Ρεπορτάζ

Ποικίλουν οι απόψεις για τους «57» της ΔΕΥΑΡ

Δύο νομικοί σύμβουλοι της ΔΕΥΑ Ρόδου η κ. Καλλιρόη Νικολιδάκη και ο κ. Σάββας Παπαγεωργίου, παρέδωσαν αρμοδίως στο δήμαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά, τις γνωμοδοτήσεις τους για την τύχη των 57 συμβασιούχων της πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού.

Η κ. Νικολιδάκη, που ήταν εκείνη που είχε γνωμοδοτήσει υπέρ της διατήρησης των υπαλλήλων στη θέση τους και της καταβολής της μισθοδοσίας της, με τη νέα της γνωμοδότηση διατηρεί τις επιφυλάξεις της.

Ο κ. Παπαγεωργίου δηλώνει δε ευθέως στη γνωμοδότησή του ότι αδυνατεί να υποδείξει τη μια ή την άλλη λύση για την αντιμετώπιση του μεταφερθέντος στη ΔΕΥΑ Ρόδου από τη ΔΕΥΑ Ιαλυσού προσωπικού αν και θεωρεί ορθότερη άποψη αυτή που έχει εκφράσει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ζητά δε να παραπεμφθεί το θέμα από τη ΔΕΥΑΡ στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους για να γνωμοδοτήσει.
Στη γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΔΕΥΑΡ κ. Καλλιρόης Νικολιδάκη αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η επιχείρηση έχει αποστείλει αρμοδίως οικονομικά στοιχεία για Κατασταλτικό Έλεγχο Λογαριασμών και Απολογισμών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5535/1-5-2013 έγγραφό της.

Τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει θεωρήσει στις 8-2-2013 το χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορούσε τις αποδοχές όλου του προσωπικού της ΔΕΥΑΡ για τον μήνα Ιανουάριο 2013, στα πλαίσια προσαρμογής της μισθοδοσίας του προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011, γνωρίζοντας τα προαναφερόμενα.
Επισημαίνει έτσι ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει λάβει γνώση στα πλαίσια τόσο του τακτικού κατασταλτικού ελέγχου που διενήργησε αρχικά και αργότερα με την θεώρηση του προαναφερόμενου εντάλματος μισθοδοσίας, χωρίς να προβεί στην όποια παρατήρηση, περί της μεταφοράς, απασχόλησης και καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού όλης της ΔΕΥΑΡ, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων της πρώην ΔΕΥΑΙ.

Επισημαίνει επιπλέον ότι με την υπ’ αριθμ. 194/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχει δοθεί λύση σε ανάλογη περίπτωση με αυτή των 57 της ΔΕΥΑΙ.
Θεωρεί έτσι ότι δεν υφίσταται ποινική ευθύνη για τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ, ενώ έκρινε ότι δεν υπάρχει δόλος, όπως αποδίδεται ουσιαστικά στην έκθεση ελέγχου του Επιθεωρητή του ΑΣΕΠ κ. Κωνσταντίνου Σιδερή.
Η κ. Νικολιδάκη εκφράζει και τις ακόλουθες επιφυλάξεις για την έκθεση του επιθεωρητή:
-Με δεδομένο όλες τις σοβαρότατες παραβάσεις ποινικές και πειθαρχικές που διατυπώνονται στην ως άνω έκθεση και η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως «εξαιρετικά επείγουσα» φέρει δε ημερομηνία «Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012» προκύπτει εύλογα το ερώτημα γιατί δεν κοινοποιήθηκε ενωρίτερα για την περαιτέρω αποφυγή τέλεσης «αξιοποίνων πράξεων» και «πειθαρχικών παραπτωμάτων», από τους επαπειλούμενους με αυτές, εμπλεκόμενους.

– Η έκθεση ελέγχου, διόλου λαμβάνει υπόψη της την εκδοθείσα μέχρι τότε νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί μεταφοράς του προσωπικού στις προκύψασες μετά από συγχώνευση Δ.Ε.Υ.Α., όπου γίνεται δεκτό ότι, για τη νομιμότητα της μεταφοράς αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του προσωπικού στη συγχωνευθείσα επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως του αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη ή μεταφορά του σ’ αυτήν και την απασχόλησή του με τέτοιου είδους σχέση εργασίας, αφού τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά ούτε άλλωστε συνάγεται από το σκοπό του Ν. 3852/2010, που συνίσταται στη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται στο πλαίσιο εφαρμογής του, και την τακτοποίηση των εργαζομένων σ’ αυτές.

– Ακόμα δε δεν λαμβάνει υπόψη και αυτή την αιτιολογική έκθεση του ν 3852/2010, όπου όπως έχει προαναφερθεί, συνίσταται στη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3852/2010, και στην τακτοποίηση των εργαζομένων σ’ αυτές.
Η κ. Νικολιδάκη θεωρεί επιπλέον ότι υφίσταται αντίφαση μεταξύ της εκφερόμενης γνώμης του Επιθεωρητή του ΑΣΕΠ περί του αρμοδίου οργάνου προς έλεγχο της νομιμότητας της πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΙ, που κατά τον κ. Επιθεωρητή είναι ο Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (αριθμ. 1766/2013) που θεωρεί αρμόδιο όργανο επί της αποφάσεως του ως άνω θέματος, ήτοι της νομιμότητας της πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ι., το ΑΣΕΠ.

Η γνωμοδότηση της κ. Νικολιδάκη καταλήγει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω κατά τη γνώμη της υπογράφουσας και υπό το πρίσμα που ζητείται η έγγραφη γνωμοδότηση σήμερα (έχει ήδη διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και καλούνται ως μηνυόμενοι τα μέλη του Δ,Σ. να δώσουν εξηγήσεις, ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Ρόδου, έχουν ήδη δε καταθέσει υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΕΥΑΡ, οι οποίοι είχαν εκφράσει εγγράφως αντιρρήσεις επί θεμάτων που αναφέρονταν σχετικά με την καταβολή των δεδουλευμένων σε εργαζόμενους της πρώην Δ.Ε.Υ.Α.Ι., καταθέσεων που μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει γνώση, και τέλος τον κίνδυνο καταλογισμού από σήμερα και στο εξής), και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην με αριθμό πρωτοκόλλου 13.072/18-11-2013 γνωμοδότηση που δόθηκε από τους Νομικούς Συμβούλους της ΔΕΥΑΡ αναφέρεται ότι «Έως την διατύπωση της κρίσης του ΑΣΕΠ η νέα ΔΕΥΑΡ δεν δύναται να αλλάξει το καθεστώς της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων στην πρώην ΔΕΥΑ Ιαλυσού, όπως διεμορφώθη και υφίσταται με την μεταφορά τους στη νέα ΔΕΥΑΡ.»

Καταλήγουμε, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ είναι υποχρεωμένο κατά τη γνώμη της υπογράφουσας να λάβει υπόψη του τα αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου του ΑΣΕΠ, σχετικά με την εργασιακή σχέση των εργαζομένων στην πρώην Δ.Ε.Υ.Α. Ιαλυσού και νυν μεταφερθέντων στη ΔΕΥΑΡ, καθώς και όλα τα παραπάνω αναφερόμενα.
Τέλος, επισημαίνεται η δυνατότητα εξάντλησης όλων των προβλεπομένων ενδίκων μέσων, αλλά και διοικητικών ενεργειών υποβολή ενδεχομένως ερωτήματος κατά τον τρόπο που προκλήθηκε και n υπ’ αριθμ. 194/2013 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου