Τοπικές Ειδήσεις

Αντώνης Καμπουράκης: Διόρισε αντιδημάρχους τους κκ Καραμαρίτη, Δράκο, Σταμάτη, Χριστοδούλου, Σεϊτη και Φλοσκάκη

Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης διόρισε πριν λίγο 6 νέους αντιδημάρχους σε θέσεις ευθύνης του Δήμου Ρόδου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της “δημοκρατικής” διορίζονται οι ακόλουθοι:

-Νικόλαος Καραμαρίτης: Εμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  (άρθρο 20 άρθρου ΟΕΥ) πλην των κατά τόπον ρητών εκχωρημένων αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους ή Εντεταλμένους Συμβούλους από τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου.

2. Συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Ενεργειακών Επενδύσεων για την τεκμηρίωση του σχεδιασμού επενδυτικών προγραμμάτων και δράσεων. Συντονίζει την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών εξυπηρέτησης της καθημερινότητας του πολίτη σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας δυναμικού και εξοπλισμού στις αποκεντρωμένες ενότητες.

3. Παρακολούθηση και διαχείριση του εξοπλισμού και του στόλου που παραχωρούνται αποκλειστικά για χρήση στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Συνεργάζεται με  τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την επικοινωνία της Δ/νσης Καθαριότητας & ανακύκλωσης με τη Δ/νση Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και οχημάτων.

-Στέφανος Δράκος: Εμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.

1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων  (άρθρο 25 του ΟΕΥ) και συγκεκριμένα του Τμήματος Προγραμματισμού, Μελετών και Ιστορικής Τεκμηρίωσης των μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς όπως αυτά οριοθετούνται από τη σχετική νομοθεσία και περιλαμβάνουν μνημειακά σύνολα και αυτοτελή μνημεία (Μεσαιωνική Πόλη, Λίνδος, Νέα Αγορά, κ.α.) καθώς και του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων για τη συντήρηση και επισκευή των μνημείων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αρχές

2. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων της Υπηρεσίας Δόμησης (πρώην Δ/νση Πολεοδομικών Εφαρμογών άρθρου 17 του ΟΕΥ) όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων  και συγκεκριμένα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διοικητικής Υποστήριξης, Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, Ελέγχου Κατασκευών, Ελέγχου και Χορήγησης Αδειών Καταστημάτων – Επιχειρήσεων.

-Παναγιώτης Σταμάτης: Αμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Αναβάθμισης Σχολικών μονάδων.

1. Ευθύνη, προγραμματισμό,  εποπτεία, συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης των εργασιών αναβάθμισης των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια του Δήμου

2. Συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ρόδου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών και εργασιών συντήρησης στις σχολικές μονάδες

3. Συνεργασία με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών και τη Δ/νση Μεσαιωνικής πόλης για τα μεγάλα έργα στις σχολικές μονάδες

-Σάββας Χριστοδούλου: Εμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ.

Αρμοδιότητες της Δημοτικής ενότητας Καμείρου ως ακολούθως:

·      μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας

·      παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα

·      μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα

·      εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες των δημοτικών ενοτήτων και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·      εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·      συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

-Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

-Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

Μιχαήλ Σεϊτης: Εμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων του Τμήματος Αθλητισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού (άρθρο 30 περ. 18.3 του ΟΕΥ) για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του αθλητισμού για την προαγωγή και την προβολή των αθλητικών έργων και γεγονότων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

2. Προαγωγή των διεθνών σχέσεων, το σχεδιασμό, συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της κοινωνίας της Ρόδου και των απανταχού ομογενών Ροδίων.

-Νεκτάριος Φλοσκάκης: Εμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ.

1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας της ομώνυμης οργανικής μονάδας (άρθρο 9 άρθρου ΟΕΥ) και αντιπροσωπεύει το Δήμο σε όλους του θεσμούς της ελληνικής πολιτείας και τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς για το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων πολιτικής προστασίας. Μεριμνά για την ετοιμότητα όλου του διαθέσιμου δυναμικού του Δήμου, του εξοπλισμού των μηχανημάτων και οχημάτων για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φυσικών φαινομένων. Συνεργάζεται με τις Τοπικές Κοινότητες για θέματα πρόληψης Πολιτικής Προστασίας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

2. Κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου ως ακολούθως:

·    μεριμνά για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην επικράτεια της δημοτικής ενότητας

·    παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην δημοτική ενότητα

·    μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στην δημοτική ενότητα

·    εποπτεύει το προσωπικό που υπηρετεί στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες της δημοτικής ενότητας και συνεργάζεται με τους καθ’ ύλην αρμόδιους Αντιδημάρχους

·    εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει την επιχειρησιακή λειτουργία συνεργείων και εξοπλισμού στην εν λόγω δημοτική ενότητα για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητα του πολίτη

·    συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της επικράτειας της δημοτικής ενότητας για την κάλυψη των αναγκών τους

-Ορίζεται αναπληρωτής του Δημάρχου – Ληξιάρχου στο Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, με την αρμοδιότητα υπογραφής ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωσης αντιγράφων αυτών σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Ληξιάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο ορισμένος από το Δήμαρχο Ληξίαρχος με ΦΕΚ.

-Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά τη δημοτική αρχή και ενέργειες ή διοικητικές πράξεις των Αποκεντρωμένων Τμημάτων στην επικράτεια της ενότητας, πλην των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικών δημοτολογίου όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, των αδειών πολιτικών γάμων και την τέλεση αυτών, της λειτουργίας και διαχείρισης κοιμητηρίων.

3. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων.  Συνεργάζεται με τους αρμόδιους αιρετούς Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  και Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την έγκαιρη και αποτελεσματική επισκευή και τροφοδοσία εξοπλισμού και οχημάτων που εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη. Συντονίζει την κατανομή του εξοπλισμού και των οχημάτων σε συνεργασία με τους κατά τόπον αρμόδιους Αντιδημάρχους ή Εντεταλμένους Συμβούλους στους οποίους εκχωρείται η ευθύνη της επιχειρησιακής λειτουργίας δυναμικού και εξοπλισμού στις αποκεντρωμένες ενότητες.

Θυμίζουμε ότι την 10η Ιανουαρίου 2023 ο Δήμαρχος Ρόδου είχε διορίσει εκ νέου αντιδημάρχους τους κ.κ. Στράτο Καρίκη, Τηλέμαχο Καμπούρη και Κώστα Ταρασλιά με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-Στράτος Καρίκης: Έμμισθος  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ.

1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προώθηση και ρύθμιση των ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, την προώθηση της Δια βίου Μάθησης, την εύρυθμη λειτουργία των δομών προσχολικής αγωγής του Δήμου και τη συνεργασία με αντίστοιχες δομές δημοτικών νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Οι αρμοδιότητες που αφορούν σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών δομών (Α’ βάθμιας & Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης εξαιρούνται και την μέριμνά τους έχει ο ορισμένος καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος).

2. Εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση κάθε ενέργειας του Δήμου που σχετίζεται με την μετανάστευση καθώς και τη συνεργασία εκ μέρους του Δήμου με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων για το συντονισμό των ενεργειών τους.

3. Εκπροσώπηση του Δήμου Ρόδου σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Διεύθυνσης Παιδείας Τμήμα Παιδείας και Δια βίου μάθησης και της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής με δικαίωμα υπογραφής που δεσμεύει το Δήμο.

4. Αναπληρωτή Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

-Τηλέμαχος Καμπούρης: Εμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή των διοικητικών πράξεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών (Άρθρο 25, του ΟΕΥ), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τα κανονιστικά κείμενα και διοικητικές πράξεις του Δήμου για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης, την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών & Προσκλήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πλην της υπογραφής των δημοσίων συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαβαθμιδικής/διαδημοτικής συνεργασίας την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.

2. Εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής. Την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών & Προσκλήσεων, καθώς και την εποπτεία, ευθύνη, συντονισμό και παρακολούθηση του σχεδιασμού κάθε επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου, που αφορά σε αξιοποίηση ενεργειακών πόρων πάσης φύσεως (φυσικούς ή παραγόμενους) ή σε εξοικονόμηση ενέργειας κάθε μορφής, πλην της υπογραφής των δημοσίων συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαβαθμιδικής/ διαδημοτικής συνεργασίας την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.

3. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς: Εμμισθος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τύπου, Επικοινωνίας και Εθιμοτυπίας.

1. Καθήκοντα επικοινωνίας του Δήμου Ρόδου και ορίζεται εκπρόσωπος τύπου του Δήμου

2. Επικοινωνία του φορέα με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

3. Η προώθηση του έργου της δημοτικής αρχής

4. Η  τήρηση του επίσημου πρωτοκόλλου στις δημόσιες και διεθνείς συναντήσεις οργάνων του Δήμου

5. Η μέριμνα εθιμοτυπίας

 

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου