Με επιστολή που απέστειλε την 2α Ιουνίου 2020 η Πανελήνια Ενωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων προς τον δήμαρχο Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη και κοινοποίησε στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπο Πολυχρονάκη και στην γενική γραμματέα του Δήμου Ρόδου, κ Κυριακή Νικολαΐδου, «εγκαλείται» η δημοτική αρχή διότι ζήτησε από εταιρείες που μετείχαν σε διαγωνισμό για δημόσιο έργο να αιτιολογήσουν τις υψηλές εκπτώσεις που προσέφεραν.
Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
Θέμα: Εφαρμογή του άρθρου 88 Ν. 4412/2016 στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Δήμου Ρόδου
Κύριε Δήμαρχε,
Δεδομένου ότι μέλος της Ένωσής μας και μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου», μας ενημέρωσε για την εφαρμογή του άρθρου 88 Ν. 4412/2016 στον ως άνω διαγωνισμό, επιθυμούμε να τονίσουμε τα εξής:
• Οι αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων αναγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016
• Τα γνωμοδοτικά όργανα εκφράζουν την άποψή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
• Στο άρθρο 88 Ν. 4412/2016 περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ρητά αναφέρεται ότι «οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος της προσφοράς τους», όταν αυτές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων σαφώς προκύπτει ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού δεν έχει αρμοδιότητα να ζητά αιτιολόγηση προσφορών διαγωνιζομένων.
Επιπλέον οφείλουμε να επισημάνουμε πως, παρότι το άρθρο 88 του Ν. 4412/2016 δίδει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να απαιτούν επεξηγήσεις επί των υποβληθεισών προσφορών, η παράγραφος 6 του άρθρου αυτού περιορίζει χρονικά το δικαίωμα αυτό, έως την έκδοση εγκυκλίων του αρμόδιου Υπουργείου, οι οποίες θα επιλύσουν / αποσαφηνίσουν τα δυο βασικά ζητήματα:

α) πότε και με ποια κριτήρια «φαίνεται» μια προσφορά ασυνήθιστα χαμηλή και
β) ποια είναι τα αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία όλες ανεξαιρέτως οι αναθέτουσες αρχές θα κρίνουν / βαθμολογούν τις υποβληθείσες επεξηγήσεις για την προσφορά του εκάστοτε διαγωνιζομένου.
Όπως γνωρίζετε, έως σήμερα, δεν έχει εκδοθεί το ως άνω ερμηνευτικό πλαίσιο. Το γεγονός αυτό καθιστά τουλάχιστον αόριστη και ασαφή τη σχετική πρόσκληση προς τους διαγωνιζόμενους, καθώς τουλάχιστον δυο σημεία της βρίσκονται εκτός νομοθετικού πλαισίου : α) με ποιο κριτήριο κρίθηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές οι συγκεκριμένες προσφορές, και β) με ποια κριτήρια θα γίνει η αξιολόγηση, ιδίως, όταν δεν έχουν γνωστοποιηθεί αυτά εκ των προτέρων στους διαγωνιζομένους.
Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε όπως αποφεύγετε την εφαρμογή του άρθρου 88 Ν. 4412/2016 στις διαγωνιστικές διαδικασίες δεδομένου ότι την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπάρχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο, ως προαναφέρεται.

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ,
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ
Ο Γεν. Γραμματέας
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ