Ενταση σημειώθηκε χθες στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου μετά την απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών (μειοψήφισαν δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας) για την ματαίωση διαγωνισμού που διεξήχθη και την κατακύρωση της υπηρεσίας συντήρησης του πρασίνου στην Δημοτική Ενότητα Αφάντου.
Οπως διαπιστώθηκε συγκεκριμένα από έλεγχο του αντιδημάρχου επί των οικονομικών κ. Τηλέμαχου Καμπούρη, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν εσφαλμένη καθώς περιελάμβανε εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν την τήρηση Εθνικού Προτύπου από εξειδικευμένο προσωπικό για την τήρηση των προδιαγραφών των εργασιών, γεγονός που συνεπάγεται την τήρηση συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου κατά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.
Ο τρόπος που κινήθηκε η διαδικασία από την απελθούσα διοίκηση του Δήμου Ρόδου οδήγησε στην υπέρμετρη αύξηση του κόστους των εργασιών που έπρεπε να τιμολογηθούν ως έργο και όχι ως υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα στη Ρόδο στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, η επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού η οποία ορίστηκε με την αρ. 165/2019 Απόφαση της ΟΕ προχώρησε σε πλήρη απαρτία στο άνοιγμα των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τήν αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία «συντήρηση πρασίνου στη Δ.Ε. Αφαντου», ενδεικτικού προϋπολογισμού €269.762,00 με Φ.Π.Α., ο οποίος καταρτίστηκε και εγκρίθηκε η μελέτη του με την απόφαση 204/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 2241/2019 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 31/05/2019 η περίληψη του διαγωνισμού 2/28286/31-05-2019.
Με βάση τα πρακτικά της 23ης Ιουλίου και 30ης Ιουλίου, την απόφαση 306/2019 της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία όριζε προσωρινό ανάδοχο συγκεκριμένη εταιρεία και με την αρ. πρωτ.: 2/46958/04-09-2019 πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών που αναρτήθηκε στη κεντρική σελίδα του διαγωνισμού) στο ΕΣΗΔΗΣ στις 6/09/2019, η επιτροπή ήλεγξε τα δικαιολογητικά και εισηγήθηκε να οριστεί οριστικός ανάδοχος η ίδια εταιρεία έναντι αμοιβής 261.609,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Μέλη της πλειοψηφίας κατέστησαν σαφές ότι αν ετηρείτο η ορθή διαδικασία το κόστος του έργου (και όχι της υπηρεσίας) θα ήταν περίπου στο μισό της προσφερόμενης τιμής.
Σημειώνεται εξάλλου ότι την 5η Απριλίου 2019 η Πανελλήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων είχε αποστείλει το αρίθμ. 676 έγγραφο της προς τον πρώην δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο:
«Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου στη ΔΕ Ρόδου»
Κύριε Δήμαρχε,
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια το πρωτογενές αίτημα για τη «Συντήρηση πρασίνου στη ΔΕ Ρόδου», προϋπολογισμού 166.172,40 ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας και όχι ως εκτέλεση έργου.
Όμως:
Στο άρθρο 2 παρ. 7 Ν. 4412/2016 όπου καταγράφεται ο ορισμός του «έργου», εκτός των άλλων αναφέρεται ότι έργο είναι η εκτέλεση των εργασιών που απαιτεί ιδίως την εφαρμογή μελέτης με τη χρήση τεχνικών γνώσεων και μεθόδων και αφορά νέες κατασκευές, επεκτάσεις, ανακαινίσεις, επισκευές, συντηρήσεις… ιδίως στις κατηγορίες … πρασίνου …
Παρά ταύτα, ο καθαρισμός πρασίνου, οι αναπλάσεις παρτεριών, οι επιχωματώσεις, η εγκατάσταση δικτύων άρδευσης, οι φυτεύσεις και οι λοιπές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στη ΔΕ Ρόδου δεν χαρακτηρίζονται ως έργο, αλλά ως υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην καλούνται προς συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλειστικά ειδικευμένες και πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία, ως οι μόνες κατάλληλες για την υλοποίηση του έργου αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
Απεναντίας, καλούνται γενικώς επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να αποδείξουν την εμπειρία στο αντικείμενο κα να πληρούν απαιτήσεις που, ορισμένες από αυτές, είναι υπερβολικές.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε όπως κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης καλέσετε προς συμμετοχή αποκλειστικά πιστοποιημένες εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και απαλείφοντας τους επιπλέον όρους, προς όφελος των μελών μας και της ποιότητας του κατασκευασθησόμενου έργου.

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ»

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ