Του Δημητρίου Σαλαμαστράκη, δικηγόρου Ρόδου

Σύμφωνα με το ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», που τροποποίησε το νόμο 3852/2010 «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», οι δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 θα γίνουν με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της απογραφής του 2011 και όχι με βάση τον πραγματικό πληθυσμό της ίδιας απογραφής, που έγινε το 2014. Έτσι, επειδή του ότι ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ρόδου ανέρχεται στους 115.490 κάτοικους, ενώ ο πραγματικός στους 152.538 κάτοικους, λόγω του ότι έγινε τον Μάιο 2011, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν μεταβολές στις έδρες των εκλογικών περιφερειών του Δήμου Ρόδου για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων, ο αριθμός των οποίων παραμένει στους 49. Η εκλογή των δημοτικών συμβούλων με τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι γίνεται με χωριστή κάλπη από τους συμβούλους των κοινοτήτων.
Με βάση επομένως τον παραπάνω νόμο, κατά τον οποίο η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς, αποκλειομένων των υποψηφιοτήτων εκτός συνδυασμών, και το συνημμένο πίνακα, μεγάλη κερδισμένη είναι η εκλογική περιφέρεια Ρόδου, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 50.636 κάτοικοι και η οποία αυξάνει τις έδρες της κατά τρεις (3), ήτοι από 18 σε 21. Κερδισμένες είναι επίσης και οι εκλογικές περιφέρειες Αρχαγγέλου, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 7.615 κάτοικοι και η οποία αυξάνει τις έδρες της κατά μια (1), ήτοι από 2 σε 3 και Πεταλούδων, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 14.962 κάτοικοι και η οποία αυξάνει τις έδρες της κατά μια (1), ήτοι από 5 σε 6.
Μεγάλη χαμένη είναι η εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 9.364 κάτοικοι, καθόσον οι έδρες της μειώνονται κατά δύο (2), ήτοι από 6 σε 4. Ζημιωμένες είναι επίσης οι εκλογικές περιφέρειες Αφάντου, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 6.911 κάτοικοι, καθόσον οι έδρες της μειώνονται κατά μία (1), ήτοι από 4 σε 3, Ιαλυσού, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 11.331 κάτοικοι, καθόσον οι έδρες της μειώνονται επίσης κατά μία (1), ήτοι από 6 σε 5 και Λινδίων, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 3.957 κάτοικοι, καθόσον οι έδρες και αυτής μειώνονται κατά μία (1), ήτοι από 3 σε 2. Τέλος σταθερές παραμένουν οι εκλογικές περιφέρειες Αταβύρου, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 2.433 κάτοικοι, καθόσον εξακολουθεί να έχει μία (1) έδρα, Καμείρου, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 4.720 κάτοικοι και εξακολουθεί να έχει δύο (2) έδρες και Νότιας Ρόδου, της οποίας ο μόνιμος πληθυσμός είναι 3.561 κάτοικοι και εξακολουθεί να έχει και αυτή δύο (2) έδρες.
Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας τελικά θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μέτρο δε για τον υπολογισμό του αριθμού αυτού αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μόνιμου πληθυσμού όλου του Δήμου, ήτοι 115.490, δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι σαράντα εννέα (49), που είναι ο αριθμός 2.356. Οι θέσεις των δημοτικών συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο που παραμένουν αδιάθετες, που είναι πέντε (5), προστίθενται ανά μία στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα και ώσπου να συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός τους, οι εκλογικές δε αυτές περιφέρειες είναι Καλλιθέας, Αφάντου, Ιαλυσού, Λινδίων και Νότιας Ρόδου.
Όσον αφορά τον αριθμό των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για κάθε εκλογική περιφέρεια αυτός ανέρχεται τουλάχιστον στον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και 30%, ενώ τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1).
Έτσι για την εκλογική περιφέρεια Ρόδου οι υποψήφιοι μπορεί να είναι από 21 έως και 27, στις εκλογικές περιφέρειες Αρχαγγέλου και Αφάντου από 3 έως και 5, στην εκλογική περιφέρεια Αταβύρου από 1 έως και 2, στην εκλογική περιφέρεια Ιαλυσού από 5 έως και 7, στην εκλογική περιφέρεια Καλλιθέας από 4 έως και 6, στις εκλογικές περιφέρειες Καμείρου, Λινδίων και Νότιας Ρόδου από 2 έως και 4 και στην εκλογική περιφέρεια Πεταλούδων από 6 έως και 8. Δηλαδή οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε συνδυασμού μπορεί να είναι από 49 έως και 72.
Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, δηλαδή για το Δήμο Ρόδου ανέρχονται από 19 έως και 28.
Με βάση τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι η εκλογή των συμβούλων των Κοινοτήτων (καταργήθηκε πλέον η διάκριση μεταξύ Τοπικών Κοινοτήτων και Κοινοτήτων) με μόνιμο πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς, αποκλειομένων των υποψηφιοτήτων εκτός συνδυασμών. Το συμβούλιο της Κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.
Έτσι το συμβούλιο της Κοινότητας Ρόδου, σύμφωνα και με το συνημμένο πίνακα, αποτελείται από δεκαπέντε (15) συμβούλους, της Κοινότητας Ιαλυσού από έντεκα (11), των Κοινοτήτων Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλυθιών, Κοσκινού, Κρεμαστής, Παραδεισίου και Παστίδας από επτά (7) συμβούλους και Κοινοτήτων Μαλώνας, Μασάρων, Έμπωνας, Αγίου Ισιδώρου, Κρητηνίας, Αρχιπόλεως, Ψίνθου, Σορωνής, Απολλώνων, Διμυλιάς, Καλαβαρδών, Σαλάκου, Φανών, Λάρδου, Λίνδου, Καλάθου, Λαέρμων, Πυλώνος, Απολακκιάς, Ασκληπιείου, Βατίου, Γενναδίου, Κατταβιάς, Προφύλιας, Κρεμαστής, Μαριτσών, Παραδεισίου, Παστίδας, Δαματριάς κα Θεολόγου από πέντε (5) συμβούλους. Όλες οι παραπάνω Κοινότητες έχουν μόνιμους κατοίκους άνω των 300. Οι Κοινότητες Μονολίθου, Σιανών, Πλατανίων, Αρνίθας, Ιστρίου, Λαχανιάς και Μεσαναγρού έχουν μόνιμους κατοίκους κάτω των 300 γιαυτό και εκλέγουν μόνο Πρόεδρο, με χωριστή κάλπη και ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. Ο αριθμός των συμβούλων όλων των Κοινοτήτων ανέρχεται συνολικά στους 210 και των υποψηφίων Προέδρων σε 7.
Όσον αφορά τον αριθμό των υποψήφιων συμβούλων για κάθε Κοινότητα αυτός ανέρχεται τουλάχιστον στον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας Κοινότητας, με δυνατότητα προσαύξησης έως και 30%, ενώ αν κατά τον υπολογισμό του πιο πάνω αριθμού προκύπτει δεκαδικός αριθμός και το δεκαδικό κλάσμα του αριθμού αυτού είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5, ο ακέραιος αριθμός αυξάνεται κατά μια μονάδα. Στις Κοινότητες που εκλέγουν πενταμελή συμβούλια ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί κατά έναν (1) ακόμη υποψήφιο.
Με βάση τα παραπάνω για την Κοινότητα Ρόδου οι υποψήφιοι μπορεί να είναι από 15 έως και 20, για την Κοινότητα Ιαλυσού από 11 έως και 14, για τις Κοινότητες Αρχαγγέλου, Αφάντου, Καλυθιών, Κοσκινού, Κρεμαστής, Παραδεισίου και Παστίδας από 7 έως και 9 και για τις Κοινότητες Μαλώνας, Μασάρων, Έμπωνας, Αγίου Ισιδώρου, Κρητηνίας, Αρχιπόλεως, Ψίνθου, Σορωνής, Απολλώνων, Διμυλιάς, Καλαβαρδών, Σαλάκου, Φανών, Λάρδου, Λίνδου, Καλάθου, Λαέρμων, Πυλώνος, Απολακκιάς, Ασκληπιείου, Βατίου, Γενναδίου, Κατταβιάς, Προφύλιας, Κρεμαστής, Μαριτσών, Παραδεισίου, Παστίδας, Δαματρίας και Θεολόγου από 5 έως και 8. Ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων συμβούλων όλων των Κοινοτήτων ανέρχεται συνολικά στους 313.
Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού, δηλαδή για την Κοινότητα Ρόδου ανέρχεται από 6 έως και 8, για την Κοινότητα Ιαλυσού από 4 έως και 5 και για όλες τις άλλες Κοινότητες από 2 έως και 3.

 

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ