές. (Άρθρο 11 παρ. 1 του ΚΑΠ). Από το παραπάνω άρθρο εξαιρούνται τα μετακινούμενα σωματεία από νησί σε νησί, που η οποιαδήποτε καθυστέρηση οφείλεται σε καθυστερημένη άφιξη πλοίου.
Β. Ώρα προσέλευσης ομάδας, καθεμιά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη:
1. Να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα, πριν από την καθορισμένη έναρξη του, ανεξάρτητα από τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.
2. Να παραδίδουν στο διαιτητή τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστών,
3. Κάρτα Υγείας Αθλητή, για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στον αγώνα νόμιμα συμπληρωμένες (απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152)
4.Το δελτίο εισόδου προπονητή ή προπονητών (που εκδίδεται από την ΕΠΣΔ) που πρέπει να παραδοθεί στο διαιτητή μίση ώρα, τουλάχιστον, πριν από την έναρξη του αγώνα.
Γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή Πρωταθλήματος & Κυπέλλου, δύναται κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. (Απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ). Κατά την κρίση της η Διοργανώτρια μπορεί να αλλάξει την ώρα έναρξης του αγώνα ή το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεωμένη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
Δ. Όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων θα διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή. Επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνα ή αγώνων και άλλες ήμερες, για ειδικούς λογούς και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Αποκλειστικά υπεύθυνη του ορισμού της ώρας και της ημέρας, είναι η διοργανώτρια αρχή (Άρθρο 11 παρ 3 του ΚΑΠ)
Ε. Για λόγους συγκοινωνιακούς, για τα μετακινούμενα σωματεία που δεν έχει αυθημερόν επιστροφή Σάββατο ή Κυριακή, η επιτροπή δύναται να ορίζει και καθημερινή, σε ώρες που να επιτρέπουν την αυθημερόν επιστροφή των μετακινούμενων σωματείων και μόνο.
ΣΤ. Αποκλειστικά υπεύθυνη του ορισμού της ώρας και της ημέρας, είναι η διοργανώτρια αρχή .
Ζ. Τα αιτήματα των σωματείων πρέπει να κατατίθενται στην επιτροπή πρωταθλήματος μέχρι της 14:00 εκάστης Τρίτης στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Δ. πριν τον αγώνα του σαββατοκύριακου, προκειμένου η επιτροπή να τα κρίνει βάσιμα ή όχι (Απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ. ), μετά το πέρας της καταληκτικής ημέρας και ώρας κανένα αίτημα δεν θα γίνεται δεκτό.
Η. Τα Σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για τη γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά-Δημοτικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες, αμέσως μετά την ανάρτηση τους στον ιστότοπο της Ένωσης (www.epsdod.gr).
Κατ’ εφαρμογή του ΚΑΠ, το γηπεδούχο σωματείο το όποιο προσκόμισε παραχωρητήριο από τον Δήμο που ανήκει το γήπεδο (με την δήλωση συμμετοχής του) και το χρησιμοποιεί σαν έδρα του, είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των αγώνων που ορίζονται από τη διοργανώτρια ακόμη δε και για το άνοιγμα των θυρών του γηπέδου καθώς και όλων των υποχρεώσεων που το καθιστούν κατάλληλο. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω το γηπεδούχο σωματείο θα υφίσταται τις προβλεπόμενες από τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις.
Θ. Ομάδα που δεν έχει εξοφλήσει εντός τριάντα (30) ημερών τις πειθαρχικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης, θα της επιβάλλονται οι πειθαρχικές κυρώσεις του άρθρου 23 παρ. 2 του ΚΑΠ και 23 παρ. ε’’ και Ζ1 ΠΚ.
Ι. Η επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ .
Α. Επιτρέπεται η ενοικίαση μεταφορικού μέσου για τα μετακινούμενα σωματεία, στις κάτωθι περιπτώσεις.
Από ΛΕΡΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΠΑΤΜΟ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΚΑΛΥΜΝΟ και αντίστροφα
Από ΛΕΡΟ προς ΚΩΣ και αντίστροφα
Από ΠΑΤΜΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΠΑΤΜΟ προς ΚΑΛΥΜΝΟ και αντίστροφα
Από ΚΑΛΥΜΝΟ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΚΩ προς ΛΕΙΨΟΥΣ και αντίστροφα
Από ΚΩ προς ΠΑΤΜΟ και αντίστροφα
Από ΤΗΛΟ προς Σύμη και αντίστροφα
Από ΡΟΔΟ προς ΤΗΛΟ και αντίστροφα
Β. Στις περιπτώσεις αυτές τα μετακινούμενα Σωματεία υποχρεούνται να ενημερώσουν την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ μέχρι εκάστη ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 με έγγραφο τους, στο οποίο θα αναφέρεται:
το μεταφορικό μέσο,
βεβαίωση πρακτορείου ή Ιδιώτη (ενοικιαστήριο), στο οποίο να αναγράφονται η ώρα και η ημέρα αναχώρησης και επιστροφής.
Εφ’ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (πλοίο) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα το όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής, τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ.
Γ. Την υποχρέωση εγγράφου ενημέρωσης μέχρι εκάστη ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 έχουν όλα τα μετακινούμενα σωματεία Α΄, Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας διότι, σε περίπτωση μη αναχώρησης του συγκεκριμένου δηλωθέντος μεταφορικού μέσου (ακτοπλοϊκός) και αναχώρησης άλλου μεταφορικού μέσου (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το μετακινούμενο σωματείο θα είναι δικαιολογημένο σε περίπτωση μη διεξαγωγής του αγώνα. Εφ’ όσον δεν συμβούν τα ανωτέρω και αναχωρήσει μεταφορικό μέσο (ακτοπλοϊκός) εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που επιτρέπει την εμπρόθεσμη άφιξη της ομάδος στο γήπεδο, πράγμα το όποιο θα διαπιστωθεί από σχετικό έλεγχο της πειθαρχικής επιτροπής τότε θα εφαρμόζονται οι βαθμολογικές και πειθαρχικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 και 21 του ΚΑΠ.
Δ. Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία. Ως ανώτερη βία νοείτε, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (ακτοπλοϊκή, αεροπορική κ.τ.λ.) από οποιαδήποτε αίτια, από την όποια είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο.
Ε. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από το διαδικτυακό ιστότοπο της ΕΠΣΔ www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Η΄ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
Α. Αγώνας που δεν τελέσθηκε, χωρίς να ευθύνονται και οι δυο διαγωνιζόμενες ομάδες, επανορίζεται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση αποφάσεως .
Β. Για τα μετακινούμενα σωματεία (από νησί σε νησί) εφόσον το μετακινούμενο σωματείο διευκολύνεται συγκοινωνιακά μετά από εντολή της διοργανώτριας:
Ο αγώνας που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών Συνθηκών διεξάγεται ή συνεχίζεται την επομένη μέρα, στο ίδιο γήπεδο και ίδια ώρα (Η ώρα ενδέχεται να αλλάξει για συγκοινωνιακούς λόγους)
Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο σε αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου Μετακινουμένων σωματείων (από νησί σε νησί).
Γ. Σε περίπτωση που αναβάλλεται ή διακόπτεται εξ αιτίας καιρικών συνθηκών αγώνας ΚΥΠΕΛΛΟΥ, ο αγώνας θα διεξάγεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την επόμενη ημέρα και την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο. Χωρίς άλλη ειδοποίηση των ομάδων οι οποίες υποχρεούνται να εμφανιστούν για την διεξαγωγή ή συνέχιση του αγώνα, η διάταξη αυτή ισχύει σε διαγωνιζόμενες ομάδες του ιδίου νησιού.
Δ. Αν ο διαιτητής δεν προσέλθει την επομένη ημέρα, παραπέμπεται για τον πειθαρχικό έλεγχο, κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ε. Αγώνας που δεν έληξε χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων επανορίζεται και συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της διακοπής χρονικό διάστημα με τους ίδιους όρους που υπήρχαν κατά τη διακοπή εντός (15)ημερών(π.χ. αριθμός τερμάτων, αριθμός ποδοσφαιριστών).
ΣΤ. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια των αγώνων και χρηματική ποινή από πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε αγώνα. Αφαιρούνται επίσης τρεις (3) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου, για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα. Η αφαίρεση των τριών (3) βαθμών ισχύει για μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα. (Άρθρο 17 παρ. 2 & 3 του ΚΑΠ)
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Α. Για κάθε αγώνα θα ορίζεται ένας παρατηρητής (εκπρόσωπος της Ε.Π.Σ.Δ.) σύμφωνα με τον ΚΑΠ., ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Παρατηρητών Αγώνων και τον ΚΑΠ και τις αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Δ.
Β. Αν για οποιοδήποτε λόγο, απουσιάσει ο παρατηρητής που όρισε η διοργανώτρια, τότε οι διαγωνιζόμενες ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν από ένα πρόσωπο η καθεμιά (που να μην κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση αξιωματούχου στον συγκεκριμένο αγώνα) και ο διαιτητής διενεργεί κλήρωση για να αναδειχθεί ο παρατηρητής του αγώνα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο διαιτητής έχει υποχρέωση να κάνει σχετική σημείωση στο Φ.Α.
Γ. Ο παρατηρητής έχει ως έργο του τη μέριμνα για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στον χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον χώρο των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο.
Δ. Δικαίωμα παραμονής μέσα στον αγωνιστικό χώρο (στους πάγκους των ομάδων) κατά τη διάρκεια του αγώνα έχουν μόνο τα εξής πρόσωπα:
Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας, ο οποίος θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά την κάρτα εκπροσώπου 2019-2020 (οπωσδήποτε μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου) που εκδίδει η Ε.Π.Σ.Δ.
Ο προπονητής της κάθε ομάδας, ο βοηθός προπονητή και ο προπονητής τερματοφυλάκων. Οι προπονητές των σωματείων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχοι δελτίου πιστοποίησης προπονητή, που εκδίδει η Ε.Π.Σ.Δ. Χωρίς την επίδειξη του προαναφερόμενου δελτίου κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός του αγωνιστικού χώρου (τεχνική περιοχή) έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα.
Ο γυμναστής της κάθε ομάδας. Οι γυμναστές θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν πτυχίο Σχολής Γυμναστικής Ακαδημίας, προκειμένου να εκδοθεί από την Ε.Π.Σ.Δ. δελτίο πιστοποίησης για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Σε καμία περίπτωση ο γυμναστής δεν μπορεί να αντικαταστήσει την υποχρέωση των ομάδων για πρόσληψη Προπονητή.
Ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής της κάθε ομάδας (αν υπάρχει), ο οποίος για να έχει δικαίωμα παραμονής στον πάγκο της ομάδας θα πρέπει να έχει μαζί του αποδεικτικό της επαγγελματικής του Ιδιότητας.
Δυο (2) τραυματιοφορείς με διακριτικά μπλουζάκια να προσκομίζουν ταυτότητες και να κατατίθενται στα αποδυτήρια των διαιτητών μέχρι το τέλος του αγώνα.
Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο των αναπληρωματικών, του προπονητή, του βοηθού προπονητή, του προπονητή τερματοφυλάκων και του γυμναστή, που δεν παρέδωσαν το δελτίο πιστοποίησης.
Σε παράβαση των ως άνω ο διαιτητής και ο παρατηρητής αγώνα τιμωρείται από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο με ποινή απαγόρευσης για τρεις (3) τουλάχιστον μήνες.
Ε. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και όλα τα πρόσωπα του παρόντος άρθρου οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή.
ΣΤ. Οι αρμοδιότητες του παρατηρητή καθορίζονται από τον κανονισμό παρατηρητών ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και το άρθρο 13 του ΚΑΠ και οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και στις εντολές του παρατηρητή. Κατά των ομάδων ή των προσώπων που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές του παρατηρητή επιβάλλεται χρηματική ποινή εκατό (100) Ευρώ εφόσον αναγραφεί στην έκθεση του.
Ζ. Την αμοιβή του παρατηρητή που ορίζεται στα 20 ευρώ για κάθε αγώνα, θα επιβαρύνεται το γηπεδούχο σωματείο και θα εξοφλείται μαζί με το εξοδολόγιο διαιτησίας την ημέρα του αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Α. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:
1. Το δελτίο Ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδ/στών.
2. Κάρτα Υγείας Αθλητή, για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στον αγώνα νόμιμα συμπληρωμένες (απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152)
3. Δελτίο πιστοποίησης προπονητή ή προπονητών ομάδων.
4. Ταυτότητα εκπροσώπου
Β. Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα πρωταθλήματος ή Κυπέλλου χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. Α (1 και 2) του παρόντος. Ο διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. Εάν, παρά ταύτα, ποδοσφαιριστής μετάσχει στον αγώνα η συμμετοχή του θεωρείται αντικανονική και η υπαίτια δε ομάδα, σε περίπτωση αποδοχής ένστασης ή καταγγελίας, υφίσταται τις κυρώσεις που προβλέπονται για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή.
Γ. Μη Εγγεγραμμένοι Ποδοσφαιριστές: Εάν ένας ποδοσφαιριστής, μη εγγεγραμμένος στην ΕΠΟ, συμμετάσχει σε επίσημο αγώνα, ο ποδοσφαιριστής θα θεωρηθεί ότι συμμετείχε αντικανονικά, ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 περ. ε’ και παρ. 9 του ΚΑΠ. Με δεδομένη δε την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε αγώνες, μόνον με το επίσημο δελτίο αθλητικής ιδιότητας, περαιτέρω κυρώσεις για πλαστοπροσωπία θα επιβληθούν στο σωματείο και τον ποδοσφαιριστή σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 10 του ΚΑΠ. (Άρθρο 8 Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών 2019-2020)
Δ. Στον αγώνα των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας, καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδ/στών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε Ελληνικές, Εθνικές Ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Ε. Συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων
Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.(Άρθρο 19 παρ 12 του ΚΑΠ)
ΣΤ. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτιο ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρείς (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
Ζ. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Κ-16, Κ-14) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στα πρωταθλήματα και κύπελλα ανδρών, δεν εκτίονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Κ-16, Κ-14 κτλ).
ΑΡΘΡΟ 13
Α. Απαγορεύεται η συμμέτοχη σε αγώνα ή αγώνες του Πρωταθλήματος και Κυπέλου της Γ’ κατηγορίας, περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των τριάντα έξι (36) ετών (Άρθρο 37 παρ. 4, ΚΑΠ). Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2019-2020 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01/01/1983.
Β. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ. κυρώσεις, εφόσον όμως η ιδία παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια, του αγώνα λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 9 του ΚΑΠ, κύρωση. Σε κάθε περίπτωση ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με συμμετοχή περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές για την Γ’ κατηγορία άνω των τριάντα έξι (36) ετών, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Γ. Δικαίωμα συμμετοχής να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 14 ετών, νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 (από την ημέρα των γενεθλίων και μετά). (Άρθρο 19 παρ. 11γ’ του ΚΑΠ)
ΑΡΘΡΟ 14
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Α. Επιτρέπεται να υποβάλλονται μόνο από τις Διαγωνιζόμενες ομάδες στους μεταξύ τους αγώνες αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ΚΑΠ και με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του ΚΑΠ.
Σημειώνουμε ότι οι ενστάσεις του άρθρου 23 γ, δ, ε, ζ, & η, αποστέλλονται στην Ε.Π.Σ.Δ. με συστημένη επιστολή η με Κούριερ μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία και δεν υπολογίζεται, διαβιβάζονται και προς αυτήν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και ΜΕΣΩ ΦΑΞ εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Β. Οι ενστάσεις των περιπτώσεων α’ β’ και στ’ του άρθρου 23 της παρ. 1. του ΚΑΠ καταχωρούνται στην οικεία στήλη του Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων που ενίστανται, πριν από την έναρξη του αγώνα, με εξαίρεση την ένταση πλαστοπροσωπίας ποδοσφαιριστή, η όποια υποβάλλεται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. με την προϋπόθεση ότι ο διαιτητής θα έχει ειδοποιηθεί σχετικά –μέσα στον αγωνιστικό χώρο- από τον αρχηγό της ενιστάμενης ομάδας μέχρι τη λήξη της διάρκειας του αγώνα και τυχόν παράτασης του στην περίπτωση αυτή, ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να δόση εντολή στον ποδοσφαιριστή ή στους ποδοσφαιριστές, κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση, να μην φύγει από το γήπεδο, μέχρι ότου συγκεντρώσει και καταχωρίσει στο Φ.Α. τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν το αρμόδιο όργανο στην εκδίκαση της ένστασης (στοιχεία ταυτότητας, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χρώμα μαλλιών και ματιών, αλλά εμφανή σημεία δείγμα υπογραφής κ.τ.λ.) επίσης ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να κρατήσει την Κάρτα Υγείας Αθλητή και τα δελτία αθλητικής ιδιότητας των αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών κατά των όποιων στρέφεται η ένσταση και να τα παράδοση στην διοργανώτρια μαζί με το Φ.Α.
Γ. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιούμενης ύστερα από αίτησης του αρχηγού της οικείας ομάδας από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης διαιτητών. Στην ιδία ποινή υπόκειται και ο διαιτητής του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα.
Δ. Προκειμένου για τις καταγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στην Διοργανώτρια μέσα στις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 παρ. 6 του ΚΑΠ προθεσμίες, και να διαβιβάζονται προς αυτή υποχρεωτικά και μέσω ΦΑΞ τόσο η καταγγελία, όσο και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου, εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Ε. Παράβολα: Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας και ΚΥΠΕΛΛΟΥ 250 Ευρώ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 100 Ευρώ.
Σε περίπτωση δικαίωσης του προσφεύγοντος Σωματείου, επιστρέφεται το 50% χρηματικό παράβολο.
ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Οι διαιτητές των αγώνων ορίζονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ.Δ.
Β. Η διοργανώτρια Ε.Π.Σ.Δ. δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στις διαγωνιζόμενες ομάδες τους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές που κάθε φορά ορίζονται από το αρμόδιο όργανο για να διευθύνουν τους αγώνες.
Γ. Απαγορεύεται αυστηρά κατά την διάρκεια της περιόδου, Διαιτητής ή Σωματείο να ζητήσουν την εξαίρεση Σωματείου ή διαιτητή αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο πριν την έναρξη των Πρωταθλημάτων με σχετική δήλωση του διαιτητή και μόνο.
Δ. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των αποδυτηρίων των διαιτητών οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης σωματείου, όπως και κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα, πλην του αρχηγού της ομάδος, η είσοδος του οποίου επιτρέπεται μόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις. (Άρθρο 12 παρ. 5 του ΚΑΠ)
Ε. Διαιτητής ο οποίος δεν θα παραλάβει τα αποσταλμένα από την Ε.Π.Ο. σήματα (εθνικών ή τοπικών κατηγοριών) για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020 δεν θα χρησιμοποιείται στους αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.
ΣΤ. Διαιτητής ο οποίος δεν θα καταβάλει το ποσοστό διαιτησίας όπως αυτό αναγράφεται στο εξοδολόγιο και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από αυτό, μέχρι εξοφλήσεως του ποσού, δεν θα ορίζεται σε αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων.
Ζ. Τυχόν ορισμός τους στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, αποτελεί αντικανονικό ορισμό.
Η. Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την προκήρυξη πρωτ/τος του αγώνα που θα διευθύνει. Σε περίπτωση όπου επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδ/στών υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και εφ όσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την ομάδα τους.
Θ. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική.
Ι. Η παράβαση των απαγορεύσεων της παρούσης παραγράφου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και σε περίπτωση ένστασης η υπαίτια ομάδα τιμωρείται με απώλεια του αγώνα και με χρηματική ποινή έως οκτακόσια (800) ευρώ. Ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντίπαλης ομάδας με βαθμούς τρεις (3) και τέρματα 3-0 εκτός εάν το αποτέλεσμα ευνοεί την αντίπαλη ομάδα.
Κ. Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε οι αναπληρωτές του, τότε οι δυο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή από εκείνους που τυχόν παρευρίσκονται στο γήπεδο για να διευθύνει τον αγώνα. Αν οι δυο ομάδες δεν συμφωνήσουν στην υπόδειξη διαιτητή, τότε διαιτητής του αγώνα ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των τυχόν δυο τουλάχιστον παρευρισκομένων στο γήπεδο διαιτητών. Σε περίπτωση που η μία ομάδα δεν θελήσει να υποδείξει ένα διαιτητή κατά την προηγούμενη διαδικασία, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος που υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα.
Λ. Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά του ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε συμφώνα με την παραπάνω διάταξη.
Μ. Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσημος διαιτητής ή παραβρίσκεται μόνο ένας, αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φ.Α. ένσταση πριν από την έναρξή του.
Ν. Οι αγώνες Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας, Κυπέλλου διεξάγονται εφ όσον δεν προσέλθουν οι διαιτητές με φιλάθλους που ορίζονται από τα διαγωνιζόμενα Σωματεία ως κοινής αποδοχής, διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται και αν τυχόν διεξαχθεί θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται εφόσον διατυπωθεί ένσταση πριν τον αγώνα.
Ξ. Εάν το γηπεδούχο Σωματείο δεν εξοφλήσει πριν την έναρξη του αγώνα το σύνολο της δαπάνης Διαιτησίας, (αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης και διαμονής διαιτητή, βοηθών και παρατηρητή διαιτησίας και παρατηρητή αγώνα), ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας και η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται ως ακολούθως: με χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ. Μέχρι την εξόφληση της δαπάνης διαιτησίας και της χρηματικής ποινής στην διοργανώτρια δεν ορίζονται οι αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας.(Άρθρο 12 παρ. 9 του ΚΑΠ).
Ο. Εφ’ όσον ο διαιτητής, μετά την έναρξη του αγώνα, ασθενήσει ή τραυματιστεί και αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα, χωρίς υπαιτιότητα των διαγωνιζομένων ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα του διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς διαιτητές ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν διαιτητής σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία. Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του διαιτητή είναι υποχρεωτική για το βοηθό διαιτητή. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα.
Εάν πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή αδυνατεί να αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού του ή ασκήσεως σωματικής βίας, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, αποτελεί λόγο μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει το άρθρο 21 παρ. 2α του Κ.Α.Π.
Π. ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ: αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από το διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζομένων ομάδων. Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να το στείλει έως την επόμενη ημέρα που έγινε ο αγώνας στην διοργανώτρια το αργότερο μέχρι της 14:30. Την ιδία υποχρέωση, έχουν και οι ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ των νήσων, ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ έχει την υποχρέωση να το στείλει έως την επόμενη μέρα το αργότερο μέχρι της 14:30 μέσω FAX.
Ρ. Σε περίπτωση παράβασης του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σ’ αυτόν υποχρεώσεις από την παραπάνω διάταξη, συνεπάγεται την παραπομπή του από την Ε.Ε. της διοργανώτριας στην αρμόδια επιτροπή και τιμωριέται με ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον ενός (1) μηνός.
ΑΡΘΡΟ 16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η οικονομική οργάνωση επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 35 του ΚΑΠ. Το εισιτήριο κάθε αγώνα ορίζεται στα πέντε (5) Ευρώ. Όσον αφορά τον Τελικό Κυπέλλου μετά την εκκαθάριση του αγώνα (γήπεδο, Ιατρός, Διαιτητής κλπ.), τα έσοδα διανέμονται 40% στην Ένωση και από 30% σε κάθε Σωματείο.
ΑΡΘΡΟ 17
ΕΠΑΘΛΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ-ΕΠΑΘΛΟ ΗΘΟΥΣ
Στη πρωταθλήτρια ομάδα κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί Κύπελλο και μετάλλια για τους ποδ/στές και το προπονητή της.
Απαγορεύεται εκτός από τη διοργανώτρια και τον χορηγό του εκάστου Πρωταθλήματος, η αθλοθέτηση επάθλων σε αγώνες επίσημων πρωταθλημάτων από φυσικά η Νομικά πρόσωπα.
Στην ομάδα ή ομάδες που δεν έχουν υποπέσει σε οποιοδήποτε παράπτωμα που συμπίπτει στις διατάξεις του ΚΑΠ με τις οποίες επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές, στα Σωματεία, τους ποδ/στές, παράγοντες κλπ. στη διάρκεια της περιόδου 2019-2020 θα απονεμηθεί κύπελλο.
ΑΡΘΡΟ 18
ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΩΝ
Α. Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται η παράγραφος 9 του άρθρου 21 του ΚΑΠ. Η ιδιότητα του γιατρού θα αποδεικνύεται με την επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητας στον Παρατηρητή και τον Διαιτητή. (Άρθρο 16 παρ. 2β’ του ΚΑΠ)
Β. Τα γηπεδούχα σωματεία υποχρεούνται να διαθέτουν στον γιατρό το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό, μάσκα οξυγόνου, και φορείο. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους στην Α’, Β’, Γ’, Κυπέλλου και Υποδομών 300 Ευρώ.
Γ. Την εφαρμογή της παρ. Β, αναλαμβάνει ο παρατηρητής αγώνα οποίος και αναφέρει οποιαδήποτε παράληψη στην έκθεση του.
ΑΡΘΡΟ 19
ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ
1) Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: Φανέλα – Παντελονάκι – Κάλτσες – Ποδοσφαιρικά υποδήματα και Επικαλαμίδες.
α) Οι ομάδες που μετέχουν στα πρωταθλήματα δηλώνουν στη διοργανώτρια τα χρώματά τους, καθώς επίσης και τις εναλλακτικές περιπτώσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών (φανέλες – παντελονάκια -κάλτσες). Η δήλωση αυτή γίνεται συγχρόνως με τη δήλωση συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα.
β) Οι ομάδες έχουν το έμβλημά τους, που αποτυπώνεται στο επάνω αριστερό σημείο της φανέλας των ποδοσφαιριστών.
γ) Οι τερματοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από τους άλλους συμπαίκτες τους.
δ) Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν ειδικό διακριτικό περιβραχιόνιο, στο αριστερό τους χέρι.
2) Οι αριθμοί στα ερασιτεχνικά Πρωταθλήματα από το 1 έως το 18 να έχουν μόνο ένα χρώμα και να μην περιέχουν ούτε διαφημιστικά, ούτε διακοσμητικά στοιχεία. Όλοι οι αριθμοί πρέπει να είναι ευδιάκριτοι. Μόνο ένας αριθμός πρέπει να υπάρχει στο μπροστινό μέρος του παντελονιού σε εμφανή θέση, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα εκατοστά και ευδιάκριτος. Το χρώμα αυτών των αριθμών πρέπει να είναι διάφορο από τα χρώματα της φανέλας των παικτών και να είναι σκούρο αν βρίσκεται σε ανοικτό φόντο και αντίστροφα
3) Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει την γηπεδούχο ομάδα να αλλάξει στολή, όταν τα χρώματα των δυο αγωνιζομένων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή και ματαιώνει την ποδοσφαιρική συνάντηση όταν η γηπεδούχος ομάδα αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξη του. Η υπαίτια της ματαίωσης του αγώνα ομάδα, τιμωρείται συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2α .
4) Ομάδες, που επιθυμούν να διαφημίσουν πάνω στις στολές των ποδ/στών διάφορα προϊόντα, πρέπει να τύχουν της σχετικής έγκρισης της Ε.Π.Σ.Δ. τα αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν και για την διαφήμιση στις στολές των διαιτητών. Η άδεια για τα τοπικά πρωταθλήματα δίνεται από την Ε.Π.Σ.Δ. Για τις διαφημίσεις στα γήπεδα που διεξάγονται οι αγώνες η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα για την τοποθέτηση 3 πινακίδων σε κάθε γήπεδο.
5) Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστών μιας ομάδας, οι οποίοι φοράνε διαφορετική στολή με διαφορετικό χρώμα απ’ αυτό που έχουν οι στολές των συμπαικτών τους, ή φανέλα χωρίς αριθμό. Ο διαιτητής του αγώνα ζητά την άμεση αλλαγή της στολής των ποδοσφαιριστών. Αν η ομάδα ή οι ποδοσφαιριστές αρνηθούν, ο αγώνας ματαιώνεται με υπαιτιότητα της και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Α.Π
ΑΡΘΡΟ 20
ΠΟΛΥΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Απαγορεύεται η συμμετοχή του αυτού προσώπου σε δύο (2) διαφορετικά Δ.Σ. Σωματείων της Ε.Π.Σ.Δ. Σε περίπτωση μη τήρησης της απαγόρευσης αυτής, κάθε αγώνας των ομάδων θα κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου, σύμφωνα με το Άρθρο 30 του ΚΑΠ.
ΑΡΘΡΟ 21
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕOΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Εκμετάλλευση των Δικαιωμάτων – Μ.Μ.Ε.
Α. Η Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ εκμεταλλεύεται όλα τα δικαιώματα τα οποία κατέχει ή μοιράζεται με τρίτους, όπως τα δικαιώματα ιδιοκτησίας οιασδήποτε μορφής, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα για οπτικοακουστικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις διαμέσου εικόνας ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, μετά ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η παραγωγή, αναπαραγωγή, διάδοση και αναμετάδοση εικόνων, ήχου ή φορείς δεδομένων οιουδήποτε τύπου από την Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ μόνη ή με τρίτους.
Β. Οπτικοακουστικές και Ραδιοφωνικές Μεταδόσεις.
Η Ε.Π.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης οιασδήποτε μορφής ήχου, εικόνας και δεδομένων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου και των εκδηλώσεων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί να εκχωρεί με οιασδήποτε φύσεως αντάλλαγμα ή με την μορφή της συνεκμετάλλευσης με τρίτους, είτε σε ζωντανή μετάδοση, είτε σε μαγνητοσκοπημένη, είτε σε συνολική, είτε αποσπασματική.
Γ. Σε περίπτωση που η Ένωση έχει εκχωρήσει έγγραφη οπτικοακουστική άδεια για ζωντανή μετάδοση αγώνα, η παρεμπόδιση με οποιονδήποτε τρόπο από το γηπεδούχο σωματείο της κάλυψης του αγώνα, τιμωρείται με χρηματική ποινή έως οκτακόσια (800) ευρώ.
Δ. Απαγορεύεται η ραδιοτηλεοπτική και η διαδικτυακή μετάδοση αγώνα Α’, Β’, Γ’ Κατηγορίας και Κυπέλλου εφ όσον δεν έχει παραχωρηθεί σχετική άδεια από την Ε.Π.Σ.Δ. μετά από σύναψη σχετικής σύμβασης στους Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς Σταθμούς ή φορέα δεδομένων οιουδήποτε τύπου (περιλαμβανομένων όλων των μέσων μετάδοσης εικόνων από υπολογιστές, με ή άνευ ήχου, όπως το διαδίκτυο, υπηρεσίες on-line ή παρόμοια, είτε αυτά υφίστανται, είτε όχι).
Ε. Εάν παρά ταύτα ο αγώνας μεταδοθεί χωρίς έγγραφη άδεια, η γηπεδούχος ομάδα τιμωρείται με χρηματική ποινή έως οκτακόσια (800) Ευρώ.
ΣΤ. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών συνεργειών επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια της διοργανώτριας.
ΑΡΘΡΟ 22
Α’-ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν δεκαέξι ομάδες (16).
Το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2019-2020, θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των δεκαέξι (16) ομάδων. Μετά από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ‘Ένωσης και θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

Ομάδα
1. ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
2. ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΤΣΩΝ

3. ΑΕ ΔΙΑΣ

4. ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

7. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

8. Α.Ε.Ρ.Α.

9. ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ

10. ΚΛΕΑΝΘΗΣ

11. ΑΕ ΚΩΣ

12. ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΤΙΟΥ

13. Α.Ε ΚΥΠΡΟΣ

14. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ

15. ΑΕ ΛΕΡΟΥ

16 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων και την επικύρωση της βαθμολογίας από την Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ., η 1η ομάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Δωδεκανήσου και ανέρχεται στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία. Σε περίπτωση μη δήλωσης συμμετοχής της 1ης Ομάδας στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, τότε δικαίωμα δήλωσης αποκτά η αμέσως επόμενη ομάδα στην βαθμολογική κατάταξη (2η). Στην περίπτωση μη δήλωσης ούτε και της 2ης δικαίωμα αποκτά η 3η.
Υποβιβασμός: Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων οι τρεις τελευταίες ομάδες που θα καταλάβουν την 14η-15η -16η θέση υποβιβάζονται στην Β’ κατηγορία Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση που υποβιβαστεί ο εκπρόσωπος μας στην Γ’ Εθνική τότε θα υποβιβαστεί και τέταρτη ομάδα (δηλαδή η 13η). Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή λιγότερες ομάδες από αυτές που δικαιούνται, αναπληρώνονται από την Β’ Κατηγορία, βάση της βαθμολογικής κατάταξης των Μπαράζ Ανόδου 2019-2020 που θα διεξαχθούν, για να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου (Απόφαση Ε.Ε. 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των 16 ομάδων.
Βαθμολογική κατάταξη ομάδων
Στους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς.
Οι ομάδες κατατάσσονται, κατά σειρά, στον βαθμολογικό πίνακα με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν η καθεμιά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ή ισοβαθμιών ομάδων, ισχύει το Άρθρο 20 του ΚΑΠ, παρ. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
Β’- ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
Δικαίωμα συμμετοχής στον όμιλο Ρόδου, έχουν είκοσι τέσσερις (24) ομάδες (Άρθρο 7 παρ. 6, του ΚΑΠ) και οκτώ (8) ομάδες που θα αποτελούν τον όμιλο νήσων ή όσων δηλώσουν συμμετοχή ή αναγνωρισθούν από την ΕΠΟ έως την ημερομηνία κλήρωσης του προγράμματος του Ομίλου Νήσων.
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020
Έπειτα από δημόσια κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Δ. σε ημερομηνία που θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, θα γίνει ο διαχωρισμός των ομίλων Ρόδου και θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα των αγώνων.

Ομάδα
1. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
2. ΟΡΦΕΑΣ ΡΟΔΟΥ
3. ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ

4. ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

5. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑΣ

6. ΕΥΚΛΗΣ

7. ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

8. ΠΟΛΥΣΤΡΑΤΟΣ

9. ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ

10. ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΑΦΑΝΤΟΥ

11. ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ

12. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ

13. ΣΥΜΗΣ ΑΟ

14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΣΣΑΡΩΝ

15. ΤΗΛΟΣ

16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ

17. ΔΟΞΑ ΨΙΝΘΟΥ

18. ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ

19. ΝΗΡΕΑΣ

20. ΡΟΔΙΑΚΟΣ

21. ΟΜΟΝΟΙΑ ΓΕΝΝ.

22. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ

23. ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ

24. ΘΥΕΛΛΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΣΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020

Ομάδα
1. ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ

2. ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ

3. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ

4. ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

5. ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

6. ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ

7. ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ

8. ΠΑΟΚ ΚΩ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία ανώτερων κατηγοριών εφόσον δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές.
Για την άνοδο στην Α’ Κατηγορία, μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, ανέρχονται τέσσερα Σωματεία. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα δηλαδή:
Ο πρώτος του (Α) πρώτου ομίλου.
Ο πρώτος του (Β) δευτέρου ομίλου.
Ο πρώτος του (Γ) τρίτου ομίλου. (όμιλος Νήσων)
Για την άνοδο του 4ου Σωματείου δημιουργείται ένας όμιλος των τριών ομάδων που τερμάτισαν στην 2η θέση, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας και αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες (έξι παιχνίδια) εντός και εκτός έδρας. Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, ανέρχεται στην Α’ Κατηγορία.
Σε περίπτωση που στον τρίτο όμιλο (Όμιλο Νήσων), δηλώσουν συμμετοχή λιγότερες των οκτώ (8) ομάδων, τότε ανέρχεται μόνο ο πρωταθλητής στην Α΄ Κατηγορία Δωδεκανήσου και ο 2ος σε σειρά στον βαθμολογικό πίνακα του ομίλου νήσων, δεν συμμετέχει στους αγώνες κατάταξης ανόδου της Β΄ Κατηγορίας Δωδεκανήσου, (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Υποβιβασμός:
Α. Από τον 1ο και 2ο Όμιλο Ρόδου της Β’ Κατηγορίας, υποβιβάζονται τέσσερις (4) ομάδες συνολικά. Οι δύο τελευταίες ομάδες (ο τελευταίος και ο προτελευταίος) κάθε ομίλου υποβιβάζονται απευθείας στην Γ΄ Κατηγορία Δωδεκανήσου. (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Β. Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021 θα διεξαχθεί σε τρείς (3) ομίλους δύο Ρόδου (από δώδεκα Ομάδες) και έναν Νήσων, με όσες ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την Περίοδο 2020-2021. (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Βαθμολογική κατάταξη ομάδων
Στους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς.
Οι ομάδες κατατάσσονται, κατά σειρά, στον βαθμολογικό πίνακα με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν η καθεμιά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ή ισοβαθμιών ομάδων, ισχύει το Άρθρο 20 του ΚΑΠ, παρ. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
Γ’ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
Σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την ποδ/κή περίοδο 2019-2020, στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας.

Ομάδα
1. ΑΣΠΙΔΑ ΣΑΛΑΚΟΥ

2. ΧΑΛΚΗ

3. ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ

4. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΘΟΥ

5. ΑΣΠΙΔΑ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ

6. ΙΠΠΟΤΕΣ

7. ΔΩΡΙΕΑΣ

8. ΑΛΘΑΙΜΕΝΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία ανώτερων κατηγοριών εφόσον δεν δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και σωματεία που δεν δήλωσαν συμμέτοχη στη Γ’ Κατηγορία, ενώ είχαν δικαίωμα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσα σωματεία έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν στην δύναμη της Ε.Π.Σ.Δ. και αναγνωρισθούν (λάβουν Αριθμό Μητρώου από την Ε.Π.Ο.) μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης η οποία θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.
Το Πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξαχθεί σε έναν ή δύο (2) ομίλους, ανάλογα τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων.

Α-Προβιβασμός: Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, οι δύο (2) πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα ανέρχονται στην Β’ κατηγορία για την περίοδο 2020-2021 (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Δύναται να ανέλθουν στην Β’ Κατηγορία περισσότερες των δύο ομάδων (2), ώστε να συμπληρωθούν αριθμητικά οι δύο όμιλοι Ρόδου της Β’ Κατηγορίας, που πρέπει να αποτελούνται από δώδεκα (12) ομάδες έκαστος, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021(Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Βαθμολογική κατάταξη ομάδων
Στους αγώνες πρωταθλημάτων οι αγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σε περίπτωση νίκης με τρεις (3) βαθμούς, σε περίπτωση ισοπαλίας με ένα (1) βαθμό και σε περίπτωση ήττας με μηδέν (0) βαθμούς.
Οι ομάδες κατατάσσονται, κατά σειρά, στον βαθμολογικό πίνακα με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσαν η καθεμιά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας ή ισοβαθμιών ομάδων, ισχύει το Άρθρο 20 του ΚΑΠ, παρ. 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14.
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020
1. Στο Κύπελλο συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ομάδες που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας και της Α΄ Τοπικής κατηγορίας και προαιρετικά ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ συμμετοχή για τα σωματεία Β’ & Γ΄ Τοπικών Ερασιτεχνικών Κατηγοριών.
2. Δήλωση συμμετοχής που υποβάλλεται εκπρόθεσμα μπορεί να γίνει δεκτή -και θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα – εφ’ όσον μέχρι την υποβολή της δεν έγινε η κλήρωση των αγώνων.
3. Οι αγώνες θα διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, έως τα ημιτελικά του θεσμού. Η ημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες. Όλοι οι αγώνες ορίζονται μετά από δημοσιά κλήρωση, η οποία θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.
4. Το Κύπελλο Δωδεκανήσου θα διεξαχθεί σε δύο Ομίλους.
Α. Τον Όμιλο Ρόδου, που θα περιλαμβάνει τις ομάδες της Νήσου Ρόδου, τον ΑΣ ΤΗΛΟΥ, τον ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΑΟ ΣΥΜΗΣ και τον ΠΟΛΥΒΩΤΗ ΝΙΣΥΡΟΥ.
Β. Τον Όμιλο ΝΗΣΩΝ που θα αποτελείται από τον Όμιλο Βορείου Συγκροτήματος νήσων.
5. Στην πρώτη φάση του Κυπέλλου θα συμμετέχουν οι ομάδες της Γ΄ και Β΄ κατηγορίας. Γηπεδούχο σωματείο θα είναι εκείνο που αγωνίζεται στην κατώτερη κατηγορία, σε περίπτωση που τα σωματεία αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, ομάδα που κληρώνεται πρώτη, είναι το γηπεδούχο σωματείο.
Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής και Α΄ Τοπικής Κατηγορίας θα εισέλθουν στους αγώνες στη Β΄ Φάση.
Στην δεύτερη φάση θα συμμετέχουν τα σωματεία που προκρίθηκαν από την Α’ Φάση συν οι ομάδες της Γ’ Εθνικής και Α΄ Τοπικής Κατηγορίας. Γηπεδούχο σωματείο θα είναι εκείνο που αγωνίζεται στην κατώτερη κατηγορία, σε περίπτωση που τα σωματεία αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία, ομάδα που κληρώνεται πρώτη, είναι το γηπεδούχο σωματείο. Όλοι οι αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα διεξάγονται σε γήπεδα, με φυσικό χόρτο ή πλαστικό χλοοτάπητα από την δεύτερη φάση και μετέπειτα.
Στην Τρίτη (Γ) φάση και μετέπειτα το σωματείο που κληρώνεται πρώτο θα είναι γηπεδούχος.
6. Οι (6) ομάδες του Ομίλου της ΡΟΔΟΥ που θα προκύψουν μετά από τις σχετικές φάσεις, και οι νικητές των δύο τελευταίων ζευγαριών του Βορείου συγκροτήματος νήσων, θα αποτελέσουν μαζί με τις έξι ομάδες της ΡΟΔΟΥ, τις Οκτώ (8) ομάδες της προημιτελικής φάσης.
7. Η ημιτελική φάση (4 ομάδες) θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες. Για την ανάδειξη του νικητή (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και στην περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα, στον 2ο αγώνα, ακολουθεί ημίωρη παράταση και αν πάλι δεν αναδειχθεί ο νικητής, πέναλτι.
8. Το γήπεδο του τελικού θα οριστεί με απόφαση της διοργανώτριας αρχής.
9. Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, στο Κύπελλο Δωδεκανήσου, θα διέπονται από τους κανονισμούς της προκήρυξης του Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, περιόδου 2019-2020, ως προς τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνες.
10. Έπαθλα Κυπέλλου, στην κυπελλούχο ομάδα απονέμεται Κύπελλο και τριάντα (35) μετάλλια όπως επίσης και στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη. Στους προπονητές των δύο φιναλίστ ομάδων απονέμεται ένα μετάλλιο. Στον διαιτητή, βοηθούς Διαιτητές, στον Τέταρτο Διαιτητή του αγώνα, παρατηρητή διαιτησίας, παρατηρητές αγώνα απονέμεται από ένα μετάλλιο.
Επιτροπή πρωταθλήματος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής και εγκρίσεις των τουρνουά (camp) των σωματείων της δύναμης μας.
Για να εγκριθεί ένα τουρνουά – camp από την Ε.Ε. της Ένωσης, θα πρέπει να αποστέλλονται εγγράφως τα παρακάτω, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την διεξαγωγή του τουρνουά- camp.
1.Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου, του σωματείου, που διεξάγει το τουρνουά – camp, επικυρωμένη, όπου θα αναφέρονται τα παρακάτω: Α. Καθ΄ όλη την διάρκεια του τουρνουά – camp θα παρίσταται Γιατρός, κανένας αγώνας δεν θα ξεκινάει χωρίς την παρουσία του, σε περίπτωση αποχώρησής του, διακόπτεται ο αγώνας. Β. Επίσης θα αναγράφεται ότι το γήπεδο είναι κατάλληλο για να διεξαχθεί το τουρνουά – camp και ότι πληροί τους όρους ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου και των λοιπών εγκαταστάσεων του. Γ. Όλη την ευθύνη του τουρνουά – camp την φέρει το σωματείο.
2.Κατηγορίες Τουρνουά – camp, κατάσταση των ομάδων που θα συμμετέχουν στο τουρνουά – camp, το πρόγραμμα των αγώνων (ημερομηνία και ώρα).
3.Στις κατηγορίες των Τζούνιορ, Προτζούνιορ και Παμπαίδων δεν θα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, πρόκριση, ανακοίνωση σκορ.
4.Βεβαίωση από το διοργανωτή ότι οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο τουρνουά θα δηλώσουν από έναν υπεύθυνο Προπονητή με κάρτα τριετίας ΕΠΟ σε ισχύ.
Παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης θα επισύρει στο ΥΠΑΙΤΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του πειθαρχικού κώδικα Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων, μετά από έγγραφη κλήση σε απολογία
Ποινές:
Α. Σωματείο που παραβιάζει τους συμφωνηθέντες και προαναφερόμενους όρους τιμωρείται με την απαγόρευση διεξαγωγής τουρνουά για το χρονικό διάστημα των δύο (2)ετών.
Β. Σωματείο που διοργανώνει τουρνουά – camp παρακάμπτοντας τις παραπάνω διαδικασίες τιμωρείται με την απαγόρευση διεξαγωγής τουρνουά – camp για το χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών και τις προβλεπόμενες ποινές που αναγράφονται στον Κ.Α.Π. και στον Πειθαρχικό Κώδικα για δυσφήμιση του αθλήματος.
Γ. Αν ο διοργανωτής του τουρνουά – camp είναι ιδιώτης και συμμετέχουν σωματεία της δύναμής μας τότε θα έχει (ιδιώτης) τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εάν ο διοργανωτής – ιδιώτης έχει και αθλητική ιδιότητα (Προπονητής, Ποδοσφαιριστής κ.λ.π.) τότε θα παραπέμπεται στα πειθαρχικά όργανα για την αφαίρεση της ιδιότητας του.
Δ. Αυστηρά δικαίωμα να διεξάγουν τουρνουά – camp έχουν μόνο τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμή μας.
Ε. Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας σωματείου – μέλους Ε.Π.Σ. σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ. στην οποία ανήκουν. Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας ή στη Γ΄ Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος. (Άρθρο 37 παρ.6 του ΚΑΠ)
Επιτροπή πρωταθλήματος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16
Στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-16 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2004-31/12/2005 και νεότεροι (υποχρεωτικά εφτά ή περισσότεροι ποδοσφαιριστές που να έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες). Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Α. Το πρωτάθλημα Κ-16 θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους νήσων μετά το πέρας των δηλώσεων.
Σε περίπτωση δύο ομίλων τότε θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη.
Β. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης, αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
Γ. Στην κατηγορία Κ-16 όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας και Κάρτα Υγείας Αθλητή, για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στον αγώνα νόμιμα συμπληρωμένες (απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152)
Δ. Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ΚΑΠ.
Ε. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί εκ των οποίων και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή σε τρεις διακοπές του αγώνα για την κάθε ομάδα. (Απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ)
ΣΤ. Διάρκεια Αγώνα: κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια ογδόντα λεπτά (80΄), σαράντα λεπτά ανά ημίχρονο, με υποχρεωτική ανάπαυλα έως δεκαπέντε λεπτά (15΄).
Ζ. Οι ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Κ-16, Κ-14) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα υποδομών (Κ-16, Κ-14 κτλ) .
Η. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Δ. www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
Θ. Σε περίπτωση που μία ομάδα παραιτηθεί από το Πρωτάθλημα Υποδομών (Κ-16, Κ-14) εκτός των ποινών που προβλέπει ο ΚΑΠ και ο Πειθαρχικός Κώδικας, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριακόσια ευρώ (300€). (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ). Μέγεθος μπάλας Νο 5
Επιτροπή Πρωταθλήματος
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14
Στο πρωτάθλημα Κ-14 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2006-31/12/2007 και νεότεροι.
Το πρωτάθλημα Κ-14 θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους νήσων. Σε περίπτωση δύο ομίλων τότε οι πρώτες δύο ομάδες του 1ου και 2ου Ομίλου Ρόδου, περνάνε στη δεύτερη φάση και συμμετέχουν σε ένα mini Πρωτάθλημα, 6 αγωνιστικών. Οι πρώτες δύο ομάδες ξεκινούν με +2 βαθμούς.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης, αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο Σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Κ-16, Κ-14 κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα υποδομών (Κ-16, Κ-14) .
Στην κατηγορία Κ-14 όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας και Κάρτα Υγείας Αθλητή, για τους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στον αγώνα νόμιμα συμπληρωμένες (απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152)
Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται το Άρθρο 21 του ΚΑΠ.
Σε περίπτωση που μία ομάδα παραιτηθεί από το Πρωτάθλημα Υποδομών (Κ-16, Κ-14) εκτός των ποινών που προβλέπει ο ΚΑΠ και ο Πειθαρχικός Κώδικας, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριακόσια ευρώ (300€). (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΑ
Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Κ-14 θα είναι 70΄ λεπτά (δυο ημίχρονα των 35΄ λεπτών έκαστο) με υποχρεωτική ανάπαυλα έως δέκα λεπτά (10΄).
Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ (18) ποδοσφαιριστές, έντεκα (11) τακτικοί και επτά (7) αναπληρωματικοί οι οποίοι και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή σε τρεις διακοπές του αγώνα για κάθε ομάδα.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τους ευθύνη και φροντίδα από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Δ. www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
Σε περίπτωση που μία ομάδα παραιτηθεί από το Πρωτάθλημα Υποδομών (Κ-16, Κ-14) εκτός των ποινών που προβλέπει ο ΚΑΠ και ο Πειθαρχικός Κώδικας, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο τριακόσια ευρώ (300€). (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Μέγεθος μπάλας Νο 5.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου