Τοπικές Ειδήσεις

Δήμαρχος Ρόδου: Ορισε νέους αντιδημάρχους – Ολα τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

Νέες αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων και κατανομής αρμοδιοτήτων εξέδωσε ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος Ρόδου όρισε τους κ.κ. Στράτο Καρίκη και Τηλέμαχο Καμπούρη ως μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Και  επιπλέον όρισε:

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Στέφανο Δράκο ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  (άρθρο 25 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς όπως αυτά οριοθετούνται από τη σχετική νομοθεσία και περιλαμβάνουν μνημειακά σύνολα και αυτοτελή μνημεία (Μεσαιωνική Πόλη, Λίνδος, Νέα Αγορά, κ.α.) καθώς και του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων για τη συντήρηση και επισκευή των μνημείων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών άρθρου 17 του ΟΕΥ) όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων  και συγκεκριμένα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών, Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νεκτάριο Φλοσκάκη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας της ομώνυμης οργανικής μονάδας (άρθρο 9 άρθρου ΟΕΥ) και αντιπροσωπεύει το Δήμο σε όλους του θεσμούς της ελληνικής πολιτείας και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας. Μεριμνά για την ετοιμότητα όλου του διαθέσιμου δυναμικού του Δήμου, του εξοπλισμού των μηχανημάτων και οχημάτων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φυσικών φαινομένων. Συνεργάζεται με τις Τοπικές Κοινότητες για θέματα πρόληψης Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Α.2. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου ως ακολούθως:

·      μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας

·      παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα

·      μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα

·      εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·      εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·      συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

 

Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

 

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Αθανάσιο Στάμο ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό καθώς και την υπογραφή των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία των Κοιμητηρίων κατά το άρθρο 22 παρ. 10.4 του ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου.

Α.2. τις σχέσεις του Δήμου με την Εκκλησία και τη μέριμνα για πάσης φύσεως εκκλησιαστικά και θρησκευτικά θέματα.

Α.3. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων ως ακολούθως:

·      μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας

·      παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα

·      μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα

·      εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·      εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·      συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

Α.4. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

Α.5. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Μιχαήλ Σεΐτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ και ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία του της Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας  (άρθρο 15 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του τομέα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και της διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων που αφορούν στο Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας – ΑΠΕ και Βιομηχανίας, πλην του τομέα Ενεργειακών Επενδύσεων του Δήμου Ρόδου ως Φορέα, καθώς και την ευθύνη του Τμήματος Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας.

Α.2. την προαγωγή των διεθνών σχέσεων, το σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας της Ρόδου και των απανταχού ομογενών Ροδίων.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού και της Δημοτικής ενότητας Καμείρου ως ακολούθως:

·    μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια των δημοτικών ενοτήτων

·    παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες

·    μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες

·    εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των δημοτικών ενοτήτων και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·    εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στις εν λόγω δημοτικές ενότητες για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·    συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας των δημοτικών ενοτήτων για την κάλυψη των αναγκών τους

Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού & Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια των ενοτήτων, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Coliadis Alexandre – Basile (Αλέξης) ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (άρθρο 30 περ. 18.3 του ΟΕΥ) για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του αθλήτισμού για την προαγωγή και την προβολή των αθλητικών έργων και γεγονότων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

Α.2. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων ως ακολούθως:

·      μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας

·      παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα

·      μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα

·      εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·      εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·      συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

-Τροποποίησε την Απόφαση Δημάρχου 2300/26.06.2021 (ΑΔΑ: 9ΛΛΠΩ1Ρ-Γ6Λ) που αφορά στον άμισθο Αντιδήμαρχο Γεώργιο-Ευθύμιο Τριάντο, ως προς τις παραγράφους Α.1. έως και Α.4. ως ακολούθως:

«Α.1 Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας  και συγκεκριμένα του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής (πλην του τομέα Ισότητας των φύλων), του Τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και το συντονισμό των πολιτικών των ανωτέρω Τμημάτων με τη λειτουργία Νομικών Προσώπων του Δήμου κοινωνικού χαρακτήρα.

Α.2. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν στην άσκηση από το Δήμο των κρατικών αρμοδιοτήτων και τοπικών αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Πρόνοιας.

Α.3. Την εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα των ανωτέρω Τμημάτων με δικαίωμα υπογραφής που δεσμεύει το Δήμο.

Α.4. Την αρμοδιότητα σχεδιασμού, υλοποίησης και εποπτείας της δημιουργίας ειδικού νηπιαγωγείου και του νέου ειδικού δημοτικού σχολείου Ρόδου σε συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Δ/νση Παιδείας.

Α.5. Την συνεργασία με τρίτους φορείς και αρχές για τη δημιουργία συνεργειών προς όφελος των ατόμων ΑΜΕΑ ως εκπρόσωπος του Δήμου».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της 2300/26.06.2021 Απόφασης Δημάρχου ως προς τη διάρκεια της θητείας και τις υποχρεώσεις του Αντιδημάρχου”.

-Tον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σάββα Χριστοδούλου ως άμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.

Αναλυτικότερα:

Α.1. τις κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού και της Δημοτικής ενότητας Καμείρου ως ακολούθως:

·    μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια των δημοτικών ενοτήτων

·    παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες

·    μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες

·    εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των δημοτικών ενοτήτων και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·    εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στις εν λόγω δημοτικές ενότητες για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·    συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας των δημοτικών ενοτήτων για την κάλυψη των αναγκών τους

Α.3. Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού & Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

Α.4. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια των ενοτήτων, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

 

Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, στα καθήκοντά του θα τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί από τον ίδιο ρητώς.

-Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Νικόλαο Καραμαρίτη ως έμμισθο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως και την 10η Ιανουαρίου 2023, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες, που είναι αμεταβίβαστες.
Αναλυτικότερα:
Α.1 την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (άρθρο 20 άρθρου ΟΕΥ) πλην των κατά τόπον ρητών εκχωρημένων αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους από τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.
Α.2. τη συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ενεργειακών Επενδύσεων για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων και δράσεων. Συντονίζει την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών εξυπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας δυναμικού και εξοπλισμού στις αποκεντρωμένες ενότητες.
Α.3. την παρακολούθηση και διαχείριση του εξοπλισμού και του στόλου που παραχωρούνται αποκλειστικά για χρήση στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Συνεργάζεται με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επικοινωνία της Δ/νσης Καθαριότητας & ανακύκλωσης με τη Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και οχημάτων.
Β. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6)
μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου