Τοπικές Ειδήσεις

Μη συμμόρφωση του Δήμου Ρόδου και του επενδυτικού φορέα του «Ηχος και Φως» σε αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Η μη συμμόρφωση τόσο του προσυμφώνου όσο και της σύμβασης που υπεγράφη από τον Δήμο Ρόδου και τον επενδυτικό φορέα που ανέλαβε το «Ηχος και Φως», προς τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συνακόλουθα ως προς την διακήρυξη, αποτελεί ακόμη ένα εύρημα της πολύμηνης έρευνας που διεξήγαγαν επιτελείς της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και προσωπικά ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
Και το θέμα αυτό αναμένεται να τεθεί επί τάπητος προς αξιολόγηση και από την δημοτική αρχή του Δήμου Ρόδου στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Αρμοδίως από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ελέγχθηκαν μια σειρά αποφάσεων και πράξεων του ελεγκτικού συνεδρίου που αφορούσαν στην κρίση περί της νομιμότητας της διαδικασίας ανάδειξης καθώς και των σχετικών σχεδίων προσυμφώνων και συμβάσεων που ο Δήμος Ρόδου απέστειλε προς αυτό για τον προσυμβατικό έλεγχο.
Ειδικότερα με την υπ’ αριθμ. 35/2014 πράξη του Ζ Κλιμακίου ελέγχεται η νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης του επιχειρηματικού σχήματος «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ» και η οποία κατά πλειοψηφία αποφαίνεται ότι δεν διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες.
Κατά δε την άποψη εισηγήτριας, η ελεγχόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι μη νόμιμη.
Σύμφωνα με την άποψη που εξέφρασε, έργα που προβλέπονται σε άρθρο της διακήρυξης δεν περιγράφονται σαφώς, καθώς δεν έχει εκπονηθεί κάποια τεχνική μελέτη ή έστω προμελέτη της υπηρεσίας αλλά οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν αναφορικά με την αρχιτεκτονική λύση που θα προτείνουν να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν τεχνική προμελέτη. Ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιωνδήποτε εργασιών στο χώρο αυτό είναι η προηγούμενη έκδοση αδειών από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος τα οποία μπορεί αφενός να μην τις εγκρίνουν, αφετέρου να επιβάλουν ουσιώδεις τροποποιήσεις σε αυτές.
Συνεπεία των ανωτέρω, όπως είχε αναφέρει, είναι να παραβιάζεται η αρχή του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.
Με την υπ’ αρίθμ. 170/2014 πράξη του το Ζ΄ Κλιμάκιο, εξετάζοντας το προσύμφωνο ήχθη σε αρνητική κρίση περί της νομιμότητας αυτού καθόσον διαπίστωσε στο υποβληθέν σχέδιο ουσιώδεις πλημμέλειες, ήτοι τροποποιήσεις όρων της διακήρυξης, του αποτελούντος το παράρτημα 7 της διακήρυξης σχεδίου σύμβασης, της κατακυρωτικής απόφασης.
Κατόπιν αιτήσεως ανάκλησης της ως άνω πράξεως που ακολούθησε από το επενδυτικό σχήμα εκδόθηκε η με αριθμ. 3506/2014 απόφαση του ΣΤ’ Τμήματος με την οποία απερρίφθη η αίτηση ανάκλησης.
Ακολούθησε η με αριθμ. 245/2015 απόφαση του Ζ Κλιμακίου, κατόπιν επανυποβολής του διορθωμένου σχεδίου του προσυμφώνου από τον πρώην Δήμαρχο Ρόδου, με το με αριθμ. 2/80195/26.8.2015 έγγραφό του, με την οποία κρίθηκε για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν ότι συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλες που κωλύουν την υπογραφή του σχεδίου προσυμφώνου, και συγκεκριμένα ότι στο νέο υποβληθέν σχέδιο,
-Σε αντίθεση προς την κρίση του Τμήματος, στο άρθρο 7 παράγραφος 4 του ελεγχομένου σχεδίου προσυμφώνου εξακολουθεί να προβλέπεται ότι ο ελάχιστος εγγυημένος τζίρος ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ και το ελάχιστο εγγυημένο οικονομικό αντάλλαγμα που οφείλει να καταβάλει το ανάδοχο επιχειρηματικό σχήμα στο ποσό των 10.000 ευρώ αντί των ποσών του 1.000.000 ευρώ και 20.000 ευρώ αντίστοιχα
-Σε αντίθεση προς την κρίση του Τμήματος, η κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 9.3 του αποτελούντος το Παράρτημα 7 της διακήρυξης σχεδίου σύμβασης επιπλέον τεθείσα στο άρθρο 9 παρ. 3 του αρχικού σχεδίου προσυμφώνου περί απαίτησης υπέρβασης σε ποσοστό άνω του 40% της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων προκειμένου να δικαιούται ο Δήμος να ζητήσει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των έργων και την καταγγελία της σύμβασης αντί της απάλειψής της έχει απλώς περιοριστεί σε ποσοστό 30%.
-Σε αντίθεση προς την κρίση του Τμήματος και κατά παράβαση των οριζομένων στα άρθρα 7.1.,7.2,7.3 της διακήρυξης στο άρθρο 12 παρ. 1 του ελεγχόμενου σχεδίου προσυμφώνου εξακολουθεί να προβλέπεται ότι η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων θα αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης των όρων του προσυμφώνου, η οποία όμως μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από την εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης.
-Σε αντίθεση προς την κρίση του Τμήματος και κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 8.1 της διακήρυξης, στο άρθρο 13 παρ. 1 του ελεγχόμενου σχεδίου προσυμφώνου εξακολουθεί να προβλέπεται ότι το ανάδοχο επιχειρηματικό σχήμα θα προσκομίσει τα απαιτούμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά την υπογραφή της οριστικής σύμβασης παραχώρησης και όχι κατά την υπογραφή του προσυμφώνου.

Ακολούθησε η υπ’ αρίθμ. 287/2015 απόφαση του Ζ΄Κλιμακίου, με την οποία τελικά κρίθηκε πως ο Δήμος συμμορφώθηκε στις απαιτήσεις της διακήρυξης και των προηγηθέντων πράξεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η υπ’ αρίθμ. 132/2017 πράξη του Ζ΄Κλιμακίου με την οποία επιτρέπεται στον Δήμο να προχωρήσει στη σύναψη με τον ανάδοχο της οριστικής σύμβασης, το σχέδιο της οποίας ενέκρινε.
Αρμοδίως κρίθηκε έτσι μετά τον έλεγχο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ότι όλα τα σχέδια που υποβάλλονταν από τον Δήμο Ρόδου προς έλεγχο τροποποιούσαν τους όρους είτε της προκήρυξης είτε της προσφοράς που υπέβαλε το επενδυτικό σχήμα και ήταν καταφανώς ευνοϊκά υπέρ του επενδυτικού φορέα. Όροι που απαγορεύονταν από προηγούμενες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου επανέρχονταν από τον Δήμο χωρίς τροποποίηση προς έγκριση.
Σοβαρότερη όλων όμως θεωρείται η διαπίστωση της Περιφερειακής Αρχής ότι όροι που απαγορεύονταν από την προκήρυξη και τελικά απαγορεύθηκαν τόσο από το Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και από τη σύμβαση, που τελικά υπεγράφη άλλαξαν με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Ειδικότερα έγινε τροποποίηση της μετοχικής σύνθεσης του επενδυτικού σχήματος και εξήλθε η εταιρεία «ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ», ενώ τροποποιήθηκε και ο σκοπός της σύμβασης παραχώρησης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου