Ειδήσεις

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια – Τι προτείνουν οι επενδυτές

Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής βρίσκεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορά, αναφορικά με τα υδατοδρόμια.

Το νομοσχέδιο, που επισημαίνει την ιστορία των υδροπλάνων από τη δεκαετία του 1920 και που τονίζει τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας τους, αναφέροντάς τα ως “συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα”, υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4146/2013).

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν:

Τη δυνατότητα διαχωρισμού της διαδικασίας αδειοδότησης σε δύο στάδια, ώστε ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου, εφόσον το επιθυμεί, να διαφοροποιείται από τον κάτοχο άδειας λειτουργίας και εκμετάλλευσης του υδατοδρομίου.

Η πρόταση αυτή αναμένεται να επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό την αδειοδότηση των υδατοδρομίων, εισάγοντας μια απλούστερη, ευέλικτη και ρεαλιστική διαδικασία, περισσότερο φιλική για τους εν δυνάμει επενδυτές, που επιπλέον διευκολύνει και προωθεί συνέργειες τύπου ΣΔΙΤ.

Η άδεια ίδρυσης εκδίδεται υποχρεωτικά στο όνομα Ο.Τ.Α. ή Λιμενικού Ταμείου ή Οργανισμού Λιμένος ή Φορέα ή Υπηρεσία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διευκολύνεται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την ίδρυση υδατοδρομίου σε λιμένα, ανεξαρτήτως της νομικής προσωπικότητας που κατέχει ο ενδιαφερόμενος (λιμένας ή ιδιώτης), αίροντας έτσι τη διακριτική μεταχείριση που υπάρχει στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, Ν. 4146/2013.

Απλοποιούνται τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά έγγραφα του αιτούμενου άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πλέον αναφέρονται σαφώς στο νομοσχέδιο χωρίς να γίνεται παραπομπή σε άλλες διατάξεις που αφορούν επιχειρήσεις άλλου είδους. Ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας για τα υδατοδρόμια, ενώ παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, με την εισαγωγή σχετικού άρθρου, στα θέματα εκπαίδευσης προσωπικού.

Καθιερώνονται ελάχιστες απαιτήσεις για τις κτιριακές υποδομές των υδατοδρομίων και προβλέπεται η χρήση ευέλικτων εγκαταστάσεων. Διαχωρίζονται οι διαδικασίες έγκρισης εγχειριδίων από πλευράς ΥΠΑ ανάλογα με το είδος της αδείας (ίδρυσης ή λειτουργίας) με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της αδειοδότησης.

Δίδεται η δυνατότητα τα τιμολόγια υπηρεσιών του υδατοδρομίου προς τα υδροπλάνα να μην περιορίζονται από ΚΥΑ, αλλά να καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των υδατοδρομίων σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς.

Εφόσον δεν υπάρχει αίτηση από ενδιαφερόμενο φορέα για ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου, το Δημόσιο δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί υδατοδρόμια είτε στο όνομά του είτε σε συνιστώμενους για το σκοπό αυτό δημόσιου χαρακτήρα φορείς.

Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνουν οι επενδυτές 1) Άρθρο 4 παρ. 1: «Η άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου χορηγείται μόνο σε δημόσιο φορέα.» Επισήμανση: Η χορήγηση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου αποκλειστικά σε δημόσιους φορείς δεν θα επιτρέψει στα δυο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας (Πειραιάς– Θεσσαλονίκη) να αποκτήσουν υδατοδρόμιο καθώς ως γνωστόν οι Οργανισμοί Λιμένων Πειραιά (ΟΛΠ) και Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες.

Πρόταση: Προτείνεται να μπορεί να χορηγείται άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου σε φορείς που διαχειρίζονται λιμένες, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών λιμένων και μαρίνων, δυνάμει παραχώρησης που διενεργήθηκε ή θα διενεργηθεί από το Δημόσιο σε αυτούς τους παραχωρησιούχους.»

2) Άρθρο 8, παρ.3: Προβλέπεται η προέγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας, όταν πρόκειται για Άδεια Ίδρυσης υδατοδρομίου, με σκοπό την επιτάχυνση της οριστικής έγκρισης κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας λειτουργίας. Επισήμανση

– Πρόταση: Δεδομένου ότι το σκεπτικό του Νομοθέτη είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση για την επιτάχυνση των διαδικασιών, προτείνουμε να προεγκρίνονται και τα άλλα δυο εγχειρίδια του υδατοδρομίου(Ασφαλείας Υδατοδρομίου και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης) αντιστοίχως.

3) Άρθρο 13, παρ.2: «Η άδεια ίδρυσης ανακαλείται, αν για δύο (2) συνεχόμενα έτη το υδατοδρόμιο δεν παρουσιάζει πτητικό έργο.»

Επισήμανση: Για να είναι βιώσιμη η λειτουργία των υδροπλάνων απαιτείται η ύπαρξη δικτύου με επαρκή αριθμό υδατοδρομίων. Όμως από το 2013 μέχρι το 2018 έχουν αδειοδοτηθεί μόλις τρία υδατοδρόμια σε ολόκληρη την Ελλάδα, γεγονός που δεν επιτρέπει την έναρξη πτήσεων.

Εάν ισχύσει ως έχει η διάταξη, είναι σφόδρα πιθανό, ενόσω θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για τη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων, να περάσουν τα δυο χρόνια και τα ήδη αδειοδοτημένα υδατοδρόμια να χάνουν την άδεια ίδρυσής τους προτού να αδειοδοτηθούν και τα υπόλοιπα υδατοδρόμια που απαιτούνται για τη δημιουργία του δικτύου.

Πρόταση: Προτείνεται η άδεια ίδρυσης να ανακαλείται αν το υδατοδρόμιο δεν παρουσιάζει πτητικό έργο για τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενα έτη μετά την ίδρυση τουλάχιστον επτά (7) υδατοδρομίων στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια, που αποτελούν το ελάχιστο δίκτυο ώστε να είναι βιώσιμη η λειτουργία των υδροπλάνων.

4. Άρθρο 15 παράγραφος 1.δ: “Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αμεταβίβαστη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία μέσασε διάστημα δύο (2) ετών και πριν από την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των μετοχών αν ο δικαιούχος της άδειας λειτουργίας είναι νομικό πρόσωπο, εκτός από τη μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής”. Επισήμανση: Δεδομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από το 2013 που ψηφίστηκε ο νόμος 4146 για τα υδατοδρόμια, χωρίς να ξεκινήσει η λειτουργία των υδατοδρομίων, είναι σαφές ότι οι εταιρίες που έχουν συσταθεί από το 2013 και αναμένουν τη δημιουργία δικτύου υδατοδρομίων για να δραστηριοποιηθούν, έχουν ήδη δαπανήσει σημαντικότατα κεφάλαια (έξοδα λειτουργίας, μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων στα νησιά κλπ.).

Πρόταση: Να επιτρέπεται η μεταβίβαση μετοχών ώστε οι εταιρείες να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν περαιτέρω κεφάλαια για τη συνέχιση λειτουργίας τους μέχρι να ξεκινήσει η δραστηριοποίηση των υδατοδρομίων. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος εξεύρεσης νέων κεφαλαίων είναι η είσοδος νέων επενδυτών σε κάθε εταιρία, η οποία συνήθως συντελείται είτε με αύξηση κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών/μεριδίων είτε με μεταβίβαση υφιστάμενων.

5) Άρθρο 23: «Το προσωπικό του υδατοδρομίου υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα εγχειρίδια του υδατοδρομίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό λειτουργίας του υδατοδρομίου παρέχεται από την ΥΠΑ.»

Επισήμανση – Πρόταση: Για πρακτικούς λόγους, που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας των υδατοδρομίων, θα πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού από Πιστοποιημένα, από την ΥΠΑ, στελέχη του Φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου.

πηγή news247.gr

ΣυντάκτηςΔημήτρης Μπαλής

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου