Ειδήσεις

Medicon: Την εξαγορά της Megalab Ρόδου ενέκρινε η ΓΣ

Η Medicon ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΓΣ:
Επί του 1ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

« 1) Υποβολή και έγκριση αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012»
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για το υπ. αρίθμ. πρωτ. Κ2-1576 (δις) έγγραφο της Διεύθυνσης Α.Ε και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης κα Ανταγωνιστικότητας για την υποχρέωση της Medicon να προβεί στην αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1.1.2012-31.12.2012, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’αυτών.
Επί του 2ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2013 (1.1.2013 – 31.12.2013), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.»

Εγκρίθηκαν ομόφωνα η ετήσια έκθεση διαχείρισης (ετήσια οικονομική έκθεση), οι Ετήσιες (εταιρικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) της MEDICON HELLAS A.E., καθώς και η έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή επ’ αυτών.
Επί του 3ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013, κατ’ άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, Ευάγγελου Μπαλτζόγλου, Χρύσανθου Μητρόπουλου, Ιωάννη Πράσινου, Δημήτριου Σταμπουλή, Δημητρίου Καπετανάκη) από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογο χρήση περί τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και της Ορκωτού Ελεγκτού – Λογιστού κας Χρυσούλας Τσακαλογιάννη της ελεγκτικής εταιρείας Baker Tilly Hellas A.E., από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013.
Επί του 4ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Έγκριση των καταβληθέντων – κατά την χρήση 2013 – προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2013-2014 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.»

Εγκρίθηκαν, οι καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2013 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Δ.Σ. σύμφωνα με την απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της 20.06.2013. Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 23α § 2 του ν. 2190/1920, οι αμοιβές που θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2013 στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες θα συνεχίζουν καταβαλλόμενες μέχρι και την 30.06.2015. Επίσης αποφασίστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002, ο καθορισμός της αποζημιώσεως που θα καταβληθεί στα ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής κάθε μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από 1.1.2013 έως 31.12.2013 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.
Επί του 5ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Εκλογή Νομίμων Ελεγκτών για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2014 – 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.»

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή των Νομίμων Ελεγκτών: (α) Γεώργιο Βαρθαλίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 120150, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και (β) Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 107845,ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο των περιοδικών και ετησίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2014 ‐ 31.12.2014 και καθορίστηκε η αμοιβή αυτής.
Επί του 6ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, να παραμείνει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο.
Επί του 7ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών»

Παρασχέθηκε ομόφωνα η άδεια της Γενικής Συνελεύσεως προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.
Επί του 8ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 37 του ν. 3693/2008).»

Εκλέχθηκε και ορίσθηκαν ομόφωνα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 37 του ν. 3693/2008), που αποτελείται από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Σταμπουλή, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.
Επί του 9ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Υποβολή και έγκριση της εξαγοράς, από την MEDICON HELLAS A.E, πακέτου μετοχών, ποσοστού 90% , της εταιρείας «MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEGALAB ΡΟΔΟΥ A.E.», που εδρεύει στη Ρόδο.»
Επί του 10ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Υποβολή και έγκριση της επένδυσης, ποσού 60.000 ευρώ, από την MEDICON HELLAS A.E, στην εταιρεία ”MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ”MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ Α.Ε”, που εδρεύει στο Αιγάλεω, με παράλληλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας εταιρείας και απόκτηση 60.000 μετοχών»
Επί του 11ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

« Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό € 407.970,53, µε κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπεραξίας αναπροσαρµογής ακινήτων Ν. 2065/92, με ταυτόχρονη αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά ποσό € 0,1 (σε € 1,68), αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποιήσεως στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.»
Επί του 12ου Θέματος Ημερησίας Διατάξεως

«Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις»
1. Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση την έναρξη της διαδιασίας ίδρυσης νέου διαγνωστικού κέντρου στους Αγίους Αναργύρους Αττικής.
2. Η Γραμματέας ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι η καθυστέρηση στην περάτωση των εργασιών που αφορούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω απορρόφησης της ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΠΕ, οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι ο αποβιώσας Κων/νος Τσολάκογλου δεν έχει μερίδα στο Χ.Α και ουδείς έχει προβεί σε αποδοχή κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές που θα εκδοθούν είναι ”στον αέρα”. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία τόσο με το Χ.Α όσο και με το Αποθετήριο Αξιών, προκειμένου να βρεθεί ο ενδεδειγμένος τρόπος, προς όφελος των επενδυτών και της εταιρείας εν γένει.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου