Ειδήσεις

Εξηγήσεις για τη διαχείριση του πρ. Δήμου Πεταλούδων

Εξηγήσεις έδωσε ενώπιον της Πταισματοδίκη Ρόδου, στα πλαίσια της νέας προκαταρκτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της υπεξαίρεσης σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και της απιστίας σε βάρος του δημοσίου, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, ο πρώην δήμαρχος Πεταλούδων κ. Μιχάλης Κορδίνας ο οποίος ελέγχεται μαζί με τον πρώην διευθυντή Οικονομικών του καποδιστριακού δήμου.

Όπως έγραψε η “δημοκρατική”, αφορμή για την Εισαγγελική παραγγελία αποτέλεσε πόρισμα του επιθεωρητή της Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης κ. Θεόδωρου Τζούλια, στην οικονομική διαχείριση των ετών 1999 – 2005 του πρώην δήμου. Την 2α Οκτωβρίου 2013 είχε αποσταλεί εξάλλου το ίδιο πόρισμα και στη ΔΟΥ Ρόδου προκειμένου να γίνουν καταλογισμοί, που θεωρούνται ως ελλείμματα, στους δύο υπόλογους.

Η παραγγελία για το συγκεκριμένο διαχειριστικό έλεγχο δόθηκε μετά από σχετικό αίτημα του πρώην επικεφαλής της μειοψηφίας στο δημοτικό συμβούλιο κ. Bασίλη Σταυριανού.
O επιθεωρητής έλαβε εντολή να διενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο στον Δήμο Πεταλούδων, στην ΔΕΥΑΠ, στην ΑΔΕΚΑΜ και στην Εταιρεία του Πολίτη.

O κ. Σταυριανός είχε καταγγείλει, μεταξύ άλλων, αλόγιστη πρόσληψη προσωπικού, μη καταβολή δεδουλευμένων, μη εφαρμογή του Nόμου για το 32ωρο, διακριτική και επιλεκτική συμπεριφορά του δημάρχου αναλόγως των παραταξιακών τοποθετήσεων των υπαλλήλων του Δήμου, εκπρόθεσμη κατάθεση οικονομικών απολογισμών του Δήμου, υπέρβαση δαπανών για μισθοδοσίες, κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος σε έξοδα για δημόσιες σχέσεις και τελετές καθώς και κάλυψη τελών κινητής τηλεφωνίας αιρετών, διαχείριση τακτικών και εκτάκτων οικονομικών πόρων (ΔH.ΦΟ.ΔΩ., ΣATA, Φόρος εισοδήματος) και χρηματοδότηση επιχειρήσεων του Δήμου, προβληματική λειτουργία της ΔEYAΠ, επαναλήψεις έργων, απ’ ευθείας αναιτιολόγητες αναθέσεις έργων χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες, υπέρογκες δαπάνες για προμήθειες και καθυστερήσεις αποδόσεως πόρων.

Από τον έλεγχο του επιθεωρητή, προέκυψε ότι ο πρώην Δήμος ζημιώθηκε με το ποσό των 372.989,73 € από τη μη εμπρόθεσμη απόδοση παρακρατούμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Επιπλέον διαπιστώθηκε η ύπαρξη ελλείμματος στη χρηματική διαχείριση ύψους 296.399,31 €. Το έλλειμμα δημιουργήθηκε από ανάληψη που έκανε ο Δήμος Πεταλούδων στις 12 Δεκεμβρίου 2003, ποσού 300.000 €, από λογαριασμό που τηρούσε στην Εμπορική Τράπεζα. Την ημέρα της ανάληψης το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου στην τράπεζα ήταν 3.600,69 €. Το ποσό που αναλήφθηκε υπό τη μορφή δανείου δεν καταχωρήθηκε στο βιβλίο ταμείου και δεν προέκυψαν στοιχεία για το πού δαπανήθηκε.
Ο κ. Κορδίνας χαρακτήρισε την αρχική και τις δύο συμπληρωματικές εκθέσεις του επιθεωρητή της οικονομικής επιθεώρησης Κρήτης αναληθείς και αόριστες.

Επεσήμανε ότι παρά το γεγονός ότι απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση των αδικημάτων της απιστίας και της υπεξαίρεσης δόλος, παρά το γεγονός ότι απαιτείται η ελάττωση να λαμβάνει χώρα κατά τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή κατά τη διαχείριση των φόρων, των δασμών, των τελών ή άλλων φορολογημάτων ή των οιωνδήποτε εσόδων, παρά το γεγονός ότι ο νόμος καταλαμβάνει τις διαχειριστικές πράξεις των υπαλλήλων εκείνων, που διενεργούνται προς ολοκλήρωση του τελικού σκοπού του κράτους, ο οποίος είναι, η ικανοποίηση των αναγκών του, που επιτυγχάνεται με διάθεση ή δαπάνη των εσόδων του, παρά το γεγονός ότι η ζημία θα πρέπει να είναι πραγμάτωση εκείνου ακριβώς του κινδύνου που έθεσε ο δράστης, εντούτοις οι εκθέσεις αναφέρονται για όλες τις περιπτώσεις σε αμελή συμπεριφορά, μη επίδειξη πρέπουσας επιμέλειας, προβληματικό τρόπο λειτουργίας της οικονομικής υπηρεσίας.

Ο κ. Κορδίνας απέδωσε τις δυσλειτουργίες σε έλλειψη έμπειρου και με γνώση στα λογιστικά προσωπικού σε συνδυασμό με την κακή διαχείριση, αφού ακόμη και η πληρωμή του δανείου γινόταν από έσοδα του δήμου χωρίς να αναγράφονται και οι αντίστοιχες πληρωμές σαν έξοδα του Δήμου, η δε μη σωστή λογιστική απεικόνιση στα βιβλία του δήμου, των καταθέσεων και των αναλήψεων του συγκεκριμένου λογαριασμού, βάσει των όρων της σύμβασης, συνιστά βαριά αμέλεια, χωρίς να μπορεί να αποδειχθεί δόλος.

Πρόσθεσε παραπέρα ότι το κόστος του Δήμου για αμοιβές και έξοδα προσωπικού, σε σχέση με τα τακτικά του έσοδα είναι αρκετά υψηλό με αποτέλεσμα τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, η οποία, σε συνδυασμό με την υστέρηση στην είσπραξη οφειλών προς το Δήμο αλλά και την κακή διαχείριση, είχε ως αποτέλεσμα την μη έγκαιρη απόδοση των παρακρατούμενων φόρων και τελών προς το δημόσιο αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εξ αυτών και μόνο των επισημάνσεων ανέφερε ότι καταρχάς μηδόλως έχει ζημιώσει το Δήμο, μηδόλως διατηρούσε ως πρώην δήμαρχος την ιδιότητα του υπαλλήλου που είναι αρμόδιος για τον προσδιορισμό, την είσπραξη ή τη διαχείριση των φόρων, των δασμών, των τελών ή άλλων φορολογημάτων και όπως σαφώς συνάγεται από τον ενδελεχή έλεγχο που διενήργησαν οι επιθεωρητές, μηδόλως προκύπτει ο οποιοσδήποτε δόλος, αφού πολύ απλά δεν υπάρχει καν άδικη πράξη.

Αναρωτήθηκε μάλιστα πως είναι δυνατόν να μην εμφανίζουν σκοπίμως σαν έσοδο το ληφθέν από την τράπεζα ποσό αλλά συγχρόνως να μην εμφανίζουν και σαν έξοδα τα ποσά που κατέβαλαν για την εξόφληση του δανείου.
Αναρωτήθηκε ακόμη πως είναι δυνατόν να απαιτείται η εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών αφού ο Δήμος είχε υπέρμετα έξοδα, δεν είχε επαρκή έσοδα και σοβαρό πρόβλημα καθυστέρησης στην είσπραξη εσόδων, κάτι που συμβαίνει σε όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους της χώρας, λόγω των ελλείψεων στις κρατικές επιχορηγήσεις.

Σε ό,τι αφορά στον καταλογισμό του ποσού των 296.399,31 ευρώ γνώρισε ότι το έτος 2003 με απόφαση της Εμπορικής Τράπεζας εγκρίθηκε ποσό 300.000 ευρώ σαν δικαίωμα υπερανάληψης από το λογαριασμό που ο Δήμος Πεταλούδων τηρούσε στην εν λόγω τράπεζα. Το ποσό αυτό δεν αφορούσε δάνειο αλλά κάλυψη καθημερινών αναγκών και η κίνησή του ήταν αυξομειούμενη ανάλογα με τις καθημερινές καταθέσεις και αναλήψεις από και προς τον λογαριασμό αυτό. Το ποσό αυτό επειδή δε θεωρήθηκε δάνειο και καθημερινά διαμορφωνόταν δε θεωρήθηκε ότι έπρεπε να εγγραφεί ως έσοδο στο ταμείο του Δήμου.

Το έτος 2004 και ενώ γινόταν ο καταρτισμός του ισολογισμού του έτους 2003, από τον εξωτερικό συνεργάτη οικονομολόγο κ. Κουμπιάδη αλλά και την εταιρία DRM Στυλιανού που είχε αναλάβει τον έλεγχο του ισολογισμού τέθηκε υπόψη του ταμία κ. Σκαμπίλη Ιωάννη, ότι το ποσό αυτό έπρεπε να είχε εισαχθεί στο ταμείο κι εφόσον δεν είχε γίνει κατά την ανάληψη να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Όπως υποστηρίζει ο κ. Κορδίνας με έγγραφο του κ. Σκαμπίλη ενημερώθηκε για το γεγονός αυτό κι επειδή το έτος 2004 έληγε και δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει μέσα στο έτος άλλη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και να τεθεί το θέμα για τροποποίηση του προϋπολογισμού και εγγραφή σε ανάλογο κωδικό δόθηκε η εντολή να εγγραφεί άμεσα σε οποιοδήποτε ελεύθερο κωδικό του προϋπολογισμού το ποσό, πράγμα που έγινε με το με αριθμό 301/2004 γραμμάτιο είσπραξης και εγγράφηκε στα έσοδα ποσό 300.000 ευρώ. Το έτος 2005 το ποσό αυτό, με νεότερη απόφαση της Εμπορικής Τράπεζας αυξήθηκε κατά 200.000 ευρώ και το σύνολο του ποσού 500.000 ευρώ εξοφλήθηκε πλήρως το έτος 2007 χωρίς έκτοτε να ξαναχρησιμοποιηθεί. Παρά το γεγονός ότι το ποσό που καταλογίζει ο επιθεωρητής ήταν μέρος του συνόλου που πληρώθηκε το έτος 2007 καταλογίζει τόκους μέχρι και το έτος 2013 για ποσό που είναι εξοφλημένο από το 2007.

Σε ό,τι αφορά στις προσαυξήσεις που θεωρεί ότι ζημιώθηκε ο Δήμος με το ποσό των 372.989,73 ευρώ από μη εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, ο κ. Κορδίνας επεσήμανε ότι σύμφωνα με το αρ. 26 του Ν. 3274/2004 αλλά και του αρ. 34 του Ν. 3801/2009 ο δήμαρχος και ο ταμειακά υπόλογος δεν ευθύνονται για τις τυχόν προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη καταβολή. Επίσης, στο ποσό που αναφέρει ότι πληρώθηκε για προσαυξήσεις προς τη Δ.Ο.Υ. υπάρχουν και πληρωμές εργολάβων οι οποίοι χρεώθηκαν τις προσαυξήσεις αλλά καταθέτης στη δήλωση προς τη Δ.Ο.Υ φαίνεται ο Δήμος, τις οποίες δεν έλαβε υπόψη του.

Ως συνήγορος του κ. Κορδίνα παρίσταται ο δικηγόρος κ. Στέλιος Κιουρτζής.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου