13 έτη έχουν περάσει σχεδόν από την έρευνα οικονομικού επιθεωρητή στην οικονομική διαχείριση του πρώην Δήμου Νότιας Ρόδου, τα έτη 1999- 2000 και ο πρώην δήμαρχος κ. Φίλιππος Αντωναράς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται σε ατέρμονες διαδικασίες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να ακυρώσει τον εις βάρος του καταλογισμό παρά την αθώωσή του απ’ όλες τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί από τα ποινικά δικαστήρια.
Το VII τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’ αρίθμ. 610/2016 απόφαση που εξέδωσε κατόπιν της από 16.10.2012 έφεσης του πρώην Δημάρχου κατά της υπ’ αρίθμ. 3401/29.8.2012 απόφασης καταλογισμού της Οικονομικής Επιθεωρήτριας της Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης του Υπουργείου Οικονομικών κατόρθωσε να μειώσει περαιτέρω τον καταλογισμό που του είχε γίνει για το έλλειμμα που βρέθηκε στην διαχείριση του πρώην Δήμου.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια μακροχρόνια διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο πρώην δήμαρχος είχε περιορίσει το ύψος του καταλογισμού στο ποσό των 17.659,29 ευρώ και με τη νέα απόφαση, αφού έγινε εν μέρει δεκτή η έφεση του, το περιόρισε περαιτέρω στα 8.500 ευρώ.
Το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής:
Κατόπιν της από 22.11.2000 εντολής του Υπουργείου Οικονομικών (μετά από αποστολή προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου από το Πταισματοδικείο Ρόδου της από 13.12.1999 κατατεθείσας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου μηνυτήριας αναφοράς δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Νότιας Ρόδου) προς την Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης, ανατέθηκε σε Οικονομικό Επιθεωρητή, η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου στη χρηματική διαχείριση του Δήμου για τη χρονική περίοδο από 1.1.1999 έως 31.12.2000.
Μετά το πέρας του ελέγχου, συντάχθηκε η από 8.10.2003 πορισματική έκθεση, βάσει δε αυτής εκδόθηκε αρχικώς η από 16.12.2003 απόφαση καταλογισμού σε βάρος του  πρώην δημάρχου κατά τον κρίσιμο χρόνο, με την οποία αυτός καταλογίστηκε με το συνολικό ποσό των 72.463,80 ευρώ, που φερόταν ως έλλειμμα στη χρηματική διαχείριση του Δήμου κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο (1.1.1999 έως 31.12.2000).
Με την 2098/2007 απόφαση του ίδιου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε εν μέρει δεκτή έφεση του και περιορίστηκε το ποσό του καταλογισμού σε 17.659,87 ευρώ.
Με την συγκεκριμένη απόφαση είχε κριθεί συγκεκριμένα ότι είχε καταλογιστεί νομίμως μόνον ως προς το ποσό των 11.676,64 ευρώ, που καταβλήθηκε παρανόμως από το Δήμο για τον εφοδιασμό με καύσιμα οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, που δεν ανήκαν δηλαδή στο Δήμο και ως προς το ποσό των 5.982,65 ευρώ, που καταβλήθηκε από το Δήμο για την πληρωμή τελών κινητής τηλεφωνίας, χωρίς οι δαπάνες αυτές να προβλέπονται από διάταξη νόμου ή να είναι λειτουργικές.
Ακολούθως, με την 1614/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή αίτηση του κατά της παραπάνω 2098/2007 οριστικής απόφασης του Τμήματος, αναιρέθηκε αυτή και ακυρώθηκε η από 16.12.2003 καταλογιστική απόφαση του Οικονομικού Επιθεωρητή, κατά το μέρος που αφορούσε τον τέως Δήμαρχο, λόγω μη τήρησης του επιβαλλόμενου από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος τύπου της προηγούμενης ακρόασης.
Κατόπιν τούτου, η Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης, συμμορφούμενη προς την ως άνω αναιρετική απόφαση, επανέλαβε τη διαδικασία του καταλογισμού κοινοποιώντας αρχικά στον εκκαλούντα την από 22.5.2012 πρόσκληση για προσκόμιση στοιχείων και έκθεση των απόψεών του σχετικά με το διενεργηθέντα διαχειριστικό έλεγχο στο Δήμο Νότιας Ρόδου.
Ανταποκρίθηκε υποβάλλοντας από 15.6.2012 επεξηγηματικό υπόμνημα προς την Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης, η οποία απέρριψε τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς και με την από 5.7.2012 ειδική ατομική πρόσκληση, κάλεσε αυτόν να καταθέσει, εντός 48 ωρών από την παραλαβή της πρόσκλησης, το ποσό των 17.659,29 ευρώ για την αποκατάσταση του ελλείμματος που διαπιστώθηκε στη διαχείριση του πρώην Δήμου κατά το ως άνω κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Μετά δε την άπρακτη πάροδο της παραπάνω ταχθείσης προθεσμίας, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη από 29.8.2012 απόφαση της Οικονομικής Επιθεωρήτριας της Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης, με την οποία καταλογίστηκε υπέρ του Δήμου Ρόδου, καθολικού διαδόχου του ήδη καταργηθέντος Δήμου Νότιας Ρόδου και σε βάρος του τέως δημάρχου Νότιας Ρόδου το συνολικό ποσό των 17.659,29 ευρώ.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε τους ισχυρισμούς του πρώην δημάρχου ότι ο εφοδιασμός οχημάτων ιδιωτικής χρήσης με καύσιμα καθώς και η χρήση κινητού τηλεφώνου έγινε προς εξυπηρέτηση των σκοπών του δήμου και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την απομάκρυνση των εντός των ορίων του δήμου αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων για την προστασία του περιβάλλοντος, της κτηνοτροφίας και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
Περαιτέρω, κατά την κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ανωτέρω δαπάνες δεν νομιμοποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 3274/2004, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3448/2006, καθόσον δεν συντρέχει η μία από τις σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις νομιμοποίησής τους.
Ωστόσο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα των δημοσιονομικών παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και το γεγονός ότι το επίδικο έλλειμμα προκλήθηκε από ελαφρά αμέλεια του τέως Δημάρχου και για το λόγο αυτό δεν καταλογίστηκαν σε βάρος του προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, έκρινε ότι θα πρέπει να μειώσει τον καταλογισμό σε 8.500 ευρώ.
Θυμίζουμε ότι για την ίδια  υπόθεση έχει εκδοθεί απόφαση που εξέδωσε το Τριµελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργηµάτων με την οποία έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος µελών της τότε δηµοτικής αρχής του Δήµου Νότιας Ρόδου, που βρέθηκαν κατηγορούµενοι για απιστία στην υπηρεσία και για υπεξαίρεση ποσού που υπερβαίνει τα 73.000 ευρώ.
Στο εδώλιο είχαν καθίσει συγκεκριµένα ο πρώην δήµαρχος Nότιας Pόδου κ. Φ. Aντωναράς, ο πρώην ταµίας κ. I. Kαραγεωργίου και οι πρώην δηµοτικοί σύµβουλοι κκ Eµµ. Λέργος, Στ. Παπαβασιλείου και I. Aσπρής.
Το δικαστήριο έκρινε ότι κακώς είχαν παραπεµφθεί οι ανωτέρω για αδικήµατα που διώκονται σε βαθµό κακουργήµατος, επισηµαίνοντας ότι τυχόν διάπραξη αδικηµάτων που διώκονται σε βαθµό πληµµελήµατος έχει ήδη υποπέσει σε παραγραφή.
Με την έκθεση του επιθεωρητή είχε διαπιστωθεί λειτουργία δύο ταµιακών υπηρεσιών στο Δήµο το έτος 1999, παράνοµη είσπραξη χρηµάτων (περίπτωση παρακράτησης 2,5% από τους δικαιούχους δανείου), διαφορές ταµείου, παράνοµη υπογραφή σύµβασης (Leasing), παράνοµη πληρωµή καυσίµου σε ιδιώτες, παράνοµη χρήση κινητού τηλεφώνου, αδικαιολόγητη είσπραξη χρηµάτων για ταξίδια κ.λπ.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ