Ρεπορτάζ

Αγωγή κατά της Συνεταιριστικής Τράπεζας από ιδρυτικό της στέλεχος

Νέα διάσταση προσέλαβε την Παρασκευή η ένδικη διαφορά ενός εκ των ιδρυτικών στελεχών της υπό εκκαθάριση πλέον Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου με την διοίκηση μετά και την υποβολή αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία διεκδικείται αποζημίωση από αδικοπραξία αλλά και για ηθική βλάβη που υπέστη ως μεριδιούχος!

Ο ενάγων διατείνεται στην αγωγή του ότι από το έτος 1996, κατέχει σημαντικό αριθμό συνεταιριστικών μερίδων.

Τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2008, με την ευκαιρία της τότε αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, απέκτησε, εκτός των άλλων και τις συνεταιριστικές μερίδες των μελών της οικογενείας του, ήτοι 856 συνεταιριστικές μερίδες (ήδη μετά τη διαίρεσή τους – split – 3424).

Ωσαύτως, μέλος της υπό εκκαθάριση τελούσας συνεταιριστικής τράπεζας Δωδεκανήσου, από το χρόνο ίδρυσής της, ήταν και η εκπροσωπούμενη από τον ίδιο, σαν προέδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, οικογενειακή του ανώνυμη τουριστική εταιρεία.

Είχε λάβει δάνειο ύψους 111.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, ενώ ως εγγυητές είχαν συμβληθεί ο ίδιος και η σύζυγός του.

Περί το τέλος του 2010 η εταιρεία ανέστειλε τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, ωστόσο όμως εξυπηρετούσε το αναληφθέν δάνειο, συνέχισε δε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2011, με υπόλοιπο οφειλόμενο την 18.05.2012 ποσό 103.363,32 ευρώ.

Κατά την πρόοδο των διαδικασιών εκ μέρους του λογιστηρίου, με σκοπό την πλήρη παύση και το οριστικό κλείσιμο των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας και την αναγγελία της παύσης των δραστηριοτήτων της στην αρμόδια ΔΟΥ, ετέθη θέμα πλήρους αποπληρωμής των υποχρεώσεών της προς την υπό εκκαθάριση τελούσα συνεταιριστική τράπεζα.

Ζήτησε τότε, όπως αναφέρει, να κινηθούν οι διαδικασίες ρευστοποίησης των μερίδων του, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου 2012, με αποκλειστικό σκοπό να εξοφληθεί πλήρως, συμψηφιστικά με την τρέχουσα αξία των μερίδων του, το δάνειο της εταιρείας του.

Είχε λάβει, όπως υποστηρίζει, ενημέρωση τότε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί άδεια, για να προβεί η συνεταιριστική τράπεζα σε διαδικασίες αποχώρησης μελών και ρευστοποίησης συνεταιριστικών μερίδων για λογαριασμό τους, λόγω της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης.
Τον Μάιο του 2012, του επιδόθηκε εξώδικο με τον οποίο εκαλείτο να τακτοποιήσει το δάνειο με τους τόκους υπερημερίας με την προειδοποίηση λήψεως και δικαστικών μέτρων για την είσπραξη της απαίτησης.

Υποστηρίζει ότι του απάντησαν ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του καταστατικού της, που αφορά στο χρόνο παραμονής του σαν μέλος αυτής, γεγονός που διαψεύδει.

Όπως τονίζει σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 8 του καταστατικού της υπό εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας, ο συνεταίρος μπορεί να αποχωρήσει με γραπτή δήλωσή του, που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, τρείς τουλάχιστον μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης.

Το καταστατικό ορίζει, σαν ελάχιστο χρόνο παρανομής του συνεταίρου στην τράπεζα 3 έτη.
Ισχυρίζεται ότι το με αριθμό πρωτ. 2259/31.10.2011 έγγραφο της τράπεζας της Ελλάδος προς όλες τις συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας, με θέμα “Εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων”, αναφέρει χαρακτηριστικά, “έχει προταθεί τροποποίηση του Ν. 1667/1986, ώστε η εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων, να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Καταστατικών Οργάνων των συνεταιριστικών τραπεζών”.

Όπως ισχυρίζεται από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν απαγόρευε στους εναγόμενους μέλη του διοικητικού συμβουλίου, να προβούν στη διαδικασία λήψης απόφασης αποχώρησής του και εξαργύρωσης των συνεταιριστικών του μερίδων με αποκλειστικό σκοπό την εξόφληση της άνω οφειλής του συμψηφιστικά.

Ο συγκεκριμένος μεριδιούχος ισχυρίζεται παραπέρα ότι με την από 14.05.2013 έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή, Ιωάννη Γ. Αναστασιάδη, η οποία απευθύνεται προς τους συνεταίρους της συνεταιριστικής τράπεζας και αφορά στον απολογισμό χρήσης έτους 2012, στην ενότητα, “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη” και συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 και 3 αντίστοιχα, αναφέρεται:

“1) Η σχηματισθείσα μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 πρόβλεψη για τυχόν απώλεια επισφαλών απαιτήσεων, ποσού 17.500.479,07 ευρώ, υπολείπεται τουλάχιστον κατά 25.000.000,00 ευρώ περίπου του ποσού της πρόβλεψης που έπρεπε, να έχει σχηματισθεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, με συνέπεια η αξία των ανωτέρω απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσεως, να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσόν αυτό.…..

3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της τράπεζας δεν έχουν εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, για τις χρήσεις από 2010 έως και 2012. Ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η τράπεζα δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων, που πιθανόν θα καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη γι αυτήν την ενδεχόμενη υποχρέωση”.

Ο μεριδιούχος ισχυρίζεται ως εκ τούτου ότι δεν είχε δοθεί η σωστή εικόνα για την οικονομική κατάσταση της τράπεζας στους συνεταίρους.
Επιπλέον προσθέτει ότι από το από 03.10.2013 Ενημερωτικό Δελτίο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδ/σου, προκύπτει και αναφέρεται σαφώς ότι η τράπεζα στις 30.06.2013 είχε εκδώσει 319.719 συνεταιριστικές μερίδες.

Μέχρι τις 29.09.2013, με απόφαση του από 30.08.2013 Διοικητικού Συμβουλίου, θα διαγράψει 13.300 συνεταιριστικές μερίδες, ποσού 1.672.500 ευρώ, οι οποίες εκχωρήθηκαν στην Τράπεζα για μεταβίβαση, αποζημιώθηκε, αλλά η μεταβίβασή τους σε τρίτους δεν ολοκληρώθηκε, οπότε και παρέμειναν σε εκκρεμότητα. Με τη διαγραφή των παραπάνω, οι συνεταιριστικές μερίδες της Τράπεζας στις 29.09.2013, πριν το Split, ανήλθαν από 309.719 σε 306.419.

Επικαλείται και βεβαίωση του ειδικού εκκαθαριστή από την οποία προκύπτει ότι, από 01.01.2011 μέχρι και 31.12.2011 ρευστοποιήθηκαν 7.436 συνεταιριστικές μερίδες σε διάφορους μεριδιούχους και από 01.01.2012 μέχρι και 15.12.2013 ρευστοποιήθηκαν σε μεριδιούχους 1.536 συνεταιριστικές μερίδες, παρά την “απαγόρευση” ρευστοποίησης από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Υποστηρίζει έτσι ότι από 30.08.2013 μέχρι και 29.09.2013 ρευστοποιήθηκαν (αποζημιώθηκαν) 13.300 συνεταιριστικές μερίδες ποσού 1.672.500 ευρώ, πράξη, που όπως τονίζει, ήταν ένας από τους λόγους της οικονομικής δυσχέριας της τράπεζας και της αποδυνάμωσης της κεφαλαιακής επάρκειάς της.

Τονίζει επιπλέον ότι από το Ενημερωτικό Δελτίο προκύπτει ότι το σύνολο χορηγήσεων (δανείων) προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέχρι και 30.12.2012, ανήρχετο στο συνολικό ποσό των 5.840.170,00 ευρώ και το αντίστοιχο σύνολο χορηγήσεων (δανείων) προς μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μέχρι και 30.06.2013, ανήλθε στο συνολικό ποσό των 6.562.590,00 ευρώ.

Υποστηρίζει ότι σε χρονικό διάστημα έξι μηνών χορηγήθηκαν δάνεια, σε ορισμένα μέλη, της διοίκησης συνολικού ποσού 722.420 ευρώ.
Εκφράζει έτσι την απορία πώς είναι δυνατόν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ εγνώριζαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τράπεζα, αποφάσιζαν χορηγήσεις δανείων σε μέλη τους και σε συνδεδεμένα με αυτά νομικά πρόσωπα, αντί να πράξουν το αντίθετο.

Ειδική μνεία κάνει και στην απόφαση για την ανάκληση της αδείας της τράπεζας αλλά και στα όσα είπε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής στις 16-1-2014.

Διεκδικεί έτσι το το ποσό των 154.311,38 ευρώ για υλικές και το ποσό των 29.950 ευρώ για ηθικές βλάβες, που όπως υποστηρίζει, υπέστη.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Σέργιος Αναστασιάδης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • σ    02.03.2014 20:23

    το 1993 και το 1994 αγόρασαν μερίδες τα ιδρυτικά μέλη. οχι το 1996.

Σχολιασμός άρθρου