Ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου προσήλθε σήμερα το μεσημέρι, 9 Φεβρουαρίου, ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος ώστε να αποδεχθεί την εκλογή του με το μικρό Μήνυμα.

«Τα κύματα του Βοσπόρου και της Προποντίδος μετέφεραν προχθές εις τα Δωδεκάνησα το χαρμόσυνον άγγελμα της, χάριτι Θεού και τιμίαιςψήφοις των αγίων συνοδικών αρχιερέων, ημετέρα δε εισηγήσει και προβλήσει, επαξίας παμψηφεί εκλογής σου ως ποιμενάρχου της Επαρχίας Σύμης, Χάλκης, Τήλου και Καστελλορίζου», ανέφερε στην προσφώνησή του, προς τον εψηφισμένοΜητροπολίτη Σύμης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος τον συνεχάρη, τον ευλόγησε και τον υποδέχθηκε στη σεπτή χορεία των Ιεραρχών του πανίερου Οικουμενικού Θρόνου.

«Οποία τιμή διά σε, οποία χαρά δι᾿ ημάς! Και το τελευταίον τούτο, η αρά μας διά σε, Θεοφιλέστατε, είναι πλήρως δεδικαιολογημένη, διότι προ πολλού έφθασεν ενταύθα η φήμη σου ως πιστού οικονόμου των μυστηρίων Θεού, ως προθύμου και πειθαρχικού συμπαραστάτου εις το έργον του αδελφού αγίου Κώου και Νισύρου, ως ευσεβούς και φιλαγίου τέως Αγιορείτου μοναχού, ο οποίος και μετά την επιστροφήν εις τον κόσμον δεν έπαυσες και να επιστρέφης νοερώς και προσευχητικώς εις τον ιερόν Άθωνα, ένθεν λαμβάνεις πνευματικήν δύναμιν και έμπνευσινδιά να διακονής τον Θεόν, την αγίαν Εκκλησίαν Του και τον ηγαπημένον του Θεού, τον άνθρωπον», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε:«Διαδέχεσαι εις ταςερατεινάς νήσους της θεοσώστου Επαρχίας σου ένα καλόν καγαθόνποιμενάρχην, τον συμπολίτην ημών ΧρυσόστομονΔημητριάδην, εκ του χωρίου των πλέον ευσεβών κατοίκων της Ίμβρου, τον πρώτον πνευματικόν πατέρα και προστάτην της νεοσυστάτουΙεράς Μητροπόλεως Σύμης, ο οποίος, παρά τα πολλά προβλήματα που συνήντησεν, ιδιαιτέρως εις τας αρχάς της ποιμαντορίας του, επετέλεσεν αξιόλογον έργον, διό και άρχοντες και αρχόμενοι κάτοικοι των νήσων του τον προέπεμψαν εις την αιωνιότητα με άλγος και πόνον πολύν.Συ τώρα θα τους παραμυθήσης, θα τους οικοδομήσης περαιτέρω κατά Χριστόν, θα τους αγαπήσης και θα αγαπηθής υπ᾿ αυτών, θα συνεχίσης και θα επαυξήσης το θεάρεστον έργον του αειμνήστου προκατόχου σου κυρού Χρυσοστόμου, του σκληρώς δοκιμασθέντος κατά το, τέλος του επιγείου βίου αυτού.

            Από την προσευχήν σου εις το Άγιον Όρος και από την δράσιν σου εις τα Δωδεκάνησα έχεις λάβει εφόδια και έχεις αποκτήσει πείραν, και μάλιστα ως διακονήσας παρά τω εκλεκτώ και πεφιλημένωαδελφώ Ναθαναήλ, ο οποίος βαθύτατα σε εκτιμά και υπερλίαν σε αγαπά και επί τα ίχνη του οποίου ως στοργικού ποιμενάρχου να πορευθής και συ έχων αυτόν ως πρότυπον Ευαγγελικού ποιμένος.

            Και πάντοτε να καλλιεργής τον ιερόν σύνδεσμον των ευλαβών Δωδεκανησίων μετά της ποτνίας Μητρός πάντων ημών Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, που είναι η θερμή και φωτεινή εστία του φέγγους της Ορθοδοξίας.

            Από αυτό το φέγγος φωτιζόμενοι και καθοδηγούμενοι άπαντες ημείς ενταύθα, αγαπητέ Χρυσόστομε, πορευόμεθαδιά μέσου της ιστορίας, διασχίζοντες τα ερέβη «του σκότους του αιώνος τούτου» και υπερβαίνοντες τα εκάστοτε προσκόμματα του υπεναντίου, ως αποθνήσκοντες και ιδού ζώμεν.

            Πορεύου, λοιπόν, και συ εις την νέανυψηλήναποστολήν σου, «σπουδάζωντηρείν την Ενότητα του Πνεύματος εν τω συνδέσμω της ειρήνης». Πορεύου «διά του ευαγγελίου, ου εμένου διάκονος κατά την δωρεάν της χάριτος του Θεού την δοθείσάνσοι κατά την ενέργειαν της δυνάμεως αυτού».

            Η Μήτηρ Εκκλησία θα είναι πάντοτε εις το πλευρόν σου, βακτηρία και στήριγμά σου, ιδιαιτέρως εις ταςδυσκόλουςστιγμάς της ποιμαντορίας σου, και όλοι ημείς οι τιμώντές σε σήμερον θα είμεθα έτοιμοι και να συμπάσχωμεν μαζί σου, όπου αν ήθελε δεήσει, αλλά και σεμνυνόμενοι και καυχώμενοιδιά σε και διά το έργον σου, περί της επιτυχίας του οποίου είμεθα βέβαιοι γνωρίζοντες ταςαρετάς σου. Άξιος!».

Στην αντιφώνησή του ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης Χρυσόστομος εξέφρασε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την εγκάρδια ευγνωμοσύνη του για την πρόκριση αλλά και προς τους Συνοδικούς Αρχιερείς για τη θετική ανταπόκριση στην ευμενή εισήγηση του Προέδρου τους.

Στη συνέχεια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου παρουσία των Συνοδικών Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής αλλά και άλλων κληρικών και λαϊκών προσκυνητών, ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμηςτέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Μηνύματος, κατά την οποία του ανακοινώθηκε εν εκκλησία η εκλογή του, στην οποία και απάντησε με το κείμενο της Ευχαριστίας για την γενομένη πρόκριση της Εκκλησίας προς το πρόσωπό του, αποδεχόμενος το γεγονός με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Μετά το πέρας του Μεγάλου Μηνύματος ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Σύμης δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τις ευχές όλων των παρισταμένων

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ