Τοπικές Ειδήσεις

Με απόφαση του κ. Χ. Κόκκινου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ρόδου

Με απόφασή του (α.π. 2480/24.4.2019) ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χαράλαμπος Κόκκινος συγκρότησε την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4497 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων – εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμών, εκπρόσωποι των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου και του Σωματείου Παραγωγών Πωλητών Αγροτικών και Βιολογικών Προϊόντων – Υπαίθριων Λαϊκών Αγορών.

Το έργο της επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 28 του ν. 4497/Φ.Ε.Κ. 171Α/13.11.2017.

Παρατίθεται ακολούθως η σχετική απόφαση:

                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

                       Ρόδος, 24-04-2019

ΓΕΝΙΚΗ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.   2480

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

Πίνακας  Αποδεκτών

∆ιεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, Ρόδος

 

Ταχ  Κώδικας:  851 32

Πληροφορίες: Κ. Καραγιάννη

Τηλέφωνο: 2241364746

Τηλ/πία: 2241364747

 

 

ΘέµαΑπόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Λαϊκών Αγορών ΠΕ Ρόδου , Άρθρου 28 του Ν. 4497/ΦΕΚ

171A/13-11-2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

Έχοντας  υπόψη:

1. Τo N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξεις του Ν.1599/1986 “Σχέσεις Κράτους – Πολίτη”, όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2690/1999 “Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας”,

3. το  Π.∆. 130/2010 «Οργανισµός  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου» (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27-12-2010 ).

4. Την  υπ’ αριθ  49947/22-7-2015  απόφαση  του  ασκούντα  καθήκοντα  Γενικού  Γραµµατέα Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  Αιγαίου  µε  θέµα  « Έγκριση  τροποποίησης  του  Οργανισµού Εσωτερικής  Υπηρεσίας  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου »(ΦΕΚ  1666/τ.Β./10-8-2015 ),

5. την  υπ’ αριθ    οικ. 100393/8204/20-8-2015 απόφαση  του  Περιφερειάρχη  Νοτίου  Αιγαίου  µε

θέµα  « Τοποθέτηση  υπαλλήλων  στις  οργανικές  µονάδες  της  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου ».

6.Την  υπ’ αριθ  28089/3251/8-3-2016 (ΦΕΚ  797/τ.Β’/24-3-2016 ) απόφαση  του  Περιφερειάρχη

Νοτίου  Αιγαίου  µε   θέµα “ Εξουσιοδότηση υπογραφής « Με εντολή Περιφερειάρχη  » σε θέµατα

ανάπτυξης ”.

7. Τον Ν. 4497/ΦΕΚ 171Α/13-11-2017«Ασκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,

εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως  ισχύει και ιδίως το άρθρο 28 αυτού.

8. Τα µε αρ. πρωτ. Οικ.4284/22-11-2017, Οικ.4286/22-11-2017,  Οικ.4288/22-11-2017, οικ.4289/2211-2017, Οικ.4290/22-11-2017 και  Οικ.2347/16-4-2019 έγγραφα της ∆/νσης Ανάπτυξης

∆ωδεκανήσου .

9. Το µε αρ. πρωτ. 10208/12-12-2017   έγγραφο γραφείου Περιφερειάρχη, Περιφέρειας   Νοτίου Αιγαίου.

10. Το µε αρ. πρωτ. 834/18-12-2017 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Νοτίου Αιγαίου

11. Το µε αρ. πρωτ. 3264/17-4-2019 έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας

12. Το µε αρ. πρωτ  10606/11-12-2017  έγγραφο της ∆/νσης  Κτηνιατρικής  ∆ωδεκανήσου

13. Το  µε αρ. πρωτ  5/20314/17-4-2019  έγγραφο του ∆ήµου   Ρόδου (∆/νση  Εµπορίου, Ενέργειας

και  Βιοµηχανίας).

14. Το  έγγραφο  του  Σωµατείου  παραγωγών  πωλητών Αγροτικών  &  Βιολογικών  Προϊόντων –

Υπαίθριων  Λαϊκών  Αγορών που  περιήλθε  στην Υπηρεσία µας και έλαβε  αρ. πρωτ  4341/24-112017.

Αποφασίζουµε:

Συγκροτούµε την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου  του άρθρου 28 του Νόµου 4497/ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως  ισχύει , ως ακολούθως:

 

1- Ευστρατίου  Χρήστο,  Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου ως πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Τσοµπανάκη  ∆ηµήτριο, Περιφερειακό Σύµβουλο της Περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου.

2- Γιώργο  Πόκκια  , Αντιδήµαρχο Ανάπτυξης – Πρωτογενούς  Τοµέα και Επιχειρηµατικότητας – Υποστήριξης   Επενδύσεων και Απασχόλησης  ∆ήµου Ρόδου µε  αναπληρωτή   τον Αλέξανδρο Μανωλάκη, Πρόεδρο  ∆.Σ.  ∆.Ε.Υ.Α.  Ρόδου (Εκπρόσωποι Π.Ε.∆.),

3- Μιχαήλ  Παλαιολόγου, Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης , Τροχαίου  Υλικού και  Μηχανηµάτων ∆ήµου Ρόδου    µε  αναπληρωτή   τον  Μιχαήλ  Σταυρή , Εντεταλµένο ∆ηµοτικό  Σύµβουλο  Τροχαίου  Υλικού  και  Μηχανηµάτων ∆ήµου Ρόδου (Εκπρόσωποι Π.Ε.∆.).

4- Αγαπητό  Πάλλα, Αντιδήµαρχο  Πολιτικής  Προστασίας , Αγροτικής  Οδοποιίας  και Καθηµερινότητας  Αποκεντρωµένων  Υπηρεσιών  ∆ήµου  Ρόδου µε  αναπληρωτή   τον ∆ηµήτριο  Παρασκευά, ∆ηµοτικό  Σύµβουλο  Ρόδου  Πρόεδρο  ∆.Σ  ΡΟ∆Α (Εκπρόσωποι ΠΕ∆).

5- Γιαννά  Ιωάννη, ΠΕ  Μηχανικών Μεταλλείων µε βαθµό Α’ Προϊσταµένο της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ  ∆ωδεκανήσου µε αναπληρωτή τον  Καραϊσαρίδη  Χρήστο , ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού µε βαθµό Α’, προϊστάµενο  του  Τµήµατος  Εµπορίου  της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.  ∆ωδεκανήσου.

6- Πριτσινάκη Γεωργία υπάλληλο του Τµήµατος Φυσικής και Ζωικής Παραγωγής της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδεκανήσου µε αναπληρωτή τον Μανώλακα  Παναγιώτη του  κλάδου  ΠΕ Γεωτεχνικών µε  ειδικότητα  Κτηνιάτρου,  υπάλληλο της ∆/νσης  Κτηνιατρικής ∆ωδεκανήσου.

7- Καραγιάννη  Ελευθέριο, Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης  Εµπορίου, Ενέργειας  και Βιοµηχανίας του  ∆ήµου  Ρόδου  µε   αναπληρώτρια την  Φύλλη  ∆έσποινα υπάλληλο  ∆Ε της ∆/νσης  Εµπορίου, Ενέργειας  και  Βιοµηχανίας  του  ∆ήµου  Ρόδου,

8- ∆ηµήτρα  Νικόλαο  του  Μιχαήλ, εκπρόσωπο  του    Σωµατείου  παραγωγών  πωλητών Αγροτικών  &  Βιολογικών  Προϊόντων – Υπαίθριων  Λαϊκών  Αγορών    µε αναπληρωτή τον Χατζησάββα  Σάββα  του  Μιχαήλ εκπρόσωπο του ίδιου Σωµατείου.

Γραµµατέα της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών ορίζουµε την Καλλιόπη  Καραγιάννη , ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Β΄ υπάλληλο του Τµήµατος Εµπορίου  της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ ∆ωδεκανήσου  µε αναπληρώτρια  της  την   Παντολάκη Αικατερίνη, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Α΄   υπάλληλο του Τµήµατος Εµπορίου   της ∆/νσης Ανάπτυξης ΠΕ ∆ωδεκανήσου.

Το έργο της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών περιγράφεται στοάρθρο 28 του Νόµου 4497/ΦΕΚ 171 Α/1311-2017 «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Η θητεία των µελών της επιτροπής είναι τριετής.

Η εικόνα καταργήθηκε από τον αποστολέα. Yπογραφή Κόκκινου ως χωρ. αντιπεριφερειάρχη με σφραγίδα.jpg

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη – Πλατεία Ελευθερίας

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ ∆ωδεκανήσου – Πλατεία Ελευθερίας

3. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γενική ∆/νση Αγοράς –∆/νση Θεσµικών ρυθµίσεων

Τµήµα Γ, Λειτουργίας Εµπορίου

Κάνιγγος 20 -10181 Αθήνα

4. Π.Ε.∆ – Πλατεία Ελευθερίας, Ρόδος

5. ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής-Ενταύθα

6. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης – Ενταύθα

7. ∆/νση Ανάπτυξης ΠΕ ∆ωδεκανήσου – Ενταύθα

8. ∆ήµο Ρόδου – Λ. Ελευθερίας 51, Κρεµαστή

9. Σωµατείο  Παραγωγών Λαϊκών αγορών – Ενταύθα

10. Οριζόµενους

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου