Τοπικές Ειδήσεις

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του Δήμου Ρόδου για την εκμετάλλευση Βιοαερίου

Με την υπ’ αρίθμ. 980/2019 89σέλιδη απόφαση του 8ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έγινε δεκτή η αίτηση ακύρωσης που υπέβαλε η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την ακύρωση του διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου», που είχε δημοπρατήσει πέρυσι ο Δήμος Ρόδου με προϋπολογισμό 8,3 εκατ. ευρώ.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», με την υπ’ αρίθμ. 5/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ σε 7μελή σύνθεση, είχε απορριφθεί εκ νέου η προδικαστική προσφυγή της κατά του κύρους του επίμαχου διαγωνισμού.
Το 8ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ με την υπ’ αρίθμ,. Α351/2019 απόφαση, που εξέδωσε την 22α Ιουλίου 2019 ανέστειλε τον διαγωνισμό κάνοντας δεκτό το αίτημα της ίδιας εταιρείας που ζήτησε να διενεργηθεί προφορική, κατ’ αντιμωλίαν, διαδικασία εξέτασης της προσφυγής της και να ακυρωθούν, ολικά ή μερικά, η παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, ως όφειλε εκ του νόμου, να προβεί στην έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών και το με αρ. πρωτ. 2/31708/18.06.2019 έγγραφο του Αντιδήμαρχου Οικονομικών Υπηρεσιών ου Δήμου Ρόδου, εάν ήθελε θεωρηθεί ότι το εν λόγω έγγραφο αποτελεί (εκτελεστή) διοικητική πράξη και κάθε άλλη συναφής, προγενέστερη ή μεταγενέστερη, πράξη ή παράλειψη.
Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε από τον δήμο Ρόδου πριν ένα χρόνο και σε αυτόν συμμετείχαν τα ακόλουθα τέσσερα εταιρικά σχήματα: Mυτιληναίος Α.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., Μεσόγειος Α.Ε. και Ενωση Εταιρειών WATT Α.Ε.- ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.- ENACT Α.Ε. Όμως, τον Αύγουστο του 2018, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου απέκλεισε τα 3 από τα 4 σχήματα, προκρίνοντας μόνο την Ενωση Εταιρειών WATT Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ Α.Ε.- ENACT Α.Ε.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, η Mυτιληναίος Α.Ε. αποκλείστηκε για «τυπικούς λόγους», ενώ οι άλλες δύο εταιρείες, ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και Μεσόγειος Α.Ε., που σημειωτέον είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων κι εκμετάλλευσης βιοαερίου στην Ελλάδα, αποκλείστηκαν γιατί έλαβαν βαθμολογία μικρότερη του ορίου που όριζαν τα τεύχη του διαγωνισμού.
Η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. διατείνεται μεταξύ άλλων στην νέα της προσφυγή ότι την 24η Ιουνίου 2019 συμπληρώθηκε το ανώτατο όριο χρόνου παράτασης ισχύος των προσφορών, μέχρι του οποίου η αναθέτουσα αρχή μπορούσε να εκδώσει απόφαση περί συνέχισης της διαδικασίας λόγω τυχόν εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και, ως εκ τούτου, εφόσον τέτοια απόφαση δεν εκδόθηκε, όφειλε να εκδώσει τη διαπιστωτική πράξη ματαίωσης του διαγωνισμού.
Επιπλέον, όπως υποστηρίζει, της κοινοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2019 μέσω απλού ταχυδρομείου, το με αρ. πρωτ. 2/31708/18.06.2019 έγγραφο του αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των διαγωνιζομένων εάν θα προβούν σε δήλωση παράτασης ισχύος των προσφορών τους και ισχυρίζεται πως το έγγραφο αυτό ουδόλως συνιστά απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί συνέχισης του διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Η ΑΕΠΠ έκρινε ότι η αναθέτουσα αρχή δεν έχει αιτιολογήσει νομίμως την παράλειψη ματαίωσης του διαγωνισμού όπως βάσιμα αναφέρει η προσφεύγουσα.
Τονίζει μεταξύ άλλων ότι: «επειδή σύμφωνα με την αρχή της τυπικότητας και της διαφάνειας που οφείλεται να διέπουν την διαδικασία του διαγωνισμού, ούτε η αναθέτουσα αρχή δικαιούται όπως μη εφαρμόζει τους όρους της διακήρυξης στους οποίους καθυποβλήθηκε, ούτε δικαιούται αντ’ αυτού οτέ μεν να καθυποβάλεται στους εν λόγω όρους περί ηλεκτρονικής διεξαγωγής του διαγωνισμού, οτέ δε -κατά βούληση και κατά το δοκούν, άνευ νόμιμης αιτίας- να διεξάγει τον διαγωνισμό σε φυσική μορφή, και μάλιστα άνευ τεκμηρίωσης των κρίσιμων επικοινωνιών της διαδικασίας κατ’ ευθείαν παράβαση των άρθ. 29, 38 και ιδία 59 του ν. 4413/2019 (σκέψεις 42, 44 και ιδία 46), καθόσον αν εγένοντο δεκτά τα αντίθετα θα εξέλιπε πάσα ασφάλεια δικαίου και κάθε δικαιολογημένη προστασία της εμπιστοσύνης των διαγωνιζομένων στους τεθέντες όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επομένως, σύμφωνα με τις ως άνω ειδικές διατάξεις που διέπουν τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, ως και ο υπό εξέταση διαγωνισμός, το επίμαχο έγγραφο με αριθ. πρωτ. 2/31708/18-6- 2019, δεν φέρει ούτε την αποκλειστικά απαιτούμενη ηλεκτρονική μορφή ούτε διακινήθηκε με τον αποκλειστικά απαιτούμενο ηλεκτρονικό τρόπο κατ’ ευθείαν παράβαση του νόμου και της διακήρυξης και για τον λόγο τούτο στερείται εγκυρότητας, δεν παράγει έννομες συνέπειες και ιδία δεν λογίζεται ως αίτημα της αναθέτουσας αρχής προς τους διαγωνιζόμενους όπως παρατείνουν τους χρόνους ισχύος των κατατεθειμένων προσφορών και των εγγυήσεών τους».
Επισημαίνει παραπέρα ότι είναι νόμιμος βάσιμος και παραδεκτός ο μόνος λόγος της προσφυγής ότι με βάση το άρθ. 11.5 της διακήρυξης ο διαγωνισμός έχει ματαιωθεί ήδη από της 24-6-2019, και ότι η αναθέτουσα αρχή αντί να εκδώσει την 25-6-2019 την σχετική διαπιστωτική πράξη ματαίωσης -ως όφειλε-, όμως παρά τον νόμο και τους όρους της διακήρυξης, απέστειλε έγγραφο του Αντιδημάρχου της προσκαλώντας τους διαγωνιζόμενους όπως παρατείνουν την ισχύ των υποβληθεισών προσφορών και εγγυητικών επιστολών τους, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά αιτιολογημένη απόφαση συνέχισης της διαδικασίας του διαγωνισμού, και συνεπώς πρέπει να ακυρωθεί η παράλειψη της αναθέτουσας αρχής όπως εκδώσει διαπιστωτική πράξη ματαίωσης του διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι μετά την έκδοση της αποφάσεως αυτής αναμένεται να εξεταστεί από τη νέα δημοτική αρχή η επανάληψη ή μη όλης της διαδικασίας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου