Με απόφαση, που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου παραπέμφθηκαν προς κρίση δύο αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου κατά του προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόδου, της εταιρείας Κολύμπια ΑΕΞΤΕ, της ανώνυμης εταιρείας FACAD’ORO ΑΕ, του κ. Νικολή Νικολαϊδη και της Aτλάντικα Ελλάς ΑΕ, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, λόγω αρμοδιότητας.
Το ενάγον, με την πρώτη αγωγή του, εκθέτει ότι, λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, που έγινε από τη διεύθυνση εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας, στην κτηματολογική περιφέρεια Αρχαγγέλου Ρόδου, μεταξύ των ετών 1952 και 1958, με σκοπό την αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών, απαλλοτριώθηκε και η κτηματολογική μερίδα γαιών Αρχαγγέλου, που συνιστά το «Αγρόκτημα Κολύμπια». Ισχυρίζεται ότι εκ παραδρομής, κατά τη σύνταξη των πινάκων οριστικής διανομής και των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων, δυνάμει της υπ’ αριθ. 145/1962 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 4 Του ν.δ. 4424/1964, περιελήφθη στη διανεμητέα έκταση και τμήμα γης, εμπίπτον στην ενιαία κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας. Διατείνεται ακόμη πως κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραχωρητηρίων από τον Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, ο τελευταίος εξαιρούσε από τη μεταγραφή τα τμήματα της ενιαίας κοινόχρηστης ζώνης, που περιλαμβάνονταν στα τεμάχια της οριστικής διανομής.
Ισχυρίζεται ότι δυνάμει του υπ’ αριθ. 368367/19.05.1966 παραχωρητηρίου του Υπουργείου Γεωργίας (διεύθυνση εποικισμού), παραχωρήθηκε τεμάχιο διανομής, έκτασης 2.550 τ.μ., στον Γ. Χ., από την οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου, με τις υπ’ αριθ. 5202, 5203 και 5204/18.12.1970 διατάξεις του Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, έκταση 180 τ.μ., που αποτέλεσε την κτηματολογική μερίδα 18881011 Γαιών Αρχαγγέλου, κυριότητος του, η δε υπόλοιπη έκταση δεν μεταγράφηκε, διότι εμπίπτει εντός της ενιαίας κοινόχρηστης ζώνης αιγιαλού και παραλίας, η οποία εμφανίζεται στους κτηματολογικούς χάρτες της περιοχής από το έτος 1929.
Η ανωτέρω μερίδα μεταβιβάστηκε διαδοχικά, λόγω πωλήσεως, στους δεύτερη, τρίτη, τέταρτο και πέμπτη των εναγομένων, ενοποιηθείσα δε με άλλες μερίδες, αποτέλεσε τη με αριθμό 1888681 νέα μερίδα Γαιών Αρχαγγέλου. Περαιτέρω, ότι δυνάμει της από 20.08.2004 εντολής του Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, συντάχθηκε νέο κτηματολογικό σχεδιάγραμμα της μερίδας αυτής, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν οι κοινόχρηστες εκτάσεις. Υποστηρίζει ακόμη ότι δυνάμει της έκθεσης της επιτροπής του άρθρου 74 του π.δ. 636/1977, που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 1259/1984 απόφαση του Νομάρχη Δωδεκανήσου, για τον καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας, λήφθηκε υπόψη το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε κατά την οριστική διανομή της απαλλοτριωτέας έκτασης, στο οποίο δεν εμφανίζονται ως κοινόχρηστες εκτάσεις αιγιαλού και παραλίας, τμήματα των τεμαχίων της οριστικής διανομής. Ότι κατόπιν της υπ’ αριθ. 6995/28.06.2005 αίτησης της δεύτερης εναγομένης, τότε ιδιοκτήτριας της ανωτέρω αρχικής, υπ’ αριθ. 18881010 μερίδας, εκδόθηκε στις 12.01.2012, η προσβαλλομένη καταφατική διάταξη του Δικαστή του Κτηματολογίου Ρόδου, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε η καταχώρηση, ως αυτοτελούς μερίδας, επ’ ονόματι του Ελληνικού Δημοσίου, της έκτασης των 1.140 τ.μ., που είχε εξαιρεθεί από την αρχική μεταγραφή, ως κοινόχρηστη έκταση αιγιαλού και παραλία. Η ως άνω έκταση, η οποία ακολούθως, δυνάμει των τφοσβαλλομένων κτηματολογικών εγγραφών, μεταβιβάστηκε στο όνομα, διαδοχικά, των τρίτης, τέταρτου και πέμπτης των εναγομένων, είναι, με βάση τα οριζόμενα στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου, κοινόχρηστη, ανήκουσα στη δημόσια περιουσία του και μη δεκτική απαλλοτριώσεως και το νομοθετικό διάταγμα, με το οποίο κυρώθηκε η οριστική διανομή της απαλλοτριωθείσας, υπέρ των ακτημόνων, έκτασης, καθώς και ο διοικητικός καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας σε αυτήν, δυνάμει των οποίων η επίδικη έκταση παραχωρήθηκε σε ιδιώτη, ουδεμία έννομη επιρροή έχουν στο χαρακτηρισμό της εν λόγω έκτασης ως κοινόχρηστης, ο οποίος επέρχεται, με βάση τα οριζόμενα στον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου.
Η δεύτερη αγωγή αφορά σχεδόν τα ίδια ζητήματα για παρεμφερή κτηματολογική μερίδα που περιήλθε αρχικώς στην ιδιοκτησία του Α.Τ. και μετά από πωλήσεις διαδοχικά στους εναγόμενους.
Την υπόθεση χειρίζονται οι δικηγόροι κ.κ. Άκης Δημητριάδης και Καλλιρόη Νικολιδάκη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ