Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων έχει προγραμματιστεί προς εκδίκαση την 12η Ιανουαρίου 2021, η αίτηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κατά της ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Βιομηχανική -Τεχνική-Ξενοδοχειακή Επιχείρηση» για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ποσού 193.147,88 ευρώ.
Οπως εκθέτει το Λιμενικό Ταμείο, την 2α Ιουλίου 2020 επιδόθηκε επικυρωμένο αντίγραφο τού με αριθμό 170/2020 εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 459/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην Γενική Τεχνική το ποσό των 1.131.346,85 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, μετά την έκδοση εκάστου τιμολογίου μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους και δικαστική δαπάνη ποσού 11.313,00 €.
Συνημμένη στο παραπάνω απόγραφό της, επιδόθηκε η από 1-7-2020 επιταγή προς πληρωμή συνολικού ποσού 193.147,88 ευρώ για τόκους.
Σε ανακοπή που έχει ασκήσει το Λιμενικό Ταμείο υποστηρίζει ότι υφίσταται έλλειψη νομιμοποίησης της καθής η ανακοπή για την είσπραξη του ποσού και για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης ως μη δικαιούχου λόγω ενεχυρίασης κι εκχώρησης της εν λόγω απαίτησης.
Η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής σαν γενεσιουργό αιτία είχε την με αριθμό 821/25-2-2005 σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου με αντικείμενο “ επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του προσήνεμου μόλου του τουριστικού λιμένα της Ρόδου”, ποσού 768.000 ευρώ.
Ωστόσο την 19/4/2007 καταρτίστηκε μεταξύ της αντιδίκου και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η με φέρουσα ίδια ημεροχρονολογία Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου-Εκχωρήσεως Απαιτήσεων με την οποία η αντίδικος συνέστησε δικαίωμα ενεχύρου επί της απαίτησης κατά του Λιμενικού Ταμείου οιουδήποτε ποσού, παρόντος ή μελλοντικού, που απορρέει από την παραπάνω με αριθμό 821/25-2-2005 σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου, εκ της οποίας τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της εκχωρεί εξ ολοκλήρου στην τράπεζα, η οποία της κοινοποιήθηκε στις 9-6-2007.
Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει το Λιμενικό Ταμείο, επέρχεται εκ του νόμου αποκοπή κάθε δεσμού του ενεχυριστή με την ενεχυριασθείσα απαίτηση την οποία μόνο ο ενεχυρούχος δανειστής μπορεί να εισπράξει.
Διατείνεται έτσι ότι η αντίδικος έχει αποκοπεί από την εν λόγω απαίτηση και δεν μπορεί να την εισπράξει.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει το Λιμενικό Ταμείο, για το λόγο αυτό εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς η εκδίκαση της από 10-2-2020 (αριθ. καταχ. ΑΓ32/11-2-2020) αγωγής της ενεχυριούχου τράπεζας εναντίον του Λιμενικού Ταμείου με την οποία ζητά να της καταβάλει το ποσό των 768.000 ευρώ εντόκως, ποσό το οποίο αφορά στην αμοιβή της ενεχυρίστριας καθής η ανακοπή.
Με το γραμμάτιο παρακαταθήκης που σύστησε το Λιμενικό Ταμείο υπέρ της αντιδίκου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.174.789,70 ευρώ στις 2/1/2018 πληρώθηκαν τόκοι ποσού 170.771,37 ευρώ κι εξοφλήθηκε ολοσχερώς το υπολειπόμενο ποσό του κεφαλαίου που ανερχόταν σε 1.004.018,33 ευρώ.
Από το γραμμάτιο αυτό το Λιμενικό Ταμείο, όπως εκθέτει, ανέμενε να ικανοποιηθεί η ενεχυριούχος τράπεζα, όπως και κάθε άλλος δανειστής της και για το λόγο αυτό σύστησε το γραμμάτιο παρακαταθήκης καθώς η αντίδικος δεν συναινούσε στην απευθείας καταβολή του προς την τράπεζα μη αποδεχόμενη την εκχώρηση.
Από το γραμμάτιο αυτό με αναγκαστική κατάσχεση ικανοποιήθηκε και η απαίτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κατά της αντιδίκου για ληξιπρόθεσμα χρέη της ποσού 434.568,66 ευρώ, καθώς και σ΄αυτή την περίπτωση η αντίδικός δεν συναινούσε στην απευθείας καταβολή προς την Α.Α.Δ.Ε. μη αποδεχόμενη την οφειλή της παρά το γεγονός της αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια του Λιμενικού Ταμείου του παραπάνω ποσού. Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων έχει προγραμματιστεί προς εκδίκαση την 12η Ιανουαρίου 2021, η αίτηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου κατά της ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Βιομηχανική -Τεχνική-Ξενοδοχειακή Επιχείρηση» για την αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ποσού 193.147,88 ευρώ.
Οπως εκθέτει το Λιμενικό Ταμείο, την 2α Ιουλίου 2020 επιδόθηκε επικυρωμένο αντίγραφο τού με αριθμό 170/2020 εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 459/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στην Γενική Τεχνική το ποσό των 1.131.346,85 €, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, μετά την έκδοση εκάστου τιμολογίου μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους και δικαστική δαπάνη ποσού 11.313,00 €.
Συνημμένη στο παραπάνω απόγραφό της, επιδόθηκε η από 1-7-2020 επιταγή προς πληρωμή συνολικού ποσού 193.147,88 ευρώ για τόκους.
Σε ανακοπή που έχει ασκήσει το Λιμενικό Ταμείο υποστηρίζει ότι υφίσταται έλλειψη νομιμοποίησης της καθής η ανακοπή για την είσπραξη του ποσού και για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης ως μη δικαιούχου λόγω ενεχυρίασης κι εκχώρησης της εν λόγω απαίτησης.
Η εκδοθείσα διαταγή πληρωμής σαν γενεσιουργό αιτία είχε την με αριθμό 821/25-2-2005 σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου με αντικείμενο “ επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του προσήνεμου μόλου του τουριστικού λιμένα της Ρόδου”, ποσού 768.000 ευρώ.
Ωστόσο την 19/4/2007 καταρτίστηκε μεταξύ της αντιδίκου και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η με φέρουσα ίδια ημεροχρονολογία Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου-Εκχωρήσεως Απαιτήσεων με την οποία η αντίδικος συνέστησε δικαίωμα ενεχύρου επί της απαίτησης κατά του Λιμενικού Ταμείου οιουδήποτε ποσού, παρόντος ή μελλοντικού, που απορρέει από την παραπάνω με αριθμό 821/25-2-2005 σύμβαση εκτέλεσης δημοσίου έργου, εκ της οποίας τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της εκχωρεί εξ ολοκλήρου στην τράπεζα, η οποία της κοινοποιήθηκε στις 9-6-2007.
Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει το Λιμενικό Ταμείο, επέρχεται εκ του νόμου αποκοπή κάθε δεσμού του ενεχυριστή με την ενεχυριασθείσα απαίτηση την οποία μόνο ο ενεχυρούχος δανειστής μπορεί να εισπράξει.
Διατείνεται έτσι ότι η αντίδικος έχει αποκοπεί από την εν λόγω απαίτηση και δεν μπορεί να την εισπράξει.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει το Λιμενικό Ταμείο, για το λόγο αυτό εκκρεμεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς η εκδίκαση της από 10-2-2020 (αριθ. καταχ. ΑΓ32/11-2-2020) αγωγής της ενεχυριούχου τράπεζας εναντίον του Λιμενικού Ταμείου με την οποία ζητά να της καταβάλει το ποσό των 768.000 ευρώ εντόκως, ποσό το οποίο αφορά στην αμοιβή της ενεχυρίστριας καθής η ανακοπή.
Με το γραμμάτιο παρακαταθήκης που σύστησε το Λιμενικό Ταμείο υπέρ της αντιδίκου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 1.174.789,70 ευρώ στις 2/1/2018 πληρώθηκαν τόκοι ποσού 170.771,37 ευρώ κι εξοφλήθηκε ολοσχερώς το υπολειπόμενο ποσό του κεφαλαίου που ανερχόταν σε 1.004.018,33 ευρώ.
Από το γραμμάτιο αυτό το Λιμενικό Ταμείο, όπως εκθέτει, ανέμενε να ικανοποιηθεί η ενεχυριούχος τράπεζα, όπως και κάθε άλλος δανειστής της και για το λόγο αυτό σύστησε το γραμμάτιο παρακαταθήκης καθώς η αντίδικος δεν συναινούσε στην απευθείας καταβολή του προς την τράπεζα μη αποδεχόμενη την εκχώρηση.
Από το γραμμάτιο αυτό με αναγκαστική κατάσχεση ικανοποιήθηκε και η απαίτηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) κατά της αντιδίκου για ληξιπρόθεσμα χρέη της ποσού 434.568,66 ευρώ, καθώς και σ΄αυτή την περίπτωση η αντίδικός δεν συναινούσε στην απευθείας καταβολή προς την Α.Α.Δ.Ε. μη αποδεχόμενη την οφειλή της παρά το γεγονός της αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια του Λιμενικού Ταμείου του παραπάνω ποσού.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ