Ειδήσεις

Σε «ασφυκτικό κλοιό» η Τράπεζα Δωδεκανήσου

Την ώρα που η επιστροφή των χρημάτων που επένδυσαν μεριδιούχοι στην τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, ένα νέο θέμα έχει προκαλέσει θόρυβο μεταξύ των δανειοληπτών πελατών της, που καλούνται να πληρώσουν έξοδα φακέλου τα οποία δεν οφείλουν!!
Το θέμα αναμένεται να προσλάβει διαστάσεις καθώς πιθανολογείται ότι η χρέωση των δανείων με έξοδα φακέλου, τα οποία δεν έχουν συμφωνηθεί με την τράπεζα στις υπογραφείσες δανειακές συμβάσεις, έγινε προκειμένου να αυξηθεί συνολικά το δανεισθέν κεφάλαιο.
Ήδη δανειολήπτες έχουν διαμαρτυρηθεί εξωδίκως στον εκκαθαριστή της τράπεζας, ενώ προγραμματίζουν, αν δεν αποκατασταθεί η βλάβη, την υποβολή μηνύσεων.

Ενδεικτικό της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι και το ακόλουθο εξώδικο που απηύθυνε δανειολήπτης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, στον εκκαθαριστή:

«Ύστερα από τις επανειλημμένες παραστάσεις και οχλήσεις μου και λόγω της μη τηρηθείσας μέχρι σήμερα εκ μέρους της τράπεζας υπόσχεσης τακτοποίησης του θέματος, παρά μόνο προσφάτως υποβολής αιτήσεως, διαμαρτυρόμενος έντονα και με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος:
Σας καλώ να αφαιρέσετε τα έξοδα φακέλου που αυθαιρέτως υπεξαιρέθηκαν, με συνέπεια πλασματικώς να εμφανίζεται ληξιπρόθεσμη ισόποση οφειλή στα κανονικώς εξυπηρετούμενα – μέσα σε τόσες οικονομικές αντιξοότητες – δάνεια που μου χορηγήσατε.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά τις πληρωμές των δόσεων Αυγούστου και Οκτωβρίου 2013, τα επί πλέον ποσά που κατατέθηκαν, με διαβεβαιώσεις ότι με αντιλογισμό θα αφαιρεθούν από τις οφειλές, πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα επίσης δεν έγινε.

Ύστερα από τα παραπάνω διαμαρτυρόμενος έντονα σας καλώ να προβείτε στην τακτοποίηση και των δύο παραπάνω ζητημάτων, διαφορετικά με επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου, σας γνωστοποιώ ότι πλην ότι θα καταφύγω στον Τραπεζικό Μεσολαβητή και οι πληρωμές των δόσεων θα γίνονται στο εξής στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου οργάνου της τράπεζας για τα σε βάρος μου αδικήματα της απάτης και της υπεξαίρεσης, με παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης».

Πέραν των ανωτέρω, αναστάτωση έχει προκληθεί και από την υποβολή αίτησης από επιχειρηματία, που έχει διαμαρτυρηθεί ενώπιον αστικών δικαστηρίων για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται η τράπεζα δανειακές του συµβάσεις, για να του χορηγηθούν στοιχεία από τις μερίδες που εκποιήθηκαν ή ρευστοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο της λειτουργίας της τράπεζας.

Ο επιχειρηματίας είχε ζητήσει τη ρευστοποίηση 856 µερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, συνολικής αξίας 121.552 ευρώ.
Αγόρασε το Δεκέµβριο του 2008, 856 συνεταιριστικές µερίδες συµµετέχοντας στην τότε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Δηλώνει ότι είναι ιδρυτικό µέλος της τράπεζας από το έτος 1996 και ότι µέλος της ίδιας τράπεζας ήταν και οικογενειακή ανώνυµη εταιρεία στην οποία ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος.

Υποστηρίζει ότι τον Ιανουάριο του 1996 συνήψε µε την τράπεζα ανοικτό επαγγελµατικό δάνειο, το ύψος του οποίου αυξήθηκε µε τρεις συµπληρωµατικές συµβάσεις.
Στο δάνειο, συνολικού ύψους 111.000 ευρώ, συνεβλήθη ο ίδιος και η σύζυγός του ως εγγυητές υπέρ της εταιρείας, προκειµένου να καλυφθούν επιχειρηµατικές της δραστηριότητες.

Περίπου στα τέλη του έτους 2010 η εταιρεία του έπαυσε τις επαγγελµατικές της δραστηριότητες, ωστόσο όµως εξυπηρετούσε το αναληφθέν δάνειο, συνέχισε δε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της µέχρι και το πρώτο τρίµηνο του έτους 2011. Το υπόλοιπο του δανείου ανήλθε στο ποσό των 103.363,32 ευρώ.
Όπως εκθέτει παραπέρα ο επιχειρηµατίας, κατά την πρόοδο των διαδικασιών εκ µέρους του λογιστηρίου, µε σκοπό την πλήρη παύση και το οριστικό κλείσιµο των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και την αναγγελία της παύσης των δραστηριοτήτων της στην αρµόδια ΔΟΥ, ετέθη θέµα πλήρους αποπληρωµής των υποχρεώσεών της προς την τράπεζα.

Διατείνεται ότι υπό την πίεση της επιτακτικής αυτής ανάγκης οριστικού κλεισίµατος της επιχείρησής του και της πλήρους εξοφλήσεως του επαγγελµατικού της δανείου, από τον µήνα Αύγουστο του έτους 2011, προσέφυγε αυτοπροσώπως στη διοίκηση της τράπεζας και ζήτησε να κινήσει τις διαδικασίες αποχώρησής του και ρευστοποίησης των µερίδων του, µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του µηνός Ιανουαρίου 2012, µε αποκλειστικό σκοπό να εξοφληθεί πλήρως το δάνειο της εταιρείας του.

Ισχυρίζεται ότι σε χρονικό διάστηµα δύο και πλέον µηνών µετά το προφορικό αίτηµά του, ουδεµία απάντηση έλαβε, παρά το γεγονός ότι ήλθε, εν τω µεταξύ, σε πλείστες όσες επικοινωνίες, τόσο τηλεφωνικές όσο και αυτοπρόσωπες µε την τράπεζα.
Ισχυρίζεται ότι η µοναδική προφορική πληροφόρηση την οποία έλαβε από στελέχη της τράπεζας, µετά από επίµονες και συνεχείς οχλήσεις του, ήταν, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί άδεια, για να κινηθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης συνεταιριστικών µερίδων, για λογαριασµό των µελών της, λόγω της επικρατούσας οικονοµικής κατάστασης.

Υποστηρίζει ότι σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη του άρθρου 8 του καταστατικού της τράπεζας, ο συνεταίρος µπορεί να αποχωρήσει από την Συνεταιριστική Τράπεζα, µε γραπτή δήλωσή του, που υποβάλλεται στο διοικητικό συµβούλιο, τρεις τουλάχιστον µήνες πριν από το τέλος της οικονοµικής χρήσης. Το καταστατικό ορίζει, σαν ελάχιστο χρόνο παραµονής του συνεταίρου στη Συνεταιριστική Τράπεζα τα 3 χρόνια.

Ισχυρίζεται έτσι ότι µε δεδοµένο ότι η είσοδός του, ως µέλους – συνεταίρου και η εγγραφή του στο µητρώο µελών της τράπεζας, αφετηριάζεται από της ιδρύσεώς της, δηλαδή από το έτος 1996, προκύπτει ότι έχει προ πολλού συµπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούµενο χρόνο παραµονής του σ’ αυτήν.

Και ενώ η αγωγή του εκκρεμεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων από το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα της τράπεζας ενώπιον της επιτροπής κεφαλαιαγοράς διάβασε το εξής:
«Η Τράπεζα στις 30/6/2013 είχε εκδώσει 319.719 συνεταιριστικές μερίδες. Μέχρι τις 29/9/2013, με απόφαση του από 30/8/2013 Διοικητικού Συμβουλίου θα διαγράψει 13.300 συνεταιριστικές μερίδες (ποσού € 1.672.500), οι οποίες εκχωρήθηκαν στην Τράπεζα για μεταβίβαση, αποζημιώθηκαν, αλλά η μεταβίβαση τους σε τρίτους δεν ολοκληρώθηκε οπότε και παρέμειναν σε εκκρεμότητα. Με την διαγραφή των παραπάνω, οι συνεταιριστικές μερίδες της Τράπεζας στις 29/9/2013, πριν το split, ανήλθαν από 319.719 σε 306,419».
Η παρατήρηση αυτή ήταν και η αφετηρία έρευνας που ξεκίνησε για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη με τις συνεταιριστικές μερίδες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου