Τοπικές Ειδήσεις

Ανακοίνωση του ΤΕΕ Δωδεκανήσου για την ανάρτηση των δασικών χαρτών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει, αναρτώνται σε όλη τη χώρα δασικοί χάρτες, αλλάζοντας το μέχρι σήμερα ιδιοκτησιακό μοντέλο, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την καταγραφή και αποτύπωση της Δημόσιας περιουσίας, τη δήλωση της δημόσιας ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, την απογραφή και προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.

 

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση δασών Δωδεκανήσου, στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών του νομού μας, παραθέτει κωδικοποιημένες και απλουστευμένες πληροφορίες για τη διαδικασία ανάρτησης , τον τρόπο και την απαίτηση ή μη της υποβολής αντιρρήσεων

 

Α. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ : 5/2/2021 (ΑΔΑ : ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ)

σε ειδικό δικτυακός τόπος ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

 

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ :

105 ημέρες (από 19 Φεβρουαρίου 2021 έως 14 Ιουνίου 2021), για μόνιμους κατοίκους εσωτερικού

Επιπλέον 20 ήμερες (έως 21 Ιουνίου 2021), για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Θα δημοσιευθεί ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου με πρόσκληση προς τους πολίτες.

 

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ή ΜΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ:

Στον δασικό χάρτη

– Δεν αναρτάται το εντός του ορίου των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης

– Δεν θα αναρτηθεί στις 5-2-2021 δασικός χάρτης για τα εντός του ορίου ακίνητα όλων των οικισμών, όπως αυτά προσδιορίστηκαν και στάλθηκαν από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στην Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.. Θα εκδοθεί νέα απόφαση .

– Θα πρέπει να απεικονίζονται όλες τις διοικητικές πράξεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες και οι αναδασωτέες περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί ΦΕΚ .

Ως βάση για τον προσδιορισμό των δασικών εν γένει εκτάσεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν.998/1979(Α’ 289), που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις , λαμβάνεται η παλαιότερη η αεροφωτογραφία , έτους 1960 και ο ορθοφωτοχάρτης του 2015.

Η αντίρρηση αφορά αποκλειστικά στο χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της

O ενδιαφερόμενος πρέπει να ελέγξει τη θέση του κάθε ακινήτου του, σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πολύγωνα που θα αναρτηθούν σε ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Η ορθή θέση κάθε ακινήτου ορίζεται από τις εξαρτημένες συντεταγμένες του πολυγώνου του στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ’ 87) .

Για την αποφυγή λανθασμένου συσχετισμού της θέσης του κάθε ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί σε αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος με εξειδικευμένη εργασία θα επιβεβαιώσει και θα κατατάξει αν το ακίνητο

α)βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως ή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

β)βρίσκεται εντός μη οριοθετημένου οικισμού – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

γ) βρίσκεται σε περιοχή ΑΑ (αγρός που παρέμεινε αγρός) – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

δ) βρίσκεται σε περιοχή ΑΔ (αγρός που δασώθηκε) – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

ε) βρίσκεται σε περιοχή ΔΑ (δάσος που έγινε αγρός – εκχέρσωση) – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

ζ) βρίσκεται σε περιοχή ΔΔ (δάσος ή δασική έκταση που παρέμεινε δάσος ή δασική έκταση) – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

η) βρίσκεται σε περιοχή ΠΑ (εκδόθηκε πράξη χαρακτηρισμού ως αγρός) – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

θ) βρίσκεται σε περιοχή ΠΧ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως χορτολιβαδική έκταση) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ , εφόσον υπάρχουν αναγνωρισμένοι έναντι του Δημοσίου τίτλοι ιδιοκτησίας. (Ρόδος, Κως και κτηματογραφημένη Λέρος). Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται αντίρρηση.

ι) βρίσκεται σε περιοχή ΠΔ (τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού ως δάσος ή δασική έκταση) – ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

ια) βρίσκεται σε κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις :

 

1. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εκδώσει μη τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού για το ακίνητο του, είτε έχει σε εκκρεμότητα αίτημα για πράξη χαρακτηρισμού ( πλήρη φάκελο με αριθμό πρωτοκόλλου), που δεν έχει ενημερωθεί στον δασικό χάρτη, τότε θα πρέπει να υποβάλλει ψηφιακό αρχείο όλων των δικαιολογητικών στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ) στη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου, για την υποβολή ΑΤΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

2. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει εκδώσει τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού για το ακίνητο του και δεν εμφανίζεται στον δασικό χάρτη, θα πρέπει να καταθέσει στην Δ/νση Δασών αίτημα διόρθωσης προδήλου σφάλματος.

3. Στην περίπτωση που εκκρεμούν υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων του Ν.998/79, αυτές θα διαβιβαστούν αυτεπάγγελτα από τη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) , όπου οι ενδιαφερόμενοι ΑΤΕΛΩΣ θα κληθούν για συζήτηση του θέματος, με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε με τη παρουσία Νομικού και Τεχνικού Συμβούλου.

Αν οι υποθέσεις είναι παλιές και τα ακίνητα δεν έχουν γεωαναφορά , θα ζητηθούν συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87, οπότε θα απαιτηθεί η κατάθεση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

4. Στην περίπτωση που σε ακίνητο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, η οποία δεν έχει ανακληθεί, και υπάρχει πράξη χαρακτηρισμού ή παλιά βεβαίωση δασαρχείου, που χαρακτήριζε το ακίνητο ως χορτολιβαδική ή γεωργική έκταση, ενώ στον δασικό

χάρτη φαίνεται ως δασική ή χορτολιβαδική , τότε κατατίθεται αίτημα για εξαίρεση από το χαρακτήρα Δ ή Χ, σύμφωνα με το αρθ. 3, παρ. 7 του Ν. 998/79

ΓΕΝΙΚΑ εάν ένα ακίνητο έχει χορτολιβαδικό χαρακτήρα Χ, με αίτημα διόρθωσης προδήλου σφάλματος στην Δ/νση Δασών, μετατρέπεται σε αγροτικού χαρακτήρα Α, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις :

i. Να έχει ιδιωτικό τίτλο κτήσης από το Ιταλικό Κτηματολόγιο και με τη σημερινή ισχύ του (Ρόδος, Κως και κτηματογραφημένη Λέρος)

ii. Να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με αναγνώριση ιδιοκτησίας, έναντι του Δημοσίου

5. Διαμορφωμένοι δρόμοι εκτός σχεδίου πόλεων ή οικισμών, χαρακτηρισμένοι ή μη , είτε άλλοι κοινόχρηστοι χώροι εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών, είτε δρόμοι που έχουν τεθεί σε κοινή χρήση και συντηρούνται από τοις Τ.Υ. των Δήμων.

Κατά περίπτωση πρέπει να γίνουν δηλώσεις ΑΤΕΛΩΣ από τον οικείο Δήμο ή την Περιφέρεια .

Δικαίωμα αντίρρησης έχουν και οι ιδιώτες που εξυπηρετούνται από αυτούς.

Ο έλεγχος θα γίνει διαχρονικά, διότι αν κριθεί ότι έχει διανοιχθεί μέσα σε δάσος ή δασική έκταση , τότε θα θεωρηθεί δασική παράβαση και θα ισχύσουν οι σχετικοί νόμοι

6. Επιτρεπτές Επεμβάσεις για τα έργα δημοσίου συμφέροντος, όπως έργα με μελέτες σε εξέλιξη , οι υπό χάραξη δρόμοι, οι δημοτικές δεξαμενές κτλ., πριν την κύρωση και κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, θα οριστεί άμεσα η Επιτροπή Δασολογίου και θα τακτοποιηθούν ΑΤΕΛΩΣ (ΑΡΘ. 45 Ν.998/79 και άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 3208/03) . Έλεγχος από τον οικείο Δήμο ή την Περιφέρεια.

7. Δασωμένοι αγροί (αρθ. 3 ΥΑ136255/683/7-3-2016, ΦΕΚ 767/Β, αρθ. 6 Ν. 4467/17) εφαρμογή του άρθρου 67 Ν. 998/79. Μπορούν να καταθέσουν αντιρρήσεις στην ΕΠΕΑ για αποχαρακτηρισμό του δασικού και να περιμένουν την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού. Αν δεν αποχαρακτηριστούν από την Επιτροπή μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Δ/νση Δασών για υπαγωγή στο άρθρο 67 οποτεδήποτε. Απαιτούνται τίτλοι ιδιοκτησίας έως 23-2-1946 μετεγγραμμένοι.

8. Άβατες κλιτύες (ακίνητα με πολύ απότομες κλίσεις), αν το ακίνητο έχει υψομετρική κλίση, που υπερβαίνει το 35% , σε υπερθαλάσσιο ύψος μεγαλύτερο των 200μ. (βάσει υψομετρικών καμπύλων ΓΥΣ) και επειδή στο δασικό χάρτη δε γίνεται διαχωρισμός σε βραχώδεις και σε χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακόμη και εάν ο πολίτης, βάσει των τίτλων του, κερδίσει δικαστικά την κυριότητα κατά του Ελληνικού Δημοσίου, θα αναγνωριστεί ως ιδιοκτήτης δάσους . Για το λόγο αυτό ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ.

9. Πρόδηλα Σφάλματα : Όσοι πολίτες καταθέσουν αίτηση για πρόδηλα σφάλματα, και εφόσον η υπηρεσία τα αποδεχτεί ως πρόδηλα, τότε ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ .

Στην περίπτωση που απορριφθεί το αίτημα τους , τότε οι υποθέσεις διαβιβάζονται ως αντιρρήσεις στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)και οι πολίτες πληρώνουν το αντίστοιχο Ειδικό Τέλος των αντιρρήσεων

10. Μετά από δικαστική απόφαση οι ιδιωτικές εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ως ισχύει , δηλαδή οι

α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήματα αποτελούμενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική μεν βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα.

β) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών.

λόγω της αναγνώρισής τους ως ιδιωτικές υπάγονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, μην εμπίπτουσες στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Στις περιπτώσεις , όπου απαιτείται υποβολή αντίρρησης, , σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 146776/2459 ΦΕΚ 3532/τεύχος β’/03.11.2016 περιγράφονται ο τρόπος κατάθεσης και λειτουργίας των νέων τμημάτων , καθώς και της σύνταξης φακέλου αντίρρησης με όλα τα προαπαιτούμενα στοιχεία , και κυρίως

1. Αποδεικτικά στοιχεία για τη θεμελίωση έννομου συμφέροντος του ενδιαφερόμενου (Ενοχικό –Εμπράγματο ) , που υποβάλλει την αντίρρηση, όπως τίτλος κτήσης ακινήτου, η πιστοποιητικό ιδιοκτησίας , άλλο δημόσιο έγγραφο .

2. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν

– -Φυσικά πρόσωπα

– Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

– Ελληνικό Δημόσιο

– Οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού

– Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχει και ο νομέας ακινήτου χωρίς τίτλο κτήσης , άλλα με άλλη απόδειξη εννόμου συμφέροντος

3. Υπόδειξη του τεμαχίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87, με κατάθεση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου με γεωαναφορά συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ΄87, το οποίο θα υπογράφεται από τους έχοντες το δικαίωμα υπογραφής μηχανικούς , δηλαδή Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Π.Ε. , Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε., και Τοπογράφοι ΤΕΙ.

Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνεται από το Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ) της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου και κατά την εξέταση των υποθέσεων από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) , άλλο τοπογραφικό διάγραμμα.

4. Έκθεση φωτοερμηνείας από Δασολόγο Π.Ε.

 

Ε. ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ :

Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης , που αφορά η αντίρρηση και διαμορφώνεται ως εξής , σύμφωνα με την ΚΥΑ 151585/323 (ΦΕΚ 347/Β/08-02-2017 ) :

· για εμβαδό έκτασης έως 100τμ. το τέλος ανέρχεται στα 10 ευρώ,

· για εμβαδό έκτασης μεγαλύτερης των 100 τμ. και έως 1.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 40 ευρώ,

· για εμβαδό έκτασης μεγαλύτερης των 1.000 τμ. και έως 5.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 90 ευρώ,

· για εμβαδό έκτασης μεγαλύτερης των 5.000 τμ. και έως 10.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 180 ευρώ,

· για εμβαδό έκτασης μεγαλύτερης των 10.000 τμ. και έως 20.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 350 ευρώ,

· για εμβαδό έκτασης μεγαλύτερης των 20.000 τμ. και έως 100.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 700 ευρώ,

· για εμβαδό έκτασης μεγαλύτερης των 100.000 τμ. και έως 300.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 1.400 ευρώ,

· για εμβαδό έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τμ. το τέλος ανέρχεται στα 3.300 ευρώ

 

Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ :

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων .

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την καταβολή του ειδικού τέλους και το έννομο συμφέρον, αποστέλλονται από τον ενδιαφερόμενο, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων σε έντυπη μορφή, στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ) στη Δ/νση Δασών Δωδεκανήσου, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικώς στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων.

Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερομένου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν. Συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αλληλογραφία ή και να κατατίθενται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά την εξέταση της αντίρρησης, όταν θα κληθούν.

 

Η. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Εντός 45 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων η αρμόδια Διεύθυνση Δασών

– επεξεργάζεται τα στοιχεία των αντιρρήσεων και αποτυπώνει στον δασικό χάρτη με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση τις εκτάσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις

Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 η ανωτέρω θεώρηση γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από την διαβίβαση στη Διεύθυνση Δασών του δασικού χάρτη και των επεξεργασμένων από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στοιχείων των αντιρρήσεων.

– εξετάζει αιτήσεις για διόρθωση προδήλων σφαλμάτων των δασικών χαρτών οι οποίες έχουν υποβληθεί σ’ αυτές.

– Εάν τα σφάλματα δεν εμπίπτουν στην περιοριστική απαρίθμηση της υπ’ αρ. 153394/919/2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος (Β’ 1366), η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) ως υποβληθείσα αντίρρηση, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος εντός προθεσμίας 30ημερών πρέπει να καταβάλει σχετικό παράβολο , στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται.

 

Για τις εκτάσεις που δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις εντός της καθορισθείσας προθεσμίας και δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις, το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη θεωρείται οριστικό και βεβαιώνεται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δασών ότι δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις.

Ο δασικός χάρτης, μετά την ανωτέρω θεώρησή του, κυρώνεται ως προς τα τμήματά του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός 10 ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.Ο κυρωμένος δασικός χάρτης δημοσιεύεται αμέσως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του

ν. 998/1979, όπως ισχύει. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της ως άνω παραγράφου.

 

Θ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΕΠ.Ε.Α.)

1. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών, εκτός εάν καθοριστεί διαφορετική έδρα με την απόφαση συγκρότησης. Θα βγει ανακοίνωση από τη Δ/νση Δασών και για τα υπόλοιπα νησιά του νομού Δωδεκανήσου. Οι αποτελούνται ΕΠ.Ε.Α. από:

α) έναν (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ εφέταις, με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο,

β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και

γ) έναν (1) μηχανικό με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία, που έχει δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος, ως μέλη.

Σε κάθε επιτροπή ορίζεται και ο Γραμματέας της ΕΠ.Ε.Α. με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι μπορεί να είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η θητεία των μελών των ΕΠ.Ε.Α. λήγει με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων επί του αναρτηθέντος δασικού χάρτη. Τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Οι συνεδριάσεις των ΕΠ.Ε.Α. ανακοινώνονται στα οικεία δημοτικά καταστήματα και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δασών δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν, με μνεία των υποθέσεων που θα εξετάσουν ανά συνεδρίαση.

2.Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις αντιρρήσεις εφαρμόζοντας τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις λαμβάνοντας υπόψη κατ’ ελάχιστον:

α) τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη,

β) τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον ενδιαφερόμενο που υπέβαλε τις αντιρρήσεις,

γ) τα υπομνήματα που περιέχονται στους φακέλους των αντιρρήσεων,

δ) τις πληροφορίες με την μορφή υπομνήματος που έχει υποχρέωση να παρέχει σε αυτήν η Διεύθυνση Δασών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές κατάρτισης των δασικών χαρτών

ε) τα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου ή εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, της κτηματογράφησης.

3. Επιπρόσθετα οι ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για το δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη.

4. Στις περιπτώσεις που αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. εξαιρούν εκτάσεις της υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές, αυτές γνωστοποιούνται και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την αμελλητί συμπερίληψή τους στην εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/1979.

5. Η ΕΠ.Ε.Α. μπορεί, αν το κρίνει αναγκαίο, να διενεργεί αυτοψίες, να ζητεί επιπλέον στοιχεία από την οικεία δασική υπηρεσία και την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και να καλεί στις συνεδριάσεις της το ειδικό τεχνικό-επιστημονικό προσωπικό τού Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών, στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η έκταση, για παροχή διευκρινίσεων. Για την επίλυση νομικών και τεχνικών ζητημάτων μείζονος σημασίας που ανακύπτουν κατά το στάδιο της εξέτασης των αντιρρήσεων, η ΕΠ.Ε.Α. μπορεί να ζητεί γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ή το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών, αντίστοιχα.

6. Η ΕΠ.Ε.Α. διά του γραμματέα της, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής, καλεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερόμενους να παρασταθούν στην εκδίκαση της αντίρρησής τους.Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από το γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του.

7. Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 4μηνών από την διαβίβαση σε αυτήν των αντιρρήσεων. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως 2μήνες το ανώτερο με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της. Συνεδριάζουν υποχρεωτικά τέσσερις (4) φορές ανά μήνα και εξετάζουν είκοσι πέντε (25) υποθέσεις ανά συνεδρίαση, με εξαίρεση τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους.

8. Εφόσον ο δασικός χάρτης δεν έχει κυρωθεί ολικώς κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 19, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από την ΕΠ.Ε.Α. ότι στο δασικό χάρτη που αναρτήθηκε παραλήφθηκαν να απεικονιστούν σε αυτόν ισχύουσες διοικητικές πράξεις, που οφείλονταν να είναι αποτυπωμένες σε αυτόν, τα σχετικά στοιχεία των διοικητικών πράξεων μετά του σχετικού κατά τα ανωτέρω υπομνήματος προωθούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών ή στην περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. στην ΕΠ.Ε.Α. προς έκδοση σχετικής απόφασης.Τυχόν αντιρρήσεις που υποβάλλονται με το ανωτέρω αιτιολογικό εξαιρούνται της καταβολής τέλους.

9. Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου ή ιδιωτών.

11. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αντιρρήσεων αναρτάται στον ειδικό δικτυακό τόπο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του παρόντος, συνοπτικός κατάλογος με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. επί του συνόλου των υποβληθεισών αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη, ο οποίος αναφέρει τουλάχιστον τον αριθμό πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων και το αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής. Ο κατάλογος παραμένει αναρτημένος στο διαδίκτυο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως της απόφασης κύρωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19.

 

Ι. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΜΗ-ΠΑΤΜΟΣ

Στις νήσους Σύμης και Πάτμου, όπου έχει γίνει ήδη ανάρτηση δασικού χάρτη και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιρρήσεων , επί του δασικού χάρτη είχαν οριστεί οι πολυγωνικές γραμμές οικιστικών πυκνώσεων , για περιοχές εκτός σχεδίου με εντονότερη οικιστική παρουσία , όπου οι πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα άσκησης αντιρρήσεων. Μετά από απόφαση του ΣΤΕ , δεν είναι σε ισχύ η έννοια της οικιστικής πύκνωσης και δίνεται η πλέον δυνατότητα στους πολίτες να ασκήσουν αντιρρήσεις, με τη διαδικασία που περιγράφθηκε παραπάνω, με κατάθεση Ειδικού Τέλους.

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΚΝΩΣΕΩΝ

105 ημέρες (από 19 Φεβρουαρίου 2021 έως 14 Ιουνίου 2021), για μόνιμους κατοίκους εσωτερικού

Επιπλέον 20 ήμερες (έως 21 Ιουνίου 2021), για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Ακολουθείται η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία.

 

Επίσης:

 

– Στις περιοχές όπου υπάρχει μερική κύρωση του δασικού χάρτη σε ακίνητο με χαρακτήρα ΑΔ ή ΔΔ, δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο χαρακτηρισμός Δ , είναι δασική ή χορτολιβαδική έκταση Χ (καλύπτεται από φρύγανα ή είναι βραχώδες), ο

ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί , για το είδος του χαρακτήρα του ακινήτου στην Επιτροπή Δασολογίου της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου του Ν. 3889/10.

– Αν αποδειχθεί με δικαστική απόφαση ότι το ακίνητο είναι ιδιωτικό και όχι του Ελληνικού Δημοσίου και στην περίπτωση που το ακίνητο χαρακτηριζόταν ως χορτολιβαδικό , τότε καταθέτοντας στη Δ/νση Δασών το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Κτηματολόγιο Ρόδου με μετεγγραμμένη τη δικαστική απόφαση , άμεσα η Δ/νση Δασών υποχρεούται να κάνει αλλαγή του κυρωμένου χάρτη ως ΑΑ , ως πρόδηλο σφάλμα.

Αν ο χαρακτήρας του ακινήτου ήταν δάσος ή δασικός, τότε παραμένει ιδιωτικό δάσος ή δασικό , αλλά ο πολίτης απαιτείται να υποβάλει αντίρρηση , για να μη διεκδικηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο

– Αν σε ένα ακίνητο με χαρακτήρα ΑΑ , αμελητέο τμήμα αυτού , εμβαδού μικρότερου των 100τ.μ., βρίσκεται εντός πολυγώνου με χαρακτήρα Δ , είτε σε κατά μήκος λωρίδα με χαρακτήρα Δ , τότε σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4759/2020, θα θεωρείται εξ ολοκλήρου ΑΑ

– Αν αποδεδειγμένα (αποτύπωση) η υψομετρία ενός ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσοστό της κλίσης ποσοστού 35% της άβατης κλιτύος , σε υπερθαλάσσιο ύψος μεγαλύτερο των 200μ. (βάσει υψομετρικών καμπύλων ΓΥΣ), τότε μπορεί να ζητηθεί αλλαγή του χαρακτήρα Δ, εφόσον δεν συντρέχουν άλλες ς συνθήκες.

 

Κ. Για περισσότερα στοιχεία για τους ενδιαφερόμενους παρατίθεται όλη η ισχύουσα ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

N. 998/79 , όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους

Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/14-10-2010)

Ν. 4030/2011

Ν. 4164/2013

Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014)

Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ-94 Α/27-5-2016)

Ν.4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/13-4-2017)

Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) σε συνδυασμό με

ΥΑ 153394/919/12.04.2017, ΦΕΚ1366/Β/21042017 (ΑΔΑ ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ)

ΠΔ 32/2016, ΦΕΚ 46/Α/31-03-2016

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου