Mε την υπ’ αρίθμ. 156/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, που εκδόθηκε με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έγινε δεκτό το αίτημα της ξενοδοχειακής εταιρείας «Αναπτυξιακή Σύμης ΑΕ» για την ακύρωση του υπ’ αριθμ. 1/2020 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του δημάρχου Σύμης, από το γνωστό συγκρότημα “ΝΙΡΕΑΣ” στον Γιαλό.
Την 7η Φεβρουαρίου 2020 μετά από ανοικτή δημοπρασία το ακίνητο κατακυρώθηκε στην εταιρεία Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Διακομιχάλης Α.Ε. έναντι 220.000 ευρώ το έτος. Η δημοτική αρχή του Δήμου Σύμης προχώρησε πριν τον διαγωνισμό στην αποβολή της εταιρείας «Αναπτυξιακή Σύμης ΑΕ» από το ακίνητο του δημοτικού ξενώνα Σύμης υποστηρίζοντας ότι το κατέχει αυθαίρετα από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και σήμερα. Με το ίδιο πρωτόκολλο η ξενοδοχειακή εταιρεία υποχρεούται να απομακρύνει με δικές της δαπάνες τυχόν αυθαίρετες κατασκευές.
Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία δυνάμει του από 24 Φεβρουαρίου 1994 ιδιωτικού συμφωνητικού, ύστερα από φανερή πλειοδοτική δημοπρασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου εκμίσθωσε, το δημοτικό ξενώνα Σύμης.
Πρόκειται για ένα ακίνητο σχεδόν εγκαταλελειμμένο κατά το χρόνο της δημοπράτησής του, που βρίσκεται στη θέση “Γιαλός” αποτελούμενο από ισόγειο εμβαδού 511,72 τ.μ., πρώτο όροφο εμβαδού 608,40 τ.μ. και δεύτερο όροφο εμβαδού 564,07 τ.μ., δυναμικότητας 70 κλινών, εστιατόριο εμβαδού 162,00 τ.μ., αναψυκτήριο 32,00, αυλή εμβαδού 400,00 τ.μ., στέρνα και περιβάλλοντα χώρο εμβαδού 186,50 τ.μ. και με όλα τα λοιπά συστατικά και παραρτήματά του.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε εικοσαετής (20), ήτοι από 01.01.1994 έως 31.12.2014 και με αρχικό ετήσιο μίσθωμα 8.200.000 δρχ.
Για την αποκατάσταση του ακινήτου η εταιρεία δαπάνησε 120.000.000 δρχ.
Όπως διαπιστώθηκε αμέσως μετά τη σύναψη της μίσθωσης, η εκμισθώτρια διατηρούσε εκκρεμότητες και υποχρεώσεις προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, εξ αιτίας προηγούμενων αδιεκπεραίωτων εντάξεων αυτής στον αναπτυξιακό νόμο 1262/1982, με συνέπεια η μισθωτική υποχρέωσή της να μην τηρείται και η επιχείρηση ν’ αδυνατεί να ενταχθεί στο αναπτυξιακό επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα “INTERREG”, με απώλεια επιδοτήσεων από αναπτυξιακά προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ξενοδοχειακής μονάδας. Επίσης, η εκμισθώτρια ανέλαβε την υποχρέωση να παραχωρήσει στην εταιρεία την αποκλειστική χρήση υδατοδεξαμενής που βρίσκεται στην περιοχή “Ακτελερία” Σύμης για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του μισθίου ξενοδοχείου.
Πλην όμως η άνω υδατοδεξαμενή δεν της παραχωρήθηκε και η επιχείρηση υποχρεώθηκε να μισθώσει άλλη υδατοδεξαμενή την οποία αφού επισκεύασε χρησιμοποιεί καταβάλλοντος από το 1997 ετήσιο μίσθωμα 240.000 δρχ.
Το μίσθωμα ύστερα από διαδοχικές αναπροσαρμογές ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 65.373,17€ συμπεριλαμβανομένου και του χαρτοσήμου ετησίως.
Η μίσθωση παρατάθηκε μέχρι 31.12.2019, συνετάγη δε και το σχετικό επιβεβαιωτικό συμφωνητικό. Ενώ η εταιρεία συνέχιζε κανονικά τις εργασίες της και μάλιστα είχε ήδη συμβασιοποιήσει τις κρατήσεις για την επόμενη θερινή σεζόν 2020, αιφνιδίως, ο Δήμος, με απόφαση της οικονομικής του Επιτροπής, αφενός μεν αποφάσισε ότι η μίσθωση δεν προστατεύεται, επειδή δήθεν δεν ισχύει το καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων σε όλη την Σύμη, ως κηρυχθείσα στο σύνολό της ως αρχαιολογικός χώρος και διατηρητέος οικισμός, αφετέρου, ότι πρόκειται να προβεί στην σύναψη μακροχρόνιας μίσθωσης με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) δηλαδή είτε με μειωμένο μίσθωμα, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, είτε με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993.
Το δικαστήριο έκρινε ότι ελλείπει προϋπόθεση για την έγκυρη έκδοση του πρωτοκόλλου, ήτοι η αυθαίρετη κατάληψη του ακινήτου από τον καθ’ ου το πρωτόκολλο με το σκοπό απόκτησης δικαιωμάτων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ