Ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προσέφυγε η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.μετά την έκδοση της υπ’ αρίθμ. 5/2019 απόφασής της σε 7μελή σύνθεση, με την οποία απορρίφθηκε εκ νέου η προδικαστική προσφυγή της κατά του κύρους του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου», που είχε δημοπρατήσει πέρυσι ο δήμος Ρόδου με προϋπολογισμό 8,3 εκατ. ευρώ.
Με την προσφυγή της αιτείται να διενεργηθεί προφορική, κατ’ αντιμωλίαν, διαδικασία εξέτασης της προσφυγής της και να ακυρωθούν, ολικά ή μερικά, η παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, ως όφειλε εκ του νόμου, να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών και το με αρ. πρωτ. 2/31708/18.06.2019 έγγραφο του Αντιδήμαρχου Οικονομικών Υπηρεσιών ου Δήμου Ρόδου, εάν ήθελε θεωρηθεί ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελεί (εκτελεστή) διοικητική πράξη και κάθε άλλη συναφής, προγενέστερη ή μεταγενέστερη, πράξη ή παράλειψη.
Με την ίδια προσφυγή αιτείται την αναστολή της προόδου του διαγωνισμού και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών ενώ αιτιάται ότι αποδεικνύεται πλήρως πρόδηλη παράβαση των κανόνων και αρχών του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την επίμαχη διαδικασία.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», μετά το «μπλόκο» από το Συμβούλιο της Επικρατείας στον διαγωνισμό του δήμου Ρόδου για την παραγωγή βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου προσδιορίστηκε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για την 19η Ιουνίου 2019 η επανεξέταση της υπόθεσης.
Το ΣτΕ, δικαίωσε την εταιρεία HΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και διέταξε την επανεξέταση της υπόθεσης από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ως οφείλει, για νέα «νόμιμη», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, κρίση.
Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε από τον δήμο Ρόδου πριν ένα χρόνο και σε αυτόν συμμετείχαν τα ακόλουθα τέσσερα εταιρικά σχήματα: Mυτιληναίος Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., Μεσόγειος Α.Ε. και Ενωση Εταιρειών WATT Α.Ε.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.- ENACT Α.Ε. Όμως, τον Αύγουστο του 2018, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου απέκλεισε τα 3 από τα 4 σχήματα, προκρίνοντας μόνο την Ενωση Εταιρειών WATT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.- ENACT Α.Ε.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, η Mυτιληναίος Α.Ε. αποκλείστηκε για «τυπικούς λόγους», ενώ οι άλλες δύο εταιρείες, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και Μεσόγειος Α.Ε., που σημειωτέον είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων κι εκμετάλλευσης βιοαερίου στην Ελλάδα, αποκλείστηκαν γιατί έλαβαν βαθμολογία μικρότερη του ορίου που όριζαν τα τεύχη του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς διαχείρισης απορριμμάτων, το παράδοξο ειδικά ως προς τη βαθμολόγηση είναι ότι βρέθηκε να συγκεντρώνει χαμηλότερη βαθμολογία σε θέματα εμπειρίας η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., που διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ 32 MW από εκμετάλλευση βιοαερίου, και υψηλότερη βαθμολογία το σχήμα Ενωση Εταιρειών WATT Α.Ε.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.-ENACT Α.Ε., με εγκατεστημένη ισχύ μόλις 800 KW. Με απόφασή του στις 17/08/2018, ο δήμος Ρόδου χορηγούσε προθεσμία 15 ημερών στο μοναδικό σχήμα που είχε προκρίνει, την Ενωση Εταιρειών WATT Α.Ε.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.-ENACT Α.Ε., ώστε να υποβάλει διευκρινιστική δήλωση καθώς και ηλεκτρονικά τα τεχνικά φυλλάδια της προσφοράς που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε καταθέσει μόνο έγχαρτα, παρότι ο διαγωνισμός ήταν ηλεκτρονικός και οι όροι του ανέφεραν ρητά ότι οι προσφορές κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.
Με βάση τα παραπάνω, η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. προσέφυγε ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ζητώντας αφενός να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής κατάθεσης των τεχνικών φυλλαδίων της Ενωσης Εταιρειών WATT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.-ENACT A.E. κι αφετέρου, τον αποκλεισμό της τελευταίας. Ωστόσο, ο Δήμος Ρόδου, για αδιευκρίνιστους λόγους, όπως υποστήριξαν οι προσφεύγοντες, στάθηκε και πάλι εμπόδιο στη διαδικασία, αρνούμενος την κοινοποίηση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής κατάθεσης, ώστε να διαπιστωθεί η συνάφεια μεταξύ ηλεκτρονικών και έγχαρτων σχεδίων.
Αποτέλεσμα, ήταν η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών να απορρίψει αμφότερα τα αιτήματα της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
Τελικώς η ΗΛΕΚΤΩΡ κατέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον Νοέμβριο του 2018, το οποίο και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 780/2019 απόφαση, με την οποία δικαίωσε την εταιρεία.
Με την απόφασή του, το ΣτΕ ζήτησε την ακύρωση της απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, την επανεξέταση της υπόθεσης από την Αρχή ως οφείλει για νέα «νόμιμη» (κατά την έκφραση του ΣτΕ) κρίση, την ακύρωση της παρέμβασης του Δήμου Ρόδου και της ΕΝΩΣΗΣ Εταιρειών WATT AE-ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.- ENACT A.E. και, τέλος, την επιβολή των δικαστικών δαπανών εις βάρος των: δήμου Ρόδου, ΑΕΠΠ και Ενωσης Εταιρειών WATT AE-ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.- ENACT A.E.
Η ΑΕΠΠ συνεδρίασε σε 7μελή σύνθεση την 19 Ιουνίου 2019 και απέρριψε την προσφυγή της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε..
Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. διατείνεται μεταξύ άλλων στην νέα της προσφυγή ότι την 24η Ιουνίου 2019 συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, μέχρι του οποίου η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να εκδώσει απόφαση περί συνέχισης της διαδικασίας λόγω τυχόν εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και, ως εκ τούτου, εφόσον τέτοια απόφαση δεν εκδόθηκε, όφειλε να εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη ματαίωσης του διαγωνισμού.
Επιπλέον, όπως υποστηρίζει, της κοινοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019 μέσω απλού ταχυδρομείου, το με αρ. πρωτ. 2/31708/18.06.2019 έγγραφο του αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των διαγωνιζομένων εάν θα προβούν σε δήλωση παράτασης ισχύος των προσφορών τους και ισχυρίζεται πως το έγγραφο αυτό ουδόλως συνιστά απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί συνέχισης του διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ