Με το υπ’ αρίθμ. 95/2018 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου, απαγγέλθηκε, όπως έγραψε σήμερα η “δημοκρατική” η ακυρότητα της πράξης της προδικασίας, που αφορά τον διορισμό του πραγματογνώμονα – Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή Αναστασίου Θ. Καβελλάρη και των εντεύθεν συνεχόμενων πράξεων της προδικασίας καθώς και της συνταχθείσας με ημερομηνία 04.06.2014 Έκθεσης Πραγματογνωμοσύνης της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Δ.Ε.Κ Α.Μ. Α.Ε.).
Η κυρία Ανάκριση, ενώπιον του Ειδικού Ανακριτή Διαφθοράς του Πρωτοδικείου Ρόδου, για την υπόθεση είχε αναβληθεί επ’ αόριστον, μέχρι να αποφανθεί επί σχετικού αιτήματος δύο κατηγορούμενων το δικαστικό συμβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα κατηγορούμενοι για υπεξαίρεση σε βάρος νομικού προσώπου του άρθρου 263Α και δη σε βάρος ανώνυμων δημοτικών επιχειρήσεων κατ΄εξακολούθηση και για ποσό άνω των 150.000 ευρώ, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/50 περί καταχραστών του δημοσίου και για κακουργηματική απιστία είναι 9 πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου της υπό εκκαθάριση εταιρείας.
Ο πρώην δήμαρχος  κ. Μιχάλης Κορδίνας είχε υποβάλει στα πλαίσια της κυρίας Ανάκρισης το ακόλουθο υπόμνημα, που συνέταξε ο συνήγορος του κ. Νικόλαος Γιαννάς:
Καλούμαι ενώπιον Σας για να απολογηθώ για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και απιστίας σε βάρος της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ σε βαθμό κακουργήματος που προέκυψαν από την από Ιούνιος 2014 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αναστασίου Καβελλάρη του Θεόδωρου που ορκίστηκε πραγματογνώμονας με τη με αριθ. 47/12-02-2013 έκθεση ορκοδοσίας του ενώπιον της Πταισματοδίκη του 1ου Τμήματος Αθηνών, Κας Παρασκευής Ρεσβανη και διορίστηκε με το με αριθ. Πρωτ. 46/12.02.2013 έγγραφο της ίδιας ως άνω Πταισματοδίκη σε εκτέλεση της με αριθμό Α2011/686 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.
Προηγουμένως με το με τη με αριθ. 20 ΞΑ / 23-01-2013 κλήση της κας Πταισματοδίκη του 1ου Τμήματος Αθηνών προς τον ορκωτό Λογιστή, κ. Δημήτριο Γανωτάκη, καλούνταν ο τελευταίος να παρουσιαστεί στο ως άνω Πταισματοδικείο την 28-01-2013 να παραλάβει τον διορισμό του ως πραγματογνώμονα της ΑΔΕΚΑΜ και να δώσει τον σχετικό όρκο ο οποιος και εντέλει με την από 5 Φεβρουαρίου 2013 ένορκη εξέταση του ενώπιον της Πταισματοδίκη του 1ου Τμήματος Αθηνών, Κας Παρασκευής Ρεσβάνη και της Γραμματέως Λυδίας Ζερβοπούλου καταθέτει ενόρκως ότι αδυνατεί απόλυτα να εκτελέσει τον διαχειριστικό έλεγχο της εταιρείας για τους εκεί ειδικότερα αναφερομένους λόγους.
Από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, προκύπτει ότι κατόπιν του με  αριθμό πρωτοκόλλου 49 / 13.2.2013 έγγραφου του Πταισματοδικείου του πρώτου προανακριτικού τμήματος Αθηνών και σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. Α 2011/686 παραγγελίας του κυρίου εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου παραγγέλλεται η αποστολή αντιγράφου της πράξης διορισμού του Αναστασίου Καβελλάρη, ορκωτού λογιστή ελεγκτή, ως πραγματογνώμονα προς την εισαγγελία πρωτοδικών Ρόδου, 2. τον Ανδρόνικο Ψυλλα, 3. τον Αθανάσιο Χατζηαθανασίου, 4. τον Μιχαήλ Κορδίνα, 5. τον Τσαμπίκο Τριομμάτη, 6. τον Γεώργιο Χατζήμανώλη και 7. τον Μιχαήλ Δράκο, σύμφωνα με τα άρθρα 183,186 και 192 του Κ.Π.Δ.
Όμως, από τα στοιχεία της δικογραφίας, δεν προκύπτει ότι γνωστοποιήθηκε σε εμένα όπως και στους λοιπούς 6 κατηγορουμένους, ο διορισμός και το ονοματεπώνυμο του ως άνω πραγματογνώμονα, για να παρασχεθεί σ’ εμάς η δυνατότητα να ασκήσουμε τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 191, 192 και 204 του ΚΠΔ δικαιώματά μας, για υποβολή αιτήσεως εξαιρέσεως και διορισμό τεχνικού συμβούλου. Ούτε εκτίθενται στη εισαγγελική παραγγελία για την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης λόγοι που επέβαλαν την άμεση ενέργεια της διαχειριστικής  αυτής πραγματογνωμοσύνης, ώστε να μην είναι υποχρεωτική η γνωστοποίησή της στους κατηγορουμένους. Ο πραγματογνώμονας Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. Αναστασίος Καβελλάρης του Θεόδωρου συνέταξε την από Ιούνιος 2014 έκθεση πραγματογνωμοσύνης του, με την οποία αποφαίνεται, μετά από μελέτη της δικογραφίας και έλεγχο των βιβλίων και στοιχειών της Εταιρίας, που τεθήκαν στη διάθεση του κατά τις αποσφραγίσεις των γραφείων της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ Κατάλληλες ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ Ελεγκτικής ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών όπως και κινήσεων των Τραπεζικών λογαριασμών που τηρούσε η ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ., ότι 1.   στα βιβλία της ΑΔΕΚΑΜ α.ε. καταχωρήθηκαν εικονικές πληρωμές επιταγών με συνέπεια να μειωθεί αδικαιολόγητα το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμείων και να εκταμιευθεί ποσό ευρώ 402.270,68 για σκοπούς άλλους εκτός των σκοπών της, 2. υποχρέωση του δήμου πεταλούδων προς την ΑΔΕΚΑΜ α.ε. από ανεξόφλητα τιμολόγια προγραμματικών συμβάσεων κοιλάδας πεταλούδων χρήσεως 2006 ποσού ευρώ 452.000,00 δεν μεταφέρθηκε όπως θα έπρεπε, ως υποχρέωση, προς την ΑΔΕΚΑΜ α.ε., του Ενιαίου Δήμου Ρόδου μετά την ενοποίηση των δήμων σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010. Από την μη μεταφορά της υποχρέωσης αυτής στον ενιαίο δήμο Ρόδου γεννώνται ερωτηματικά και υπόνοιες για τις οποίες αναφέρομαι ανώτερω στις σελίδες 35 έως 36 της παρούσας έκθεσης, 3. στις δαπάνες της χρήσεως 2010 καταχωρήθηκαν αμοιβές διοικητικού συμβουλίου προηγούμενων χρήσεων ευρώ 68.500,00, χωρίς να μας προσκομιστούν παραστατικά καταβολής του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, 4. σε βάρος των τραπεζικών λογαριασμών όψεως της α.ε. εκδόθηκαν παράτυπα και παράνομα επιταγές για δοσοληψίες του δήμου πεταλούδων με τρίτους. Οι επιταγές αυτές δεν καταχωρήθηκαν στα βιβλία της α.ε. με συνέπεια να μην μπορεί να ελεγχθεί εάν ακόμη και σήμερα υπάρχουν επιταγές απλήρωτες και σε ποιο ύψος ανέρχονται αυτές, 5 οι συσσωρευμένες ζημιές οφείλονται στο υπερβολικό ύψος της μισθοδοσίας του προσωπικού των ετών 2007-2010 το οποίο κυμάνθηκε σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 104,62% -97,6%- 94,51% και 84,55% αντίστοιχα, 6. ο εσωτερικός έλεγχος της α.ε. κατά τις χρήσεις 2003 έως 2012 ήταν ανύπαρκτος με συνέπεια να μην υπάρχει η δυνατότητα στους αρμόδιους του λογιστηρίου να διενεργούν τον απαραίτητο έλεγχο για την αποφυγή εκτός των άλλων παράτυπων και παράνομων ενεργειών. Μετά βεβαιότητας ο ως πραγματογνώμονας δεν θα είχε οδηγηθεί στα ανωτέρω συμπεράσματα αν με / μας καλούσε κατά την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης του ή λαμβάναμε γνώση αυτής να παρέχουμε τις δέουσες εξηγήσεις για τα οποία ερωτηματικά και υπόνοιες που ο ίδιος αναφέρει και ότι άλλο γνωρίζαμε προκειμένου να εκδώσει μια δικαία και νόμιμη κρίση. Και όλα αυτά με τις γνωστές δυσκολίες που σήμερα πλέον αντιμετωπίζουμε λόγω της σφράγισης των γραφείων της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ και την αδυναμία μας να εξεύρουμε έγγραφα και μαρτυρίες για το κάθε ερωτηματικό ή υπόνοια.
Έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1990 ως κοινοτικός σύμβουλος τότε και αργότερα το 1998 οπότε και είχαν δημιουργηθεί οι καποδιστριακοί δήμοι ως δήμαρχος του δήμου Πεταλούδων μέχρι και την κατάργηση των καποδιστριακών δήμων το 2010 συνολικά δηλαδή 12 χρόνια. Σε ότι αφορά στην ΑΔΕΚΑΜ  δημιουργήθηκε από τις τότε κοινότητες που αργότερα αποτέλεσαν το δήμο πεταλούδων δηλαδή τις κοινότητες της Κρεμαστής – Παραδεισίου – Θεολόγου -Μαριτσών – Παστίδας και Δαματριάς και προέκυψε από την διάθεση της πολιτείας τότε  να δώσει κάποια εργαλεία διαφορετικά στις τότε κοινότητες προκειμένου σε ένα καινούργιο περιβάλλον με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης, ένα αναπτυξιακό εργαλείο ιδιωτικού δικαίου το οποίο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ότι αφορά ως επί το πλείστον προγράμματα προκειμένου να υλοποιηθούν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η ΑΔΕΚΑΜ εκμεταλλεύτηκε προγράμματα διά βίου μάθησης όπου και δημιούργησε ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης και βοήθεια στο σπίτι κτλ. Στο προηγούμενο Καποδιστρίακο περιβάλλον ο νέος Δήμος Πεταλούδων κληρονόμησε και αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο και φάνηκε στην πορεία ότι θα μπορούσε να παίξει ένα αναπτυξιακό ρόλο και για αυτό άλλωστε η ΑΔΕΚΑΜα επιφορτίστηκε με την λειτουργία της κοιλάδας των πεταλούδων που ήταν ένα κομμάτι του δήμου το οποίο ως επί το πλείστον λειτουργούσε εμπορικά και έτσι να εκμεταλλεύεται το εμπορικό τμήμα της κοιλάδας των πεταλούδων με ταυτόχρονες προγραμματικές συμβάσεις με το δήμο για την φύλαξη τη συντήρηση και την ανάδειξη περαιτέρω αυτού του φυσικού τοπίου. Επίσης η ΑΔΕΚΑΜ λόγω του χαρακτήρα της ως αναπτυξιακή ανώνυμος εταιρεία ήταν ο μόνος φορέας ο οποίος δεν μπορούσε να ενταχθεί σε προγράμματα ευρωπαϊκά και τα οποία αφορούσαν στη βοήθεια στο σπίτι και τους παιδικούς σταθμούς που δεν μπορούσε ο δήμος ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να εκμεταλλευτεί τέτοιου είδους προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνον εταιρείες δημοτικές με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Η ΑΔΕΚΑΜ λοιπόν τέτοια προγράμματα έτρεξε αλλά ταυτόχρονα με τις προγραμματικές συμβάσεις που κατά καιρούς σε ετήσια βάση σύναψε με τον Δήμο μπορούσε να αναλάβει επιμέρους  συμπληρωματικά έργα που αφορούσαν το Δήμο και να τα εκτελεί. Λόγω του φόρτου των υποχρεώσεων μου σε ότι αφορά την λειτουργία του δήμου προτιμούσα κάθε φορά να μην αναλαμβάνω και την Προεδρία της ΑΔΕΚΑΜ το διοικητικό Συμβούλιο της οποίας ορίζονταν από το δημοτικό συμβούλιο. Πάντα η ΑΔΕΚΑΜ είχε δημοτικούς συμβούλους ως πρόεδρους ‘ή διαχειριστές της εταιρείας σε συνεχή βάση από το 1998-99 που ξεκίνησε ο δήμος και κάποιον τεχνικό οικονομικό σύμβουλο ως διευθύνοντα σύμβουλο. Ως Πρόεδρος της ΑΔΕΚΑΜ ανέλαβα για ένα διάστημα το 2005 μέχρι και το 2006 που ήταν και εκλογική περίοδος, σε μία μεταβατική ΔΗΛΑΔΗ περίοδο που συνήθως κανένας δεν ήθελε να έχει τέτοιες αρμοδιότητες λόγω των προεκλογικών περιόδων και την αρμοδιότητα αυτή την ανέλαβα εγώ ο ίδιος όπως έγινε και το έτος 2010 όπου εν απουσία δημοτικό συμβούλιο στις αρχές Ιανουάριου του έτους 2010  με όρισε ως Πρόεδρο αλλά λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που είχα και ως δήμαρχος αλλά και ως Πρόεδρος της τοπικής Ένωσης δήμων και κοινοτήτων Δωδεκανήσου και ως Πρόεδρος της Εται.προ.φυ.κα αλλά και του ορεινού συνδέσμου αδυνατούσα αντικειμενικά να ανταπεξέλθω σε τέτοιου είδους υποχρέωση ως προς την ΑΔΕΚΑΜ και για αυτό άλλωστε σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο στο πρώτο δηλαδή διοικητικό συμβούλιο, που έγινε το Φεβρουάριο του 2010 η απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση μου ήταν να αναλάβει καθήκοντα προέδρου ο αντιπρόεδρος ο κ. Χατζηαλεξίου και μάλιστα με ταυτόχρονη μισθοδοσία του προέδρου σε ότι αφορά τις καθημερινές λειτουργίες της μιας και ασχολούνταν ουσιαστικά με το εμπορικό κομμάτι της κοιλάδας των πεταλούδων δηλαδή με προμηθευτές με παραγγελίες προϊόντων, εξόφληση προμηθευτών κτλ. Δεν είχα καμία σχέση ούτε είχα προσωπική επαφή με τους προμηθευτές ούτε είχα καμία οικονομική δοσοληψία μαζί τους. Αυτά τα αναλάμβανε η εταιρεία ολοκληρωτικά μέσω του διευθύνοντος συμβούλου και των υπαλλήλων που απασχολούσε η Εταιρεία. Σε ότι αφορά τις προσλήψεις προσωπικού στην ΑΔΕΚΑΜ αυτές γινόταν από την εταιρεία ανάλογα με τις αναληφθείσες από αυτήν εργασίες και τη διαδικασία των προγραμματικών συμβάσεων που κάθε χρόνο σχεδόν συνάπτει ο δήμος με την ΑΔΕΚΑΜ για την λειτουργία της κοιλάδας, και την εμπορική λειτουργία αυτης και είχε υποχρέωση να έχει προσωπικό που αφορούσε μόνο στη λειτουργία του Εμπορικού τμήματος όπως τα περίπτερα και τα αναψυκτήρια κτλ. Κάθε χρόνο είχαμε προγραμματική σύμβαση με την Αδεκαμ που χρηματοδοτούσε ο Δήμος όπως και η τελευταία εκτελούσε για λογαριασμό του δήμου, προβαίνοντας προς τούτο σε προσλήψεις προσωπικού, συντήρηση σε μικρό έργα του είτε σε συμπληρωματικές εργασίες του Δήμου που ο Δήμος αδυνατούσε τις περιόδους εκείνες να προβεί σε προσλήψεις προσωπικού ακόμα δε είχε αναλάβει και την καθαριότητα του αεροδρομίου για το οποίο κατά καιρούς είχαμε διαφορές σε ότι αφορά την υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων μιας και το αεροδρόμιο αρνιόταν να πληρώσει τις υποχρεώσεις του σε αυτό τον τομέα.
Δεν γνωρίζω γιατί οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της ΑΔΕΚΑΜ γινόταν κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην πραγματογνωμοσύνη και συνεπώς δεν γνωρίζω σε ποιους οφείλονται ποσά είτε από επιταγές είτε από άλλη συναλλαγή. Δεν γνωρίζω τον κ. Ζιάκα Γεώργιο, την Κούρτης Θ. Παπαδόπουλος ο.ε, τον ΑΣΠΡΑΚΗΣ – ΚΟΛΕΓΙΑΝΝΗΣ, την Κ.Κ. Μ. ΧΟΥΛΗΣ Ο.Ε.. Δεν είχα ποτέ καμία επαφή με τα βιβλία της εταιρείας, τους λογιστές και τους διευθύνων σύμβουλους ή τους προέδρους.
Για την υποχρέωση του δήμου πεταλούδων προς την ΑΔΕΚΑΜ α.ε. από ανεξόφλητα τιμολόγια προγραμματικών συμβάσεων κοιλάδας πεταλούδων χρήσεως 2006 ποσού ευρώ 452.000,00 που δεν μεταφέρθηκε όπως θα έπρεπε, ως υποχρέωση, προς την ΑΔΕΚΑΜ α.ε., του Ενιαίου Δήμου Ρόδου μετά την ενοποίηση των δήμων σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010, αν και δεν γνωρίζω αν υφίσταται ή όχι σήμερα η απαίτηση πέραν των σχετικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία και των τριών εμπλεκομένων (ΑΔΕΚΑΜ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ) γνωρίζω όμως ΟΤΙ το λογιστικό πρόγραμμα του Δήμου Πεταλούδων αντικατασταθηκε το έτος 2009 και λόγω της αντικατάστασης αυτής δεν έχουν μεταφερθεί κάποια τιμολόγια του Δήμου από πρόγραμμα σε πρόγραμμα δεν γνωρίζω γιατί (λόγω software ή άλλο).  Για΄ αυτό τα τιμολόγια μάλλον δεν έχουν μεταφερθεί από το πρόγραμμα λόγω της μετάπτωσης που έγινε από πρόγραμμα σε πρόγραμμα το 2009 και δεν εμφανίζονται. Εδώ να σημειώσω ότι ίσως και να μην δημιουργούνταν κανένα θέμα με το πρόγραμμα και λοιπά οικονομικά θέματα του πρωην Δήμου Πεταλούδων αν η μετάπτωση από το Δήμο Πεταλούδων στο Δήμο Ρόδου δεν γινόταν στο τέλος του έτους 2010 και γινόταν μέχρι την 31-3-2011 όπως στους υπόλοιπους δήμους που δόθηκε ακόμα τρίμηνη παράταση για να μπορέσουν να κάνουν τη μετάπτωση όπως έπρεπε, και έτσι τα τιμολογία του δήμου πεταλούδων φαίνονται ότι δεν έχουν περάσει στον καινούργιο δήμο λόγω της μετά του προγράμματος και της μη διαθέσιμη χρονικής περιόδου να γίνει σωστά η εργασία διόρθωσης και ανάκτησης των σχετικών εγγράφων. Απορίας άξιο όμως είναι ότι οι επόμενες χρήσης και προγραμματικές συμβάσεις των ετών 2007 έως 2010 φαίνονται ξεχρεωμένες και από την αλλά ποια είναι η ευθύνη της ΑΔΕΚΑΜ για λογιστικές παραλείψεις του Δήμου?
Από τα παραπάνω πρόκυπτε ότι καμιά διαχειριστική, εκτελεστική, διοικητική αρμοδιότητα ασκούσα στην εταιρία, αφού αυτή απασχολούσε διευθύνων σύμβουλο οικονομολόγο και διέθετε δικό της λογιστήριο και προσωπικό για τις οικονομικές δοσοληψίες. Δεν διαχειριζόμουν χρήματα και δεν έκανα καμία κατάσταση μισθοδοσίας, δεν πλήρωνα μισθούς εργαζομένων και δεν είχα τη διαχείριση των παραγγελιών και των πληρωμών των προμηθευτών ή των ασφαλιστικών οργανισμών. Δεν διαχειριζόμουν αξιόγραφα και δεν εισέπραττα ή εξέδιδα επιταγές και δεν είχα την διαχείριση της εταιρείας ούτε ασκούσα διοικητική ή άλλου είδους εταιρική πράξη  αφού για όλα τα παραπάνω υπήρχαν πρόσωπα υπεύθυνα για την εκπλήρωσή τους, οπότε δε και αν θα άσκησα κατά τις παραπάνω περιόδους των ετών 2005 και το 2010 την αρμοδιότητα του προέδρου δεν εισέπραξα αμοιβή για την εκτέλεση του έργου αυτού. Συνεπώς δεν στοιχειοθετείται από τα ανωτέρω εναντίον μου κανένα από τα ποινικά αδικήματα για τα οποία φέρομαι κατηγορούμενος ενώπιον σας εφόσον δεν έχω καμία ουσιαστική και τυπική σχέση με την διαχείριση των εταιρικών πραγμάτων της ΑΔΕΚΑΜ ΑΕ.
Η άσκηση της ποινικής μου δίωξης και η διενέργεια της παρούσας ανάκρισης  στηρίχθηκε πρωτίστως στην παραπάνω έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που έχει οιονεί δικαιοδοτικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε προκύπτει και από τις σχετικές υπ΄αριθ. Α2011 / 686 εισαγγελικές παραγγελίες (397/12/ΠΕ,299/13/ΠΕ,26β/14ΠΕ). Συνεπώς, εφόσον ΛΗΦΘΗΚΕ ΥΠΟΨΗ και συνεκτίμηθηκε η πιο πάνω έκθεση  πραγματογνωμοσύνης, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένοι λόγοι που επέβαλαν τη μη γνωστοποίηση του διορισμού του πραγματογνώμονος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αναστασίου Καβελλάρη του Θεόδωρου σε εμένα και λοιπούς συγκατηγορουμένους, πάσχει απόλυτης ακυρότητας κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ’ του ΚΠΔ, η οποία δεν θεραπεύθηκε από το ότι εγώ και οι λοιποί κατηγορούμενοι λάβαμε γνώση της πραγματογνωμοσύνης αυτής μεταγενέστερα, όταν και κληθήκαμε σε απολογία ενώπιον σας.
Έχω γεννηθεί στη Ρόδο στις 24 Οκτωβρίου 1957 και τελώ σε διάσταση με την πρωην σύζυγο μου Ιωάννα – Σόφια Στάνεκ – Κορδίνα του Στανισλάβ με την  οποία έχω αποκτήσαμε τρία (3) παιδιά, τον Μερκούριο – Κωνσταντίνο, ηλικίας σήμερα 15ετών (γεννήθηκε 21-05-2001), τον Πέτρο – Μάριο, ηλικίας σήμερα 13ετών (γεννήθηκε 18-08-2003) και τον Ανδρέα – Αντώνιο, ηλικίας σήμερα 11 ετών (γεννήθηκε 10-08-2005), και έχω άλλα δυο αρρενα ενήλικα τέκνα από το πρώτο μου γάμο και τέλος άλλο ένα τέκνο που απέκτησα  τον Οκτώβριο του έτους 2016 με την συμβία μου Μαρία Ελευθεριάδη, με την οποία και συζουμε (και το ανήλικο ΑΚΟ τέκνο μας) στη Δημοτική Κοινότητα Παστίδας της Δημοτικής Ενότητας Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου. Επαγγέλλομαι Αρχιτέκτων μηχανικός και βοηθώ και τη σύντροφο μου στην επιχείρηση κομμωτηρίου που διατηρεί στην Κρεμαστή Ρόδου. Από της γεννήσεως μου δε διαμένω στον τόπο καταγωγής μου, στην Δημοτική Ενότητα Πεταλουδών.
Κατόπιν των ανωτέρω και των μνημονευομένων εγγράφων, ευρισκομένων ήδη εντός του φακέλου της δικογραφίας, καθώς και των με το παρόν μου προσκομιζόμενων και εγχειριζομενων εγγράφων, προκύπτει ότι δεν υφίσταται η παραμικρή ένδειξη τελέσεως άδικης πράξεως εκ μέρους μου.
Επειδή από την παράλειψη της γνωστοποίησης του διορισμού του πραγματογνώμονος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αναστασίου Καβελλάρη του Θεόδωρου σε εμένα, ως κατηγορούμενος για κακούργημα στερήθηκα της δυνατότητας να διορίσω εγκαίρως (πριν από τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης) τεχνικό σύμβουλο και με τον τρόπο αυτό καταλύεται το συναφές δικαίωμα της υπεράσπισης μου και επέρχεται απόλυτη ακυρότητα (ΚΠοινΔ 171 περ.1 στοιχ. δ’, πρβλ. ΑΠ 2467/2008, 2176/2007) και κατέστησε την ως άνω έκθεση απαράδεκτη ως αποδεικτικό μέσο.
Επειδή αρνουμαι τις αποδιδόμενες σε βάρος μου κατηγορίες, ως νόμω και ουσία αβάσιμες και παντελώς αναπόδεικτες.
Επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις στο πρόσωπό μου για την προσωρινή κράτησή μου ή την επιβολή σε εμένα περιοριστικών όρων, δεδομένου του ότι η εναντίον μου κατηγορία είναι νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, και δεν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούμαι με βάση τα πραγματικά περιστατικά.
Επειδή  :
1. – διαθέτω μόνιμη κατοικία στη Δημοτική Ενότητα Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου και ουδέποτε μετοίκησα από το τόπο καταγωγής μου στο παρελθόν, όπου όπου κατοικώ με την σύντροφο μου και το ανήλικο τέκνο μου και διαθέτω μόνιμη και σταθερή εργασία,
2.- δεν είμαι ύποπτος φυγής, καθώς επίσης ουδέποτε έχω κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνω τη φυγή μου, ούτε υπήρξα φυγόποινος ή φυγόδικος, ούτε κρίθηκα ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίασης περιορισμών διαμονής.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΖΗΤΩ
Να γίνουνε δεκτά τα αναφερόμενα στο ιστορικό του παρόντος υπομνήματος πραγματικά και αληθή περιστατικά και να απαλλαγώ από κάθε κατηγορία  με την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος και άνευ περιοριστικών όρων.
Να γίνει δεκτή η ένσταση μου περί ακυρότητας της προδικασίας και να κριθεί απαράδεκτη η από Ιούνιος 2014 έκθεση του πραγματογνώμονος Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Αναστασίου Καβελλάρη του Θεόδωρου, ως αποδεικτικό μέσο, λόγω παράλειψης  γνωστοποίησης του διορισμού του τελευταίου σε εμένα.

Ρόδος, 27 Απριλίου 2017
Με εκτίμηση
Ο απολογηθείς

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ