Αμεσα και αυτοδίκαια διακόπτεται η είσπραξη των τελών αφής κανδηλίων και άδειας εκτέλεσης διακοσμήσεων ταφών στα Κοιμητήρια των πρώην Δήμων Ροδίων, Πεταλούδων και Νότιας Ρόδου σε εκτέλεση των διαλαμβανομένων την υπ’ αριθμ. 64/Α/2017 έκθεση επιθεώρησης-ελέγχου των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης κ. Αρετής Μπελιά και Μαρίας Τσαβδαρίδου.
Επιπλέον ο Δήμος Ρόδου υποχρεούται στην κατάρτιση και ψήφιση νέου ενιαίου πλέον κανονισμού λειτουργίας όλων των κοιμητηρίων με πλήρωση κενών, διορθώσεις και απαλείψεις όσον αφορά στις προβλέψεις ενταφιασμού θανόντων από λοιμώδη νοσήματα και αλλοθρήσκων, στη διοίκηση, στα επί των εσόδων και στις παρατάσεις εκταφών.
Οι επιθεωρητές, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης τονίζουν ότι κακώς και παρανόμως οι ως άνω πρώην Δήμοι είχαν προβλέψει στους κανονισμούς κοιμητηρίων, που είχαν θεσπίσει και μέχρι σήμερα εφαρμόζονται, την επιβολή τέλους ειδικής άδειας σε τρίτα (μη συγγενείς) πρόσωπα αφής κανδηλίων ελαιόλαδου, ως και την επιβολή τέλους ειδικής άδειας σε επίσης τρίτους (μη συγγενείς) τεχνίτες εκτέλεσης έργων διακόσμησης τάφων.
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου υποχρεούνται το βραδύτερο εντός διμήνου από τη λήψη της, να αναφέρουν στον αρμόδιο υπουργό (δια του γενικού γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς), στο γενικό επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στον ειδικό γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν προς συμμόρφωση με την έκθεση.
Οι κανονιστικές διατάξεις των κανονισμών λειτουργίας κοιμητηρίων των πρώην Δήμων Ροδίων, Πεταλούδων και Νότιας Ρόδου, εκδόθηκαν κατά το γενικό πλαίσιο που προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών διατάξεων, χωρίς όμως ειδική εξουσιοδότηση νόμου που να προβλέπει συγκεκριμένα ότι οι Δήμοι μπορεί να επιβάλλουν τέτοια αναιτιολόγητα και αφηρημένα τέτοια έσοδα άδειας αφής κανδηλίων και άδειας εκτέλεσης διακόσμησης τάφων.
Ειδικότερα αφού ειδικός νόμος δεν τα προβλέπει ως αφηρημένο έσοδο των Ο.Τ.Α., για το νομότυπό της ως τελών επιβολής τους από τα δημοτικά συμβούλια, έπρεπε αιτιολογημένα να προκύπτει ότι ως τέλη επιβλήθηκαν βάσει οικονομικών μελετών για να έχουν τα πρόσωπα που επιβαρύνονται με αυτά (κανδηλιέρισσες και τεχνίτες μαρμάρων) ωφέλειες στο πρόσωπο τους ανταποδοτικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 του Ν. 1828/1989, τα τέλη που επιβάλλει το δημοτικό συμβούλιο δεν πρέπει να υποκρύπτουν φορολογία και κατά συγκεκριμένους κωδικούς των προϋπολογισμών πρέπει να προβλέπονται, να αποβλέπουν, να διατίθενται και να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο δαπάνες για συγκεκριμένες υπηρεσίες και έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην εξυπηρέτηση των επιβαρυνόμενων πολιτών, δηλαδή οπωσδήποτε να προκύπτουν υπέρ αυτών συγκεκριμένα (κανδηλιέρισσες και τεχνίτες μαρμάρων) ανταποδοτικού χαρακτήρα δημοτικές υπηρεσίες και έργα.
Συνεπώς ο Δήμος Ρόδου, οφείλει άμεσα, αυτοδίκαια και χωρίς καθυστερήσεις με επίκληση οποιωνδήποτε διαδικασιών, να εφαρμόσει τα γνωστοποιηθέντα από την έκθεση των επιθεωρητών για τον παράνομο χαρακτήρα των ως άνω τελών και να διακόψει την είσπραξη τους.
Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η αφή κανδηλίων δεν συνιστά παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας και άρα δεν μπορεί να περιέλθει στην αρμοδιότητα διοίκησης οργάνου και να αποτελέσει αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης.
Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης έκρινε εξάλλου ότι το τέλος αφής κανδηλίων επιβλήθηκε από αναρμόδιο όργανο, άρα είναι παράνομες και άκυρες οι πράξεις βεβαίωσης και είσπραξης τελών αφής κανδηλίων.
Το θέμα τέθηκε και στη νομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, που γνωμοδότησε ότι πρέπει «στις πρώτες προσεχείς συνεδριάσεις των Τοπικών Συμβουλίων των ως άνω πρώην Δήμων και μετά από αυτές της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μετά και από αυτή τελικά του δημοτικού συμβουλίου, επί του τυπικού και μόνο να λάβουν διαπιστωτικού πλέον χαρακτήρα αντίστοιχες αποφάσεις αναγνώρισης της προς συμμόρφωση με την παραπάνω με αριθμό 64/Α/2017 Έκθεση των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και τον νόμο, υποχρέωσης των υπηρεσιών άμεσα και αυτοδίκαια από τις σε αυτές γνωστοποίησης της, να μην εφαρμόζουν ως παράνομες τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 Κανονισμού Κοιμητηρίων της πρ. Δ.Ε. Ροδίων και τις όμοιες των άρθρων 16,17 και 21 των Κανονισμών Κοιμητηρίων των πρ. Δ.Ε. Πεταλούδων και Ν. Ρόδου και της ως τυπικώς επίσης υποχρέωσης κατάργησης και απάλειψης των διατάξεων αυτών ως παράνομων από τα κείμενα των παραπάνω Κανονισμών, η δε τελική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά το τυπικό επίσης, να διαβιβασθεί προς έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και να δημοσιευτεί δεόντως ως κανονιστική απόφαση (άρθρα 79.2.4 και 149.1.α του Ν.3463/2006, άρθρα 65.3, 73.1.V και 83.2 του Ν. 3852/2010)».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ