Η 34χρονη Ροδίτισσα κ. Αικατερίνη Χαριστή, απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), προαλείφεται για την πλήρωση της νέας θέσεως ειδικού συμβούλου, με εξειδίκευση μηχανολογίας και διαχείρισης στόλου οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργου, που προκήρυξε ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο δήμαρχος Ρόδου, προκήρυξε συγκεκριμένα την θέση για την κάλυψη των αναγκών του σε τεχνικά θέματα οι οποίες απαιτούν την παροχή υπηρεσιών από άτομο με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε θέματα διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, καθώς και στην εκπόνηση σχετικών οικονομοτεχνικών μελετών.
Η πρόσληψη θα γίνει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατηγορίας ΠΕ για την παροχή συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών και οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
– Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του νόμου 3584/2007, εκτός από το ανώτερο όριο ηλικίας για το διορισμό.
-Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον διετίας στον τομέα της σύνταξης μηχανολογικών/οικονομοτεχνικών μελετών, διαχείρισης στόλου, κ.λπ.
Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων με βιογραφικό σημείωμα και τα λοιπά δικαιολογητικά δόθηκε μέχρι και την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ