Ρεπορτάζ

Επισημοποιήθηκε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με την ανάδοχο της αποκομιδής των απορριμμάτων

«Eπισημοποιήθηκε» με την ανάρτηση της οικείας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου το απόγευμα της Τετάρτης στη Διαύγεια, το πρακτικό εξωδικαστικού συμβιβασμού με την ανάδοχο του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων.
Το πρακτικό τιτλοφορείται «Περικοπή αμοιβής – αποζημίωσης του αναδόχου της σύμβασης «Αποκομιδή-Μεταφορά και Διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική) χορτοκοπτική – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» και προσδιορισμός αυτής στο πλαίσιο των συμβατικών συνθηκών λόγω της φύσεως του αντικειμένου της συζήτησης», ενώ τα όσα διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της απόφασης αλλά και η ουσία αυτής είναι προς όφελος των δημοτών.
Στην απόφαση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ε.Π.Π.Ε. της υπ΄ αρ. πρωτ. 02/43008/07-06-2017 Σύμβασης
Στη Ρόδο σήμερα 21η Μαΐου 2021 ως Επιτροπή παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου της παροχής της υπ’ αρ. πρωτ. 02/43008/07-06-2017 Σύμβασης «Υπηρεσία Αποκομιδής, μεταφοράς & διαχείρισης ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική & χειρωνακτική) χορτοκοπτική-κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή & διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, του Δήμου Ρόδου», συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:
Μας τέθηκε υπ’ όψιν η από 16η Απριλίου 2021 γνωμοδότηση του Καθηγητή του Διοικητικού Δικαίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Κωνσταντίνου Ρέμελη (υπ’ αριθ. πρωτ. 02/20794/06-05-2021), με την οποία αποφάνθηκε ότι ο Δήμος Ρόδου έχει τη δυνατότητα να κηρύξει έκπτωτη την ανάδοχο εταιρεία «En.Act. Α.Ε.», από την υπό εκτέλεσησύμβαση καθαριότητας της νήσου Ρόδου, καθώς και να της επιβάλει την παρεπόμενη κύρωσητου οριζόντιου αποκλεισμού, από μελλοντικές και εν εξελίξει δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Περαιτέρω, μας τέθηκε υπ’ όψιν το από 20-05-2021 έγγραφο/αίτημα των εταιρειών«En.Act. Α.Ε.», «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ En.Act. Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (υπ’ αριθ. πρωτ. 2/23701/20-05-2021), στο οποίο περιγράφονται οι τελικές αξιώσεις των αναδοχών, από την συνολικήεκτέλεση και ολοκλήρωση της επίμαχης Κύριας Σύμβασης Καθαριότητας της νήσου Ρόδου,καθώς και της τάχα Α’ Συμπληρωματικής Σύμβασης αυτής.
Από την προσεκτική εξέταση του αιτήματος των αναδοχών, συνάγεται ευχερώς, ότι με αυτό ζητείται ο επανακαθορισμός του φυσικού, και κατ’ επέκταση του οικονομικού αντικειμένου, των επίμαχων συμβάσεων, σε πλήρη και ουσιαστική συμμόρφωση κατ’ ουσίαν, προς τις σχετικές θέσεις και αποφάσεις του Δήμου μας.
Ειδικότερα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 330/05-06-2020 απόφαση της Οικονομικής μας Επιτροπής, είχε αναγνωρισθεί στην ανάδοχο εταιρεία «En.Act. Α.Ε.» η δυνατότητα άσκησης του συμβατικά προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, υπό την σαφή προϋπόθεση του επανακαθορισμού του φυσικού, και κατ’ ακολουθία του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, λόγω της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, συνεπεία της πανδημίας, του ιού covid-19, και ιδίως λόγω της δραστικής μείωσης, της τουριστικής ροής στο νησί μας. Επιπροσθέτως, από το ύψος του οικονομικού αιτήματος, και των συνολικών αξιώσεων των αναδοχών, βάσει της Κύριας Σύμβασης και της τυχόν Α’ Συμπληρωματικής Σύμβασης, οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω θα έπρεπε η Σύμβαση/εις αυτές να ήταν σαφώς πιο ξεκάθαρα εξασφαλιστικές για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, για το Δημόσιο Συμφέρον και το Δημοτικό Συμφέρον, προκύπτει, ότι οι τελευταίοι παραιτούνται αξιώσεων, που είχαν προβάλει αρχικώς, ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών, καθώς και όλων των υπολοίπων απαιτήσεων που δε θα τιμολογηθούν μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εκ συνολικού ποσού Πέντε Εκατομμυρίων Διακοσίων Εβδομήντα Έξι Χιλιάδων, Τετρακοσίων Εβδομήντα έξι ευρώ και μηδέν οκτώ λεπτών (5.276.476,08 €) Ευρώ.
Η εν συνόλω παραίτηση έναντι του Δήμου μας, ανέρχεται στο ποσό των Δύο Εκατομμυρίων Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδων, Οκτακόσιων Εβδομήντα Έξι ευρώ και μηδέν οκτώ λεπτών (2.075.876,08 €) Ευρώ.
Στο Ποσό αυτό της παραιτήσεως ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται το ποσό τουλάχιστον των περαιτέρω Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδων και τετρακοσίων (+98.400,00 €) Ευρώ, που θα καταβληθεί αμοιβαία προσπάθεια (από τον Δήμο Ρόδου και τον Ανάδοχο/ους – Ιδιώτη/ες για να εισπραχθούν για το ΚΔΑΥ, από την ΕΕΑΑ. Διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό ποσό Πρότασης του Αναδόχου στα -3.299.000,00 € Ανάδοχος/οι + 98.400,00 € (κοινή προσπάθεια είσπραξης ανάκτησης ανακύκλωσης από ΕΕΑΑ, τουλάχιστον) = Διαμορφώνοντας έτσι την τελική οικονομική επιβάρυνση του Δήμου Ρόδου στο συνολικό maximum ποσό των 3.200.000.οο €.
Συνεπώς η Συνολική Αμοιβή του Αναδόχου, έως το τέλος της Σύμβασης (σ’ όλο της το φάσμα) στις 06/06/2021, προτείνεται στα Τρία Εκατομμύρια & Διακόσιες Ενενήντα Εννέα Χιλιάδες Ευρώ (3.299.000,00 €)
Συνολικά, υποχρέωση από τον Δήμο Ρόδου, προς τον Ανάδοχο/ους. Συνεπώς, η οικονομική αυτή πρόταση του αναδόχου/ων, αφενός συνιστά πλήρη αποδοχή της (Συμβατικής) νομιμότητας, όπως είχε υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής, και αφετέρου αποτελεί μια σημαντική οικονομική ωφέλεια για τον Δήμο μας, τους πολίτες και γενικά για το Δημόσιο Συμφέρον. Ενόψει των ανωτέρω και της ουσιώδους μεταβολής των πραγματικών και νομικών συνθηκών και της συνολικής στάσης του αναδόχου/ων, γνωμοδοτούμε και προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω πρότασης του/ους»
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τα εξής:
«ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ
– Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ.: 02/23906/21.05.2021 πρακτικό της Ε.Π.Π.Ε. για την σύμβαση «Αποκομιδής – Μεταφοράς και Διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική) χορτοκοπτική – κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», κρίνοντας ότι η οικονομική πρόταση της αναδόχου αφενός είναι οικονομικά επωφελής για τα συμφέροντα του Δήμου και αφετέρου ταυτίζεται με την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή έχει εκφραστεί επανειλημμένα με προηγούμενες σχετικές αποφάσεις των οικείων οργάνων του Δήμου.
– Αποδέχεται την υπ’ αριθ. πρωτ.: 02/23701/20-05-2021 οικονομική πρόταση της En.Act. A.E. και της Κ/Ξ EnAct A.E – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως Αναδόχου/ων της σύμβασης «Αποκομιδή-Μεταφορά και Διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική & χειρωνακτική) χορτοκοπτική – κλαδοκοπή (μηχανική & χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», για τη μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος της επίμαχης σύμβασης και την ολοκλήρωσή της».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου