Τοπικές Ειδήσεις

Μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών για καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης

Μεγάλες εκτάσεις είτε για πώληση είτε για ενοικίαση αναζητούν στη Ρόδο, ξένοι επενδυτές, για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς έπειτα από σχετικές έρευνες προέκυψε ότι το κλίμα της περιοχής μας είναι ιδανικό για την ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η περίοδος του lockdown έβαλε φρένο στους ενδιαφερόμενους επενδυτές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, η αναζήτηση των εκτάσεων ξεκίνησε και πάλι καθώς αυτές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Σε κάποιες περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες της «δ», εντοπίστηκαν εκτάσεις στη Ρόδο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης, ωστόσο οι ιδιοκτήτες φαίνεται πως δεν συναίνεσαν γι’ αυτού του είδους τη χρήση, παρότι πρόκειται για καθόλα νόμιμη διαδικασία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «δ», οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι από τον Καναδά και από την Γερμανία, οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό αναζητούν εκτάσεις στη Ρόδο όμως η διαδικασία της εύρεσης αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση, οι ίδιοι ωστόσο είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια, πριν εγκαταλείψουν την προσπάθεια.
Οι διερευνητικές επαφές των υποψήφιων επενδυτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχουν τελεσφορήσει μέχρι στιγμής. Αναζητούν μεγάλες εκτάσεις, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη εντοπίσει και βρίσκονται στο στάδιο των επαφών με ιδιοκτήτες είτε για ενοικίαση είτε για αγορά.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα δίνεται ενιαία έγκριση για μία παραγωγική διαδικασία που ξεκινάει από το σπόρο και καταλήγει σε συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν.
Κατ’ εξαίρεση εγκρίνεται ενιαία η παραγωγή, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση, προμήθεια των πρώτων υλών και των ουσιών των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.
Η έγκριση παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατόπιν υποβολής αίτησης Η έκταση για την οποία λαμβάνεται η έγκριση της δραστηριότητας είναι κατ’ ελάχιστου εμβαδού 4 στρέμματα και αποδεικνύεται με την προσκόμιση επικυρωμένου τίτλου κυριότητας ή σύμβασης μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης. Η ενιαία έκταση της δραστηριότητας είναι περίκλειστη και η καλλιεργούμενη περιοχή είναι κλειστή. Το κόστος για την ασφάλιση της καλλιεργούμενης έκτασης είναι ιδιαίτερα υψηλό, καθώς θα πρέπει να προστατεύεται από τυχόν εισβολείς που θα επιχειρήσουν να αφαιρέσουν σπόρους ή φυτά.
Βασικές προδιαγραφές
εγκατάστασης
Ο χώρος πρέπει να είναι ενιαίος και μέσα σε αυτόν να βρίσκεται η καλλιέργεια, ο χώρος μεταποίησης καθώς και οποιοσδήποτε άλλος υποστηρικτικός χώρος όπως οι ανοικτοί χώροι, οι χώροι αποθήκευσης, φόρτωσης, εκφόρτωσης, καταστροφής, χώροι εγκαταστάσεων κ.α.. Η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να μη δημιουργείται η ανάγκη μετακίνησης του τελικού προϊόντος από το χωράφι στον χώρο μεταποίησης.
Η έκταση όπου θα γίνεται η καλλιέργεια θα πρέπει να έχει περίφραξη, κάμερες και φύλαξη ενώ θα πρέπει να είναι και κλειστός χώρος, όπως θερμοκήπια και υδροπονία, για να μην μπορεί το προϊόν να έρχεται σε επαφή με το ανοικτό περιβάλλον και να αποτραπεί η διαφυγή οσμών ή γύρης.

Διαδικασίες
χορήγησης άδειας
Για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης, ο φορέας της υπό αδειοδότηση μονάδας οφείλει να καταθέσει στη Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συμπληρωμένο σχετικό ερωτηματολόγιο.
Η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ χορηγεί στον φορέα εντός τριών εργασίμων ημερών απάντηση, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση εγκατάστασης και για την έγκριση λειτουργίας, αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν ολοκληρωθεί έως τότε όλες οι απαιτούμενες μελέτες (περιβαλλοντολογική μελέτη, μελέτη οικοδομικής άδειας κ.λ.π.) καθώς και η σύσταση της εταιρείας.
Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ πέντε ετών. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ δέκα ετών.

Πού επιτρέπεται
η καλλιέργεια
Με βάση την πρόσφατη νομοθεσία, δίδεται η δυνατότητα έκδοσης εγκρίσεων τόσο σε περιοχές χωρίς καθορισμένα χωρικά σχέδια χρήσεων γης, στις οποίες εξάλλου επιτρέπονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες, όσο και σε περιοχές όπου επιτρέπονται οι γεωργικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
Σε κάθε περίπτωση, η έκταση εντός της οποίας λαμβάνει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων της καλλιέργειας και επεξεργασίας της κάνναβης θα είναι ενιαία.
Στην αιτιολογική έκθεση σημειώνεται πως «με την άνω διάταξη υπηρετείται και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της βιώσιμου ανάπτυξης, με την εξυπηρέτηση και αναπτυξιακών στόχων για τη διαφύλαξη και διατήρηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας» και επίσης πως οι σχετικές επενδύσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο, με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές δορυφορικές δραστηριότητες άλλων τομέων της περιοχής.
Επιπλέον, αναφέρεται πως με τις επενδύσεις αυτές σε έναν τομέα αιχμής, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου, δεδομένου και ότι η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σημαντικά της παγκόσμιας ζήτησης.
Ως προς τις συνέπειες στο περιβάλλον, ξεκαθαρίζεται πως το τμήμα της μεταποίησης είναι χαμηλής όχλησης, με ελάχιστο αποτύπωμα περιβαλλοντικής επίπτωσης από τη διαχείριση των αποβλήτων, το δε ποσοστό που καλύπτει εντός της ενιαίας έκτασης δεν ξεπερνά το 20% και, εκτός της μονάδας επεξεργασίας, περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υποδομών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου