Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα μεταφερθούν από την 1η Δεκεμβρίου 2019, τα πλεονάζοντα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, με απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. στην πρόσφατη συνεδρίασή του.
Η απόφαση που ελήφθη, ακολουθεί το παράδειγμα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, με εισήγηση του δημάρχου κ. Αντώνη Καμπουράκη, να μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου Ρόδου στην Τ.τ.Ε, τακτική οικονομικά συμφέρουσα όπως προκύπτει από τα στοιχεία.
Η πρόταση για μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων, στη συνεδρίαση του ΔΛΤ τεκμηριώθηκε με αναλυτική εισήγηση του νομικού συμβούλου κ. Βασίλη Καταβενάκη η οποία τέθηκε υπ΄όψιν των μελών και στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:
«[…] Σύμφωνα με την νεότερη αυτή απόφαση, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α τον ν. 4270/2014, ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών υπό την έναρξη ισχύος της υπόφυσης. Για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης, υποβάλλονται υπό τους Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος δικαιολογητικά εκ των οποίων το πρώτο είναι το Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. τον Φορέα με απόφαση για: – το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και – τον ορισμό των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού. Εντός 60 ημερών υπό την έναρξη ισχύος της απόφασης, οι Φορείς μεταφέρουν τα πλεονάζοντα ταμειακά τους διαθέσιμα, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της απόφασης, υπό τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών θησαυροφυλακίου (εφεξής ΣΛΘ) στον λογαριασμό τούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι Φορείς δύνανται να διατηρούν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους. Από 1.10.2019 οι επιχορηγήσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού καταβάλλονται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ειδικά το ποσά των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που κατανέμονται στους ΟΤΑ Α ‘και Β ‘ Βαθμού, βάσει των σχετικών υποφύσεων τον Υπουργείου Εσωτερικών, δύναται να αποδίδονται από την ως άνω ημερομηνία, με μεταφορά υπό τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης που τηρούν οι εν λόγω Φορείς στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το ΓΑΚ καταρτίζει και διαχειρίζεται για λογαριασμό του Υπουργού Οικονομικών ενιαίο ταμειακό πρόγραμμα με σκοπό την παρακολούθηση της συνολικής ρευστότητας των Φορέων, την αποτελεσματική διαχείριση των πλεονασμάτων τους και τη διασφάλιση της ομαλής διενέργειας των πληρωμών τους. Ύστερα υπό αιτιολογημένη πρόταση του Φορέα και τη σύμφωνη γνώμη της εποπτεύουσας ΓΔΟΥ και του ΓΛΚ, δύνανται να εξαιρεθούν Φορείς υπό την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ. Η αναγκαία ρευστότητα που οι Φορείς διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός τον ΣΛΘ για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τούς, προκύπτει υπό τον ταμειακό προγραμματισμό του Φορέα όπως αυτός αποτυπώνεται στους πίνακες ταμειακού προγραμματισμού. Το μέγιστο όριο ρευστότητας που οι Φορείς επιτρέπεται να διατηρούν σε λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του ΣΛΘ υπολογίζεται σε καθημερινή βάση και ισούται με τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες του Φορέα (εισπράξεις μείον πληρωμές) για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Οι διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή των πινάκων με το στοιχεία του ταμειακού προγραμματισμού στην εποπτεύουσα ΓΔΟΥ και το ΓΑΚ ισχύουν πιλοτικά μόνο για τούς Φορείς που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας. Οι λοιπές διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται υπό όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η απόφαση ισχύει υπό 01/Ι0/20Ι 9. Με το με Αρ. Πρωτ. οικ 2/72810/ΔΛΤΠ/29-8-2019 έγγραφο της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ενημερώθηκαν οΙ φορείς σχετικά με το ΦΕΚ δημοσίευσης της υπ’ αριθμ οικ. 2/66482/ΔΛΤΠ/29-08-2019 (ΦΕΚ 3389 Β’) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιείται η έναρξη ισχύος της αρ. οικ. 2/54366/ΔΛ Τ17/01-07-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2680 Β’) και συνεπώς οι επιμέρους προθεσμίες αυτής. Ειδικότερα, οι επιμέρους προθεσμίες της προαναφερθείσας απόφασης είναι: Εντός τριάντα (30) ημερών υπό έναρξη ισχύος υπόφυσης, ήτοι 01.11.2019, καθίσταται υποχρεωτικό το άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε). Εντός εξήντα (60) ημερών από έναρξη ισχύος υπόφυσης, ήτοι 01.12.2019, καθίσταται υποχρεωτική η μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων υπό λογαριασμούς εκτός Συστήματος Λογαριασμών θησαυροφυλακίου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τ.τ.Ε. (υπό την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τούς φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων). Από 01.10.20Ι9 η καταβολή της επιχορήγησης υπό τον τακτικό προϋπολογισμό θα γίνεται υποχρεωτικά σε πίστωση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης που τηρεί ο Φορέας στην Τ.τ.Ε. Η απόφαση ισχύει για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ακολούθησε η με αριθμό 95/2019 εγκύκλιος τον Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούσε το άνοιγμα λογαριασμών για τούς νεοσύστατους Δήμους σύμφωνα με το οριζόμενα στην υπ’ αριθμ 2/54366/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β 2680/1.7.2019) περί μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών τους διαθέσιμων σε λογαριασμό τους ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με την υπ’ αρ. 135/31-01-2019 υπόφαση του Δ.Σ. της ΚΕ.Δ.Ε εκδηλώθηκε η αντίθεσή της για τη μεταφορά των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποφασίσθηκε ότι σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι διαδικασίες ανάκλησης οι Δήμοι να προβούν σε άσκηση αιτήσεων ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του ΣτΕ λόγω αντισυνταγματικότητας των παραπάνω διατάξεων και ειδικότερα λόγω αντίθεσής τους στα άρθρα 102 Συντάγματος – οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α.- και στο άρθρο 9 του Ν. 1850/1989- Χάρτης Τοπικής εξασφάλιση πόρων Ο. ΤΑ.. Ομοίως για το Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. , για οποιαδήποτε εναντίωση κατά των παραπάνω αποφάσεων θα πρέπει να ασκηθεί στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής συγχρόνως καθώς η αίτηση ακύρωσης υπό μόνη της δεν αναστέλλει την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων. Η δε αίτηση αναστολής της ισχύος των παραπάνω αποφάσεων γίνεται δεκτή μόνο ον οι λόγοι της αίτησης ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμοι, δηλαδή μόνο ον οι λόγοι της βασίζονται σε παγιωμένη νομολοyία των διοικητικών δικαστηρίων. Ωστόσο στην προκειμένη δεν συντρέχουν λόγοι που συνηγορούν υπέρ της ευδοκίμησης ενδεχόμενης αίτησης προσωρινή ς αναστολής της ισχύος των παραπάνω υποφύσεων μέχρι την έκδοση απόφασης υπό το ΣτΕ επί ενδεχόμενης άσκησης αίτησης ακύρωσης».
Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, από 01.12.2019 θα γίνει η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων τον Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. από λογαριασμούς εκτός Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τ.τ.Ε., εκτός των διαθεσίμων που απαιτούνται για τις εκτιμώμενες καθαρές ταμειακές ανάγκες τον Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ