Το VII Tμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα κρίνει την πληρότητα τροπολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για την τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ’ A 107), του νόμου «σκούπα» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία επιχειρείται η εργασιακή τακτοποίηση συμβασιούχων των πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσου και Αρχαγγέλου.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουάριου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
Με πράξη που είχε εκδώσει ο αναπληρωτής επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα επέστρεψαν αθεώρητα στην ΔΕΥΑ Ρόδου τα εντάλματα πληρωμής των μισθών 67 συμβασιούχων της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού κι ακόμη 5 του Αρχαγγέλου, μετά από απόφαση του VII Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών, που έκρινε αρνητικά επί της νομιμότητας επαναπρόσληψής τους.
Οι συμβασιούχοι, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, επαναπροσελήφθησαν με επίκληση διατάξεως, που συμπεριελήφθη στο νομοσχέδιο “σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά μόνο συμβασιούχους, που πληρούν τα κριτήρια του νόμου για την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου και δεν βρίσκει εφαρμογή στην συντριπτική τους πλειοψηφία.
Η ΔΕΥΑ Ρόδου, πρόκειται να επανυποβάλει τα εντάλματα πληρωμής συνοδευόμενα με γνωμοδότηση της νομικής της υπηρεσίας και τη νέα τροπολογία που ψηφίστηκε προκειμένου μετά από την διαφωνία που υφίσταται η υπόθεση να μεταφερθεί προς τελική κρίση στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:
«Με τη ρύθμιση του άρθρου 13 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση του ανακύπτοντος κοινωνικού ζητήματος της απώλειας της εργασίας υπαλλήλων των ΔΕΥΑ, έτσι ώστε να μην υπάρξει εργαζόμενος που θα απωλέσει τη θέση εργασίας του, ανεξάρτητα από τη μορφή της σχέσης εργασίας του.
Με τη ρύθμιση αυτή, εισάγεται μέτρο το οποίο δικαιολογείται αφενός από κοινωνικούς λόγους (προστασία του δικαιώματος στην εργασία οιασδήποτε μορφής) και αφετέρου, από λόγους δημοσίου συμφέροντος, το οποίο συνίσταται στη διατήρηση στην υπηρεσία έμπειρου και κατάλληλου, για τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο ήδη απασχολούν και, μάλιστα, με διαδικασία, η οποία περιορίζει την πιθανότητα καταστρατηγήσεων και επιβάρυνσης των επιχειρήσεων με προσωπικό, το οποίο δεν τους είναι απαραίτητο (αφού απαιτείται η ύπαρξη ενεργούς σχέσης εργασίας, για την ενεργοποίηση της διάταξης).
Η προτεινόμενη τροπολογία σκοπεύει στην άρση κάθε αμφισβήτησης, ώστε να μην υπάρξει προσωπικό το οποίο να ασκεί πραγματική εργασία, να καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, και να εξαιρεθεί από την εν λόγω ρύθμιση, για τους προαναφερθέντες λόγους. Παράλληλα, η προτεινόμενη τροπολογία, είναι σύμφωνη με τη γνωμάτευση 194/2013 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από τότε που ίσχυσε, προκειμένου να μην υπάρξει η δυνατότητα εξαίρεσης προσωπικού με πραγματική σχέση εργασίας με τις εν λόγω επιχειρήσεις».
Το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:
«Άρθρο …
Η διάταξη του άρθρου 13 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107), τροποποιείται ως εξής:
Το προσωπικό που υπηρετούσε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως τρόπου πρόσληψης, σε επιχειρήσεις του ν.1069/1980 και δεν κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 109 του ν.3852/2010, κατατάσσεται, ύστερα από αίτησή του, σε θέσεις αορίστου χρόνου, με απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία πρέπει να υποβληθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τη νομιμότητα της κατάταξης αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία συγχώνευσης. Στην έννοια της απορροφώσας, υπάγονται και οι επιχειρήσεις του ν. 1069/1980 που επέκτειναν την εδαφική αρμοδιότητα τους δυνάμει του ν.3852/2010. Οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν.3801/2009 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στους εργαζόμενους αυτούς».

Οι προτείνοντες βουλευτές
Δημήτριος Γάκης
Κωνσταντίντος Παυλίδης

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ