«Κούρεμα» ύψους 137.828,84 ευρώ σε αρχική συνολική οφειλή ύψους 221.082,90 ευρώ, για την οποία θα καταβάλει 6.249,6 ευρώ στο πλαίσιο τριετούς ρύθμισης και 77.004 ευρώ για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, συνολικά δηλαδή 83.253,6 ευρώ, πέτυχε με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου ένας κάτοικος της Παστίδας, ενώ εξαιρούνται από την εκποίηση περιουσιακά του στοιχεία.

Ο αιτών, ηλικίας 40 ευρώ είναι έγγαμος και έχει ένα ανήλικο τέκνο. Εργάζεται σε ιδιωτική εταιρεία με μηνιαίες αποδοχές 480,96 ευρώ, ενώ η σύζυγός του δεν εργάζεται και δεν έχει οποιοδήποτε εισόδημα.
Λαμβάνει από τον πατέρα του, μηνιαία οικονομική ενίσχυση, ποσού 550 ευρώ και διαμένει με την οικογένειά του σε μία διώροφη οικοδομή, έτους κατασκευής 2005, που είναι και η κύρια κατοικία του.
Επιπλέον, έχει στην κυριότητά του ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί μίας παλαιάς (ερειπωμένης) οικίας κι ένα επιβατικό αυτοκίνητο, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2001. Η σύζυγός του δεν έχει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία.
Εχει λάβει στεγαστικό δάνειο 268.816 ελβετικών φράγκων, διάρκειας 480 μηνών, με εμπράγματη εξασφάλιση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης στην κύρια κατοικία του. Η οφειλή από την σύμβαση δανείου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 221.082,90 ευρώ.
Κατά τον χρόνο σύναψης της επίδικης δανειακής σύμβασης, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανερχόταν στο ύψος των 16.122,65 ευρώ, επομένως το μηνιαίο εισόδημα επαρκούσε για την κάλυψη των μηνιαίων βιοτικών αναγκών του και της συζύγου του, καθώς και για την αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων του δανείου.
Εξαιτίας της μεγάλης περικοπής των εισοδημάτων του, κατά το έτος 2018, περιήλθε σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την πιστώτρια.
Το γεγονός της γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον αιτούντα προκύπτει και από επιστολή της πιστώτριας προς τον πατέρα του – εγγυητή, στην οποία αναφέρεται ότι το δάνειο του παρουσιάζει σοβαρή καθυστέρηση για 3 δόσεις και για το ποσό των 1.966,15 ευρώ, πλέον των τόκων υπερημερίας.
Η αδυναμία του είναι γενική, καθώς με το μηνιαίο οικογενειακό του εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώθηκε, αδυνατεί να καλύψει τη συνολική μηνιαία δόση του επίδικου δανείου, χωρίς να παραβλάπτεται το βιοτικό του επίπεδο.
Το ύψος δε των βασικών βιοτικών αναγκών της οικογένειας του αιτούντος εκτιμήθηκε ότι ανέρχεται σε 830 ευρώ μηνιαίως.
Η αδυναμία του αυτή είναι μόνιμη, επειδή δεν αναμένεται αύξηση του οικογενειακού του εισοδήματος κατά το προσεχές μέλλον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Χώρα, σε συνδυασμό με την δυσανάλογα αυξημένη προσφορά προς εργασία σε σχέση με τη ζήτηση που παρατηρείται στο αντικείμενο δραστηριότητάς του, ενώ και η σύζυγός του, που είναι επιβαρυμένη με την φροντίδα του ανήλικου τέκνου τους, δεν αναμένεται να μπορέσει να ανεύρει εργασία στο άμεσο μέλλον.
Το Ειρηνοδικείο με την απόφαση του ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια, συνολικού ποσού 173,60 ευρώ, για χρονικό διάστημα τριών ετών (ήτοι 36 μήνες), οι οποίες θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης.
Υπενθυμίζει στον αιτούντα ότι οφείλει να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του Δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται.
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του, το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί μίας παλαιάς (ερειπωμένης) οικίας, το ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί ενός αγρού έκτασης 12.680 τ.μ., και το επιβατικό αυτοκίνητο του.
Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το ποσό των 207 ευρώ τον μήνα και για χρονικό διάστημα 372 μηνών (31 ετών), εντόκως χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο των καταβολών της τριετίας και θα είναι καταβλητέες το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός.
Την υπόθεση χειρίστηκε η δικηγόρος κ. Ευαγγελία Ταμπάκη.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ