Ειδήσεις

Τουρισμός: Οι 4 στόχοι του σχεδίου δράσης του υπουργείου για το 2022

Η προώθηση του ελληνικού τουριστικού brand διεθνώς, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου παράγοντα στον τουρισμό, η  διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αλλά και η στροφή στην Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη είναι οι στόχοι που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του υπουργείου Τουρισμού για την νέα χρονιά. Στόχοι, οι οποίοι συντάσσονται και με τις Στρατηγικές επιλογές του κυβερνητικού προγραμματισμού κι φιλοδοξούν μέσα από τις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις και έργα να εκμεταλλευτούν τις «σημαντικές» προοπτικές του κλάδου μεσομακροπρόθεσμα και παρά την πανδημία.

Τουριστική προβολή για δωδεκάμηνης διάρκειας τουρισμό
Η τουριστική προβολή της χώρας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής, 2022, το οποίο δημοσιεύτηκε προ Χριστουγέννων, στοχεύει στην προώθηση της Ελλάδας ως δωδεκάμηνο τουριστικό προορισμό μέσα από την προβολή των προϊόντων και των εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η χώρα καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Τελικός στόχος είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου, η μείωση της εποχικότητας και η αύξηση των τουριστικών ροών και εσόδων.

Για να επιτευθχεί το παραπάνω το υπουργείο θα στραφεί στη διαμόρφωση ενός πλέγματος ενεργειών για τη συνεχή και πολυεπίπεδη προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Συγκεκριμένα ο ΕΟΤ θα αναλάβει να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα ετήσιο πλάνο διαφήμισης και συνδιαφήμισης αλλά και ένα ετήσιο πλάνο εκθέσεων κι ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων που θα συμβάλλουν στην προβολή της χώρας ως δωδεκάμηνου τουριστικού προορισμού.

Συμπληρωματικά θα στραφεί και στην διερεύνηση των τάσεων, των ταξιδιωτικών προτιμήσεων, του μεγέθους, των χαρακτηριστικών (δημογραφικών κ.λπ.) των εθνικών-αγορών στόχων, στην εκπόνηση ενός στρατηγικού πλαισίου για την ανάπτυξη του εισερχόμενου τουρισμού αλλά και στην ενίσχυση του μεριδίου της χώρας σε αγορές εκτός Ε.Ε.

Δεδομένου ότι πάνω από το 50% των τουριστών που επισκέφτηκαν την χώρα μας το 2021 ήταν από χώρες της ΕΕ, το βάρος του υπουργείου θα πέσει φέτος στην διερεύνηση των βασικών εθνικών αγορών- στόχων, η οποία θα αποφασιστεί κατόπιν πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η έρευνα θα αναλύει το μέγεθος αγοράς, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το οικονομικό προφίλ, τις προτιμήσεις ταξιδιωτών αλλά και το  ενδιαφέρον για θεματικές μορφές τουρισμού και προορισμούς, σε αγορές όπως η Κίνα και η  Αυστραλία. Παράλληλα μάλιστα θα εκπονηθεί και το σχεδίου δράσης προώθησης – προβολής για το 2023, ειδικά σε αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή οι ΗΠΑ

Ωστόσο για να είναι αποτελεσματική η συγκεκριμένη Εθνική στρατηγική για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος θα διασφαλιστεί και η διάχυση στις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας , μέσω ενός ευρύτερου δικτύου επικοινωνίας που θα χτιστεί μεταξύ Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού και επιμέρους Περιφερειακών Συμβουλίων. Όπως διευκρινίζεται μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού, θα συγκαλείται σε τακτική βάση ή έκτακτα από τον αρμόδιο Τουρισμού, ώστε σε συνεργασία με τους Περιφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες Τουρισμού, να συζητούνται θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος και προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες και η εξεύρεση λύσεων επί αυτών.

Έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα
Με δύο βασικές δράσεις, τον εκσυγχρονισμό του κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ ο οποίος είχε εκδοθεί το 2006  αλλά και την υλοποίηση σεμιναρίων για την αναβάθμιση δεξιοτήτων αναμένεται να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία του ανθρώπινου παράγοντα στον κλάδο.

Στόχος στην πρώτη περίπτωση είναι η εναρμόνιση του υφιστάμενου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού με τον ν. 4763/2020 (Α’ 254), ως προς τα θέματα που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους.

Όσο για τα σεμινάρια, φιλοδοξούν μέσα από 4 κύκλους επιμόρφωσης, τετράμηνης διάρκειας, που θα απευθύνονται σε τουλάχιστον 18.000 επιμορφούμενους, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες των εργαζόμενων στον κλάδο μέσα από την απόκτηση νέων γνώσεων (upskilling) αλλά και την επανακατάρτιση (reskilling) των απασχολούμενων.

Νέο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού με ψηφιακή κάρτα
Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό αιτήσεων δικαιούχων κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2020», καθώς και το έντονο ενδιαφέρον των τουριστικών επιχειρήσεων να συμμετέχουν σε προγράμματα τόνωσης του εγχώριου τουρισμού και έχοντας αποκτήσει ήδη την απαραίτητη τεχνογνωσία σε επίπεδο υλοποίησης, το υπουργείο σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα νέο αντίστοιχο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα αυτό θα έχει την μορφή ψηφιακής κάρτας, κατά το πρότυπο του Freedom Pass, ώστε να απλοποιεί τις διαδικασίες εξαργύρωσης, να αυξάνει την απορροφητικότητα του αλλά και να διασφαλίζει την συμμετοχή περισσότερων επιχειρήσεων που συνδέονται με τον τουρισμό.

Η «ψηφιοποίηση» του κοινωνικού τουρισμού μεταξύ άλλων θα συμβάλλει και στην αμεσότερη πληρωμή των παρόχων αλλά και στην ενίσχυση συγκεκριμένων περιοχών της χώρας, οι τουριστικές εισροές των οποίων έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας και άλλων έκτακτων συνθηκών κατά τα τελευταία δύο έτη.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
Οι δράσεις βέβαια για την διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι πολυάριθμες κι επεκτείνονται πολύ πέρα από τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

Σε αυτές εντάσσονται ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υπουργείου Τουρισμού, η ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων, η συστηματική ανάδειξη θεματικών και ειδικών μορφών τουρισμού και η βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα του τουρισμού.

Στην περίπτωση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το βάρος θα πέσει στην δημιουργία του Ενιαίου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (e-MHTE) (RDBMS), στην ανάπτυξη δηλαδή μιας  της πλατφόρμας «e-MHTE», η οποία θα είναι διαλειτουργική με τα δημόσια μητρώα και συστήματα και θα περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα και τις λειτουργίες του υφιστάμενου ΜΗΤΕ.

Παράλληλα θα ψηφιοποιηθούν και οι διαδικασίες του Υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών μέσα από την διασύνδεση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων τους, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε τουριστικές επιχειρήσεις και στο κοινό, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αυξηθεί η διαφάνεια. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η ψηφιοποίηση του αρχείου των κεντρικών αλλά και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και την εξοικονόμηση πόρων από μισθώματα που καταβάλλονται για χώρους που χρησιμοποιούνται για αρχειοθέτηση φακέλων της Υπηρεσίας.

Μια ενδιαφέρουσα συμπληρωματική δράση, η οποία θα συμβάλλει στην στατιστική καταγραφή και περαιτέρω ανάλυση της τουριστικής κίνησης, είναι η θεσμοθέτηση και ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής αφίξεων και αναχωρήσεων στα τουριστικά καταλύματα της χώρας.

Τέλος, στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αναμένεται να συμβάλλει και η αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων, η οποία σχεδιάζεται εδώ και καιρό από το υπουργείο. Πέρα από την μεταρρύθμιση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και την χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των σχετικών υποδομών θα δημιουργηθεί και ψηφιακή πλατφόρμα των εγκαταστάσεων/υπηρεσιών των τουριστικών λιμένων και του αρχείου τουριστικών λιμένων και καταφυγίων ενώ μέσω ενός Project Advisory Port που θα δημιουργηθεί θα μπορούν να προσφέρονται υπηρεσίες μελετητικής ωρίμανσης Τουριστικών Λιμένων και σε φορείς διαχείρισης που στερούνται της ανάλογης τεχνικής και χρηματοοικονομικής δυνατότητας.

Η Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα συμβάλλουν και οι θεματικές και ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, η γαστρονομία, ο καταδυτικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας κι ευεξίας και ο ιαματικός τουρισμός οι οποίοι θα βρεθούν στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Τέλος με στόχο την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα, προβλέπεται και η ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της τουριστικής νομοθεσίας που άρχισε το 2020 σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.

Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Πολλαπλές είναι και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τον στρατηγικό σχεδιασμό, όσο και την μέτρηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης για να διασφαλίσει το μέλλον του κλάδου σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στην πρώτη περίπτωση προβλέπεται η εκπόνηση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Τουριστική Ανάπτυξη (ΕΣΣΤΑ) δεκαετούς διάρκειας, με τίτλο «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 2021-2030 (Συμβιώ Τ21-30)», το οποίο θα περιλαμβάνει 9 πυλώνες:

προϊοντική ανάπτυξη και προβολή,
προσβασιμότητα και διασυνδεσιμότητα,
ιδιωτικές υποδομές, βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη,
δημόσιες υποδομές και διαχείριση εμπειρίας και προορισμών,
εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού,
συνεργατική διακυβέρνηση,
ρυθμιστικό/ νομοθετικό πλαίσιο,
διαχείριση κινδύνων,
χρηματοδότηση.
Η εκπόνηση του εθνικού σχεδίου θα συνοδευτεί από σχετική μελέτη και θα υλοποιηθεί από εξωτερικό ανάδοχο. Μετά την ολοκλήρωσή του θα γίνει αξιολόγηση των παραδοτέων και εισήγηση για την υιοθέτηση στρατηγικής.

Συμπληρωματικά στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, θα δημιουργηθούν και οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (DMMOs ) (έκδοση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου), ενώ θα χρηματοδοτηθούν και πιλοτικοί προορισμοί για την ίδρυση Οργανισμών και Τοπικών Παρατηρητηρίων.

Στον άξονα της παρακολούθησης της μέτρησης της τουριστικής ανάπτυξης προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την επίτευξη Βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο θα αξιολογεί την πρόοδο μέσω συστηματικής καταγραφής, συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο αλλά και η σύνθεση των πινάκων ΔΛΤ 1-7 σε ετήσια βάση, ώστε να περιγράφεται η δομή της τουριστικής δραστηριότητας της χώρας, να μετράται το οικονομικό μέγεθος του τουριστικού κλάδου και να συλλέγονται οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη μέτρηση της συμβολής του τουρισμού στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα.

Πηγή insider.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου