Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αγωγή καταγγελίας και απόδοσης μίσθιου προσέφυγε χθες ο Δήμος Ρόδου κατά της εταιρείας «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΙ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ζητώντας την έξωσή της από το προσφάτως ανακαινισμένο εκ βάθρων «Ιαλύσιον»!!
Στο διατακτικό της αγωγής του, που θα συζητηθεί την 19η Νοεμβρίου 2019, ο Δήμος Ρόδου αιτείται:
«Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου, και, να υποχρεωθεί η εναγόμενη να μου αποδώσει τη χρήση και κατοχή του επίδικου μισθίου, ήτοι του Δημοτικού Ακινήτου επονομαζόμενου “ΙΑΛΥΣΙΟΝ” που βρίσκεται στην Ιξιά Ρόδου, Λεωφόρος Ηρακλειδών αρ. 1, επάνω στην παραλία και σε απόσταση 4 χλμ. από την πόλη της Ρόδου και με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 1 Οικοδομών Ιξιάς, Φύλλο 167, Μερίδα 163 και Φάκελος 172, για την αιτία που αναγράφω στο ιστορικό της παρούσας ήτοι λόγω λήξης της μίσθωσης μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της δια της παρούσας ασκούμενης καταγγελίας μου.
-Να διαταχθεί σε εμένα η απόδοση της χρήσης του επίδικου μισθίου, αποβαλλομένης αυτού της εναγομένης και κάθε άλλου εξ αυτής έλκοντος δικαίωμα ή για λογαριασμό της κατέχοντος».
Εισαγωγικά αναφέρει τα εξής:
«Η εναγόμενη τυγχάνει μετά από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και δυνάμει της από 24-02-2017 μισθωτικής μεταξύ μας σύμβασης (όπως αυτή τροποποιήθηκε με το μεταξύ μας από 01-04-2017 τροποποιηπκό συμφωνητικό) μισθώτρια του Δημοτικού Ακινήτου επονομαζόμενου “ΙΑΛΥΣΙΟΝ” που βρίσκεται στην Ιξιά Ρόδου, Λεωφόρος Ηρακλειδών αρ. 1, επάνω στην παραλία και σε απόσταση 4 χλμ. από την πόλη της Ρόδου και με κτηματολογικά στοιχεία Τόμος 1 Οικοδομών Ιξιάς, Φύλλο 167, Μερίδα 163 και Φάκελος 172.
Η εν λόγω σύμβαση είναι 12ετούς διάρκειας, διέπεται δε αποκλειστικά από όλους τους όρους της ως άνω συναφθείσας μεταξύ μας μισθωτικής σύμβασης, και σύμφωνα με τους οποίους, προβλέπεται πλέον άλλων ότι:
– Το μίσθωμα καθορίζεται στο ποσόν των 6.000€ (έξι χιλιάδων ευρώ) πλέον (α) ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθάριστων εσόδων του καταστήματος, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθάριστων εσόδων 500.000 € και (β) του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος των ως άνω μισθωμάτων.
– Το μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα.
– Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ως ουσιώδεις και κάθε παράβαση οποιουδήποτε από αυτούς αποτελεί λόγο καταγγελίας.
– Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, ως προς τη βάση του σταθερού ποσού, θα ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, πάντοτε όμως θα είναι ίσο με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου, πλέον 1%, εκτός αν αυτό είναι χαμηλότερο του 3%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο».
Τονίζει παραπέρα ότι η εναγόμενη αν και εγκαταστάθηκε εξ αρχής και χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα ακώλυτα το μίσθιο διέκοψε από τον μήνα Ιούλιο 2017 την καταβολή του βασικού μηνιαίου μισθώματος και το αρμόδιο Τμήμα Ο.Υ. βεβαίωνε ανά μήνα το αντίστοιχο ποσόν, ανερχόμενο για το διάστημα Ιουλ.2017-Φεβρ.2019 στο ποσόν των 116.556,19€ κατά κεφάλαιο, πλέον των νόμιμων προσαυξήσεών του, ύψους 7.665,25€, δεν τα κατέβαλε.

Συνολικά έχουν βεβαιωθεί μισθώματα και προσαυξήσεις, συνολικού ύψους 124.221,44€ και ο Δήμος Ρόδου υποστηρίζει ότι η εταιρεία έχει περιέλθει εξ αποκλειστικής υπαιτιότητάς της σε κατάσταση υπερημερίας οφειλέτη (μισθωτή) και εχει το δικαίωμα να καταγγέλλει την υφιστάμενη μισθωτική σχέση κατ’ άρθρο 597 Α.Κ. για να επέλθει η λήξη της μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας από της επιδόσεως της παρούσας αγωγής και της σωρευομένης με αυτήν καταγγελίας.
Η άσκηση της αγωγής σύμφωνα με τον Δήμο Ρόδου επιφέρει εξάλλου την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης (όπως αυτή αποδεικνύεται με το από 22-02-2017 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης υπ’ αριθμ. 739331 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ύψους 36.000€).
Την υπόθεση χειρίζεται ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Μανώλης Στάγκας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ