Mε την υπ’ αρίθμ. 116/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έγινε δεκτή η αίτηση που υπέβαλαν 3 ξενοδοχοϋπάλληλοι για την ακύρωση της από 19-5-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΔΟΥ», δυνάμει της οποίας κρίθηκαν πειθαρχικά ελεγκτέοι για παράβαση του άρθρου 9§1 περ. 1 του Καταστατικού και τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής διαγραφής 6 μηνών από τα μητρώα του.

Οι ενάγοντες είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι και μέλη του εν λόγω σωματείου, οι δε δυο πρώτοι και μέλη του ΔΣ αυτού, ως μέλη της μειοψηφούσας παράταξης «Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία Ξενοδοχοϋπαλλήλων».
Επιπρόσθετα, είναι και μέλη της διοίκησης των νόμιμα συσταθέντων επιχειρησιακών σωματείων των ξενοδοχείων «ΜΙΡΑ ΜΑΡΕ WONDERLAND», «AMILIA MARE», «RARADISE VILLAGE» και με αυτήν τους την ιδιότητα ξεκίνησαν διαδικασία διαπραγμάτευσης με τις εργοδότριες εταιρίες για την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, ζήτησαν δε την στήριξη του εναγόμενου σωματείου σε αυτήν τους την προσπάθεια μέσω του τρίτου από αυτούς.
Τα μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης «Ανεξάρτητη Ενωτική Πορεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων» που αποτελούν την πλειοψηφία του ΔΣ του εναγόμενου δεν ήταν σύμφωνα με αυτήν τους την πρωτοβουλία, σημειώνεται δε ότι καθ’όλο το προηγηθέν χρονικό διάστημα οι σχέσεις τους με τους ενάγοντες ήταν τεταμένες και συγκρουσιακές στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης αυτών για τα συνδικαλιστικά θέματα που τους αφορούν και τον χειρισμό τους. Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του σωματείου στις 19-5-2017 και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία αυτού, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής: 1) Πορεία Εφαρμογής Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης, 2) Διάφορα Κλαδικά, 3) Ανάληψη χρημάτων.
Στην συνεδρίαση δεν είχε προσκληθεί ο τρίτος των εναγόντων και παρόντες ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος και οι κ.κ. Αθ. Σταμούλης. Χρ. Ανθούλας, Γ. Καντής, Τσ. Κακούλης, Αν. Ψαρομπάς, Θ. Μπίλιας και Β. Χατζηχριστοδούλου.
Μετά από εκτενή συζήτηση σε τεταμένο κλίμα επιβλήθηκε στους ενάγοντες ως πειθαρχική ποινή η προσωρινή διαγραφή για 6 μήνες, ενώ σε σχέση με τον τρίτο εναγόμενο αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της συνεδρίασης ότι μένει να κληθεί σε απολογία.
Σε σχέση με αυτό πιθανολογείται από το Δικαστήριο ότι η σχετική ποινή επιβλήθηκε και στον τρίτο ενάγοντα, καθόσον, μολονότι οι ενάγοντες απέστειλαν στο εναγόμενο την από 31-5-2017 εξώδικη δήλωση, με την οποία ζητούν άπαντες να τους χορηγήσει επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού της συνεδρίασης της 19-5-2017, από το οποίο προκύπτει ότι αποφασίστηκε η 6μηνη αποβολή τους, το εναγόμενο απέστειλε με εξώδικη δήλωση και στον τρίτο ενάγοντα αντίγραφο του ως άνω πρακτικού, χωρίς να αμφισβητεί με οποιονδήποτε τρόπο οτι τον απέβαλε-αντιθέτως εκθέτει ότι είχε το δικαίωμα να προβεί στην αποβολή του.
Σε σχέση με τον λόγο αποβολής, εκτέθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ ότι αφόρα στην περ. 1 του άρθρου 9 του καταστατικού του σωματείου, δηλαδή σε ανάρμοστη συμπεριφορά τους.
Ωστόσο, πιθανολογείται από το Δικαστήριο ότι πίσω από την επιβολή της πειθαρχικής ποινής υποκρύπτονταν λόγοι πολιτικής αντιπαράθεσης και δεν είχε σχέση με προγενέστερη συμπεριφορά των εναγόντων, ενώ σε κάθε περίπτωση, από την επισκόπηση των πρακτικών συνεδρίασης της 19-5-2017, προέκυψε ότι η σχετική απόφαση στερούνταν ειδικής κι εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ενώ σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι οι δύο πρώτοι ενάγοντες που ήταν παρόντες κατά τη συνεδρίαση, είχαν κληθεί προς απολογία, δεν πιθανολογήθηκε, τουλάχιστον από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως εκτίθενται στο πρακτικό συνεδρίασης, ότι γνώριζαν ακριβώς για ποιο λόγο θα απολογούνταν.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Μαίρη Μητσού.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ