Ενώπιον του Α1 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς θα εξεταστεί την 18η Σεπτεμβρίου 2020 η αίτηση αναστολής της εταιρείας “ELDON’S HELLAS LTD” κατά του Δήμου Ρόδου, ως αναθέτουσας αρχής ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2019-2022», συνολικού προϋπολογισμού 5.244.225,88 ευρώ και κατά της απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την οποία απορρίφθηκε προδικαστική προσφυγή της.

‏Η εταιρεία συμμετείχε στον με αρ. πρωτ. 2/6805/10-02-2020 ανοιχτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2019-2022», συνολικού προϋπολογισμού 5.244.225,88 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και ειδικότερα για τα λιπαντικά ΔΟΠΑΡ ετών 2019, 2020, 2021 και 2022, τα λιπαντικά του Δήμου Ρόδου ετών 2020, 2021 και 2022, mαντίστοιχα και τα τμήματα λιπαντικά ΔΕΣ ΡΟΔΑ ετών 2020, 2021 και 2022, αντίστοιχα, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 445.577,57 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, με την αντίστοιχη τεχνική έκθεσης αυτής.
‏Στις 22 Μαΐου 2020 αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ η υπ’αριθμ. 269/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου με την οποία επικυρώνονται ‏τα πρακτικά της Επιτροπής του διαγωνισμού και απορρίπτεται μεταξύ άλλων η προσφορά της και γίνονται δεκτές οι προσφορές των υπολοίπων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων που ανακηρύσσονται προσωρινοί ανάδοχοι.
‏Κατά της ως άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου άσκησε προδικαστική προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε.
Ζητεί πλέον την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ