Ειδήσεις

Μείζον θέμα στην Περιφέρεια για «γρήγορο» έργο στην Κω. Εργο 760.000 ευρώ φέρεται να τελείωσε μέσα σε μια ημέρα

Μια θέση στο βιβλίο ρεκόρ των Γκίνες διεκδικεί η απελθούσα Περιφερειακή Αρχή, που κατόρθωσε, όπως όλα δείχνουν, να ολοκληρώσει έργο προϋπολογισμού δαπάνης 760.000 ευρώ μέσα σε μια ημέρα!
Μια ασφαλτόστρωση πολλών χιλιομέτρων στο νησί της Κω, όπως προκύπτει από επίσημα έγγραφα, που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο της νέας Περιφερειακής Αρχής, τελείωσε μια μέρα μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και όχι μόνο αυτό, κοστολογήθηκε μετά από έκπτωση στις 373.216,21 ευρώ και μετά το πέρας των εργασιών σε 223.109,60 ευρώ.
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, έχει ήδη ζητήσει εγγράφως εξηγήσεις.
Πως έχει όμως η υπόθεση για την οποία έχει προκληθεί θόρυβος στις υπηρεσίες της Περιφέρειας:
Την 24η Ιουλίου 2014 υπεγράφη εργολαβική σύμβαση ποσού 373.216,21 ευρώ μεταξύ του πρώην περιφερειάρχη κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του νόμιμου εκπροσώπου ετερόρρυθμης εργοληπτικής επιχείρησης.
Με τη σύμβαση ο πρώτος ανέθεσε στον δεύτερο και ο δεύτερος ανέλαβε την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση του επαρχιακού δικτύου Ψαλίδι – Θερμά στην Κω».
Είχε προηγηθεί η με αριθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.5879/02-10-2013 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 760.000 ευρώ.
Προηγήθηκε εξάλλου και η με αριθμ. 388/2013 απόφαση της 19ης/10°/08-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου και ο ορισμός επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Πιο συγκεκριμένα είχε πραγματοποιηθεί συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σε Σύρο και Ρόδο και είχε εξουσιοδοτηθεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη δημοπράτηση του έργου και την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στις εφημερίδες, ενώ συγκροτήθηκε και η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε εκ νέου την 20η Φεβρουαρίου 2014 με τηλεδιάσκεψη για να επιληφθεί του διαγωνισμού, καθώς υπήρξαν ενστάσεις επί του αποτελέσματος αυτού, σύμφωνα με πρακτικό της επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2014.
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, ενημέρωσε ειδικότερα την Επιτροπή, αναφέρθηκε στο από 7 Ιανουαρίου 2014 πρακτικό διεξαγωγής διαγωνισμού, στην από 13 Ιανουαρίου 2014 ένσταση, η οποία υποβλήθηκε κατά του πρακτικού διαγωνισμού της επιτροπής δημοπρασίας, στην από 3 Φεβρουαρίου 2014 γνωμοδότηση της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης, στο από 3 Φεβρουαρίου 2014 πρακτικό ολοκλήρωσης της διαδικασίας του διαγωνισμού, και εισηγήθηκε την ανάθεση του έργου.
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει το έργο στην ως άνω εργοληπτική εταιρεία που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,89% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης και συνολικό ύψος προσφοράς 373.216,21 € εκ του οποίου ποσό 51.478,10€ αφορά δαπάνη Φ.Π.Α. 16%.
Εν πάση περιπτώσει στην σύμβαση της εργολαβίας που υπεγράφη την 24η Ιουλίου 2014 ο ανάδοχος υποχρεούτο να ολοκληρώσει το όλο έργο εντός δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.
Ο χρόνος εγγυήσεως του έργου ορίστηκε σε 15 μήνες από την υπογραφή του πρακτικού περατώσεως, μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργείτο οριστική παραλαβή του έργου.
Ο ανάδοχος, παραπέρα, υποχρεούτο να υποβάλει κατάσταση προσωπικού, που προσλαμβάνει για τις σχετικές εργασίες του έργου, δηλώνοντας ότι τόσο ο ίδιος, όσο και το προσωπικό του, διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και ικανότητα για τη διεκπεραίωση των συμφωνηθέντων εργασιών.
Ρητώς επίσης δηλώνει ο ανάδοχος Εργολάβος, ότι το εργατικό προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει θα βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα, και των οποίων αυτός θα είναι ο αποκλειστικός εργοδότης, και συνεπώς αυτός μόνο βαρύνεται για την επιλογή τους, την ποιότητα εργασίας τους, ως και των ασφαλιστικών τους εισφορών, ποσά που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω συμφωνηθείσες αμοιβές.
Στις αμοιβές αυτές περιλαμβάνεται και η εισφορά εργοδότη, για την ασφάλιση του εργολάβου στο ΙΚΑ, ποσά που ο εργολάβος δηλώνει ότι θα καταβάλει στο ΙΚΑ μαζί με τη δική του εισφορά.
Προβλέπεται ακόμη ότι οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 53 του Ν.3669/2008.
Μια μέρα μετά την 25η Ιουλίου 2014 με το αρίθμ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 4514 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ορίστηκε ο επιβλέπων υπάλληλος του έργου.
Στην απόφαση αναφέρονται και τα εξής:
«…σας παραδίνουμε το φάκελο του και παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας και γενικά για την ταχεία εκτέλεση των εργασιών και την εμπρόθεσμη αποπεράτωση αυτών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη μελέτη του έργου, όπως και την τήρηση από τον ανάδοχο ημερολογίου».
Μια μέρα μετά και συγκεκριμένα την 26η Ιουλίου 2014 υποβλήθηκε η πιστοποίηση εργασιών, που αφορά το σύνολο του έργου, την 26η Ιουλίου 2014!!!.
Το έργο προϋπολογισμού δαπάνης 760.000 ευρώ για την ασφαλτόστρωση αρκετών χιλιομέτρων στην Κω, για το οποίο έγινε έκπτωση στη μισή αξία, όχι μόνο εκτελέστηκε σε μια μέρα αλλά και υπήρξε περαιτέρω ωφέλεια αφού ο λογαριασμός μετά τις επιμετρήσεις που έγιναν, περιορίστηκε στα 223.109,60 ευρώ.
Ήταν μάλιστα τέτοιος ο ζήλος, αφού ο λογαριασμός υποβλήθηκε την 26η Ιουλίου 2014 ημέρα Σάββατο!
Έγινε επιπλέον ο έλεγχος αρμοδίως και πιστοποιήθηκε ο τελικός λογαριασμός για να πληρωθεί την 25η Αυγούστου 2014.
Εγκρίθηκε η από 8 Αυγούστου 2014 υποβολή από τον ανάδοχο της 1ης αναλυτικής επιμέτρησης, που συνοδεύεται από το 1° ΠΠΑΕ και 2ης αναλυτικής επιμέτρησης του έργου.
Δυστυχώς όμως η όλη διαδικασία «έπεσε» προς έγκριση στο νέο περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκο, ο οποίος έκπληκτος χθες απέστειλε έγγραφο στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου για διευκρινήσεις:
«Προς: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
Θέμα: “Διευκρινήσεις για το έργο της Βελτίωσης του επαρχιακού δικτύου Ψαλίδι-Θερμά στη Κω”
Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. ΔΤΕ 4959/25.08.2014 διαβιβάστηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου στην Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου η 1η πιστοποίηση και 1η εντολή πληρωμής (αφορούν το σύνολο του έργου) για την εξόφληση του έργου «Βελτίωση επαρχιακού δικτύου Κω (Ψαλίδι-Θερμά)» συνολικού ποσού 223.109,60 ευρώ.
Παρακαλώ για την άμεση χορήγηση διευκρινήσεων στην παρατήρηση, που προκύπτει από την μελέτη των συνοδευτικών εγγράφων, σχετικά με την υπογραφή Εργολαβικής Σύμβασης για το εν λόγω έργο στις 24 Ιουλίου 2014 και Πιστοποίηση Εργασιών, που αφορά το σύνολο του έργου, στις 26 Ιουλίου 2014.
Ο Περιφερειάρχης
Γιώργος Χατζημάρκος».
Το θέμα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρό από παράγοντες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και δεν θα πρέπει να αποκλείεται να παραγγελθεί αρμοδίως από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

 • BUONA SERA    01.10.2014 12:18

  ΓΙΑ ΨΑΞΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΙΓΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ! ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟ ΜΕ ΜΑΪΜΟΥ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚΩΝ! ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΙ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΕΜΙΣΑΝ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΩΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ; ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ; ΠΟΣΟ ΦΙΛΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;

 • Τώρα θα μάθετε τον μπονασέρα    30.09.2014 22:05

  Σιγά το θέμα που ανακάλυψε ο Χατζημάρκος.
  Αυτά για τον μπονασέρα είναι τα απλά. Ψάξτε λίγο ακόμα μήν βιάζεστε, θα χάσετε τα μαλλιά σας απο την εφευρετικότητα του μπονασέρα.

 • Αντιμιζαδόρος    30.09.2014 21:57

  Ολα τα ξέρεις ρε μαρτυριάρικο καλοταισμένο ξευτυλισμένο ρεμάλι !!
  Απο τον καημό σου να χτυπήσεις τον χατζημάρκο ομολογείς και την ύπαρξη μίζας στο αφεντικό σου τον μαχαιρίδη. Αλήθεια ρε φίλε τα έπαιρνε ο πόντιος ? Τώρα πως θα ζήσετε όλα τα λαμόγια ?
  Εχετε κρύψει απο τα κλεμμένα ή θα αναγκαστείτε να δουλέψετε ?

 • Rodios    30.09.2014 12:49

  Τι εγινε Γιωργακη??… Σε προλαβε ο γατος ο Μαχαιριδης κ σου εφαγε τη μιζα?? ΧΑΧΑΧΑ…

Σχολιασμός άρθρου