Γράφει ο δικηγόρος Ρόδου ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ, ποινικολόγος και μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και του Επιστημονικού Σωματείου έρευνας και μελέτης του Ποινικού Δικαίου “Judicium Rectum”.

——-

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (τ. Α΄/103/27-5-2020) ο Νόμος 4689/2020: “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων ρυθμίσεων (Νομική βοήθεια, επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, ειρηνοδίκες κ.λ.π.) υπάρχουν και ρυθμίσεις που αφορούν παραγραφή εγκλημάτων και  η μη εκτέλεση ποινών. Ειδικότερα:

Α) 1. Με το άρθρο 63 του νόμου (Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης) προβλέπεται η υπό όρο παραγραφή και παύση της ποινικής δίωξης αξιόποινων πράξεων ήσσονος εγκληματικότητας, για τις οποίες ο νόμος, ως κύρια ποινή, απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας ή σωρευτικά κάποιες από τις παραπάνω ποινές.

 1. Είναι αυτονόητο ότι δεν τίθεται θέμα παραγραφής του αξιόποινου για πλημμελήματα για τα οποία η χρηματική ποινή προβλέπεται διαζευκτικά με ποινή φυλάκισης άνω του ενός έτους.
 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τη ρύθμιση εξαιρείται μία σειρά εγκλημάτων που προβλέπονται στον Ποινικό Κώδικα και σε ειδικούς ποινικούς νόμους και ενέχουν μία ιδιαίτερη κοινωνικοηθική απαξία και ειδικότερα:

Ι) των άρθρων ΠΚ
142 Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια
155 Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους
158 παρ. 2 Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας που διενεργείται από περιφερειακό ή δημοτικό συμβούλιο τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποια επιτροπή τους
160 Αντιποίηση
163 Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας
166 παρ. 1 Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας
168 παρ. 3 Διατάραξη πλειστηριασμών
169 Α Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων
173 παρ. 1 Απόδραση κρατουμένου
175 Αντιποίηση άσκησης δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας,
178 Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή
183 Διέγερση σε ανυπακοή,
184 παρ. 1, Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια
221 παρ. 2 εδάφιο πρώτο Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις
230 Ψευδής καταγγελία
285 παρ. 4 περ. α’ Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
304Α παρ. 1 εδάφιο δεύτερο Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού
337 παρ. 1 Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
358 Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής
377 Π.Κ. για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση,

ΙΙ) Ειδικών ποινικών νόμων: α)του άρθρου πέμπτου του ν. 2803/2000 (Α’ 48), Απάτη ελάσσονος αξίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
β) του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
γ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του ν. 690/1945 (Α’ 292), μη καταβολή αποδοχών
δ) του άρθρου 29 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του ν. 703/1977 (Α’ 278) και του άρθρου 44 παρ. 1 εδάφια πρώτο και δεύτερο και 2 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), παραβίαση διατάξεων ανταγωνισμού
ε) του άρθρου 6 παρ. 2 και 3 του ν. 456/1976 (Α’ 277), Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.
στ) του άρθρου 41 ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και
άλλες διατάξεις.
ζ) του άρθρου 10 του ν. 4637/2019 (Α’ 180), Διατάραξη ησυχίας

 1. Επιπλέον λαμβάνεται πρόνοια για τη διαδικαστική εξέλιξη των δικογραφιών που αφορούν περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 Π.Κ., όταν η υπόθεση που αφορά το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, τέθηκε στο αρχείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Β) 1. Με το άρθρο 64 του νόμου (Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο)
εισάγεται ρύθμιση για την υπό όρο παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών φυλάκισης διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών ή χρηματικών ποινών ή ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας, που έχουν επιβληθεί ως κύριες ποινές με αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες, εφόσον οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.

 1. Η διάταξη αφορά μικρές πλημμεληματικές ποινές, οι οποίες δεν έχουν εκτιθεί και σκοπεί στην εκκαθάριση του αρχείου των μεγάλων εισαγγελιών από μεγάλο αριθμό ανεκτέλεστων ποινών ήσσονος απαξίας και την επικέντρωση των διωκτικών αρχών στην εκτέλεση ποινών βαρύτερης εγκληματικότητας.
 2. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται ποινές που επιβλήθηκαν για μία σειρά εγκλημάτων, όπως εγκλημάτων μη συμμόρφωσης με τα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού (άρθρο 285 ΠΚ), εγκλημάτων που στρέφονται κατά της υπηρεσίας, καθώς και εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
 3. Επιπλέον, όπως και στην περίπτωση της παραγραφής και παύσης ποινικής δίωξης υπό όρο, λαμβάνεται και εδώ πρόνοια για τη διαδικαστική εξέλιξη των δικογραφιών που αφορούν περιπτώσεις των άρθρων 224, 229, 362 και 363 Π.Κ., όταν η απόφαση που αφορά το γεγονός για το οποίο εξετάσθηκε ο διάδικος ή ο μάρτυρας ή έγινε η αναφορά στην αρχή ή η καταμήνυση ή ισχυρίστηκε ή διέδωσε ο υπαίτιος, τέθηκε στο αρχείο σύμφωνα με το παρόν άρθρο.
 4. Ποιές είναι οι εξαιρέσεις :
  α) των άρθρων ΠΚ
  82 Α Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά
  235 Δωροληψία υπαλλήλου
  236 Δωροδοκία υπαλλήλου
  237 Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών
  242 Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.
  259 Παράβαση καθήκοντος
  285 Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών
  358 Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής
  390 Απιστία
  β) Ειδικών ποινικών νόμων:

α) 927/1979 περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις.
β) 3304/2005 (Α’ 16), του άρθρου 11 του ν. 4443/2016 (Α’ 232) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης
γ) παρ. 6 του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης της νόσου

Ρόδος 29 Μαΐου 2020

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ

Δικηγόρος Παρ’ Αρειω Πάγω

25ης Μαρτίου 15- ΡΟΔΟΣ

ΑΦΜ 045487085 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

Email:mikant@otenet.gr

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ